Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 22 de xaneiro de 2016 Páx. 2605

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia

ANUNCIO do 31 de decembro de 2015 de concurso, polo procedemento aberto, para a contratación da subministración sucesiva de reactivos para a detección xenómica dos virus da inmunodeficiencia humana (VIH), hepatite C (VHC) e hepatite B (VHB) en doazóns de sangue.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa da Fundación.

c) Número de expediente: AB-FCT1-15-013.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: subministración sucesiva de reactivos para a detección xenómica dos virus da inmunodeficiencia humana (VIH), hepatite C (VHC) y hepatite B (VHB) en doazóns de sangue da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia e a cesión, por unha soa vez, do equipamento asociado necesario para a realización efectiva.

b) Lugar de execución: os indicados no seu momento pola dirección do Centro.

c) Prazo de execución: 24 meses desde a data da sinatura do contrato.

d) Duración do contrato: 24 meses desde a data da sinatura do contrato.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma de adxudicación: oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os múltiples criterios contidos no prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Orzamento base de licitación: total contratación: 2.057.000,00 € IVE non incluído.

5. Garantía provisional: non.

6. Obtención da documentación e información.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

b) Enderezo: avenida Monte da Condesa, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Teléfono: 881 54 69 00.

e) Telefax: 981 59 31 51.

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata as 14.00 horas do último día da presentación das ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do 8 de febreiro de 2016. En caso de que ese día coincida en sábado ou día inhábil na localidade da entidade adxudicadora, este prazo prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia.

d) Admisión de variantes: non.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia (sala de xuntas).

b) Enderezo: avenida Monte da Condesa, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do Centro.

10. Outras informacións: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: si, por conta do adxudicatario. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

12. Páxina web onde obter información relativa a convocatoria ou onde se poden obter os pregos: perfil do contratante: www.sergas.es; plataforma de contratación pública de Galicia: www.contratosdegalicia.es

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2015

María Inmaculada Rodríguez Calvo
Directora técnica da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia