Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 7 Mércores, 13 de xaneiro de 2016 Páx. 1262

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos da titulación de grao en Dereito.

O plan de estudos da titulación de grao en Dereito pola Universidade de Vigo foi publicado no Boletín Oficial del Estado do 3 de novembro de 2010, unha vez establecido o carácter oficial do título por acordo do Consello de Ministros do 30 de outubro de 2009, publicado mediante Resolución do 13 de novembro de 2009, da Secretaría Xeral de Universidades (BOE do 5 de xaneiro de 2010).

De conformidade co que dispón o artigo 28 do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, polo que se establece o procedemento para a modificación de plans de estudo xa verificados, e tras obter o informe favorable da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia á solicitude da Universidade de Vigo de modificación do plan de estudos da titulación de grao en Dereito, esta reitoría

RESOLVE:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título universitario oficial de graduado ou graduada en Dereito pola Universidade de Vigo que se recolle no anexo a esta resolución.

Vigo, 15 de decembro de 2015

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO
Resolución do 15 de decembro de 2015 pola que se publica o plan de estudos
de grao en Dereito

Denominación do título: graduado ou graduada en Dereito pola Universidade de Vigo.

Código da titulación: O03G081 (Facultade de Dereito. Campus de Ourense), V08G081 (Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus de Vigo).

Organización temporal do plan de estudos

de grao en Dereito

Facultade de Dereito-Campus de Ourense

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo-Campus de Vigo

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

Curso

Sem.

Materia

Tipo

ECTS

1

1

Informática: novas tecnoloxías aplicadas ao dereito

FB

6

1

2

Economía: principios de economía

FB

6

1

1

Dereito: teoría do dereito

FB

9

1

2

Empresa: fundamentos de contabilidade e finanzas

FB

6

1

1

Dereito: dereito constitucional I

FB

9

1

2

Dereito: introdución ao dereito civil e dereito da persoa

FB

6

1

1

Dereito: dereito romano

FB

6

1

2

Dereito: dereito constitucional II

FB

6

1

2

Historia: historia do dereito

FB

6

2

1

Dereito civil I. Obligacións e contratos

OB

6

2

2

Dereito administrativo I

OB

9

2

1

Dereito penal I

OB

9

2

2

Dereito penal II

OB

6

2

1

Dereito internacional público

OB

9

2

2

Sistema xudicial español e proceso civil

OB

9

2

1

Dereito da Unión Europea

OB

6

2

2

Dereito civil II. Dereitos reais

OB

6

3

1

Dereito civil III. Familia e sucesións

OB

6

3

2

Dereito internacional privado

OB

9

3

1

Dereito mercantil I

OB

9

3

2

Dereito financeiro e tributario I

OB

9

3

1

Dereito administrativo II

OB

6

3

1

Dereito do traballo e da seguridade social

OB

9

4

1

Derecho financeiro e tributario II

OB

6

4

2

Traballo de fin de grao

OB

6

4

1

Dereito mercantil II

OB

6

Diferenciación de obrigatoriedade e optatividade da Facultade de Dereito. Campus de Ourense

3

2

Dereito procesual penal

OB

6

3

2

Xurisdicións contencioso-administrativa e social

OP*

6

4

2

Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos

OP*

6

OP*: materia optativa obrigatoria para a Facultade de Dereito. Campus de Ourense.

Optatividade: deberase cursar un total de 6 materias (36 ECTS).

Mención: dereito xudicial (ofértanse 7 materias para cursar polo menos 5 da mención).

4

1

Argumentación e interpretación xurídica

OP

6

4

2

Dereito penal e procesual de menores

OP

6

4

1

Sistemas xurídicos contemporáneos: dereito continental e dereito anglosaxón

OP

6

4

2

Criminoloxía e dereito penitenciario

OP

6

4

1

Dereito da defensa da competencia

OP

6

4

2

Dereito de danos e responsabilidade civil

OP

6

4

2

Prácticas externas

OP

6

Mención: Unión Europea e desenvolvemento sostible (ofértanse 6 materias para cursar polo menos 5 da mención).

4

1

Dereito mercantil europeo

OP

6

4

2

Dereito tributario da Unión Europea e internacional

OP

6

4

1

Libre circulación de traballadores e políticas sociais europeas

OP

6

4

2

Litigación internacional e sostibilidade

OP

6

4

1

Unión Europea, constitución e medio ambiente

OP

6

4

2

Prácticas externas

OP

6

Sen mención: deben cursarse 6 materias de entre toda a oferta de optativas.

Diferenciación obrigatoriedade e optatividade da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus de Vigo

3

2

Fundamentos de administración de empresas

OP*

6

3

2

Macroeconomía

OP*

6

4

1

Dereito procesual penal

OB

6

OP*: materia optativa obrigatoria para a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus de Vigo.

Optatividade: deberase cursar un total de 6 materias (36 ECTS).

Mención: dereito privado de empresa (ofértanse 8 materias para cursar polo menos 5 da mención).

4

1

Dereito concursal

OP

6

4

2

Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional

OP

6

4

1

Propiedade industrial e competencia

OP

6

4

2

Dereito marítimo

OP

6

4

1

Métodos alternativos de resolución de conflitos no ámbito empresarial

OP

6

4

2

Dereito do comercio internacional

OP

6

4

2

Tutela procesual do crédito

OP

6

4

2

Prácticas externas

OP

6

Mención: dereito público de empresa (ofértanse 8 materias para cursar polo menos 5 da mención).

4

1

Dereito penal de empresa

OP

6

4

2

Réxime fiscal da empresa

OP

6

4

1

Dereito da Seguridade Social

OP

6

4

2

Dereito administrativo-económico

OP

6

4

1

Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario

OP

6

4

2

Constitución económica

OP

6

4

2

Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial da Administración (contractual e extracontractual)

OP

6

4

2

Prácticas externas

OP

6

Sen mención: deben cursarse 6 materias de entre toda a oferta de optativas.

A temporalidade das materias poderá, por circunstancias excepcionais, sufrir modificacións, sempre que o autorice a vicerreitoría con competencias en organización académica e con anterioridade ao inicio do curso académico.

Sem.: semestre.

FB

Formación básica

OB

Obrigatoria

OP

Optativa

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias

do grao en Dereito

Facultade de Dereito-Campus de Ourense

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Materias comúns

186

Dereito

36

60 formación básica e 126 obrigatorios

Empresa

6

Economía

6

Informática

6

Historia

6

Dereito administrativo

15

Dereito penal

15

Dereito civil

18

Dereito mercantil

15

Dereito internacional público

9

Dereito financeiro e tributario

15

Dereito procesual

15

Dereito laboral e da Seguridade Social

9

Dereito internacional privado

9

Dereito internacional público/dereito constitucional

6

Materias comúns (Ourense)

12

Dereito procesual

6

12 optativos (materias optativas obrigatorias para a Facultade de Dereito. Campus de Ourense)

Dereito administrativo/dereito do traballo e da Seguridade Social

6

Mención: Unión Europea e desenvolvemento sustentable

30

Dereito internacional privado

6

30 optativos

Dereito do traballo e da Seguridade Social

6

Dereito mercantil

6

Dereito financeiro e tributario

6

Dereito internacional público/dereito constitucional

6

Mención: dereito xudicial

36

Dereito romano

6

36 optativos

Filosofía do dereito

6

Dereito penal/dereito procesual

6

Dereito penal

6

Dereito mercantil/dereito administrativo

6

Dereito civil

6

Prácticas externas

6

Prácticas externas

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

6

Traballo de fin de grao

6

6 obrigatorios

Oferta total ECTS

276

276

Oferta total ECTS

Organización da oferta de créditos ECTS do plan de estudos por módulos e materias

do grao en Dereito

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo-Campus de Vigo

Módulo

ECTS

Materias

ECTS

Distribución

Materias comúns

186

Dereito

36

60 formación básica e 126 obrigatorios

Empresa

6

Economía

6

Informática

6

Historia

6

Dereito administrativo

15

Dereito penal

15

Dereito civil

18

Dereito mercantil

15

Dereito internacional público

9

Dereito financeiro e tributario

15

Dereito procesual

15

Dereito laboral e da Seguridade Social

9

Dereito internacional privado

9

Dereito internacional público/dereito constitucional

6

Materias comúns (Vigo)

12

Empresa/economía

12

12 optativos (materias optativas obrigatorias para a Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Campus de Vigo)

Mención: dereito privado de empresa

42

Dereito mercantil

18

42 optativos

Dereito mercantil/dereito internacional privado

6

Dereito civil

6

Dereito procesual

12

Mención: dereito público de empresa

42

Dereito laboral

6

42 optativos

Dereito penal

6

Dereito financeiro e tributario

6

Dereito administrativo

12

Dereito constitucional

6

Dereito financeiro e tributario/dereito penal

6

Prácticas externas

6

Prácticas externas

6

6 optativos

Traballo de fin de grao

6

Traballo de fin de grao

6

6 obrigatorios

Oferta total ECTS

294

294

Oferta total ECTS