Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 6 Martes, 12 de xaneiro de 2016 Páx. 1115

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Xeografía e Historia.

O plan de estudos da titulación de Xeografía e Historia pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 1 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante a Resolución do 13 de novembro de 2009, da Secretaría Xeral de Universidades (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co que dispón o artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Xeografía e Historia, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Xeografía e Historia pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 15 de decembro de 2015

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos
do grao en Xeografía e Historia

Denominación do título: graduado ou graduada en Xeografía e Historia pola Universidade de Vigo.

Rama de coñecemento á cal se adscribe o título (RD 1393/2007, do 29 de outubro): artes e humanidades.

Código da titulación: O02G251-Facultade de Historia-Campus de Ourense.

Distribución do plan de estudos en créditos ECTS:

Tipo de materia

Créditos ECTS

Formación básica

60

Materias obrigatorias

120

Materias optativas

36

Prácticas externas (obrigatorias)

12

Traballo de fin de grao

12

Total

240

Distribución dos créditos da formación básica do plan de estudos:

Rama de coñecemento

Materia da rama
(RD 1393/2007,
do 29 de outubro)

Materias vinculadas

do plan de estudos

ECTS

Materia

Rama

Artes e humanidades

Historia

Historia: modelos de interpretación das sociedades pre-estatais

6

60

Historia: introdución á historiografía

6

Historia: metodoloxía da historia

6

Historia: fontes de información en humanidades

6

Xeografía

Xeografía: fundamentos de xeografía física

6

Xeografía: fundamentos de xeografía humana

6

Xeografía: espazos e sociedades

6

Arte

Arte: linguaxes e técnicas artísticas

6

Arte: arte clásica

6

Idioma moderno

Idioma moderno: inglés para humanidades

6

Total ECTS

60

Organización temporal do plan de estudos

do grao en Xeografía e Historia

Facultade de Historia-Campus de Ourense

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Xeografía: fundamentos de xeografía física

FB

6

1

2

Xeografía: fundamentos de xeografía humana

FB

6

1

1

Historia: introdución á etnoloxía

FB

6

1

2

Historia: introdución á historiografía

FB

6

1

1

Arte: linguaxes e técnicas artísticas

FB

6

1

2

Arte: arte clásica

FB

6

1

1

Idioma moderno: inglés para humanidades

FB

6

1

2

Teoría e método da arqueoloxía

OB

6

1

1

Historia da América precolombina e colonial

OB

6

1

2

Prehistoria universal

OB

6

2

1

Xeografía: espazos e sociedades

FB

6

2

2

Historia: metodoloxía da historia

FB

6

2

1

Historia: fontes de información en humanidades

FB

6

2

2

Historia moderna universal

OB

6

2

1

Historia antiga universal

OB

6

2

2

Historia contemporánea universal

OB

6

2

1

Historia medieval universal

OB

6

2

2

Historia da arte medieval

OB

6

2

1

Paleografía

OB

6

2

2

Arqueoloxía aplicada

OB

6

3

1

Historia antiga da península ibérica

OB

6

3

2

Historia contemporánea de España

OB

6

3

1

Historia da arte moderna

OB

6

3

2

Historia da arte contemporánea

OB

6

3

1

Historia medieval da península ibérica

OB

6

3

2

Historia moderna de España

OB

6

3

1

Prehistoria da península ibérica

OB

6

3

2

Mundo actual

OB

6

3

1

Xeografía aplicada. Territorio e paisaxe

OB

6

3

2

Sistemas de representación xeográfica

OB

6

4

1

Historia da América contemporánea

OP

6

4

2

Historia do poder e das institucións

OP

6

4

1

Diplomática e arquivística

OP

6

4

2

Mentalidade, identidade e cambio social

OP

6

4

1

Lingua clásica. Introdución á lingua e cultura latinas

OP

6

4

2

Historia contemporánea de Galicia

OP

6

4

1

Historia das relixións

OP

6

4

2

Historia moderna de Galicia

OP

6

4

1

Historia antiga do noroeste da península ibérica

OP

6

4

2

Prehistoria do noroeste da península ibérica

OP

6

4

1

Historia da arte de Galicia

OP

6

4

2

Prácticas externas

OB

12

4

1

Historia medieval de Galicia

OP

6

4

2

Traballo de fin de grao

OB

12

4

1

Xeografía de Galicia

OP

6

Optativas: a escoller un total de seis (36 ECTS) dunha oferta de trece materias (78 ECTS).

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencias en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias

do grao en Xeografía e Historia

Facultade de Historia-Campus de Ourense

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Módulo I

Historia. Formación básica en historia

24

18 formación básica e 6 obrigatorios

Módulo II

Xeografía. Formación básica en xeografía

18

18 formación básica

Módulo III

Arte. Formación básica en historia da arte

12

12 formación básica

Módulo IV

Historia. Fontes de información en humanidades

6

6 formación básica

Módulo V

Inglés para humanidades

6

6 formación básica

Módulo VI

Historia universal

36

36 obrigatorios

Módulo VII

Historia da arte

18

18 obrigatorios

Módulo VIII

Historia de América

12

6 obrigatorios e 6 optativos

Módulo IX

Historia de España

30

30 obrigatorios

Módulo X

Formación instrumental en xeografía

12

12 obrigatorios

Módulo XI

Disciplinas instrumentais de historia

18

12 obrigatorios e 6 optativos

Módulo XII

Ampliación temática de historia

18

18 optativos

Módulo XIII

Coñecemento da historia e do territorio propios

42

42 optativos

Módulo XIV

Lingua clásica. Lingua e cultura clásica

6

6 optativos

Prácticas externas

Prácticas externas

12

12 obrigatorios

Traballo de fin de grao

Traballo de fin de grao

12

12 obrigatorios

Oferta total ECTS

282