Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 11 de xaneiro de 2016 Páx. 986

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Ciencias Ambientais.

O plan de estudos da titulación de grao en Ciencias Ambientais pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 11 de xaneiro de 2013, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 12 de novembro de 2010, publicado mediante Resolución do 22 de novembro de 2010, da Secretaría Xeral de Universidades (BOE do 16 de decembro).

De conformidade co disposto no artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Ciencias Ambientais, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Ciencias Ambientais pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo desta resolución.

Vigo, 15 de decembro de 2015

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos
de grao en Ciencias Ambientais

Denominación do título: graduado ou graduada en Ciencias Ambientais pola Universidade de Vigo.

Código da titulación: O01G261 (Facultade de Ciencias. Campus de Ourense).

Organización temporal do plan de estudos

de grao en Ciencias Ambientais

Facultade de Ciencias-Campus de Ourense

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Física: física

FB

6

1

2

Física: ampliación de física

FB

6

1

1

Bioloxía: bioloxía

FB

6

1

2

Matemáticas: ampliación de matemáticas

FB

6

1

1

Química: química

FB

6

1

2

Química: ampliación de química

FB

6

1

1

Matemáticas: matemáticas

FB

6

1

2

Informática: informática

FB

6

1

1

Xeoloxía: xeoloxía

FB

6

1

2

Lexislación ambiental

OB

6

2

1

Empresa: economía e empresa

FB

6

2

2

Xestión de residuos

OB

6

2

1

Bioclimatoloxía

OB

6

2

2

Microbioloxía

OB

6

2

1

Técnicas de preparación de mostras

OB

6

2

2

Análise instrumental

OB

6

2

1

Edafoloxía

OB

6

2

2

Botánica

OB

6

2

1

Zooloxía

OB

6

2

2

Riscos xeolóxicos e cartografía ambiental

OB

6

3

1

Hidroloxía

OB

6

3

2

Ordenación do territorio e paisaxe

OB

6

3

1

Enxeñaría ambiental

OB

6

3

2

Ecoloxía

OB

6

3

1

Avaliación de impactos ambientais

OB

6

3

1

Modelización e simulación ambiental

OB

6

3

1

Enerxía e sustentabilidade enerxética

OB

6

4

1

Auditoría e xestión ambiental

OB

6

4

2

Prácticas externas

OP

6

4

1

Cambio climático

OB

6

4

2

Traballo de fin de grao

OB

6

Mención: procesos atmosféricos e clima

4

1

Climatoloxía física

OP

6

3

2

Física ambiental

OP

6

4

1

Aerobioloxía

OP

6

3

2

Meteoroloxía

OP

6

3

2

Química da atmosfera

OP

6

3

2

Teledetección e SIX

OP

6

3

2

Técnicas de análise e predición meteorolóxica

OP

6

4

2

Contaminación atmosférica

OP

6

Mención: xestión ambiental

4

1

Biodiversidade

OP

6

3

2

Avaliación e conservación de solos

OP

6

4

1

Degradación e restauración de ecosistemas acuáticos

OP

6

3

2

Análise e calidade do aire

OP

6

3

2

Contaminación de ecosistemas terrestres

OP

6

4

2

Xestión de espazos naturais e protexidos

OP

6

4

2

Xestión e conservación da auga

OP

6

4

2

Técnicas de depuración de augas residuais

OP

6

Optativas: para obter a mención teranse que superar os 48 ECTS optativos correspondentes ao itinerario da mención elixida e 12 ECTS a escoller entre prácticas externas e 6 ECTS da mención non elixida ou 12 ECTS da mención non elixida.

Sen mención: o alumnado elixirá 60 ECTS do total de materias optativas ofertadas.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a Vicerreitoría con competencias en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias

do grao en Ciencias Ambientais

Facultade de Ciencias-Campus de Ourense

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Ciencias básicas

66

66

48 formación básica e 18 obrigatorios

Ciencias do medio ambiente

72

72

36 obrigatorios e 36 optativos

Ciencias sociais, económicas e xurídicas

12

12

6 formación básica e 6 obrigatorios

Tecnoloxía ambiental

48

48

18 obrigatorios e 30 optativos

Xestión e calidade ambiental

30

30

18 obrigatorios e 12 optativos

Conservación, planificación e xestión do medio natural, rural e urbano

30

30

18 obrigatorios e 12 optativos

Outros contidos de carácter transversal (inclúe prácticas externas)

18

18

6 formación básica e 12 optativos

Traballo de fin de grao

6

6

6 obrigatorios

Oferta total ECTS

282

282

Oferta total ECTS