Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Mércores, 17 de febreiro de 2016 Páx. 5648

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ORDE do 28 de xaneiro de 2016 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2016.

Os artigos 46 e 47 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio), recollen a obriga da Administración de adoptar, mediante unha orde anual, as normas xerais de pesca fluvial de distintas especies ictícolas e dos demais seres vivos que habitan as augas continentais de Galicia.

Neste sentido, establécense nestes artigos os contidos mínimos das normas xerais que deben figurar na orde, así como, épocas hábiles, tamaños mínimos das especies e as cotas de captura, tipos de engado que se empregarán con cada especie e as modalidades de pesca permitidas, e prevese, así mesmo, a súa aprobación pola persoa titular da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

En virtude do anterior, en concordancia co disposto no artigo 27.15 do Estatuto de autonomía, e en uso das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Normas para a pesca do salmón

1. Períodos hábiles.

a) Coutos da Pontenova (lotes 1, 2 e 3), Betanzos, Celeiro, Frieira, Monteporreiro, Salmeán, Santeles, Sinde e Ximonde: do 1 de maio ao 31 de xullo. Poderá adiantarse o remate da tempada en función das cotas de captura que se establecen máis adiante. Nos coutos do río Ulla antes sinalados, logo do remate da tempada de salmón unicamente se expedirán permisos de pesca sen morte.

b) Coutos do río Eo compartidos con Asturias (lotes 4 e 5 da Pontenova, lotes 2 e 3 de San Tirso e lotes 4 a 9 de Abres; no sucesivo, río Eo compartido): do 24 de abril ao 15 de xullo.

c) Outras masas de auga: non se autoriza a captura do salmón.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 40 cm. No río Eo compartido a dimensión mínima fíxase en 45 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: un exemplar.

c) Cotas anuais de captura: 15 exemplares no río Lérez, 5 no río Mandeo, 15 no río Masma, 8 no río Miño, 10 no couto de Salmeán e 60 no río Ulla. No resto dos coutos autorizados no río Eo non establece cota anual de captura.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais ou semellantes.

No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño só se permite a mosca artificial.

b) Engados naturais autorizados: miñoca e quisquilla. Só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

No río Eo compartido, a partir do 16 de xuño prohíbense os engados naturais.

4. Prescricións especiais para as capturas de salmón.

As capturas accidentais, as capturas fóra da tempada hábil, as capturas de exemplares de dimensión menor cá mínima e máis as capturas en tramos de pesca sen morte terán que ser devoltas á auga con rapidez, mantendo o peixe na auga mentres se libera do engado e pódese valer dunha sacadeira; nunca deberá ser suspendido verticalmente suxeitándoo polo rabo e, de ser preciso, procederase a cortar a sedela para liberar o peixe.

En todos os salmóns capturados se comprobará a existencia de micromarcas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados.

Dado que os salmóns micromarcados proceden das repoboacións efectuadas pola Administración galega ou por outras administracións españolas ou estranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción do fragmento da cartilaxe nasal en que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanencia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recuperación da micromarca magnética propiedade da Administración autora da repoboación.

Artigo 2. Normas para a pesca do reo

1. Períodos hábiles.

a) Coutos de Celeiro (lotes 2 e 3), Noia, Noval, Ombre, Padrón, Ponte Arnelas, A Ponte do Porto, Ribeiras, Segade, Traba, Viveiro (lotes 2 e 3) e Xuvia: do 1 de maio ao 30 de setembro. No couto de Ponte Arnelas, a partir do 31 de agosto unicamente se expedirán permisos de pesca sen morte.

b) Coutos de Betanzos e Lambre: do 1 de maio ao 15 de setembro.

c) Río Eo compartido: do 15 de maio ao 15 de agosto.

d) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): non se autoriza a captura do reo.

e) Outras masas de auga: do 1 de maio ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 35 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: 5 exemplares.

c) No couto da Ponte do Porto, a cota de captura é de 2 exemplares por persoa e xornada.

d) No río Eo compartido, a dimensión mínima é de 25 cm e a cota de captura 8 reos ou troitas por persoa e xornada.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, risco e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só poderán empregarse con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para engados artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, incluídos os coutos de salmón: a culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para engados naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, agás no río Eo compartido: queda prohibido o uso de engados naturais, agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

e) No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño, prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño, só se permite a mosca artificial.

Artigo 3. Normas para a pesca da troita

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde, agás río Eo compartido: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Río Eo compartido: do 15 de maio ao 15 de agosto.

c) Masas de auga de reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo V desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

e) Coutos de pesca intensiva: do 20 de marzo ao 30 de setembro.

f) Outras masas de auga: do 20 de marzo ao 31 de xullo.

g) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): non se autoriza a captura da troita común.

h) Nos coutos con convenio cunha entidade colaboradora, prolongarase a tempada de pesca ata o 30 de setembro na modalidade de pesca sen morte.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 19 cm con carácter xeral, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

Cota máxima de captura por persoa e xornada: 10 exemplares, sen prexuízo das normas específicas que se establecen neste mesmo artigo para determinadas masas de auga.

b) Río Eo compartido: dimensión mínima de 25 cm e cota de 8 troitas ou reos por persoa e xornada.

c) Normas específicas en masas de auga do anexo VI: dimensión mínima 21 cm e cota de 8 exemplares por persoa e xornada.

d) Normas específicas en toda a masa de auga dos encoros dos anexos VII e VIII: dimensión mínima 23 cm e cota de 5 exemplares por persoa e xornada.

e) Normas específicas nos coutos de pesca: no anexo XI recóllense as dimensións mínimas e as cotas de captura específicas de cada couto de pesca.

f) Nunha masa de auga concreta non se poderá estar en posesión de troitas de menor tamaño que o autorizado, mesmo cando fosen pescadas noutro lugar, agás no caso de que se estea de paso, con todos os aparellos e engados recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

g) Nos ríos en que haxa troita e máis reo só se poderá capturar un número de pezas igual ao da cota da troita, sen que o número de reos supere a súa propia cota.

h) Os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin na cota de captura, incluíndose nesta excepción os coutos e tramos libres de pesca sen morte.

3. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña e peixes artificiais e semellantes.

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Prescricións especiais para engados artificiais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, incluídos os coutos de salmón: a culleriña terá un tamaño máximo de 6,5 cm medidos entre a argola superior e a curvatura do anzol.

d) Prescricións especiais para engados naturais nas masas de auga salmoneiras do anexo III, queda prohibido o uso de engados naturais, agás para a pesca do salmón nos seus coutos.

e) No río Eo compartido, a partir do 1 de xuño prohíbense a culleriña, o devón e mais os peixes artificiais e semellantes. A partir do 16 de xuño, só se permite a mosca artificial.

f) No anexo IX establécense as masas de auga en que se prohibe o engado natural a partir do 1 de xullo.

g) Outras prescricións especiais para engados naturais recóllense nos réximes especiais do anexo XIII.

Artigo 4. Normas para a pesca dos ciprínidos e da perca negra

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

b) Masas de auga de reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

c) Cabeceiras de ríos de montaña do anexo V desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo.

d) Encoros do anexo VIII: todo o ano.

e) Outras masas de auga: do 20 de marzo ao 31 de xullo.

2. Engados.

a) Engados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, peixes artificiais, engados de superficie (comunmente coñecidos como «poppers» e «plugs») e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»).

b) Engados naturais autorizados: todos os engados naturais, agás todo tipo de ovas de peixes e o peixe natural. Os engados naturais só se poderán empregar con anzois de dimensións maiores ou iguais que as que se sinalan no anexo I desta orde.

c) Con carácter xeral prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmón ou reo na mesma masa de auga e no mesmo período.

d) Autorízase a cebar as augas para a captura de ciprínidos nos encoros do anexo VIII. Esta ceba das augas poderase realizar con engados vexetais ou pensos. Cando se trate de adestramentos e campionatos oficiais, poderase empregar o asticot con autorización expresa do servizo provincial de Conservación da Natureza correspondente.

e) Fóra da tempada hábil de salmónidos, nos encoros do anexo VIII e nos tramos autorizados todo o ano poderanse empregar anzois de calquera tamaño para a captura de ciprínidos con engados vexetais ou asticot, quedando prohibidos outros engados. No mesmo período, para a captura de perca negra poderanse empregar, ademais dos anteriores, peixes artificiais, engados de superficie (comunmente coñecidos como «poppers» e «plugs») e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»).

f) Máximo de dous anzois por cana, con carácter xeral, para ciprínidos nos encoros do anexo VIII.

Artigo 5. Normas para a pesca da saboga (Alosa fallax)

1. Períodos hábiles.

a) Tramo do río Ulla comprendido entre a presa de Couso e a desembocadura: do 1 de maio ao 12 de xuño.

b) Outras masas de auga: non se autoriza a captura da saboga.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) Para os efectos do disposto no artigo 20 da Lei de pesca fluvial e no 71 do seu regulamento, fíxase unha dimensión mínima de 30 cm.

b) Cota de captura por persoa e xornada: cinco exemplares.

3. Engados.

Con carácter xeral prohíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período.

Artigo 6. Normas para a pesca da anguía

Védase a anguía en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma e en todas as fases do ciclo vital da especie, incluíndo, en todo caso, os exemplares denominados comunmente como angula ou meixón. Exceptúanse deste réxime a pesca de interese etnográfico autorizada no río Miño nos concellos de Portomarin, O Páramo, Paradela e Guntín e mais os plans de aproveitamento específicos aprobados conforme o Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 7. Réxime especial da lamprea

A pesca da lamprea autorízase unicamente nos ríos Tea e Ulla. As autorizacións para a pesca da lamprea regúlanse mediante unha normativa específica que publica anualmente a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Artigo 8. Réxime especial do cangrexo vermello americano e do cangrexo sinal

1. Períodos hábiles.

a) Encoros de Sabón, As Forcadas e Cecebre (agás tramos vedados): todo o ano.

b) Ríos Sil e Bibei: todo o ano.

c) Ríos Furnia, Hospital e Pego (afluentes do Baixo Miño) augas abaixo da estrada PO-552 (Vigo-Tui) en todos os casos: todo o ano.

d) Canles e pozas da antiga lagoa de Antela, pozas dos Milagres (concello de Maceda), pozas de Rioseco (concello de Paderne de Allariz), pozas de Niñodaguia (concello de Xunqueira de Espadanedo) e coiñais de Oímbra (concello de Oímbra): todo o ano.

e) Encoro da Fervenza e tramo do río Xallas augas abaixo da presa de Ventín: do 20 de marzo ao 30 de setembro.

f) Encoros de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime especial de encoros do anexo VIII: todo o ano.

g) Outras masas de auga: non se autoriza a captura do cangrexo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

Non se establecen dimensións mínimas nin cotas de captura.

3. Artes de pesca.

A única arte autorizada é o retel. Cada persoa só poderá empregar un máximo de 10 reteis.

4. Normas adicionais.

a) Cada persoa non ocupará cos seus reteis máis de 100 m de río ou de beira de encoro.

b) Prohíbese a comercialización das capturas.

c) Todas as capturas deberán ser sacrificadas na zona de pesca; para isto, inmediatamente despois da captura de cada animal haberá que quitarlle o apéndice central do rabo, de tal xeito que se saque tamén parte do tubo dixestivo do animal.

d) En función da evolución da tempada, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza, por proposta do Servizo de Conservación da Natureza da Xefatura Territorial, poderá restrinxir a pesca nunha ou varias zonas, establecer cotas de captura, modificar as datas da campaña ou establecer cantas normas complementarias sexan precisas para garantir o correcto desenvolvemento da tempada de pesca.

Artigo 9. Réxime especial de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla…)

1. Períodos hábiles.

a) Masas de auga salmoneiras do anexo III desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

b) Masas de auga de reo do anexo IV desta orde: do 1 de maio ao 31 de xullo, ou ata a finalización da tempada do reo naqueles coutos autorizados ata o 30 de setembro.

c) Zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002): todo o ano.

d) Outras masas de auga: do 20 de marzo ao 31 de xullo.

2. Dimensións mínimas e cotas de captura.

a) A dimensión mínima de captura para cada unha destas especies será a establecida na normativa de pesca marítima.

b) A cota máxima de capturas por persoa e día será de 5 kg para o total de pezas capturadas e pode non computarse o peso dunha peza. Só se permitirá a tenza dunha peza que exceda o peso do tope establecido.

3. Engados.

Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp.), pulga de mar, miolo de pan, quisquilla, mosca artificial cun anzol e sen arponciño, peixes artificiais e mais engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como «vinilos»).

Autorízase a pesca deportiva de cefalópodos con poteira.

Artigo 10. Normas xerais para a pesca de especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras.

1. Conforme o disposto no Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras, autorízase a pesca como método de xestión e control das poboacións das seguintes especies: perca negra (Micropterus salmoides), cangrexo vermello americano (Procambarus clarkii) e cangrexo sinal (Pacifastacus leniusculus).

2. Ámbito territorial das autorizacións.

a) Perca negra.

Encoros de Zamáns, O Vao, Montefurado, As Portas, As Conchas, Lindoso, Vilasouto, A Hedrada, Cecebre, Belesar, Castrelo de Miño, Frieira, Os Peares, Velle, Pumares, San Martiño, San Pedro, Santiago, Santo Estevo, Sequeiros, Leboreiro e Portodemouros. En todos os casos, os límites dos encoros son os que se sinalan nos anexos VII e VIII desta orde.

b) Cangrexo vermello americano e cangrexo sinal.

Masas de auga e tramos que se sinalan no artigo 8 desta orde.

3. Normas de pesca no ámbito territorial autorizado.

Os exemplares das especies citadas no punto 1 que sexan extraídos da natureza por calquera procedemento non poderán ser devoltos ao medio natural. Tampouco poderán ser transportados en vivo.

As anteriores prescricións aplicaranse en todo caso e lugar, incluíndo as capturas accidentais, mesmo cando se trate dun tramo de pesca sen morte.

4. Normas de pesca fóra do ámbito territorial autorizado e pesca doutras especies do catálogo.

Prohíbese a pesca das especies do punto 1 fóra do ámbito territorial autorizado. Así mesmo, prohíbese a pesca doutras especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras.

En todo caso, as capturas accidentais están sometidas ás prohibicións xenéricas de posesión, transporte ou devolución ao medio natural.

Artigo 11. Especies vedadas

Védanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus), sábalo (Alosa alosa) e anguía (Anguilla anguilla). Exceptúanse os plans de aproveitamento específicos aprobados conforme o Decreto 130/2011, do 9 de xuño, polo que se regula a pesca profesional da anguía nas augas continentais competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 12. Xornadas hábiles

Con carácter xeral declárase o luns como inhábil para a pesca, agás festivos nacionais ou autonómicos.

Os xoves serán hábiles unicamente para a modalidade de pesca sen morte en todas as masas de auga, excepto 24 de marzo (Xoves Santo), que será hábil segundo a modalidade de pesca autorizada en cada masa de auga.

Nos coutos de salmón de Betanzos, Frieira e Monteporreiro, e nos coutos de pesca intensiva da Ulloa e O Carballiño (tramo 2), serán inhábiles os xoves para todos os efectos, excepto o día 24 de marzo.

No tramos dos ríos Eo e Navia compartidos con Asturias serán inhábiles os luns e mais os xoves, agás festivos nacionais.

Nas zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002), nos encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (anexo VIII) e mais nas augas do réxime especial do cangrexo vermello americano e do cangrexo sinal autorizadas todo o ano (artigo 8), serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos, sen obriga de practicar a pesca sen morte en ningún caso.

Excepcionalmente, e logo de resolución da persoa titular da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, nas xornadas inhábiles poderanse expedir permisos de pesca en coutos para atender aqueles compromisos institucionais que o requiran ou para compensar os erros que se poidan producir no sistema de expedición de permisos de pesca.

Artigo 13. Horas de pesca

De conformidade co disposto no artigo 31.3 da Lei de pesca fluvial, só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois do solpor. As horas oficiais serán as publicadas na páxina web de Meteogalicia (http://www.meteogalicia.es/web/predicion/orto/ortoIndex.action), tomando como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.

Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas.

Artigo 14. Modalidades de pesca

Como regra xeral, e para todas as especies, só se autoriza a pesca con cana, sen prexuízo da regulamentación específica da lamprea, cangrexo vermello americano, cangrexo sinal e anguía.

Prohíbese o aparello coñecido como «de ninfa» e calquera outro semellante (que estea composto por máis dunha ninfa ou perdigón), lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo. No anexo II desta orde esquematízanse exemplos de aparellos prohibidos conforme este artigo.

Na modalidade de pesca coñecida como varal, na que mediante unha vara se pousa un engado na auga, a lonxitude do tramo vertical da sedela deberá ser maior cá metade da lonxitude da cana.

Artigo 15. Canas de pescar e utensilios auxiliares

a) De conformidade co disposto no artigo 51 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, con carácter xeral só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros, e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar.

b) Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, autorizándose un máximo de tres canas por embarcación aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior.

c) Nas zonas de desembocadura (anexo do Decreto 282/2002) e nos encoros que se relacionan nos anexos VII e VIII desta orde autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros

Artigo 16. Pesca desde embarcación

De conformidade co disposto no artigo 17 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais, só se poderá pescar desde embarcacións ou artefactos boiantes nas zonas de desembocadura e naquelas masas de auga expresamente autorizadas nos anexos VII e VIII desta orde, sen prexuízo das competencias dos organismos responsables da navegación e a flotación nas zonas de desembocadura ou nas masas de auga continentais.

Artigo 17. Pesca sen morte

1. Períodos hábiles.

O período hábil para esta modalidade de pesca abranguerá, con carácter xeral, desde o 20 de marzo ao 31 de xullo, coas seguintes excepcións:

– O inicio da tempada aprázase ata o 1 de maio nos casos de masas de auga salmoneiras, masas de auga de reo ou cabeceiras de ríos de montaña.

– Coutos conveniados: o período hábil prolongarase ata o 30 de setembro.

– Coutos e tramos de coutos de pesca sen morte e tramos libres de pesca sen morte (anexos X e XI): o período hábil prolongarase ata o 30 de setembro.

– Coutos de Santeles, Sinde e Ximonde: desde o remate da tempada de salmón ata o 30 de setembro.

– Couto de Ponte Arnelas: o período hábil prolongarase ata o 30 de setembro.

2. Normas de pesca.

Nos coutos e tramos de pesca sen morte rexerán as seguintes normas:

– Autorízanse unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña, en ambos os dous casos cun só anzol e sen arponciño, e queda prohibido para todos os efectos o engado natural.

– Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente logo da súa extracción, agás os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss), que poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin na cota de captura.

– Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo, agás o suposto determinado no parágrafo anterior.

– Aos mércores poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas solicitadas por entidades interesadas na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente e poderase ampliar o número máximo de permisos por causas xustificadas.

No anexo X recóllense os tramos libres en que unicamente se poderá practicar a pesca sen morte.

Artigo 18. Normativa dos coutos

Apróbase a normativa dos coutos de pesca que figura no anexo XI desta orde.

Artigo 19. Vedas e réximes especiais

a) Védanse as masas de auga que se relacionan no anexo XII desta orde. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo desta orde e a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos.

b) Apróbanse os réximes especiais provinciais que figuran no anexo XIII desta orde.

c) Con ocasión da celebración do Campionato de España Salmónidos Mosca Xuventude 2016 e do Campionato do Mundo de Pesca a Mosca Xuventude 2016, apróbanse os réximes especiais de pesca que se establecen nos anexos XIV e XV, coas normas e a delimitación de tramos que neles constan.

Disposición adicional primeira

Os peches anticipados da tempada de salmón entrarán en vigor ao día seguinte de acadar a cota anual.

No caso dos coutos de salmón nos cales remate a tempada ao chegar á cota anual, quen teña permisos expedidos con anterioridade poderá solicitar a devolución do importe dos ditos permisos.

En todo caso, para o reintegro do importe será preciso presentar unha solicitude escrita á cal se xunte o permiso e máis unha copia do impreso de pagamento en que figuren os datos do titular do permiso.

Con carácter xeral, o prazo de solicitude para devolucións será de dez días naturais contados a partir do peche da tempada no couto; transcorrido este prazo, só procederá a devolución cando se solicite antes da data de vixencia do permiso.

Disposición adicional segunda

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Conservación da Natureza para ditar cantos actos e resolucións sexan necesarias para o desenvolvemento desta orde e, en particular, para ampliar as cotas anuais de captura de salmón, no caso de ser preciso, e logo de informe do servizo provincial de Conservación da Natureza.

Disposición adicional terceira

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Conservación da Natureza para modificar a normativa de coutos de pesca que figuran no anexo XI desta orde e facer as reservas dos permisos dos coutos de pesca, de conformidade co disposto nos artigos 30, 32 e 33 do Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais (Decreto 130/1997, do 14 de maio). As modificacións requirirán unha solicitude da entidade titular da reserva de permisos cunha anticipación mínima de quince días, o informe favorable do Servizo de Conservación da Natureza da Xefatura Territorial e, no caso dos concursos deportivos oficiais ou das entidades colaboradoras, a práctica da modalidade de pesca sen morte.

Disposición adicional cuarta

Co obxecto de facilitar o adestramento dos/as pescadores e pescadoras galegos/as participantes en competicións locais, autonómicas, nacionais e internacionais, a Federación Galega de Pesca, co visto e prace da Secretaría Xeral para o Deporte, poderá propoñer á Dirección Xeral de Conservación da Natureza a autorización para practicar a pesca sen morte nun tramo das augas continentais da nosa comunidade autónoma fóra do período hábil de pesca.

A solicitude deberá ir acompañada da identificación dos/as pescadores e pescadoras e, se é o caso, dos seus adestradores ou adestradoras, e nela especificaranse as datas dos adestramentos que se pretenden autorizar.

Disposición adicional quinta

Facúltase a persoa titular da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en Pontevedra para ditar cantos actos e resolucións sexan necesarios para a regulación da pesca da lamprea e a solla no río Ulla.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e manterase vixente ata a publicación da orde correspondente á tempada do ano 2017.

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2016

Beatriz Mato Otero
Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ANEXO III
Principais masas de auga salmoneiras

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo salmón. Nos límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. En todos os casos a masa de auga comprende o último quilómetro de todos os afluentes do tramo. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllóns

A Ponte Cardezo (Cabana de Bergantiños; x=511.933, y=4.786.072)

Canteira de Santa Mariña (Cabana de Bergantiños e Ponteceso; x=508.727, y=4.786.968), límite superior da zona de desembocadura

9,4

da Balsa

Ponte da Balsa (Cabana de Bergantiños; x=506.697, y=4.782.849)

Desembocadura no Anllóns (Cabana de Bergantiños; x=508.193, y=4.785.710)

5,5

de Cundíns

Ponte do Muíño Novo (Cabana de Bergantiños; x=508.658, y=4.782.730)

Desembocadura no Anllóns (Cabana de Bergantiños; x=508.790, y=4.785.011)

2,9

Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; x=562.901, y=4.733.036)

Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; x=553.372, y=4.737.034)

18

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; x=645.719, y=4.787.713), límite superior do couto de Vilarmide

Ponte do ferrocarril Ferrol-Gijón (Ribadeo e Asturias; x=657.547, y=4.815.198), límite superior da zona de desembocadura

53

Landro

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; x=613.226, y=4.828.579)

A Ponte de Portochao (Viveiro; x=611.959, y=4.832.569), límite inferior do couto de Viveiro e superior da zona de desembocadura

7,5

Lañas

Salto natural de Fao (Touro; x=558.880, y=4.744.635)

Desembocadura no Ulla (Touro; x=560.234, y=4.742.448)

3,1

Lérez

Presa de Dorna (Cotobade e Campo Lameiro; x=544.143, y=4.707.909)

Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña en Monteporreiro (Pontevedra; x=530.147, y=4.699.367), límite superior da zona de desembocadura

27

Liñares

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada; x=543.423, y=4.729.583), límite inferior do couto de Ponte Liñares

Desembocadura no Ulla (A Estrada; x=543.336, y=4.732.493)

4,7

Mandeo

O Tope (Coirós e Paderne; x=570.786, y=4.789.651)

A Ponte Vella de Betanzos (x=564.178, y=4.792.367), límite superior da zona de desembocadura

10

Masma

A Ponte de Viloalle (Mondoñedo; x=632.940, y=4.813.819), límite superior do couto de Mondoñedo

A Ponte da Espiñeira na estrada N-462 (Barreiros e Foz; x=639.862, y=4.822.235), límite superior da zona de desembocadura

23

Mera

A Presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; x=588.609, y=4.828.615)

Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira; x=588.228, y=4.835.964), límite superior da zona de desembocadura

11

Ouro

Pasarela de Valmaior (Foz; x=631.895, y=4.825.619), límite superior do couto de Foz

Ponte de Fazouro (Foz; x=636.549, y=4.827.851), límite inferior do couto de Foz e superior da zona de desembocadura

8

da Pulgueira

Ponte da Pulgueira (Ortigueira; x=590.563, y=4.828.046)

Desembocadura no Mera (Ortigueira; x=588.885, y=4.828.930)

2,6

Sor

Afluente Panda ou Río das Forxas (Mañón e O Vicedo; x=604.041, y=4.836.501), límite superior do couto de Ribeiras

Souto de Xancedo (Mañón e O Vicedo; x=604.310, y=4.839.918), límite superior da zona de desembocadura

12

Tea

Lugar de Foxaco (Mondariz; x=546.375, y=4.676.885), límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; x=539.092, y=4.658.357)

29

Ulla

Presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro (Touro e Vila de Cruces; x=561.999, y=4.742.101)

A Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo; x=522.404, y=4.724.991), límite superior da zona de desembocadura

74

Valga

Fervenza de Raxoi ou de Pedrafita (Valga; x=530.610, y=4.725.627)

Desembocadura no Ulla (Valga; x=526.992, y=4.729.677)

8,6

Vea

Ponte Poceños (A Estrada; x=537.913, y=4.732.300)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; x=538.190, y=4.733.373)

1,86

Xabriña

Área recreativa de San Pedro (Mondariz e Mondariz-Balneario; x=544.585, y=4.674.756)

Desembocadura no Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario; x=543.845, y=4.675.289)

1,25

ANEXO IV
Principais masas de auga de reo

Na táboa deste anexo figuran os principais tramos fluviais habitados polo reo. Nos límites de cada tramo inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a masa de auga inclúe todo o curso dos afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes»; nos demais casos, a masa de auga inclúe o último quilómetro de todos os afluentes do tramo.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Almofrei

Desembocadura do Regato de Campolongo ou Regueiro de Cachón (Cotobade, x=537.545, y=4.698.042), límite superior do couto de Portamuíño

1 km augas arriba da desembocadura no Lérez (Pontevedra; x=534.172, y=4.698.590)

6,4

Afluentes 1 km

Alvedosa

Nacemento (Pazos de Borbén)

Desembocadura na Ría de Vigo (Redondela; x=532.077, y=4.681.766)

10

Afluentes 1 km

Baleo

Nacemento (Ortigueira)

Ponte do ferrocarril (Ortigueira; x=595.677, y=4.838.965), límite superior da zona de desembocadura

22

Afluentes 1 km

da Balsa

Nacemento (Zas)

Ponte da Balsa (Cabana de Bergantiños; x=506.697, y=4.782.849)

7

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Baxoi

Xunta dos ríos Vilariño e Anduriña (Vilarmaior; x=570.832, y=4.801.978)

Ponte do ferrocarril (Miño; x=564.494, y=4.800.502), límite superior da zona de desembocadura

8,3

Afluentes 1 km

Belelle

A Fervenza do Belelle (Fene e Neda; x=571.062, y=4.814.718)

Lugar de Subarreiros (Neda; x=568.376, y=4.817.138), límite superior da zona de desembocadura

5,4

Afluentes 1 km

Coroño

Nacemento (Boiro)

Desembocadura no mar (Boiro; x=508.140, y=4.720.847)

11

Afluentes 1 km

de Cundíns

Nacemento (Cabana de Bergantiños)

Ponte do Muíño Novo (Cabana de Bergantiños; x=508.658, y=4.782.730)

11

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Donas

Nacemento (Negreira)

Desembocadura no esteiro do Tambre (Outes; x=510.300, y=4.742.444)

18

Afluentes 1 km

Espasante ou Callobre

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Ortigueira; x=596.233, y=4.840.998)

12

Afluentes 1 km

Esteiro

Nacemento (Ortigueira)

Desembocadura no mar (Mañón e Ortigueira; x=602.638, y=4.844.859)

11

Afluentes 1 km

Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero; x=580.077, y=4.806.522)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda (Cabanas e Pontedeume; x=570.672, y=4.808.399), límite inferior do couto de Ombre e superior da zona de desembocadura

13,3

Afluentes

Furnia

Pontillón augas arriba do cemiterio de Amorín (Tomiño; x=525.581, y=4.649.971)

Desembocadura no Miño (Tomiño; x=525.723, y=4.648.834)

1,7

Afluentes 1 km

Gafos

Xunta dos ríos Tomeza e Marcón (Pontevedra; x=530.034, y=4.695.844)

Desembocadura (Pontevedra; x=528.638, y=4.697.405)

2,9

Afluentes 1 km

Galdo ou de Bravos

A Ponte de Baralla (Viveiro; x=611.517, y=4.831.565)

Desembocadura no Landro (Viveiro; x=612.777, y=4.832.178)

1,7

Afluentes 1 km

Granda ou da Gándara

Desembocadura do Río de Rons (Pontevedra; x=528.817, y=4.701.751)

Desembocadura no Lérez (Pontevedra; x=529.007, y=4.698.383)

3,8

Afluentes 1 km

Grande

A Presa da Furaqueira ou de Castro Buxán (Vimianzo; x=495.186, y=4.776.679)

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas; x=490.629, y=4.776.135), límite inferior do couto da Ponte do Porto e superior da zona de desembocadura

8

Afluentes

Hospital

Presa da área recreativa da Pedra (Tomiño; x=522.724, y=4.649.550)

Desembocadura no Miño (Tomiño; x=523.615, y=4.647.800)

2,5

Afluentes 1 km

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilarmaior; x=569.663, y=4.796.246), límite superior do couto de Lambre

Ponte do Porco (Miño e Paderne; x=564.764, y=4.798.352), límite inferior do couto de Lambre e superior da zona de desembocadura

6,3

Afluentes

Loureiro

A Ponte de Galea (Viveiro; x=615.070, y=4.830.070)

Desembocadura no Landro (Viveiro; x=613.740, y=4.830.225)

1,6

Afluentes 1 km

Louro

A Ponte de Valo, na estrada PO-331 (O Porriño; x=531.030, y=4.667.878), límite inferior do tramo 1 do couto de Porriño-Mos

Desembocadura no Miño (Tui; x=530.432, y=4.655.463)

16

Afluentes 1 km

Maceiras

Nacemento (Redondela)

Desembocadura no Alvedosa (Redondela; x=532.084, y=4.681.137)

7

Afluentes 1 km

Maior

Nacemento (Ortigueira)

Muíño de mareas de Pol (Ortigueira; x=592.956, y=4.835.821), límite superior da zona de desembocadura

11

Afluentes 1 km

Mendo

Ponte dos Cabalos (Coirós e Oza-Cesuras; x=567.461, y=4.786.546)

Xunta co Mandeo (Betanzos; x=563.880, y=4.792.734)

11,1

Afluentes 1 km

Mera

Xunta do Rego dos Carrís co Rego do Soutochao, augas abaixo da Ponte do Soutochao (As Pontes de García Rodríguez, As Somozas e Ortigueira; x=592.274, y=4.823.276)

A Presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; x=588.609, y=4.828.615)

15

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Mero

Presa de Cecebre (Cambre; x=556.967, y=4.792.410)

100 m augas abaixo da antiga presa da Barcala, final do tramo canalizado (Cambre e Culleredo; x=552.264, y=4.795.520), límite superior da zona de desembocadura

10

Afluentes 1 km

Mestas e Porto do Cabo

Ponte da estrada AC-102 en Pontellas (Cedeira e Cerdido; x=578.949, y=4.830.532) e nacemento do Porto do Cabo (Moeche)

A Ponte Vella (Cedeira e Valdoviño; x=576.743, y=4.831.729), límite superior da zona de desembocadura

18

Afluentes 1 km

Miñor

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar; x=521.445, y=4.661.724), límite superior do couto de Gondomar

A Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán; x=516.579, y=4.662.426), límite inferior do couto de Gondomar e superior da zona de desembocadura

6,9

Afluentes 1 km

Oitavén

Presa do encoro das Eiras (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas; x=542.014, y=4.688.386)

Desembocadura no Verdugo (Soutomaior; x=536.338, y=4.688.182)

8,0

Afluentes 1 km

Pedrafigueira

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; x=491.487, y=4.742.956)

4,5

Afluentes

Pego

Ponte Tomiñesa, na estrada local que sae de Tomiño cara ao Torneiro (Tomiño; x=520.356, y=4.648.378)

Desembocadura no Miño (Tomiño; x=521.020, y=4.646.192)

3,1

Afluentes 1 km

da Pulgueira

Nacemento (Ortigueira)

Ponte da Pulgueira (Ortigueira; x=590.563, y=4.828.046)

12

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

de Rois, Valeirón ou Liñares

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; x=527.243, y=4.735.324), límite superior do tramo 2 do couto de Rois

Desembocadura no Sar (Rois; x=527.934, y=4.735.054), límite inferior do tramo 2 do couto de Rois

0,9

Sar

Presa do Muíño de Cuncheiro (Padrón e Rois; x=528.069, y=4.735.274)

Desembocadura no Ulla (Padrón; x=526.980, y=4.729.753), límite inferior do couto de Padrón

6,7

Afluentes 1 km

Sóñora

A Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois; x=518.100, y=4.736.392), límite superior do couto de Traba

Muíños de Pedrachán (Noia; x=509.594, y=4.736.775), límite superior da zona de desembocadura

15

Afluentes 1 km

Sor

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez e Muras)

Afluente Panda ou Río das Forxas (Mañón e O Vicedo; x=604.041, y=4.836.501), límite superior do couto de Ribeiras

43

Afluentes, incluídos os tramos superiores dos afluentes das augas salmoneiras

Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira; x=516.549, y=4.745.826), límite superior do couto de Noia

Desembocadura do Regato de Castro (Noia e Outes; x=511.699, y=4.741.099), límite inferior do couto de Noia e superior da zona de desembocadura

8,8

Afluentes

Tamuxe

Ponte Urgal, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal; x=514.168, y=4.642.388)

Desembocadura no Miño (O Rosal, x=514.322, y=4.640.008)

3,6

Afluentes 1 km

Te

Nacemento (Dodro)

Desembocadura no mar (Rianxo; x=515.153, y=4.723.488)

12

Afluentes 1 km

Tines

Ponte San Paio (Mazaricos e Outes; x=504.620, y=4.748.072), límite superior do couto de Outes

Peirao do Conchido (Outes; x=507.880, y=4.742.849), límite inferior do couto de Outes e superior da zona de desembocadura

7,8

Afluentes 1 km

Tollo

Ponte da estrada PO-552 (Tomiño e O Rosal; x=517.878, y=4.643.163)

Desembocadura no Miño (Tomiño e O Rosal; x=518.603, y=4.641.728)

2,7

Afluentes 1 km

Uma

Nacemento (A Cañiza)

1 km augas arriba da desembocadura no Tea (Ponteareas; x=540.936, y=4.667.582)

18

Afluentes 1 km

Umia

Fervenza de Segade (Caldas de Reis; x=530.984, y=4.717.115), límite superior do tramo 1 do couto de Caldas de Reis

Ponte Estacas (Ribadumia e Cambados; x=518.302, y=4.705.546)

24

Afluentes 1 km

Vadebois

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; x=491.383, y=4.743.663)

4,6

Afluentes

Verdugo

Presa da central do Inferno (Ponte Caldelas; x=537.193, y=4.690.233)

Carballeira dos Franceses, no lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Pontevedra e Soutomaior; x=534.138, y=4.687.996), límite superior da zona de desembocadura

5,4

Afluentes 1 km

Xuvia

Nacemento (As Somozas)

A Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda; x=568.587, y=4.818.551), límite inferior do couto de Xuvia e superior da zona de desembocadura

37

Afluentes

ANEXO V
Masas de auga de montaña en que a tempada da troita comeza o 1 de maio

Nas masas de auga delimitadas neste anexo o comezo da tempada da troita aprázase ata o 1 de maio. Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VII e VIII desta orde e os límites de coutos son os que se fixan no anexo XI desta orde. Noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Provincia de Lugo

Bacía do Eo.

Río Rodil

Augas arriba da desembocadura do Río Pontigón (A Fonsagrada; x=654.474, y=4.785.915), incluído este

Bacía do Miño.

Río Neira

Augas arriba do límite superior do couto de Baralla

Bacía do Navia.

Río Navia

Augas arriba do límite superior do couto das Nogais

Río Cancelada

Augas arriba do límite inferior do couto de Doiras

Río Ser

Augas arriba da Ponte de Vilaquinte (Cervantes; x=667.734, y=4.751.085)

Río Rao

Augas arriba da Ponte das Veigas (Navia de Suarna; x=673.188, y=4.756.436)

Río Agüeira

Toda a bacía na comunidade autónoma, incluídas as dos seus afluentes Allonca e Candesa (A Fonsagrada)

Bacía do Sil.

Río Selmo

Toda a bacía na comunidade autónoma (Folgoso do Courel e Quiroga)

Río Lor

Augas arriba do límite inferior do couto de Courel

Río Lóuzara

Augas arriba do límite inferior do couto de Santalla de Lóuzara

Río Cabe

Augas arriba da Ponte de Santalla de Trascastro (O Incio; x=637.173, y=4.722.574)

Río Mao

Augas arriba da estación de captura de Goó (O Incio; x=631.508, y=4.725.995)

Río Soldón

Augas arriba da ponte da estrada de Rugando a Vilarmel (Quiroga; x=651.758, y=4.705.264)

Provincia de Ourense

Bacía do Douro.

Río Abredo ou do Pereiro

Toda a bacía, ata a súa confluencia co Pentes/da Ribeira (A Gudiña; x=651.860, y=4.650.562 )

Río de Cádavos

Toda a bacía na comunidade autónoma, incluída a do Rego das Veigas (A Mezquita)

Río Pentes/da Ribeira

Augas arriba da xunta do Regueiro do Fontao (A Gudiña; x=651.916, y=4.653.744), incluído este

Río da Ribeiriña

Augas arriba da xunta do Rego de Boelle (A Gudiña; x=649.185, y=4.654.881), incluído este

Río Parada

Augas arriba da xunta da Ribeira Grande (A Gudiña; x=645.060, y=4.655.310), incluído este

Río Mente

Augas arriba da Presa do Papeleiro (Riós; x=640.784, y=4.651.656)

Bacía do Limia.

Río Caldo

Augas arriba da xunta co Corgo da Fecha do Curro (Lobios; x=572.194, y=4.629.112), incluído este

Río de Vilameá (afluente do Caldo)

Augas arriba da Ponte de Portaparedes (Lobios; x=576.480, y=4.634.279)

Río de Lobios

Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios; x=577.973, y=4.634.564)

Río Cabaleiro

Augas arriba da xunta do Río do Chao de Requeixo co Corgo da Carballa (Lobios; x=578.945, y=4.637.136)

Río Salas

Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este

Río Mao (afluente do Salas)

Augas arriba da xunta da Corga da Poza (Lobios; x=581.200, y=4.638.777), incluída esta

Río das Mestas ou Fírveda

Augas arriba da xunta do Rego da Ponte Maior (Calvos de Randín; x=595.155, y=4.649.076)

Río Nocedo ou Airoa

Augas arriba da desembocadura do Regato de Guntín (Os Blancos; x=602.859, y=4.648.852), incluído este

Río de Faramontaos

Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar; x=606.253, y=4.643.449)

Río Agro

Augas arriba da xunta da Corga dos Bois ou de Guxinde (Entrimo; x=570.879, y=4.645.788), incluída esta

Río da Montaña ou Pacín (afluente do Agro)

Augas arriba da xunta da Corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios; x=574.531, y=4.646.569)

Río Fragoso

Augas arriba da xunta do Rego dos Pedrouzos (Lobeira; x=579.674, y=4.650.921)

Río Cadós

Augas arriba do límite superior do couto de Cadós

Bacía do Miño.

Río Tuño (afluente do Arnoia)

Augas arriba da xunta do Río de Cexo (Celanova; x=580.397, y=4.665.461), incluído este

Río Ourille (afluente do Arnoia)

Augas arriba da Ponte de San Pedro (Verea; x=588.178, y=4.661.478)

Río Deva Grande

Augas arriba da Ponte Retortoiro (Quintela de Leirado; x=575.471, y=4.662.866)

Río de Crespos ou Gorgúa

Augas arriba da Ponte de Freáns (Padrenda; x=570.455, y=4.663.693)

Bacía do Sil.

Ríos Galir e Malvela

Augas arriba do Robledo da Lastra (Rubiá; x=672.325, y=4.705.830)

Río Farelos

Augas arriba da Ponte de San Xulián (Vilamartín de Valdeorras; x=662.051, y=4.699.987)

Río Leira

Augas arriba da xunta do Regueiro de Preanes (Vilamartín de Valdeorras; x=659.079, y=4.700.733), incluído este

Río Sotillo

Toda a bacía na comunidade autónoma (Carballeda de Valdeorras)

Río Casoio

Augas arriba da xunta dos ríos Valborrás e de Riodolas (Carballeda de Valdeorras; x=677.864, y=4.690.989)

Regueiro de Candís

Toda a bacía (O Barco de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras), ata a desembocadura no Sil

Río Bibei

Toda a bacía vertente no encoro do Vao, excluído este

Ríos de San Miguel, de San Lázaro, Cabalar, Fiscaíño e Cernado

Todas as súas bacías, ata as respectivas desembocaduras no Bibei

Río Xares

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Prada, excluído este

Río das Azoreiras

Toda a bacía, ata a desembocadura no Xares (A Veiga)

Río Navea

Toda a bacía e augas que verten no encoro de Guístolas, excluído este

Río Edo

Augas arriba da xunta dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas; x=632.975, y=4.692.274)

Río dos Vaos

Augas arriba da xunta do Regato do Carballiño co Río de Vilariño das Uces (A Teixeira; x=625.730, y=4.690.156)

Río Mao

Todas as augas que verten aos encoros da Hedrada e Leboreiro (Maceda, Montederramo e Parada de Sil), excluídos estes e o couto de Montederramo

ANEXO VI
Masas de auga con dimensión mínima da troita de 21 centímetros e cota de captura de 8 exemplares por persoa e xornada (sen prexuízo da normativa específica dos anexos XI, XII e XIII)

Os límites de encoros son os que se fixan nos anexos VII e VIII desta orde. Os límites das zonas de desembocadura son os do Decreto 282/2002. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo XI desta orde. Noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Provincia da Coruña.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Anllóns

Límite superior do couto de Verdes

Límite superior da zona de desembocadura

Río Eume

Presa do encoro do Eume

Límite inferior do couto de Ombre e superior da zona de desembocadura

Río Grande

A Presa da Furaqueira ou de Castro Buxán (Vimianzo; x=495.186, y=4.776.679)

Límite inferior do couto da Ponte do Porto e superior da zona de desembocadura

Río Lambre

Límite superior do couto de Lambre

Límite inferior do couto de Lambre e superior da zona de desembocadura

Río Mandeo

Límite superior do couto de Betanzos

Límite superior da zona de desembocadura

Río Mero

Límite superior do couto de Cecebre

Límite superior do encoro de Cecebre

Río Mero

Presa de Cecebre

Límite superior da zona de desembocadura

Río Tambre

A Ponte de Brates (Boimorto e Frades; x=565.234, y=4.762.212)

Límite superior do encoro de San Xoán de Fecha

Río Tambre

Presa da central eléctrica de San Xoán de Fecha

Límite superior do couto da Ponte Maceira

Río Tambre

Límite superior do couto de Noia

Límite inferior do couto de Noia

Río Traba

Límite superior do couto de Traba

Límite superior da zona de desembocadura

Río Sar

Ponte de Chave, na estrada AC-300 (Brión; x=528.454, y=4.741.113)

Límite inferior do couto de Padrón

Río Xallas

Presa do encoro da Ponte Olveira

Límite superior do encoro de Castrelo

Río Xallas

Presa do encoro de Castrelo

Límite superior do encoro de Santa Uxía

Río Xuvia

Límite superior do couto de Xuvia

Límite inferior do couto de Xuvia e superior da zona de desembocadura

Provincia de Lugo.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Cabe

Límite superior do couto de Monforte

Límite superior do encoro de San Pedro

Río Eo

Límite superior do couto de Vilarmide

Límite superior do couto da Pontenova

Río Ladra

Límite superior do couto de Begonte

Límite inferior do couto de Ladra

Río Landro

Límite superior do couto de Viveiro

Límite inferior do couto de Viveiro e superior da zona de desembocadura

Río Lor

Ponte Baldomir, na estrada LU-P-1901 (Folgoso do Courel; x=646.130, y=4.715.216)

Límite superior do encoro de Santo Estevo

Río Masma

Límite superior do couto de Mondoñedo

Límite superior da zona de desembocadura

Río Miño

Límite superior do couto de Castro de Rei

Límite inferior do couto de Quinte e superior do encoro de Belesar

Río Miño

Presa do encoro de Belesar

Límite superior do encoro dos Peares

Río Navia

Límite superior do couto de San Martiño da Ribeira

Límite superior do encoro de Grandas de Salime

Río Neira

Límite superior do couto de Láncara

Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo; x=619.564, y=4.748.071)

Río Ouro

Límite superior do couto de Foz

Límite inferior do couto de Foz e superior da zona de desembocadura

Río Sarria

Ponte da estrada de Samos (Sarria; x=630.015, y=4.737.449)

Desembocadura no Neira (Láncara e O Páramo; x=626.409, y=4.747.807)

Río Sil

Todo o seu curso agás encoros

Río Tórdea

Límite superior do couto de Tórdea

Desembocadura no Neira (x=625.461, y=4.748.090)

Provincia de Ourense.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Arnoia

Límite superior do couto de Allariz

Límite superior do encoro de Frieira

Río Avia

Xunta do Arenteiro (Boborás; x=570.473, y=4.694.093)

Desembocadura no Miño (Ribadavia; x=570.656, y=4.681.238)

Río Barbadás

Xunta do Rego de Santa Olaia (Barbadás; x=592.038, y=4.684.915)

Desembocadura no Barbaña (Ourense; x=593.255, y=4.687.097)

Río Barbantiño

Ponte Mandrás, na estrada CV-101 (San Cristovo de Cea; x=586.351, y=4.698.354)

Desembocadura no Miño (Ourense e Punxín; x=582.236, y=4.688.775)

Río Barbaña

A Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas; x=595.643, y=4.681.989)

Desembocadura no Miño (Ourense; x=592.779, y=4.688.771)

Río Bibei

Presa do encoro do Vao

Límite superior do encoro de Montefurado

Río Deva

Límite superior do couto de Pontedeva

Límite superior do encoro de Frieira

Río Limia

Límite superior do couto de Ponteliñares

Límite inferior do couto de Ponteliñares

Río Limia

Presa do encoro das Conchas

Límite superior do encoro de Lindoso

Río Loña

Presa do encoro de Cachamuíña

Desembocadura no Miño (Ourense; x=594.297, y=4.689.217)

Río Miño

Presa do encoro dos Peares

Límite superior do encoro de Velle

Río Miño

Presa do encoro de Velle

Límite superior do encoro de Castrelo de Miño

Río Miño

Presa do encoro de Castrelo de Miño

Límite superior do encoro de Frieira

Río Miño

Límite superior do couto de Frieira

Límite inferior do couto de Frieira

Río Ourille

Límite superior do tramo 2 do couto de Celanova

Límite inferior do tramo 2 do couto de Celanova

Río Sil

Todo o seu curso agás encoros de réxime especial

Río Támega

Desembocadura do Vilaza (Verín; x=627.874, y=4.642.171)

Fin do tramo internacional (Verín; x=630.555, y=4.629.554)

Provincia de Pontevedra.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

Río Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; x=562.901, y=4.733.038)

Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; x=553.372, y=4.737.034)

Río Lérez

Presa de Dorna (Campo Lameiro e Cotobade; x=544.143, y=4.707.909)

Límite superior da zona de desembocadura

Río Maneses

Límite superior do tramo 2 do couto de Cutián

Límite inferior do tramo 2 do couto de Cutián

Río Oitavén

Límite superior do tramo 2 do couto de Soutomaior

Límite inferior do tramo 2 do couto de Soutomaior

Río Tea

Límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; x=539.092, y=4.658.357)

Río Ulla

Presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro (Touro e Vila de Cruces; x=561.999, y=4.742.101)

Límite superior da zona de desembocadura

Río Uma

Límite superior do couto de Uma

Desembocadura no Tea (Ponteareas; x=540.162, y=4.667.152)

Río Verdugo

Límite superior do tramo 1 do couto de Soutomaior

Límite superior da zona de desembocadura

ANEXO VII
Réxime especial de encoros con normativa específica nos cales non se autoriza
a pesca todo o ano

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que non se autoriza a pesca durante todo o ano pero que teñen unha normativa específica no referente a número de canas, pesca desde embarcación e tamaño mínimo da troita.

Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas» considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Noutros límites inclúense entre parénteses as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Encoro

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde embarcación

Cenza

Cenza

Augas encoradas

Presa do encoro (x=644.743, y=4.673.010)

Non autorizada

Eume

Eume

Augas encoradas

Presa do encoro (x=580.081, y=4.806.519)

Autorizada

Eume

A Ribeira

Augas encoradas

Presa do encoro (x=594.688, y=4.812.462)

Autorizada

Forcadas

As Forcadas

Augas encoradas

Presa do encoro (x=573.827, y=4.829.613)

Autorizada

Mandeo

A Castellana

Augas encoradas

Presa do encoro (x=580.305, y=4.781.264)

Autorizada só con tubo flotador

Meicende

Meicende

Augas encoradas

Presa do encoro (x=544.380, y=4.798.793)

Autorizada

Navia

Grandas de Salime

Augas encoradas

Límite da Comunidade Autónoma (marxe dereita: x=673.193, y=4.783.024; marxe esquerda: x=672.947, y=4.783.934)

Autorizada

Pórtico de Vilasenín

San Cosmade ou de Vilasenín

Augas encoradas

Presa do encoro (x=546.528, y=4.778.084)

Autorizada só con tubo flotador

Rons

Pontillón do Castro

Augas encoradas

Presa do encoro (x=531.322, y=4.705.227)

Autorizada

Roufrío

Beche

Augas encoradas

Presa do encoro (x=556.484, y=4.781.201)

Non autorizada

Salas

Salas

Augas encoradas

Presa do encoro (x=587.665, y=4.642.028)

Non autorizada

Tambre

San Xoán de Fecha

100 m augas abaixo da Ponte Albar (x=535.879, y=4.756.647)

Presa do encoro (x=534.857, y=4.757.653)

Autorizada

Ulla

Brandariz

Nova Ponte de San Xusto (x=565.210, y=4.743.989)

Presa do encoro (x=564.226, y=4.742.946)

Non autorizada

Xallas

Castrelo

Augas encoradas

Presa do encoro (x=494.168, y=4.756.141)

Autorizada

Xallas

A Fervenza

Augas encoradas

Presa do encoro (x=499.102, y=4.759.469)

Autorizada só con tubo flotador

Xallas

A Ponte Olveira

Límite inferior do couto de Xallas (x=497.201, y=4.755.988) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=495.624, y=4.756.703)

Autorizada

Xallas

Santa Uxía

Augas encoradas

Presa do encoro (x=491.497, y=4.751.362)

Autorizada só con tubo flotador

ANEXO VIII
Réxime especial de encoros autorizados todo o ano para a pesca de ciprínidos
e/ou perca negra

Nas táboas deste anexo relaciónanse e delimítanse os encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e/ou perca negra durante todo o ano.

Cando no límite superior figure o texto «Augas encoradas», considerarase que o límite superior está situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso principal como en todos os afluentes que vertan ao encoro. Esta distancia aplicarase tanto en ambas as beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia masa de auga. Noutros límites inclúense entre parénteses as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N.

Nos encoros en que se autoriza a pesca desde embarcacións ou artefactos aboiantes, na columna titulada «Pesca desde embarcación» inclúese o texto «Autorizada» seguido, de ser o caso, do tipo de embarcacións ou artefactos autorizados.

Río

Encoro

Límite superior

Límite inferior

Pesca desde
embarcación

Avia

Albarellos

Ponte Albarellos no curso principal (x=562.776, y=4.694.200) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=566.617, y=4.694.462)

Autorizada

Bibei

O Vao

A Ponte da Residencia no Bibei (x=655.547, y=4.670.723), A Ponte de Vilariño de Conso no Conso (x=650.506, y=4.669.584), A Ponte de Bembibre no Camba (x=655.157, y=4.668.413) e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (x=651.207, y=4.678.762)

Autorizada

Bibei

Montefurado

Ponte do Bibei (estrada OU-636) no curso principal (x=647.096, y=4.688.379) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=646.658, y=4.694.735)

Autorizada

Camba

As Portas

Desembocadura da Corga das Pías no Camba (x=639.134, y=4.659.330), liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña (x=648.043, y=4.664.032) coa desembocadura do Río de Cabras (x=644.025, y=4.662.236) nos ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (x=648.043, y=4.664.032)

Autorizada

Limia

As Conchas

Ponte da estrada Bande-Mugueimes no Limia (x=586.838, y=4.647.906), límite inferior do couto de Cadós no Cadós e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (x=580.009, y=4.644.044)

Autorizada sen motor de explosión

Limia

Lindoso

Ponte da estrada a Lobios e á Madalena (OU-540) no curso principal (x=575.241, y=4.640.126) e as augas encoradas nos afluentes

Fronteira con Portugal (marxe dereita: x=566.484, y=4.636.300; marxe esquerda: x=568.969, y=4.636.078)

Autorizada sen motor de explosión

Loña

Cachamuíña

Pasarela sobre o Loña na cola do encoro (x=598.935, y=4.686.749) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=598.682, y=4.688.041)

Non autorizada

Mao

Vilasouto

Augas encoradas

Presa do encoro (x=629.225, y=4.724.371)

Non autorizada

Mao

A Hedrada

Augas encoradas

Presa do encoro (x=621.846, y=4.688.084)

Non autorizada

Mero

Cecebre

Augas encoradas

Presa do encoro (x=556.980, y=4.792.409)

Autorizada só con tubo flotador

Miño

Belesar

Límite inferior do couto de Quinte no curso principal, Presa dos Galegos no Ferreira e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (x=605.578, y=4.720.397)

Autorizada

Miño

Castrelo de Miño

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos (x=584.870, y=4.687.676) e a beira oposta no curso principal, e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=572.846, y=4.682.632)

Autorizada sen motor

Miño

Frieira

Desembocadura do Avia no curso principal (x=570.656, y=4.681.238) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=566.707, y=4.667.356)

Autorizada

Miño

Os Peares

A Ponte de San Fiz (x=605.012, y=4.717.832) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=604.921, y=4.702.223)

Autorizada

Miño

Velle

Desembocadura do Regato do Fontao no curso principal (x=603.472, y=4.699.872) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=594.638, y=4.690.161)

Autorizada sen motor

Navea

Chandrexa de Queixa

Augas encoradas

Presa do encoro (x=633.075, y=4.680.230)

Autorizada

Navea

As Guístolas

Augas encoradas

Presa do encoro (x=640.000, y=4.689.424)

Autorizada

Paradela e Biduído

Vilagudín

Augas encoradas

Presa do encoro (x=541.270, y=4.771.449)

Autorizada

Seixedo

Sabón ou de Rosadoiro

Augas encoradas

Presa do encoro (x=540.503, y=4.797.758)

Autorizada

Sil

Pumares

A Ponte de Roldán no curso principal (x=678.608, y=4.698.338) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=676.133, y=4.696.766)

Autorizada

Sil

San Martiño

Desembocadura do Caborco da Bioca no curso principal (x=656.521, y=4.694.236) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=650.348, y=4.694.750)

Autorizada sen motor de explosión

Sil

San Pedro

A Ponte da Barca, na estrada Ferreira-Luíntra, no curso principal (x=609.927, y=4.697.665) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=605.752, y=4.700.840)

Autorizada

Sil

Santiago

Desembocadura do Río Leira no curso principal (x=659.972, y=4.697.142) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=658.138, y=4.696.412)

Autorizada

Sil

Santo Estevo

A Ponte Vella de San Clodio no curso principal (x=640.392, y=4.703.105) e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=611.112, y=4.696.666)

Autorizada

Sil

Sequeiros

Saída do túnel de Montefurado no curso principal (x=647.616, y=4.694.819), presa do encoro de Montefurado no Bibei e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=643.813, y=4.701.311)

Autorizada

Tambre

Barrié de la Maza

A Ponte Nova, límite inferior do couto de Ponte Maceira, no Tambre (x=524.232, y=4.749.927); 100 m augas abaixo da presa da Balsa de Patiño no Río de Barcala (x=521.390, y=4.749.838), e as augas encoradas noutros afluentes

Presa do encoro (x=516.577, y=4.745.852)

Autorizada

Ulla

Portodemouros

Augas encoradas

Presa do encoro (x=566.153, y=4.745.200)

Autorizada

Ulla

Touro

100 m augas abaixo da presa do encoro de Brandariz (x=564.235, y=4.742.919)

Presa do encoro (x=561.999, y=4.742.101)

Non autorizada

Xares

Prada

Ponte da estrada A Veiga-Covelo (x=662.800, y=4.678.853) no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Presa do encoro (x=661.544, y=4.686.163)

Autorizada

Zamáns

Zamáns

Augas encoradas

Presa do encoro (x=524.675, y=4.667.350)

Autorizada sen motor

ANEXO IX
Masas de auga en que se prohíbe o engado natural a partir do 1 de xullo

• Provincia da Coruña.

Río Furelos e afluentes.

• Provincia de Lugo.

Río Asma e afluentes (Carballedo e Chantada).

Rego Bieitas e afluentes (Taboada).

Río Búbal e afluentes (Carballedo).

Río Cabe e afluentes (A Pobra do Brollón, Bóveda, Monforte de Lemos, O Incio, O Saviñao, Pantón, Paradela e Sober).

Rego de Camporramiro (Chantada).

Río Eo e afluentes: desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide (A Fonsagrada, Baleira, Pol e Ribeira de Piquín).

Rego de Fondós e afluentes (Carballedo e Chantada).

Río Ladra: couto de Begonte.

Río da Lama e afluentes (Chantada).

Río Landro: tramo 4 do couto de Viveiro.

Río Loio e afluentes (Paradela e Sarria).

Río Lor e afluentes (A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel, O Incio, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga e Samos), agás no tramo comprendido entre o límite inferior do couto da Labrada e Ponte de Parada (Quiroga; x=635.898, y=4.702.397) cunha lonxitude aproximada de 4,8 km, e no tramo comprendido entre A Ponte de Froxán (Folgoso do Courel; x=643.354; y=4.711.576) e o límite superior do couto da Labrada, cunha lonxitude aproximada de 6,5 km.

Rego de Moreda e afluentes (Taboada).

Río Navia e afluentes (A Fonsagrada, As Nogais, Baleira, Becerreá, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz e Pedrafita do Cebreiro).

Río Neira e afluentes (Baleira, Baralla, Becerreá, Castroverde, Láncara, O Corgo, O Páramo Samos, Sarria e Triacastela), agás no tramo autorizado para a pesca de ciprínidos, augas abaixo do couto da Pobra, no tramo do Sarria augas abaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do Tórdea.

Río Pambre e afluentes (Palas de Rei).

Río da Ponte de Enviande e afluentes (Chantada e Taboada).

Rego de Portocelo e afluentes (Taboada).

Río Sardiñeira e afluentes (Bóveda e O Saviñao).

Río Sil e afluentes: toda a rede hidrográfica vertente no río Sil e non incluída noutros parágrafos, coa excepción do curso principal deste.

Rego de Souto Varela e afluentes (Chantada).

Rego de Vilela e afluentes (Taboada).

Rego de Xamogo e afluentes (Portomarín e Taboada).

• Provincia de Ourense.

Todas as masas de auga da provincia agás as que a seguir se relacionan:

– Encoros en que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (anexo VIII desta orde).

– Encoros de Penarrubia (Sil), Cenza, Leboreiro (Mao), Santo Agostiño ou Pías (Bibei).

– Río Miño: curso principal.

– Río Sil: curso principal.

– Río Avia: entre a presa de Albarellos e a desembocadura no Miño.

– Río Támega: entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal.

– Río Arnoia: entre a desembocadura do Ourille e a desembocadura no río Miño.

– Río Arenteiro: tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño.

ANEXO X
Tramos libres de pesca sen morte

Na táboa deste anexo inclúense os tramos fluviais en que unicamente se poderá practicar a modalidade de pesca sen morte. Os límites de coutos son os que se fixan no anexo XI desta orde; noutros límites inclúense entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros.

Provincia da Coruña.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllóns

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses (Carballo; x=524.683, y=4.784.241)

Desembocadura do Río de Rosende (Carballo; x=523.088, y=4.783.378)

2,4

Anllóns

Central de Caldas (Ponteceso; x=509.841, y=4.786.604)

Desembocadura do Rego da Balsa (Cabana de Bergantiños e Ponteceso; x=508.199, y=4.785.720)

3,6

Barcala

Límite inferior do tramo 1 do couto de Negreira

100 m augas abaixo da presa da Balsa de Patiño, situada na cola do encoro, no límite das augas altas (Negreira; x=521.390, y=4.749.837)

0,76

Bardoso

Nacemento (A Laracha; x=538.566, y=4.781.228)

Xunta do Rego dos Lameiros (A Laracha e Carballo; x=532.956, y=4.783.624)

7,5

Belelle

A Ponte Grande (Neda; x=569.166, y=4.817.275)

Desembocadura no mar (Neda; x=567.939, y=4.816.933)

1,4

Castro

A Ponte de Salgueiros (Dumbría e Muxía; x=485.488, y=4.763.114)

A Ponte de Constante (Cee e Muxía; x=484.369, y=4.761.175)

3,0

Iso

A Ponte Maroxo (Arzúa; x=568.512, y=4.750.591)

Muíño de Roque ou Muíño de Castrillón, na pasarela que atravesa o río (Arzúa; x=568.055, y=4.748.559)

3,0

Mera

A Presa de Pita (Cerdido e Ortigueira; x=588.609, y=4.828.614)

Ponte da Cardeal (Cerdido e Ortigueira; x=588.108, y=4.829.549)

1,6

dos Pasos

Presa da canle de alevinaxe (Ames; x=528.796, y=4.745.566)

Desembocadura no Sar (Ames; x=528.818, y=4.744.944)

0,7

Quenxe ou do Vilán

Nacemento (A Laracha; x=535.641, y=4.789.090)

A Ponte Allán (A Laracha; x=528.826, y=4.788.114)

10,7

Sóñora

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia; x=510.826, y=4.737.010)

Muíños de Pedrachán (Noia; x=509.594, y=4.736.775)

2

Xallas

Presa do encoro de Santa Uxía (Dumbría e Mazaricos; x=491.439, y=4.751.342)

Desembocadura na Fervenza do Ézaro (Carnota e Dumbría; x=490.436, y=4.751.120)

1,3

Provincia de Lugo.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Anllo ou Rego de Abadín

Ponte da estrada N-634 (Abadín; x=621.898, y=4.801.652)

Ponte da pista que parte da estrada LU-113 e vai das Regas a Gaúte (Abadín; x=621.939, y=4.798.776)

4,1

Asma

Límite inferior do couto de Chantada

Ponte da estrada N-540 (x=602.011, y=4.717.628)

2,4

Azúmara

A Ponte de Barxa (Castro de Rei; x=629.645, y=4.786.063)

Desembocadura no Miño (Castro de Rei; x=626.546, y=4.785.645)

5,6

Cabe

Presa do muíño do Club Fluvial (Monforte de Lemos; x=622.459, y=4.709.612)

Ponte Piñeira (Monforte de Lemos; x=620.345, y=4.707.157)

4,2

Comezo

A Ponte Nova (Chantada; x=595.554, y=4.717.021)

Desembocadura no Asma, no couto de Chantada (x=596.392, y=4.716.264)

1,4

Eo

Ponte da Pontenova (x=646.528, y=4.801.004)

A Ponte do Pico (A Pontenova; x=646.636, y=4.801.549)

0,6

Eume

Límite inferior do couto de Muras

Límite entre as provincias de Lugo e A Coruña, aproximadamente 100 m augas abaixo da desembocadura do Rego da Fragachá (Muras; x=599.668, y=4.814.839)

4,1

Ladroíl

Piscina dos Sete Muíños (Guitiriz; x=590.358, y=4.782.223)

A Ponte Forxá (Guitiriz; x=590.122, y=4.781.754)

0,9

Lor

Desembocadura do Lóuzara (Folgoso do Courel; x=646.793, y=4.716.191)

A Ponte de Baldomir (Folgoso do Courel; x=646.129, y=4.715.216)

1,4

Lor

Ponte de Parada (Quiroga; x=635.898, y=4.702.397)

Límite superior do réxime especial do encoro de Santo Estevo

0,8

Madanela

Límite inferior do couto de Vilalba

Xunta co Trimaz (Vilalba; x=606.130, y=4.793.032)

2,3

Madanela ou Miñotelo

Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Igrexa (A Pastoriza; x=636.722, y=4.794.714)

Desembocadura no Miño (A Pastoriza; x=633.637, y=4.790.888)

7,9

Masma

Ponte da Cabana, na pista que sae da estrada LU-160 cara á Cabana (Mondoñedo; x=632.807, y=4.812.292)

Límite superior do couto de Mondoñedo

2,7

Miño

O Caneiro do Vilar (Lugo; x=619.943, y=4.758.950)

Depuradora de augas de Lugo (x=620.556, y=4.757.452)

2,3

Miño

Presa do Muíño da Trabanca, aproximadamente 300 m augas abaixo da desembocadura do Támoga (Begonte e Outeiro de Rei; x=613.921, y=4.779.923)

Ponte da autovía A-6 (Outeiro de Rei e Rábade; x=613.012, y=4.775.076)

5,2

Narla

A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá (Friol; x=604.366, y=4.766.459)

Ponte das Veigas, na estrada que sae de Vilalvite (estrada LU-234) cara a Bravos (Friol e Outeiro de Rei; x=606.412, y=4.766.918)

2,3

Pambre

Límite inferior do couto de Palas de Rei

Desembocadura no Ulla (Palas de Rei; x=584.279, y=4.744.614)

3,1

Requeixo ou Roca

Viaduto da A-6 (Guitiriz; x=596.262, y=4.781.704)

Xunta co Parga (Guitiriz; x=596.992, y=4.781.092)

1,0

Sarria

A Presa do Bizarro (Samos; x=637.029, y=4.732.193)

A Ponte Nova, na estrada LU-633 (Samos; x=635.154, y=4.732.056)

2,9

Támoga

Ponte do Arco (Cospeito; x=616.119, y=4.789.595)

Ponte de Sistallo (Cospeito; x=616.144, y=4.788.901)

0,8

Trimaz

Ponte Trimaz (Vilalba; x=604.562, y=4.795.346)

Xunta co Madanela (Vilalba; x=606.130, y=4.793.035)

3,3

Provincia de Ourense.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Arnoia

Presa da minicentral da Merca (A Merca e Allariz; x=593.732, y=4.671.660)

Ponte de Rubillós (A Merca; x=591.920, y=4.672.666)

2,8

Arnoia

Límite inferior do couto dos Medos

Pasarela da piscina de Baños de Molgas (x=609.699, y=4.677.510)

0,5

Arnoia

Presa do Bernardo, aproximadamente 400 m augas abaixo da desembocadura do Regueiro de Mevan (Xunqueira de Ambía; x=605.208, y=4.674.568)

Ponte Romana, na estrada entre Xunqueira de Ambía e a parroquia de Armariz (Xunqueira de Ambía; x=604.080, y=4.674.005)

1,5

Arnoia

Desembocadura do Regueiro de Boia (Cartelle e Ramirás; x=582.912, y=4.671.751)

A Ponte Nova (Cartelle e Ramirás; x=578.852, y=4.673.757)

6,2

Avia

Restitución da central eléctrica de Albarellos (Boborás; x=569.427, y=4.694.329)

Desembocadura do regueiro que nace cabo da igrexa de Serantes e xunta co Avia en Volta de Valfrío (Leiro; x=570.764, y=4.693.421)

1,9

Avia

Presa da Veronza (Ribadavia; x=570.974, y=4.682.851)

Ponte do ferrocarril (Ribadavia; x=570.819, y=4.682.204)

0,8

Bibei

Desembocadura do Regueiro da Porta da Arca (Viana do Bolo; x=659.550, y=4.665.983)

Ponte cabo da estrada de entrada ao túnel da central hidroeléctrica de San Agustín (Viana do Bolo; x=658.867, y=4.669.855)

4,7

Camba

Presa do encoro das Portas (Viana do Bolo e Vilariño de Conso; x=648.043, y=4.664.031)

Ponte do camiño que sae de Fornelos de Filloás cara ás Covelas e A Veiga (Viana do Bolo; x=650.478, y=4.664.615)

5,3

Edo

Área Fluvial Ponte das Táboas, na xunta dos ríos Edo e Ferreiros (Castro Caldelas; x=631.474, y=4.691.395)

Ponte dos Muíños (Castro Caldelas; x=631.211, y=4.692.493)

1,3

Loña

Presa do encoro de Castadón (O Pereiro de Aguiar e Ourense; x=596.534, y=4.688.830)

Desembocadura no Miño (Ourense; x=594.278, y=4.689.241)

3,1

Maceda

A Ponte de Vixueses (Baños de Molgas e Maceda; x=611.425, y=4.679.980)

Desembocadura do Regueiro da Pitadiña (Baños de Molgas; x=610.104, y=4.677.984)

3,5

Mao

10 m augas arriba da ponte entre os concellos da Teixeira e Parada de Sil (x=623.668, y=4.692.125)

Desembocadura no encoro de Santo Estevo (A Teixeira e Parada de Sil; x=623.812, y=4.693.256)

1,3

Mente

Preseira do Pisón (A Gudiña e Riós; x=649.594, y=4.649.068)

A Ponte de Veiga, na estrada entre O Seixo e A Veiga do Seixo (A Gudiña e Riós; x=650.245, y=4.648.359)

1,1

Miño

Ponte do Ribeiriño, das Caldas ou Novísima (Ourense; x=592.613, y=4.688.762)

Pasarela de Outariz (Barbadás e Ourense; x=589.191, y=4.688.827)

4,1

Miño

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, situada 300 m augas arriba da desembocadura do Regato de Alongos (Ourense e Toén; x=585.773, y=4.687.459)

Liña imaxinaria, perpendicular ao eixe do río, que une o acceso ao pantalán de Alongos e a beira oposta (Ourense e Toén; x=584.869, y=4.687.741)

1

Navea

A Ponte Colgante, aproximadamente 200 m augas abaixo da central eléctrica de San Cristovo (A Pobra de Trives e Chandrexa de Queixa; x=636.338, y=4.686.624)

Desembocadura do Regato do Pontón (A Pobra de Trives e Chandrexa de Queixa; x=636.705, y=4.687.433)

0,9

Navea-Queixa

Pozo Simeón (Chandrexa de Queixa e Montederramo; x=629.124, y=4.671.984)

Desembocadura do Regato das Taboazas, cabo dos Pasais das Taboazas (Chandrexa de Queixa; x=628.605, y=4.675.735)

5,0

Ourille

Desembocadura do Rego do Porto Sandín (Celanova; x=588.747, y=4.667.530)

Límite superior do couto de Celanova

3,2

Salas

A Ponte Vella, no camiño Rubiás-Paradela (Calvos de Randín; x=595.862, y=4.640.621)

Ponte de Paradelas, na estrada OU-303 (Calvos de Randín; x=593.458, y=4.640.781)

3,8

Sil

Desembocadura do Regueiro de Candís (O Barco de Valdeorras; x=670.053, y=4.698.319)

Ponte de San Fernando, na estrada N-536 (O Barco de Valdeorras; x=666.440, y=4.697.597)

4,9

Támega

A Presa de Peláez (Verín; x=629.224, y=4.644.675)

Ponte do Campo do Río en Pazos (Verín; x=628.440, y=4.643.884)

1,5

Provincia de Pontevedra.

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Borbén

Ponte de Ferro (Ponteareas; x=539.846, y=4.676.046)

Desembocadura no Tea (Ponteareas; x=539.978, y=4.674.125)

2,5

Deva

Ponte da estrada que une A Chan e As Grades (A Cañiza; x=558.634, y=4.674.798)

Presa da minicentral da Ibia (A Cañiza; x=558.933, y=4.672.400)

4,0

Deza

Desembocadura do Río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces; x=564.297, y=4.730.447)

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; x=562.900, y=4.733.036)

4,1

Lérez

Ponte Nova de Andón, entre as parroquias de Aciveiro e Pereira (Forcarei; x=556.633, y=4.719.465)

Límite superior do couto de Forcarei

4,9

Parada

Ponte medieval da Laxe (Fornelos de Montes; x=550.799, y=4.688.734)

Confluencia do camiño do antigo campo de fútbol (Fornelos de Montes; x=549.603, y=4.688.993)

1,9

Tamuxe ou Carballo

A Ponte de Abaixo en Fornelos, aproximadamente 400 m augas arriba da desembocadura do Río Folón (O Rosal; x=514.388, y=4.643.920)

Ponte Urgal ou A Ponte Nova, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal; x=514.167, y=4.642.387)

1.6

Ulla

Viaduto da autoestrada AP-53 (A Estrada e Vedra; x=548.502, y=4.734.018)

Desembocadura do Regato de Marque (A Estrada e Vedra; x=546.322, y=4.732.762)

3,1

Umia

A Ponte de Ribela (A Estrada; x=548.854, y=4.720.853)

A Tosta do Muíño dos Lourenzos, aproximadamente 560 m augas arriba do límite superior do couto de Codeseda (A Estrada; x=546.981, y=4.720.524)

2,1

Umia

Límite inferior do couto de Codeseda

Presa da minicentral na Goleta (A Estrada; x=540.897, y=4.718.196)

2,9

Umia

Límite inferior do couto de Caldas de Reis

Ponte Curruncho (Caldas de Reis e Portas; x=526.472, y=4.714.735)

0,78

Verdugo

Presa de Coveliño, límite inferior do couto de Ponte Caldelas (Ponte Caldelas; x=540.916, y=4.692.360)

50 m augas arriba da presa da central do Inferno (Ponte Caldelas; x=537.237, y=4.690.263)

5,9

Xabriña

Desembocadura do Río Azal (Covelo; x=551.849, y=4.672.052)

Praia fluvial de Paraños (Covelo; x=550.605, y=4.672.251)

1,7

Xabriña

Pontillón do Mosqueiro (Mondariz; x=546.761, y=4.673.411)

Pontillón da Moura-Castañetas (Mondariz; x=545.761, y=4.673.725)

1,2

Xabriña

Área recreativa de San Pedro (Mondariz e Mondariz-Balneario; x=544.585, y=4.674.756)

Desembocadura no Tea (Mondariz e Mondariz-Balneario; x=543.845, y=4.675.289)

1,2

ANEXO XI
Normativa de coutos

Nas táboas deste anexo inclúense os coutos de pesca fluvial da comunidade autónoma xunto coas súas normas básicas de funcionamento. Nos límites figuran entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Na columna titulada «Cat.» figura a categoría dos permisos de pesca, tendo en conta que nun mesmo couto ou tramo os permisos de inferior categoría só se expiden no caso de veda da especie principal. Na columna titulada «cm» figura a dimensión mínima da troita, en centímetros, que rexerá no couto. Na columna titulada «Nº» figura a cota de captura de troitas por persoa e xornada. Na columna titulada «L» figura o número de permisos diarios de martes a venres. Na columna titulada «F» figuran os permisos de pesca diarios os sábados, domingos ou festivos.

Provincia da Coruña.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm

L

F

A Laracha

Anllóns

Ponte do Formigueiro (A Laracha; x=533.499, y=4.787.722)

Ponte do Porto Pereiro (A Laracha; x=530.729, y=4.786.497)

4,2

Troita e pesca sen morte

19

10

4

8

A Ponte do Porto

Grande e Regato Cruz de Canle

Reo e pesca sen morte

21

3

10

10

A Ponte do Porto, tramo 1

Cruz de Canle

Central eléctrica de Carantoña (Vimianzo; x=492.121, y=4.776.348)

Desembocadura no Grande (Vimianzo; x=491.808, y=4.775.886)

0,6

A Ponte do Porto, tramo 2

Grande

Desembocadura do Regato Cruz de Canle (Vimianzo; x=491.808, y=4.775.886)

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas; x=490.629, y=4.776.134)

2,5

A Ponte Maceira

Tambre

Ponte da Ribeira, Muíño de Portochán (Ames e A Baña; x=527.813, y=4.753.840)

A Ponte Nova, cola do encoro de Barrié de la Maza (Ames e Negreira; x=524.230, y=4.749.930)

9

Pesca intensiva

e pesca

sen morte

19

10

75

75

Aranga

Mandeo

Desembocadura do Río Cambás (Aranga; x=580.381, y=4.786.315)

Desembocadura do Rego do Porto (Aranga e Irixoa; x=575.092, y=4.789.017)

8,8

Troita e pesca sen morte

19

10

5

10

Arzúa

Iso

Ponte de Castromil (Arzúa; x=570.392, y=4.756.647)

Ponte Nova de Lema (Arzúa; x=569.990, y=4.751.807)

9,2

Troita e pesca sen morte

19

10

10

20

As Pontes

Eume

Presa do encoro da Ribeira (As Pontes de García Rodríguez; x=594.673, y=4.812.425)

Presa da Fábrica (As Pontes de García Rodríguez; x=592.195, y=4.810.642)

3,7

Troita e pesca sen morte

19

10

7

19

Baio

Grande

A Ponte Lodoso (Zas; x=504.056, y=4.777.434)

A Ponte de Vadalama (Vimianzo; x=499.068, y=4.777.476)

9

Troita e pesca sen morte

19

10

7

16

Betanzos

Mandeo

O Inferniño (Aranga e Irixoa; x=573.772, y=4.788.720)

Desembocadura do Regato de Meizoso (Coirós e Paderne; x=567.079, y=4.791.589)

11

Salmón e reo

21

8

30

30

Boicalvo

Lengüelle

Desembocadura do Regato Lodeiro (Cerceda; x=541.715, y=4.776.419)

Desembocadura do Río Biduído (Tordoia; x=542.225, y=4.770.377)

8,8

Troita

19

10

7

19

Carballo

Anllóns

Km 28 da estrada xeral A Coruña-Fisterra (Carballo; x=528.492, y=4.786.753)

Ponte Lagoa (Carballo; x=525.399, y=4.784.068)

5,8

Troita e pesca sen morte

19

10

6

12

Cecebre

Mero

Cecebre, tramo 1

Mero

A Ponte de Limiñón (Abegondo; x=561.365, y=4.788.023)

Presa do Muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos; x=560.130, y=4.790.145)

3,7

Troita e pesca sen morte

21

8

4

10

Cecebre, tramo 2

Mero

Ponte Galiñeiros (Cambre; x=556.666, y=4.792.503)

Rego do Piñeiro (Cambre; x=554.844, y=4.792.974)

2,4

Pesca sen morte

5

5

Cecebre, tramo 3

Mero

Rego do Piñeiro (Cambre; x=554.844, y=4.792.974)

Presa da Telva (Cambre; x=552.054, y=4.794.238)

5,7

Troita e pesca sen morte

21

8

4

10

Chaián

Tambre

Muíños da Pena do Gato (Santiago e Trazo; x=539.582, y=4.757.223)

A Ponte Albar (Santiago e Trazo; x=535.981, y=4.756.636)

7,9

Troita e pesca sen morte

21

8

25

45

Furelos

Furelos

A Ponte da Fraga (Toques; x=583.345, y=4.756.948)

Ponte Romana de Furelos (Melide; x=581.727, y=4.751.120)

8,3

Troita e pesca sen morte

19

10

6

15

Lambre

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilarmaior; x=569.663, y=4.796.246)

Ponte do Porco (Miño e Paderne; x=564.764, y=4.798.352)

6,3

Reo e pesca sen morte

21

8

20

30

Naraío

Castro

A Ponte de Pielas (San Sadurniño; x=574.309, y=4.815.947)

A Ponte da Coveluda (Neda; x=573.397, y=4.817.582)

3,8

Pesca sen morte

6

6

Negreira

Barcala e Albariño

Troita e pesca sen morte

17

10

16

16

Negreira, tramo 1

Barcala

A Ponte de Rial (Negreira; x=517.283, y=4.753.763)

Ponte Vilachán ou A Ponte de Cotón (Negreira; x=521.227, y=4.750.504)

8,2

Negreira, tramo 2

Albariño

Ponte Triáns (Negreira; x=521.007, y=4.751.738)

Xunta co Barcala (Negreira; x=520.531, y=4.751.134)

0,9

Noia

Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira; x=516.549, y=4.745.826)

Desembocadura do Regato de Castro (Noia e Outes; x=511.699, y=4.741.099)

8,8

Reo e pesca sen morte

21

8

30

40

Noval

Mera

Ponte da Cardeal (Cerdido e Ortigueira; x=588.108, y=4.829.549)

A Ponte de Mera (Ortigueira; x=588.158, y=4.835.739)

8,7

Reo

19

10

7

10

Ombre

Eume

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero; x=575.814, y=4.807.118)

Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda (Pontedeume e Cabanas; x=570.672, y=4.808.398)

7,7

Reo

21

8

30

30

Outes

Tines

Ponte San Paio (Outes e Mazaricos; x=504.619, y=4.748.071)

Peirao do Conchido, Enseada de Langaño (Outes; x=507.879, y=4.742.848)

7,7

Troita e pesca sen morte

19

10

13

28

Padrón

Sar

Padrón, tramo 1

Sar

Presa do Muíño de Cuncheiro (Padrón e Rois; x=528.069, y=4.735.274)

Ponte do Carme (Padrón; x=527.656, y=4.731.890)

4,2

Reo e pesca sen morte

21

8

12

15

Padrón, tramo 2

Sar

Ponte do Carme (Padrón; x=527.656, y=4.731.890)

Desembocadura no Ulla (Dodro e Padrón; x=526.979, y=4.729.752)

2,5

Pesca sen morte

10

10

Ponte Castro

Tambre

Pasos de Mezonzo (Vilasantar e Boimorto; x=568.884, y=4.766.421)

Ponte As Vegas (Mesía e Vilasantar; x=566.250, y=4.764.408)

8,5

Troita e pesca sen morte

19

10

14

38

Ribeiras

Sor

Afluente Panda ou Río das Forxas (Mañón e O Vicedo; x=604.041, y=4.836.501)

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; x=603.879, y=4.838.913)

10,5

Reo

19

10

25

25

Rois

Rois, Valeirón ou Liñares e Rego de Buxán

Troita e pesca sen morte

19

6

8

14

Rois, tramo 1

Rois, Valeirón ou Liñares

Desembocadura do Rego do Ribeiriño no Valeirón (Rois; x=523.663, y=4.737.285)

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; x=527.242, y=4.735.323)

5,5

Rois, tramo 2

Rois, Valeirón ou Liñares

Presa da praia fluvial de Seira (Rois; x=527.242, y=4.735.323)

Desembocadura no Sar (Rois; x=527.933, y=4.735.054)

0,8

Rois, tramo 3

Buxán

Desembocadura do Rego do Vispeiro (Rois; x=523.278, y=4.733.436)

Xunta co Rois (Rois; x=525.115, y=4.735.191)

3,1

San Sadurniño

Xuvia

A Ponte de Prospes (San Sadurniño; x=576.857, y=4.820.688)

Ponte Cornide (San Sadurniño; x=574.456, y=4.820.364)

3,9

Pesca sen morte

10

10

Santa Comba

Xallas e Abuín

Troita e pesca sen morte

19

10

7

22

Santa Comba, tramo 1

Xallas

Presa da Xesteira (Santa Comba; x=513.863, y=4.766.861)

A Ponte de Truebe (Santa Comba; x=508.982, y=4.760.398)

9,9

Santa Comba, tramo 2

Abuín

Ponte Pereira (Santa Comba; x=510.989, y=4.760.276)

Xunta co Xallas (Santa Comba; x=509.787, y=4.760.872)

2

Segade

Sor

Desembocadura do Regato do Rosario (Mañón e Ourol; x=602.436, y=4.828.483)

Muíño de Cubelas (Mañón e O Vicedo; x=603.544, y=4.832.601)

8,3

Reo

19

10

25

25

Sigüeiro

Tambre

Troita

21

8

21

36

Sigüeiro, tramo 1

Tambre

Carolliño de Arriba (Oroso e O Pino; x=551.175, y=4.757.211)

Presa de Chan de Castro (Oroso e Santiago; x=546.543, y=4.757.538)

8,4

Sigüeiro, tramo 2

Tambre

A Ponte de Sigüeiro, na estrada A Coruña-Santiago (Oroso e Santiago; x=545.209, y=4.757.166)

Desembocadura do Lengüelle (Oroso e Santiago; x=543.292, y=4.758.417)

2,4

Traba

Sóñora

A Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois; x=518.099, y=4.736.391)

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia; x=510.825, y=4.737.009)

12,6

Reo e pesca sen morte

21

8

9

21

Verdes

Anllóns

Presa do Muíño do Reigoso (Carballo e Coristanco; x=520.721, y=4.784.999)

A Ponte Nova da Pontedona (Coristanco e Ponteceso; x=515.915, y=4.786.135)

7,1

Troita e pesca sen morte

21

8

8

20

Vilarraso

Deo

Ponte Cencasas (Curtis; x=576.869, y=4.778.318)

Desembocadura no Mandeo, na Ponte da Castellana (Curtis e Aranga; x=579.919, y=4.781.788)

6,4

Troita e pesca sen morte

17

10

6

12

Xallas

Xallas e Beba

Pesca sen morte

10

10

Xallas, tramo 1

Xallas

Presa do encoro da Fervenza (Dumbría e Mazaricos; x=499.075, y=4.759.463)

Xunta do Beba (Dumbría e Mazaricos; x=497.200, y=4.755.988)

5,2

Xallas, tramo 2

Beba

A Ponte Nova (Mazaricos; x=498.599, y=4.753.065)

Xunta co Xallas (Mazaricos; x=497.200, y=4.755.988)

3,8

Xuvia

Xuvia

Ponte Doso (Narón; x=572.100, y=4.819.209)

A Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda; x=568.586, y=4.818.551)

6,4

Reo e pesca sen morte

21

8

20

30

Provincia de Lugo.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm

L

F

A Fonsagrada

Suarna e de Lamas

12

12

A Fonsagrada, tramo 1

Lamas

A Ponte de Cereixido (A Fonsagrada; x=658.485, y=4.770.909)

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende (A Fonsagrada; x=659.526, y=4.772.423)

2,1

Pesca sen morte

4

4

A Fonsagrada, tramo 2

Lamas

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende (A Fonsagrada; x=659.526, y=4.772.423)

Xunta co Suarna (A Fonsagrada; x=660.787, y=4.772.755)

1,4

Troita

19

6

A Fonsagrada, tramo 3

Suarna

Xunta do Río de Lamas (A Fonsagrada; x=660.787, y=4.772.755)

Ponte da Ferraría da Cuíña (A Fonsagrada; x=664.618, y=4.769.507)

7

Troita

19

6

A Labrada

Lor

Desembocadura do Regueiro de Loureiro en Paramedela (A Pobra do Brollón e Quiroga; x=638.846, y=4.710.967)

Ponte da estrada Monforte-Quiroga (N-120) inmediatamente augas arriba da piscifactoría (Quiroga; x=635.892, y=4.705.438)

9,5

Troita e pesca sen morte

21

8

21

21

A Pontenova

Eo

A Pontenova,

lote 1

Eo

A Ponte do Pico (A Pontenova; x=646.636, y=4.801.549)

A Penouta (A Pontenova; x=647.064, y=4.803.017)

1,8

Salmón e reo

25

8

3

3

A Pontenova,

lote 2

Eo

A Penouta (A Pontenova; x=647.064, y=4.803.017)

Ponte de Ervelle (A Pontenova; x=647.934, y=4.803.875)

1,7

Salmón e reo

25

8

3

3

A Pontenova, lote 3

Eo

Ponte de Ervelle (A Pontenova; x=647.934, y=4.803.875)

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias; x=648.188, y=4.804.887)

1,5

Salmón e reo

25

8

3

3

A Pontenova, lote 4 (O Cairo)

Eo

Ponte do Cairo (A Pontenova e Asturias; x=648.188, y=4.804.887)

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias; x=647.522, y=4.805.591)

1,7

Salmón e reo

25

8

3

3

A Pontenova, lote 5 (Pedrido)

Eo

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Asturias; x=647.522, y=4.805.591)

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; x=647.335, y=4.806.424)

1,5

Pesca sen morte

3

3

A Ulloa

Ulla

Presa de Parteme (Antas de Ulla e Monterroso; x=594.929, y=4.736.923)

A Ponte Pedriña, na estrada N-640 (Antas de Ulla e Monterroso; x=593.523, y=4.738.142)

2,6

Pesca intensiva

17

10

20

20

Abres

Eo

Abres, lote 4 (Reiboa)

Eo

Río Trabada (Trabada e Asturias; x=651.371, y=4.809.555)

Reiboa (Trabada e Asturias; x=652.264, y=4.809.852)

1

Salmón e reo

25

8

3

3

Abres, lote 5 (Louside)

Eo

Reiboa (Trabada e Asturias; x=652.264, y=4.809.852)

Louside (Trabada e Asturias; x=652.956, y=4.810.136)

1

Salmón e reo

25

8

3

3

Abres, lote 6 (Barcas)

Eo

Louside (Trabada e Asturias; x=652.956, y=4.810.136)

A Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias; x=653.447, y=4.809.932)

0,6

Salmón e reo

25

8

3

3

Abres, lote 7 (Carballón)

Eo

A Ponte da Ferrería (Trabada e Asturias; x=653.447, y=4.809.932)

Pena de Abraido (Trabada e Asturias; x=653.406, y=4.810.422)

0,8

Salmón e reo

25

8

3

3

Abres, lote 8 (Pozón)

Eo

Pena de Abraido (Trabada e Asturias; x=653.406, y=4.810.422)

Presa de Abres (Trabada e Asturias; x=653.920, y=4.810.785)

1,2

Salmón e reo

25

8

3

3

Abres, lote 9

(Canaveiras)

Eo

Presa de Abres (Trabada e Asturias; x=653.920, y=4.810.785)

Pozo de Fornacho (Trabada e Asturias; x=653.756, y=4.811.543)

0,9

Salmón e reo

25

8

3

3

Antas de Ulla

Ulla

Pasarela de Toande (Antas de Ulla e Palas de Rei; x=587.305, y=4.741.950)

Límite provincial Lugo-Pontevedra (Antas de Ulla e Palas de Rei; x=585.271, y=4.743.581)

4,2

Troita e pesca sen morte

19

10

20

20

As Nogais

Navia

A Ponte da Ferrería (As Nogais; x=654.088, y=4.742.267)

Central eléctrica da Horta (Becerreá; x=653.345, y=4.745.121)

4,6

Troita

19

10

8

8

Baamonde

Parga

Ponte de Santo Alberto (Guitiriz; x=598.105, y=4.780.629)

Desembocadura no Ladra (Begonte; x=604.762, y=4.779.311)

7,4

Troita

19

10

14

14

Baralla

Neira

A Ponte dos Mazos (Baralla; x=646.758, y=4.754.534)

Ponte da estrada N-VI (Baralla; x=642.190, y=4.750.498)

7,6

Troita

19

10

8

8

Becerreá

Navia

Central eléctrica da Horta (Becerreá; x=653.345, y=4.745.121)

As Pontes de Gatín, ponte da estrada Becerreá-Doiras (Becerreá; x=655.153, y=4.747.159)

6

Couto vedado

Begonte

Ladra

Ponte da estrada N-VI (Begonte; x=603.605, y=4.780.194)

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei; x=610.549, y=4.772.735)

11,1

Troita e pesca sen morte

21

8

35

35

Castro de Rei

Miño

A Ponte de Outeiro (Castro de Rei; x=628.797, y=4.789.486)

Pontes de Quintela (Castro de Rei e Cospeito; x=626.530, y=4.783.495)

9,2

Troita

21

8

16

16

Celeiro

Masma

Celeiro, lote 1

Masma

Ponte da Cazolga (Lourenzá; x=636.990, y=4.817.539)

Presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; x=638.367, y=4.817.910)

3,6

Salmón e reo

21

8

3

3

Celeiro, lote 2

Masma

Presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; x=638.367, y=4.817.910)

Presa Vella (Barreiros; x=639.142, y=4.818.590)

2,3

Salmón e reo

21

8

3

3

Celeiro, lote 3

Masma

Presa Vella (Barreiros; x=639.142, y=4.818.590)

Pozo do Pibidal (Barreiros; x=638.816, y=4.819.534)

1,8

Salmón e reo

21

8

3

3

Cervantes

Navia

A Ponte de Liber (Becerreá; x=655.840, y=4.747.465)

Ponte de San Martiño da Ribeira (Becerreá e Cervantes; x=657.990, y=4.750.973)

5

Troita e pesca sen morte

19

10

18

18

Chantada

Asma

A Ponte de Esmoriz (Carballedo e Chantada; x=593.702, y=4.714.232)

Presa da captación de auga para Chantada (Chantada; x=599.964, y=4.717.618)

10,8

Troita

19

10

17

17

Cospeito

Miño

Ponte de Xustás (Cospeito; x=623.766, y=4.782.107)

A Ponte Vilar (Castro de Rei e Cospeito; x=618.050, y=4.780.519)

14,6

Troita

21

8

35

35

Courel

Lor

A Ponte de Esperante (Folgoso do Courel; x=652.793, y=4.722.813)

Desembocadura do Regato Ferreiros de Abaixo ou Rego da Veiga (Folgoso do Courel; x=649.150, y=4.719.491)

6,7

Troita

19

10

10

10

Covas

Neira

A Ponte de Santo Estevo (Baralla; x=641.782, y=4.749.012)

Pasarela de Carballal (Láncara; x=635.798, y=4.746.319)

10,1

Troita

19

10

15

15

Doiras

Cancelada

ou das

Casas

A Ponte de Doiras (Cervantes; x=664.960, y=4.738.945)

Ponte Cubelas (Cervantes; x=659.721, y=4.742.741)

9,4

Troita

17

10

5

5

Foz

Ouro

Foz, lote 1

Ouro

Pasarela de Valmaior (Foz; x=631.894, y=4.825.618)

A Ponte de Trasmonte (Foz; x=633.743, y=4.826.049)

2,9

Pesca sen morte

3

3

Foz, lote 2

Ouro

A Ponte de Trasmonte (Foz; x=633.743, y=4.826.049)

Antiga Fábrica da Luz (Foz; x=634.866, y=4.826.860)

2,2

Reo

21

8

3

3

Foz, lote 3

Ouro

Antiga Fábrica da Luz (Foz; x=634.866, y=4.826.860)

Ponte de Fazouro (Foz; x=636.548, y=4.827.851)

2,9

Reo

21

8

3

3

Friol

Narla

Ponte da estrada que sae do Empalme, en Prado, cara ao Outeiro e A Castronela (Friol; x=596.023, y=4.762.477)

A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá (Friol; x=604.366, y=4.766.459)

13,5

Troita e pesca sen morte

19

6

10

10

Frollais

Sarria

A Ponte da Veiga de Reiriz (Samos; x=634.619, y=4.734.631)

A Ponte de Fafián (Sarria; x=630.027, y=4.735.450)

11,4

Troita

19

10

12

12

Guntín, tramo 1

Ferreira

A Ponte de Lousa, na pista de terra que sae de Carteire cara a Vilamaior de Negral (Palas de Rei; x=600.867, y=4.752.190)

Xunta do Rego da Pena da Hedra (Guntín; x=603.211, y=4.750.792)

5,5

Troita

19

6

7

7

Guntín, tramo 2

Ferreira

Xunta do Rego da Pena da Hedra (Guntín; x=603.211, y=4.750.792)

Ponte cabo da piscifactoría do Ferreira (Guntín; x=606.443, y=4.748.116)

5,7

Pesca sen morte

3

3

Ladra

Ladra

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei (Outeiro de Rei; x=610.549, y=4.772.735)

Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei; x=612.052, y=4.772.215)

1,9

Pesca sen morte

4

4

Láncara

Neira

Láncara, tramo 1

Neira

Pasarela de Carballal (Láncara; x=635.798, y=4.746.319)

Presa do Muíño de Corveira (Láncara; x=632.779, y=4.747.386)

4,2

Pesca sen morte

8

8

Láncara, tramo 2

Neira

Presa do Muíño de Corveira (Láncara; x=632.779, y=4.747.386)

A Ponte de Marzán (Láncara; x=628.729, y=4.747.297)

5,6

Troita

21

8

8

8

Lourenzá

Baos

A Ponte de Camacho, en Pereiro (Lourenzá; x=638.310, y=4.810.797)

Desembocadura no Masma (Lourenzá; x=636.429, y=4.816.820)

8,9

Troita

19

10

20

20

Mondoñedo

Masma

A Ponte de Viloalle (Mondoñedo; x=632.940, y=4.813.818)

Ponte da Cazolga (Lourenzá; x=636.990, y=4.817.539)

9,1

Reo e pesca sen morte

21

8

23

23

Monforte

Cabe

Ponte da estrada LU-652 (A Pobra do Brollón; x=628.055, y=4.714.355)

Presa do muíño do Club Fluvial (Monforte de Lemos; x=622.458, y=4.709.612)

11,1

Troita e pesca sen morte

21

8

16

16

Monterroso

Ulla

Monterroso, tramo 1

Ulla

A Ponte Pedriña, na estrada N-640 (Antas de Ulla e Monterroso; x=593.523, y=4.738.142)

A Presa do Alemán (Antas de Ulla e Monterroso; x=593.166, y=4.738.832)

1,5

Pesca sen morte

4

4

Monterroso, tramo 2

Ulla

A Presa do Alemán (Antas de Ulla e Monterroso; x=593.166, y=4.738.832)

A Ponte Mercé, na desembocadura do Río Pequeno ou do Estanco (Antas de Ulla e Palas de Rei; x=588.788, y=4.741.386)

7,5

Troita e pesca sen morte

19

10

16

16

Muras

Eume

A Ponte de Saamil (Muras; x=606.281, y=4.811.612)

A Ponte de Casateita-O Batán (Muras; x=601.307, y=4.813.367)

9,7

Troita

17

10

8

8

Navia

Navia

Hortas das Veigas, enlace da estrada de Moia (Navia de Suarna; x=663.563, y=4.758.858)

Límite da Comunidade Autónoma de Galicia (Navia de Suarna; x=665.763, y=4.761.900)

5,6

Troita e pesca sen morte

21

8

12

12

Ombreiro

Miño

A Presa de Piago (Outeiro de Rei; x=611.561, y=4.770.698)

Presa da Acea do Rei Chiquito (Lugo; x=614.554, y=4.764.094)

9,7

Troita e pesca sen morte

21

8

50

50

Oribio Alto

Sarria ou Oribio

A Ponte da Balsa (Triacastela; x=643.715, y=4.735.237)

Ponte da Capela do Ciprés (Samos; x=637.122, y=4.732.445)

12,2

Troita

19

10

20

20

Palas de Rei

Pambre

A Ponte Santar (Palas de Rei; x=589.656, y=4.750.264)

Ponte do camiño entre Pambre e Vilariño (Palas de Rei; x=586.156, y=4.745.900)

9,2

Troita

19

10

12

12

Parga

Parga e Ladroíl

16

16

Parga, tramo 1

Parga

Ponte do Román (Guitiriz; x=594.091, y=4.776.958)

Presa de Parga (Guitiriz; x=594.220, y=4.779.134)

3,5

Troita e pesca sen morte

21

8

Parga, tramo 2

Ladroíl

A Ponte de Moeiro (Guitiriz; x=592.079, y=4.779.262)

Xunta co Parga (Guitiriz; x=593.409, y=4.778.575)

2,5

Troita e pesca sen morte

21

8

Parga, tramo 3

Parga

Presa de Parga (Guitiriz; x=594.220, y=4.779.134)

Presa do Club Fluvial (Guitiriz; x=594.596, y=4.779.397)

0,48

Pesca sen morte

2

2

Parga, tramo 4

Parga

Presa do Club Fluvial (Guitiriz; x=594.596, y=4.779.397)

Ponte de Santo Alberto (Guitiriz; x=598.106, y=4.780.633)

5,2

Troita e pesca sen morte

21

8

Penamil

Navia

Desembocadura do Río Ser (Navia de Suarna; x=658.661, y=4.755.073)

Presa da central de Maseiriños (Navia de Suarna; x=661.592, y=4.758.697)

6

Troita

21

8

10

10

Pígara

Ladra

A Ponte de Rebordaos, Insua (Vilalba; x=605.675, y=4.787.221)

Muíño de Carballido (Begonte; x=603.616, y=4.781.843)

6,8

Troita e pesca sen morte

19

10

16

16

Pobra

Neira

Ponte Grande na estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo; x=626.732, y=4.747.589)

A Ponte de Neira (O Corgo e O Páramo; x=622.922, y=4.746.816)

5

Troita e pesca sen morte

21

6

10

10

Pontes de Gatín

Cancelada

ou Cervantes

A Ponte de Santa Xusta (Cervantes; x=658.471, y=4.742.811)

Desembocadura no Navia (Becerreá; x=654.926, y=4.747.179)

9,4

Troita

19

10

3

3

Quinte

Miño

Quinte, tramo 1

Miño

Río Chamoso (Lugo e O Corgo; x=621.286, y=4.755.058)

Presa do Muíño da Fervenza (Guntín e O Corgo; x=620.651, y=4.749.579)

6,1

Troita e pesca sen morte

21

8

50

50

Quinte, tramo 2

Miño

Presa do Muíño da Fervenza (Guntín e O Corgo; x=620.651, y=4.749.579)

Ponteareas, entre as parroquias de Santo André da Ribeira e A Mota (Guntín e O Páramo; x=619.378, y=4.747.843)

2,6

Pesca sen morte

5

5

Rego de Moreda

Moreda

Ponte da estrada entre Gondulfe e Pedrouzos (Taboada; x=598.531, y=4.728.218)

Ponte da pista forestal entre Ider e Vilar, aproximadamente 280 m augas arriba da central do Castelo (Taboada; x=604.513, y=4.728.791)

8,9

Troita

19

6

4

4

Ribeira de Piquín

Eo e Rodil

Troita e pesca sen morte

19

10

30

30

Ribeira de Piquín, tramo 1

Rodil

Presa do muíño de Andrés (Ribeira de Piquín; x=647.735, y=4.782.334)

Xunta co Eo (Ribeira de Piquín; x=646.350, y=4.781.706)

2

Ribeira de Piquín, tramo 2

Eo

Xunta do Rodil (Ribeira de Piquín; x=646.350, y=4.781.706)

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; x=645.718, y=4.787.712)

9,5

Ronfe

Sarria

A Ponte de Céltigos (Láncara e Sarria; x=631.660, y=4.744.017)

Ponte do ferrocarril (Láncara; x=627.398, y=4.746.298)

9,1

Troita

21

8

7

7

Salmeán

Eo

Salmeán, lote 1

Eo

Presa de Xinzo (A Pontenova; x=647.359, y=4.798.145)

Presa de Losada (A Pontenova; x=647.064, y=4.798.290)

0,8

Salmón e reo

21

8

3

3

Salmeán, lote 2

Eo

Presa de Losada (A Pontenova; x=647.064, y=4.798.290)

Pasarela do Refuxio (A Pontenova; x=645.805, y=4.798.773)

1,6

Salmón e reo

21

8

3

3

San Martiño da Ribeira

Navia

Ponte de San Martiño da Ribeira (Becerreá e Cervantes; x=657.990, y=4.750.973)

Desembocadura do Río Ser (Navia de Suarna; x=658.661, y=4.755.073)

7,2

Troita

21

8

16

16

San Tirso

Eo

San Tirso, lote 1 (Piago Maior)

Eo

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; x=647.335, y=4.806.424)

Estreitos (Trabada e Asturias; x=647.876, y=4.806.814)

0,7

Tramo vedado

San Tirso, lote 2 (Estreitos)

Eo

Estreitos (Trabada e Asturias; x=647.876, y=4.806.814)

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias; x=648.158, y=4.807.216)

1,2

Salmón e reo

25

8

3

3

San Tirso, lote 3 (Louredal)

Eo

Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Asturias; x=648.158, y=4.807.216)

Pasarela da Volta (Asturias; x=648.450, y=4.807.767)

1,1

Salmón e reo

25

8

3

3

Santalla de Lóuzara

Lóuzara

A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos; x=646.257, y=4.728.653)

Ponte de Santalla de Abaixo, na estrada cara á igrexa (Samos; x=642.855, y=4.724.295)

9,8

Troita

19

6

10

10

Sardiñeira

Sardiñeira

Desembocadura do Río do Portiño (O Saviñao; x=612.537, y=4.723.176)

Desembocadura do Rego de Pantrigal (O Saviñao; x=606.810, y=4.723.226)

9,5

Troita

19

10

4

4

Támoga

Támoga

A Ponte de Sistallo (Cospeito; x=616.144, y=4.788.901)

A Ponte de Támoga (Cospeito; x=613.893, y=4.782.753)

8

Troita

19

10

18

18

Terrachá

Miño

A Ponte de Santandrea, na estrada que sae da LU-122 cara a Val de Duque (A Pastoriza; x=636.530, y=4.788.436)

A Ponte do Condado (Castro de Rei; x=630.705, y=4.791.044)

12,3

Troita

19

10

19

19

Tórdea

Tórdea

Muíño de Rizo (O Corgo; x=628.261, y=4.748.692)

A Ponte de Laxes (O Corgo; x=625.637, y=4.748.383)

3,7

Troita

21

8

16

16

Val do Ouro

Ouro

Val do Ouro, tramo 1

Ouro

Ponte Frexulfe, na estrada que sae de Suaigrexa cara aos lugares da Abelleira e O Leirado (O Valadouro; x=624.148, y=4.819.743)

A Presa da Galea, aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro (Alfoz; x=628.353, y=4.821.120)

7,1

Troita e pesca sen morte

19

6

6

6

Val do Ouro, tramo 2

Ouro

A Presa da Galea, aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro (Alfoz; x=628.353, y=4.821.120)

Desembocadura do Rego de Adelán (Alfoz; x=630.295, y=4.822.077)

2,6

Pesca sen morte

4

4

Valdriz

Neira

A Ponte de Valdriz (Láncara; x=627.836, y=4.747.037)

Ponte da estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo; x=626.732, y=4.747.589)

1,7

Pesca sen morte

2

2

Vilalba

Madanela

A Ponte Nova en Lanzós (Vilalba; x=607.801, y=4.800.214)

Ponte cabo da Capela da Madanela (Vilalba; x=606.252, y=4.794.798)

6,8

Troita e pesca sen morte

19

6

6

6

Vilarmide

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín; x=645.718, y=4.787.712)

A Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto; x=645.685, y=4.792.917)

6,9

Troita e pesca sen morte

21

8

25

25

Viveiro

Landro

Viveiro, lote 1

Landro

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; x=613.225, y=4.828.579)

A Presa de Chavín (Viveiro; x=613.249, y=4.829.773)

1,4

Reo

21

8

3

3

Viveiro, lote 2

Landro

A Presa de Chavín (Viveiro; x=613.249, y=4.829.773)

Cruzamento da estrada a Valcarría (Viveiro; x=613.518, y=4.831.381)

2,9

Reo

21

8

3

3

Viveiro, lote 3

Landro

Cruzamento da estrada a Valcarría (Viveiro; x=613.518, y=4.831.381)

A Ponte de Portochao (Viveiro; x=611.958, y=4.832.569)

3,3

Reo

21

8

3

3

Viveiro, tramo 4

Landro

Desembocadura do Río das Balsadas (Ourol; x=613.271, y=4.825.811)

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; x=613.225, y=4.828.579)

3,9

Troita

21

8

10

10

Xerdiz

Landro e Xanceda

Troita

19

10

10

10

Xerdiz, tramo 1

Landro

A Ponte da Ferraría (Ourol; x=613.530, y=4.821.159)

Presa de Piegalbo (Ourol; x=612.221, y=4.824.419)

5,2

Xerdiz, tramo 2

Xanceda

A Ponte Currás (Ourol; x=611.533, y=4.821.840)

Xunta co Landro (Ourol; x=612.707, y=4.823.565)

3,3

Xinzo

Eo

A Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto; x=645.685, y=4.792.917)

Presa de Xinzo (A Pontenova; x=647.359, y=4.798.145)

9,2

Reo e pesca sen morte

21

8

12

12

Provincia de Ourense.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm

L

F

A Veiga

Xares

200 m augas abaixo da desembocadura do Río Canda (A Veiga; x=667.700, y=4.678.259)

Pozo dos Mouros (A Veiga; x=664.386, y=4.677.825)

4,2

Troita

19

10

6

10

Allariz

Arnoia

10

20

Allariz, tramo 1

Arnoia

Presa do Rexo (Allariz; x=602.516, y=4.672.602)

Presa da Acea de Meire (Allariz; x=601.218, y=4.672.395)

1,4

Troita e pesca sen morte

21

6

Allariz, tramo 2

Arnoia

Presa da Acea de Meire (Allariz; x=601.218, y=4.672.395)

Viaduto da A-52 (Allariz; x=600.869, y=4.672.254)

0,4

Pesca sen morte

3

3

Allariz, tramo 3

Arnoia

Viaduto da A-52 (Allariz; x=600.869, y=4.672.254)

Presa de Abuín (Allariz; x=600.098, y=4.671.969)

0,9

Troita e pesca sen morte

21

6

Allariz, tramo 4

Arnoia

Presa do Buraco (Allariz; x=598.761, y=4.671.623)

Desembocadura do Regato Fulón (Allariz; x=595.959, y=4.671.041)

3,5

Troita e pesca sen morte

21

6

Barbantiño

Barbantiño

Fervenza do Barbantiño (Maside e Amoeiro; x=583.589, y=4.694.676)

Ponte da estrada N-120 (Ourense e Punxín; x=582.152, y=4.689.079)

6,3

Pesca sen morte

6

6

Boborás

Viñao

Ponte do muíño de Santiso (O Irixo; x=570.746, y=4.704.808)

Muíño da Teixeira (Boborás; x=569.057, y=4.699.245)

10,4

Troita e pesca sen morte

19

10

9

13

Cadós

Cadós

Ponte Pereira (Bande; x=582.868, y=4.655.007)

Desembocadura no encoro das Conchas (Bande; x=585.805, y=4.650.164)

9

Troita

19

10

4

6

Celanova

Arnoia e Ourille

Troita e pesca sen morte

21

6

Celanova, tramo 1

Arnoia

Ponte Pulido (A Merca; x=590.435, y=4.671.838)

Xunta do Ourille (Celanova; x=587.089, y=4.671.658)

5,0

6

12

Celanova, tramo 2

Ourille

Ponte Ribeiro na estrada Celanova-Ponte Fechas (Celanova; x=587.530, y=4.668.808)

Desembocadura no Arnoia (Celanova; x=587.089, y=4.671.658)

5,6

4

8

Cenza sen morte

Cenza

Presa do alto Cenza (Vilariño de Conso; x=644.789, y=4.672.977)

Canteira de Castiñeira (Vilariño de Conso; x=648.873, y=4.670.127)

6,9

Pesca sen morte

6

6

Conso

Conso

Desembocadura do Regato Valboa (Vilariño de Conso; x=642.448, y=4.670.170)

A Ponte de Hedrada (Vilariño de Conso; x=646.033, y=4.667.870)

6

Troita

19

10

10

14

Frieira

Miño

50 m augas abaixo da presa do encoro de Frieira (Padrenda e Crecente; x=566.553, y=4.667.297)

Desembocadura do Río Troncoso na marxe esquerda e a súa prolongación imaxinaria á marxe dereita (Padrenda e Crecente; x=566.192, y=4.667.216)

0,37

Salmón

21

8

4

4

Laza

Támega

A Ponte Pedriña (Laza; x=629.256, y=4.656.158)

A Ponte de Nocedo (Castrelo do Val; x=627.928, y=4.652.128)

7

Troita e pesca sen morte

19

10

5

8

Montederramo

Mao

20

40

Montederramo, tramo 1

Mao

A Ponte de Touzal (Montederramo; x=625.437, y=4.681.110)

A Ponte de Gabín (Montederramo; x=624.897, y=4.681.972)

2,4

Troita e pesca sen morte

19

10

Montederramo, tramo 2

Mao

A Ponte de Gabín (Montederramo; x=624.897, y=4.681.972)

Presa de San Roque, aproximadamente 200 m augas abaixo da depuradora de Montederramo (Montederramo; x=623.084, y=4.681.847)

3,1

Pesca sen morte

4

6

Montederramo, tramo 3

Mao

Presa de San Roque, aproximadamente 200 m augas abaixo da depuradora de Montederramo (Montederramo; x=623.084, y=4.681.847)

Presa do encoro de Leboreiro (Montederramo; x=621.709, y=4.687.060)

9,5

Troita e pesca sen morte

19

10

O Carballiño

Arenteiro e Marañao

19

10

62

70

O Carballiño, tramo 1

Arenteiro

A Ponte de Trigás (O Carballiño e Piñor; x=579.493, y=4.705.018)

Presa da Xesteira (O Carballiño; x=576.257, y=4.699.427)

9,3

Troita e pesca sen morte

O Carballiño, tramo 2

Arenteiro

Presa da Xesteira (O Carballiño; x=576.257, y=4.699.427)

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño; x=574.530, y=4.697.309)

3,4

Pesca intensiva

50

55

O Carballiño, tramo 3

Marañao

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (San Cristovo de Cea; x=581.246, y=4.702.039)

Desembocadura no Arenteiro (O Carballiño e San Cristovo de Cea; x=578.296, y=4.701.533)

4,3

Troita e pesca sen morte

O Carballiño sen morte

Arenteiro

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño; x=574.542, y=4.697.301)

A Ponte de Godás (O Carballiño; x=573.493, y=4.697.312)

1,6

Pesca sen morte

4

4

Os Medos

Arnoia

Troita e pesca sen morte

19

10

Os Medos, tramo 1

Arnoia

Ponte de Parada a Igrexa (Vilar de Barrio; x=617.830, y=4.668.793)

Ponte da estrada Maceda-Vilar de Barrio (Vilar de Barrio; x=614.764, y=4.671.936)

5,6

4

5

Os Medos, tramo 2

Arnoia

A Ponte de Froufe no camiño Froufe-Os Milagres (Baños de Molgas; x=612.007, y=4.675.214)

Ponte do campo de fútbol en Penouzos (Baños de Molgas; x=610.225, y=4.677.477)

3,9

4

4

Pontedeva

Deva

A Ponte de Entrerríos, na estrada Entrerríos-Trigueira (Pontedeva; x=572.471, y=4.667.903)

Ponte Romana (Pontedeva e Cortegada; x=570.603, y=4.670.392)

4,7

Troita

21

8

6

12

Ponteliñares

Limia

Ponteliñares, na estrada Güín-Fontemoura (Bande e Porqueira; x=592.360, y=4.652.677)

Ponte de Bande a Mugueimes (Bande e Muíños; x=586.838, y=4.647.906)

10,3

Troita e pesca sen morte

21

8

14

24

Ribadavia

Avia

A Ponte das Poldras (Leiro; x=572.325, y=4.690.985)

Presa do Muíño de San Cristovo (Ribadavia; x=571.419, y=4.684.157)

8,1

Troita e pesca sen morte

21

8

10

15

Provincia de Pontevedra.

Couto

Río

Límite superior

Límite inferior

km

Cat.

cm

L

F

As Eiras

Oitavén e Parada

Troita e pesca sen morte

19

10

36

36

As Eiras, tramo 1

Parada

Desembocadura do Río Ventín (Fornelos de Montes; x=545.920, y=4.688.419)

Xunta co Oitavén (Fornelos de Montes; x=545.517, y=4.688.990)

1

As Eiras, tramo 2

Oitavén

Xunta do Río Parada (Fornelos de Montes; x=545.517, y=4.688.990)

Liña imaxinaria que une o centro da presa do encoro das Eiras co Coto da Raposa (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas; x=542.122, y=4.688.336)

6,6

As Neves

Termes

A Ponte da Fenteira, na estrada entre A Fenteira e A Aldea (As Neves; x=552.018, y=4.664.947)

Desembocadura no Miño (As Neves; x=549.740, y=4.658.910)

9

Troita

19

10

4

6

Bora

Lérez

Desembocadura do Regato de Gargallóns ou do Xorrón (Campo Lameiro e Cotobade; x=535.454, y=4.704.069)

Presa da Celulosa (Pontevedra; x=533.960, y=4.699.582)

6,3

Couto vedado

Caldas de Reis

Umia

9

9

Caldas de Reis, tramo 1

Umia

Fervenza de Segade (Caldas de Reis; x=530.983, y=4.717.115)

Presa de Chorreras (Caldas de Reis; x=529.397, y=4.716.775)

1,9

Troita

19

5

Caldas de Reis, tramo 2

Umia

Presa de Chorreras (Caldas de Reis; x=529.397, y=4.716.775)

Desembocadura do Río de Follente (Caldas de Reis; x=528.483, y=4.716.524)

0,98

Pesca sen morte

3

3

Caldas de Reis, tramo 3

Umia

Desembocadura do Río de Follente (Caldas de Reis; x=528.483, y=4.716.524)

Ponte do ferrocarril (Caldas de Reis e Portas; x=526.698, y=4.715.375)

2,9

Troita

19

5

Carboeiro

Deza

30 m augas abaixo da restitución de agua da minicentral de Saídres (Silleda e Vila de Cruces; x=562.545, y=4.734.142)

Desembocadura do Río de Orza (Silleda e Vila de Cruces; x=560.670, y=4.734.698)

4,1

Pesca sen morte

8

8

Cerdedo

Lérez e Castro

Troita

19

10

10

10

Cerdedo, tramo 1

Lérez

Muíño de Penedo (Cerdedo; x=549.951, y=4.709.815)

Desembocadura do Regato de Quireza (Cerdedo; x=545.963, y=4.709.215)

5,2

Cerdedo, tramo 2

Castro

Pasos de Arén (Cerdedo; x=551.369, y=4.709.576)

Xunta co Lérez (Cerdedo; x=549.590, y=4.708.961)

2,3

Codeseda

Umia

Presa de Loureiro, en Entrecastrelo (A Estrada; x=546.780, y=4.720.864)

Ponte Paradola, na Penela (A Estrada; x=542.690, y=4.719.115)

8,2

Couto vedado

Couso

Ulla

Presa de Couso (A Estrada e Teo; x=536.455, y=4.732.773)

100 m augas abaixo da Pedra de Fernández (A Estrada e Teo; x=535.660, y=4.732.703)

0,87

Pesca sen morte

6

6

Cutián

Lérez e Maneses

Troita

21

8

10

10

Cutián, tramo 1

Lérez

Central eléctrica de Ponte San Xusto (Cotobade; x=539.916, y=4.707.658)

Illa Rociña (Cotobade e Campo Lameiro; x=537.163, y=4.706.310)

5,4

Cutián, tramo 2

Maneses

1 km augas arriba da desembocadura (Campo Lameiro; x=537.932, y=4.708.888)

Desembocadura no Lérez (Campo Lameiro; x=537.922, y=4.707.975)

1

Deza

Ulla e Deza

Presa de García, no Deza (Silleda e Vila de Cruces; x=554.509, y=4.735.920)

450 m augas abaixo da desembocadura do Deza (Boqueixón e Silleda; x=553.061, y=4.736.717)

2,3

Pesca sen morte

10

10

Fillaboa

Tea

Desembocadura do Uma (Ponteareas; x=540.145, y=4.667.149)

Presa entre os lugares de Rañe e Monte de Abaixo (Salvaterra de Miño; x=540.798, y=4.664.804)

3,3

Troita

21

8

4

4

Forcarei

Lérez

Ponte Loureiro ou Ponte do Crego, na estrada entre Loureiro e Quintelas (Forcarei; x=554.852, y=4.716.465)

Ponte Pego (Cerdedo; x=552.344, y=4.710.640)

9,4

Troita e pesca sen morte

19

10

16

16

Fragoso

Lagares e

afluentes

Troita

19

10

10

10

Fragoso, tramo 1

Lagares

Lugar do Riomao, 100 m augas arriba da desembocadura do Rego de Cernades (Vigo; x=528.858, y=4.675.211)

Ponte da Fábrica de Álvarez (Vigo; x=526.729, y=4.674.588)

2,8

Fragoso, tramo 2

Eifonso

Ponte da estrada Bembrive-Beade (Vigo; x=526.055, y=4.672.417)

Desembocadura no Lagares (Vigo; x=524.303, y=4.673.695)

3,1

Fragoso, tramo 3

Barxa

Ponte Babío (Vigo; x=523.264, y=4.671.403)

Desembocadura no Lagares (Vigo; x=523.688, y=4.673.597)

3

Tramo vedado

Fragoso, tramo 4

Comesaña

Santo André de Comesaña (Vigo; x=520.714, y=4.671.886)

Desembocadura no Lagares (Vigo; x=519.375, y=4.672.192)

2,1

Gondomar

Miñor

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar; x=521.445, y=4.661.724)

A Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán; x=516.578, y=4.662.426)

6,9

Troita

19

8

18

18

Lagoa Mina Mercedes V

Lagoa Mina Mercedes V

Pesca sen morte

20

20

Lagoa Mina Mercedes V, tramo 1

Lagoa Mina Mercedes V

Beira oeste da lagoa, o límite sur está situado a 50 m do extremo máis ao sur da lagoa (x=527.279, y=4.727.909) e o límite norte no extremo exterior da plataforma flotante situada máis ao norte da lagoa (x=527.241, y=4.728.153)

0,33

Lagoa Mina Mercedes V, tramo 2

Lagoa Mina Mercedes V

Beira norte da lagoa, desde a plataforma flotante situada máis ao norte da lagoa (x=527.241, y=4.728.153) ata 30 m antes do extremo da lagoa situado máis ao nordés (x=527.335, y=4.728.158)

0,11

Lagoa Mina Mercedes V, tramo 3

Lagoa Mina Mercedes V

Desde o límite do tramo 2, situado nos últimos 30 m do extremo nordés da lagoa (x=527.335, y=4.728.158) ata o punto situado a 50 m do extremo sur da lagoa (x=527.279, y=4.727.909)

0,36

Tramo vedado

Lagoas

Almofrei

Ponte de Loureiro, na estrada PO-235 (Cotobade; x=543.675, y=4.701.612)

Pozo do Couto, na Xesteira, augas abaixo da praia fluvial da Ponte Borela (Cotobade; x=537.843, y=4.698.884)

9,6

Troita e pesca sen morte

19

10

10

10

Lalín

Asneiro

A Ponte da Xesta (Lalín; x=573.028, y=4.717.746)

Antiga Fábrica da Luz - Presa Botos (Lalín; x=569.350, y=4.720.772)

8,1

Troita e pesca sen morte

19

10

17

17

Lougares

Tea e Alén

Troita

19

10

10

10

Lougares, tramo 1

Tea

Ponte da estrada entre Lourido e Redondo (Covelo; x=550.903, y=4.679.219)

Pasos de Tatín, en Outerelo (Mondariz; x=547.381, y=4.676.808)

7,7

Lougares, tramo 2

Alén

Ponte Caxil, na estrada entre A Carballeira e Alén (Covelo e Mondariz; x=549.137, y=4.680.078)

Xunta co Tea (Covelo e Mondariz; x=549.073, y=4.677.279)

3,2

Mondariz

Tea

Mondariz, tramo 1

Tea

Lugar de Foxaco ou desembocadura do Río Pequeno (Mondariz; x=546.375, y=4.676.885)

Presa do Val (Mondariz; x=544.434, y=4.676.151)

2,4

Troita

21

8

7

7

Mondariz, tramo 2

Tea

Presa do Val (Mondariz; x=544.434, y=4.676.151)

A Ponte da Poeira (Mondariz; x=544.249, y=4.676.243)

0,3

Tramo vedado

Mondariz, tramo 3

Tea

A Ponte da Poeira (Mondariz; x=544.249, y=4.676.243)

Final do paseo de Mondariz-Balneario (x=542.429, y=4.675.125)

2,6

Tramo vedado

Monteporreiro

Lérez

Presa da Celulosa (Pontevedra; x=533.960, y=4.699.582)

Embarcadoiro (Pontevedra; x=530.983, y=4.699.758)

3,4

Salmón

21

8

5

5

Ponte Arnelas

Umia

Ponte Baión (Meis e Vilanova de Arousa; x=523.970, y=4.711.722)

Con de Posta (Ribadumia; x=518.862, y=4.706.666)

9,3

Reo e pesca sen morte

19

5

10

10

Ponte Caldelas

Verdugo

13

13

Ponte Caldelas, tramo 1

Verdugo

Desembocadura do Río Pequeno (Ponte Caldelas; x=544.084, y=4.693.530)

Presa da piscina fluvial da área recreativa (Ponte Caldelas; x=541.861, y=4.693.321)

3

Troita e pesca sen morte

19

10

Ponte Caldelas, tramo 2

Verdugo

Presa da piscina fluvial da área recreativa (Ponte Caldelas; x=541.861, y=4.693.321)

Presa de Parada (Ponte Caldelas; x=541.130, y=4.692.891)

1,3

Pesca sen morte

3

3

Ponte Caldelas, tramo 3

Verdugo

Presa de Parada (Ponte Caldelas; x=541.130, y=4.692.891)

Presa de Coveliño (Ponte Caldelas; x=540.916, y=4.692.360)

1,2

Troita e pesca sen morte

19

10

Ponte Liñares

Liñares

Desembocadura do Regato de Tabeirós (A Estrada; x=545.261, y=4.724.920)

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada; x=543.423, y=4.729.583)

8,1

Troita e pesca sen morte

19

10

10

10

Ponte Verdugo

Verdugo

Ponte Verdugo, tramo 1

Verdugo

Muíño das Partidas, en Abelaído (A Lama; x=548.787, y=4.696.563)

Ponte de Carrizáns (A Lama; x=547.093, y=4.695.976)

2,4

Tramo vedado

Ponte Verdugo, tramo 2

Verdugo

Ponte de Carrizáns (A Lama; x=547.093, y=4.695.976)

Presa dos Muíños de Castro Bo (A Lama e Cotobade; x=544.891, y=4.695.764)

3,6

Troita e pesca sen morte

19

10

5

5

Ponteareas

Tea

Muíño das Pías, aproximadamente 1 km augas arriba da ponte da estrada PO-253 (Ponteareas; x=540.825, y=4.674.976)

A Ponte Romana de Ponteareas (Ponteareas; x=540.382, y=4.669.537)

6,9

Troita

21

8

15

15

Pontevea

Ulla

Desembocadura do Río Vea (A Estrada e Teo; x=538.175, y=4.733.403)

Ponte Vella de Pontevea (A Estrada e Teo; x=536.984, y=4.734.238)

1,8

Pesca sen morte

8

8

Porriño-Mos

Louro e Perral

Troita

19

10

6

6

Porriño-Mos, tramo 1

Louro

Ponte Novelda, na estrada que vai da N-550 cara a Espaín (Mos; x=532.707, y=4.672.534)

A Ponte de Valo, na estrada PO-331 (O Porriño; x=531.029, y=4.667.877)

6,4

Porriño-Mos, tramo 2

Perral

A Ponte do Matadoiro, na estrada que vai da N-120 cara a Piñeiro (Mos; x=530.416, y=4.669.478)

Xunta co Louro (Mos e O Porriño; x=530.930, y=4.668.093)

1,9

Portamuíño

Almofrei

Portamuíño, tramo 1

Almofrei

Desembocadura do Regato de Campolongo ou Regueiro de Cachón (Cotobade; x=537.545, y=4.698.041)

Fervenza de Portamuíño (Pontevedra; x=535.318, y=4.698.262)

3,6

Troita

19

10

4

4

Portamuíño, tramo 2

Almofrei

Fervenza de Portamuíño (Pontevedra; x=535.318, y=4.698.262)

Ponte Bora (Pontevedra; x=534.093, y=4.699.196)

3,4

Pesca sen morte

4

4

Rodeiro

Arnego

Ponte Hospital, na estrada PO-533 (Rodeiro; x=584.642, y=4.722.038)

Ponte Alemparte, augas arriba da desembocadura do Rego da Eirexe (Rodeiro e Lalín; x=582.187, y=4.726.032)

10,5

Troita e pesca sen morte

19

10

15

22

Rubín

Curantes

Ponte Bede, no camiño do Bede a Pousada (A Estrada; x=549.751, y=4.726.997)

Desembocadura no Liñares (A Estrada; x=545.142, y=4.725.740)

7,1

Troita e pesca sen morte

19

10

13

13

Santeles

Ulla

100 metros augas abaixo da canle de Covelas (A Estrada e Vedra; x=543.053, y=4.732.683)

Presa do muíño de Arnelas (A Estrada e Vedra; x=541.548, y=4.733.849)

1,88

Salmón e pesca sen morte

21

8

8

8

Seixo

Loira e afluentes

Troita

19

10

9

9

Seixo, tramo 1

Loira

A Ponte de Neibó (Marín; x=524.871, y=4.688.580)

Ponte da praia de Loira (Marín; x=521.419, y=4.690.639)

5,6

Seixo, tramo 2

Miñán ou de Maceira

Carballeira de Rei, no paso situado 200 m augas abaixo da ponte da estrada entre Miñán e Allariz (Marín; x=523.684, y=4.687.752)

Xunta co Loira (Marín; x=524.273, y=4.689.117)

1,6

Seixo, tramo 3

Cadrelo ou de

Cachadiñas

Ponte da estrada PO-313 (Marín; x=525.098, y=4.689.577)

Xunta co Loira (Marín; x=524.285, y=4.689.245)

1

Sinde

Ulla

Presa de Sinde (A Estrada e Padrón; x=533.755, y=4.732.302)

Desembocadura do Rego do Fontao (A Estrada e Padrón; x=533.210, y=4.732.467)

0,6

Salmón e pesca sen morte

21

8

6

6

Souto de Vea

Vea

Ponte Ribeira (A Estrada; x=537.635, y=4.727.595)

Ponte Poceños (A Estrada; x=537.913, y=4.732.299)

6,3

Troita e pesca sen morte

19

10

8

8

Soutomaior

Verdugo e Oitavén

Troita e pesca sen morte

21

8

8

8

Soutomaior, tramo 1

Verdugo

Central do Inferno (Soutomaior; x=536.635, y=4.688.638)

Ponte Canal, entre Romariz e Comboa (Soutomaior; x=535.490, y=4.687.944)

1,6

Soutomaior, tramo 2

Oitavén

Muíño da Tereixa, en Aranza (Soutomaior e Ponte Caldelas; x=538.558, y=4.687.521)

Xunta co Verdugo (Soutomaior; x=536.326, y=4.688.181)

3,4

Taboada

Deza

A Ponte Taboada (Lalín e Silleda; x=564.999, y=4.725.745)

Ponte Penide, entre a desembocadura do Rego de Busto e a do Río de Mera ou de Oisa (Lalín e Silleda; x=564.424, y=4.730.474)

7,4

Troita e pesca sen morte

19

10

16

20

Touzosas

Deva

Pontillón de Pedrás, aproximadamente 500 m augas arriba da ponte da estrada entre As Touzosas e Pintelos (A Cañiza; x=558.419, y=4.668.508)

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo; x=558.234, y=4.663.344)

8,3

Troita

19

10

5

5

Toxa

Toxa

A Ponte de Graba (Silleda; x=558.393, y=4.724.917)

Ponte Medelo (Silleda; x=558.829, y=4.732.252)

10,9

Troita e pesca sen morte

19

10

8

8

Uma

Uma

Ponte Alta (Salvaterra de Miño; x=543.916, y=4.667.790)

Presa da Manguiña, entre A Valboa e As Covas (Ponteareas; x=540.349, y=4.667.247)

5,7

Troita

21

8

5

5

Ximonde

Ulla

200 m augas abaixo da Presa de Ximonde (A Estrada e Vedra; x=543.729, y=4.732.657)

Canle de Covelas (A Estrada e Vedra; x=543.099, y=4.732.616)

0,7

Salmón e pesca sen morte

21

8

6

6

ANEXO XII
Masas de auga vedadas

Nas táboas deste anexo inclúense os tramos fluviais que permanecerán vedados durante toda a tempada de pesca. A inclusión dunha masa de auga neste anexo prevalece fronte á súa inclusión en calquera outro anexo da presente orde; a masa de auga considerarase vedada para todos os efectos. Nos límites figuran entre parénteses os concellos en que se atopan e as coordenadas no sistema ETRS89, proxección UTM-29N. Na columna titulada «km» figura a lonxitude aproximada do tramo expresada en quilómetros. Cando a veda inclúe todos os afluentes existentes no tramo, na columna titulada «Obs.» figura o texto «Afluentes»; nesta mesma columna tamén se fan constar, se é o caso, algunhas outras particularidades da veda.

Provincia da Coruña.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Río Anllóns

Ponte a 700 m augas arriba da área recreativa de Gabenlle (A Laracha; x=535.368, y=4.787.710)

Ponte do Formigueiro (A Laracha; x=533.499, y=4.787.722)

2,9

Río Anllóns

Ponte Lagoa (Carballo; x=525.399, y=4.784.068)

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses (Carballo; x=524.683, y=4.784.241)

0,8

Río Anllóns

A Presa da Saímia (Ponteceso; x=509.571, 4.786.590)

50 m augas abaixo da Presa da Saímia (Ponteceso; x=509.527, 4.786.614)

0,05

Río Baa

Ponte da estrada LCV-1223 (Fene; x=565.262, y=4.810.513)

Ponte da estrada AC-133 (Fene; x=564.752, y=4.811.525)

2,6

Río Bolaños ou Arteixo

A Ponte do Va (Arteixo; x=540.143, y=4.794.408)

Desembocadura (Arteixo; x=539.535, y=4.797.165)

3,3

Inclúe o afluente Candame

Río Cádavo

Ponte da estrada N-651 (Fene; x=567.842, y=4.813.819)

Desembocadura (Fene; x=566.707, y=4.814.101)

2,3

Afluentes

Rego do Campo e Rego do Brixeo

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez; x=592.396, y=4.811.080)

4,3

Encoro de Cecebre

Presa do Muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos; x=560.130, y=4.790.145)

Liña recta imaxinaria que une Agrolongo coa beira oposta, atravesando a illa existente (Abegondo; marxe esquerda: x=558.513, y=4.791.750; marxe dereita: x=558.642, y=4.792.069)

4

Encoro de Cecebre

Viaduto da autoestrada A-6 (Abegondo e Carral; x=557.738, y=4.788.689)

Liña recta imaxinaria, perpendicular á beira, que une o embarcadoiro de Carril coa beira oposta (Abegondo; marxe esquerda: x=557.947, y=4.790.638; marxe dereita: x=558.119, y=4.790.752)

3,4

Río Chamoselo

Nacemento (Xermade)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez; x=592.952, y=4.810.866)

17

Afluentes

Rego das Dornas

Nacemento (Santa Comba)

Desembocadura no Xallas (Santa Comba; x=512.939, y=4.764.704)

3,6

Río Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero; x=580.081, y=4.806.518)

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero; x=575.814, y=4.807.118), límite superior do couto de Ombre

5,6

Regato Frai Bermuz

A Ponte da Feira do Dez (Monfero; x=585.364, y=4.798.594)

Desembocadura no Eume (Monfero; x=585.706, y=4.800.495)

2,1

Río Furelos

Ponte Romana de Furelos (Melide; x=581.727, y=4.751.119), límite inferior do couto de Furelos

Ponte de Portochao, na estrada que vai desde a AC-840 cara ao lugar de Piñor (Melide; x=581.050, y=4.749.858)

1,8

Río Grande

Minicentral de Gaioso (Vimianzo; x=497.355, y=4.776.858)

A Presa da Furaqueira ou de Castro Buxán (Vimianzo; x=495.186, y=4.776.679)

4,2

Rego de Lariño

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; x=490.134, y=4.735.251)

3,2

Afluentes

Río Mandeo

A Ponte de Muniferral (Aranga e Irixoa; x=576.603, y=4.788.817)

Antiga presa de muíño denominada Presa do Gas (Aranga e Irixoa; x=576.054, y=4.788.943)

1,1

Tramo do couto de Aranga

Río Mendo

Ponte da estrada N-VI (Betanzos; x=563.985, y=4.791.462)

Desembocadura no Mandeo (Betanzos; x=563.880, y=4.792.733)

1,6

Afluentes

Río Mera

A Ponte de Mera, límite inferior do couto de Noval (Ortigueira; x=588.159, y=4.835.738)

Límite da zona de desembocadura (Ortigueira; x=588.228, y=4.835.964)

0,3

Río Mera (Rego dos Carrís)

Nacemento (As Pontes de García Rodríguez)

Xunta do Rego dos Carrís co Rego do Soutochao, augas abaixo da Ponte do Soutochao (As Pontes de García Rodríguez, As Somozas e Ortigueira; x=592.274, y=4.823.276)

8

Afluentes

Río Mercurín (Rego da Fraga)

Camiño entre Vilaverde e O Casal (Ordes; x=547.662, y=4.770.646)

Ponte da estrada N-550 (Ordes; x=547.996, y=4.768.927)

2,2

Río Mero

Presa de Cecebre (Cambre; x=556.968, y=4.792.410)

Ponte Galiñeiros (Cambre; x=556.666, y=4.792.503)

0,34

Río das Mestas

Nacemento (Cedeira e Cerdido)

Ponte de Arón (Cedeira e Cerdido; x=581.189, y=4.832.667)

6,8

Afluentes

Río Millares ou de Lamas

Nacemento (Sobrado)

Desembocadura no Río Rodelo (Sobrado; x=580.174, y=4.765.168)

2,5

Rego Negro

Nacemento (Muxía)

Desembocadura no mar (Muxía; x=484.678, y=4.770.817)

6,8

Afluentes

Rego de Neiros

Nacemento (San Sadurniño)

Desembocadura no Río Castro, no couto de Naraío (San Sadurniño; x=574.150, y=4.816.042)

1,7

Afluentes

Ríos do Parque Natural de Corrubedo

Límites do Parque Natural (Ribeira)

Desembocadura (Ribeira; x=497.453, y=4.713.598)

Río de Pedrafigueira

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; x=491.486, y=4.742.955)

6,0

Afluentes

Lago das Pontes

Toda a superficie do lago (As Pontes de García Rodríguez)

Río de Prados ou Vello

Nacemento (Narón)

Desembocadura no Xuvia (Narón; x=569.091, y=4.820.138)

3,9

Afluentes

Rego de Quenxe

Estrada AC-552, no tramo entre O Chamusco e A Telleira (A Laracha; x=531.734, y=4.788.828)

Ponte da estrada que vai da AC-552 cara á igrexa de Cabovilaño (A Laracha; x=531.528, y=4.788.684)

0,3

Río da Rateira

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no Río de Pedrafigueira (Carnota; x=492.316, y=4.742.104)

5,9

Afluentes

Rego Rendal

Nacemento (Melide)

Desembocadura no Río Iso, no lugar de Ribadiso (Arzúa; x=570.900, y=4.753.792)

6,2

Afluentes

Rego Rodelo

Nacemento (Sobrado)

Desaugamento da Lagoa de Sobrado (Sobrado; x=580.588, y=4.765.431)

3,5

Afluentes e toda a superficie da lagoa

Río de Santa Lucía

Ponte da estrada AC-841 en Pontevea (Teo; x=537.032, y=4.734.732)

Desembocadura no Ulla (Teo; x=536.487, y=4.734.418)

1,3

Río Sar

Inicio da canle de Padrón (Padrón; x=527.917, y=4.732.488)

Desembocadura da canle no Ulla (Padrón; x=528.325, y=4.730.663)

2

Regato Segade ou dos Castros

Nacemento (Mañón)

Desembocadura no couto de Segade (Mañón; x=602.189, y=4.830.211)

8,8

Afluentes

Río das Somozas

Nacemento (As Somozas)

Ponte da estrada AC-110 (As Somozas; x=585.338, y=4.820.617)

6

Afluentes

Río Sor

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; x=603.880, y=4.838.913)

Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo; x=604.534, y=4.840.073)

1,6

Río Sor

200 m augas arriba da Presa de Rafael (Mañón e O Vicedo; x=603.263, y=4.837.709)

200 m augas abaixo de Ponte Ulló (Mañón e O Vicedo; x=603.890, y=4.837.830)

1,1

Río Sor

Nacemento do Rego de Tras da Serra (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura do Rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da Ponte de Ambosores (As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras; x=600.586, y=4.823.214)

15,2

Afluentes, incluído o Rego de Solloso

Río Tambre

Presa do encoro de Barrié de la Maza, límite superior do couto de Noia (Negreira e Brión; x=516.540, y=4.745.818)

Desembocadura do Río Corzán (Negreira e Brión; x=515.801, y=4.745.736)

0,8

Río Vadebois

Nacemento (Carnota)

Desembocadura no mar (Carnota; x=491.383, y=4.743.663)

5,6

Afluentes

Río de Vimianzo

Ponte da estrada AC-432 na Ponterroda (Vimianzo; x=496.728, y=4.773.799)

Desembocadura no Río Grande (Vimianzo; x=496.474, y=4.775.811)

2,5

Río Xallas

100 m augas arriba da Presa do Outeiro (Santa Comba; x=511.758, y=4.762.409)

100 m augas abaixo da Presa do Outeiro (Santa Comba; x=511.623, y=4.762.270)

0,2

Río Xuvia

Presa do Muíño de Xuvia (Narón e Neda; x=568.564, y=4.818.633)

A Ponte de Xuvia (Narón e Neda; x=568.586, y=4.818.551)

0,1

Río de Zas

Nacemento (Zas)

A Ponte do Reloxeiro, cabo da depuradora de Zas (Zas; x=506.249, y=4.771.525)

10

Afluentes

Provincia de Lugo.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Rego de Anguieira

A Ponte de Deilás, na estrada LU-611, entre Taboada e Toiriz (Taboada; x=603.501, y=4.730.457)

Desembocadura no Rego de Moreda, no couto de pesca (Taboada; x=604.107, y=4.729.097)

3,0

Río Antigua

Nacemento (O Incio)

Desembocadura no Cabe (O Incio; x=637.218, y=4.722.592)

6,8

Afluentes

Río Azúmara

300 m augas arriba da ponte da estrada de Castro (Castro de Rei; x=629.846, y=4.784.990)

Ponte da estrada de Castro (Castro de Rei; x=629.847, y=4.785.240)

0,3

Rego de Barcia

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.747, y=4.785.132)

1,2

Afluentes

Rego de Bieitas

Nacemento (Taboada)

Desembocadura no encoro de Belesar (Taboada; x=606.641, y=4.731.845)

10

Afluentes

Río de Brego ou de Cereixedo

Nacemento (Cervantes)

Lugar de Deva (Cervantes; x=670.439, y=4.740.104)

5,5

Rego de Cabanavella ou do Salgueiro

Nacemento (Cervantes)

Desembocadura no Río das Cales (Cervantes; x=668.883, y=4.741.068)

2,9

Río Cabarcos ou Pusigo

Nacemento (Barreiros)

Desembocadura no Masma (Barreiros; x=639.450, y=4.818.718)

8,7

Afluentes

Río Cabe

Ponte do Agro (A Pobra do Brollón; x=629.887, y=4.716.367)

Ponte da estrada LU-652 (A Pobra do Brollón; x=628.055, y=4.714.355), límite superior do couto de Monforte

3,4

Afluentes

Rego de Candaíde (Río Narla)

Nacemento (Friol)

A Ponte do Vao, na estrada entre Xiá e A Torre da Luz (Friol; x=592.904, y=4.762.263)

5,8

Afluentes

Lagoa de Caque ou Bardancos

Toda a superficie da lagoa (Castro de Rei)

Río de Castelo ou de Quindous

Nacemento (Cervantes)

Desembocadura no Río Navia, no couto de Cervantes (Cervantes; x=657.122, y=4.748.828)

16

Afluentes

Rego do Castro

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.688, y=4.782.933)

1,5

Afluentes

Río Centiño

Nacemento (Foz)

Desembocadura na Ría de Foz (Foz; x=639.916, y=4.824.641)

11

Afluentes

Río Chamoselo

Nacemento (Xermade)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez; x=592.952, y=4.810.866)

17

Afluentes

Rego dos Coruxos

Nacemento (Muras)

Desembocadura no Landro (Muras; x=612.077, y=4.817.572)

7,8

Lagoa de Cospeito

Toda a superficie da lagoa (Cospeito)

Rego das Covas

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil (A Fonsagrada e Ribeira de Piquín; x=649.501, y=4.782.591)

12

Afluentes

Río de Donsal

Nacemento (Becerreá)

Desembocadura no Navia, no couto de San Martiño da Ribeira (Becerreá; x=657.506, y=4.752.967)

12

Afluentes

Río Eo

Pozo de Fornacho (Trabada e Asturias; x=653.755, y=4.811.543), límite inferior do couto de Abres

Ponte do ferrocarril Ferrol-Gijón (Ribadeo e Asturias; x=657.546, y=4.815.197)

6,9

Río Eo

Presa do Pé da Viña (Trabada e Asturias; x=647.335, y=4.806.424)

Estreitos (Trabada e Asturias; x=647.876, y=4.806.814)

0,7

Regato de Feás

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Río Guimarás (Lugo; x=625.718, y=4.771.106)

1,7

Afluentes

Rego de Ferreira

Nacemento (O Valadouro)

Desembocadura no Ouro (O Valadouro; x=627.754, y=4.821.227)

13,7

Afluentes

Río Figueiras

Nacemento (Abadín)

Ponte de Coutada, na pista que vai cara a Coutada desde a estrada entre Viloalle e Figueiras (Mondoñedo; x=630.039, y=4.814.530)

13

Afluentes

Rego Grande

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.892, y=4.784.853)

3,6

Afluentes

Río de Guisande

A Ponte de Guisande (Cospeito; x=619.295, y=4.790.960)

Desembocadura no Támoga (Cospeito; x=616.241, y=4.789.157)

4,3

Río Landro

Nacemento (Muras)

A Ponte de Cabana, na estrada que sae de Cabana cara á Barreira e Fornelos (Muras; x=612.288, y=4.818.686)

11

Río Landro

Presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; x=613.225, y=4.828.578)

250 m augas abaixo da presa do Salto do Can (Ourol e Viveiro; x=613.341, y=4.828.759)

0,25

Río Landro

100 m augas arriba da presa do Muíño de Landrove (Viveiro; x=613.007, y=4.831.817)

100 m augas abaixo da presa do Muíño de Landrove (Viveiro; x=613.053, y=4.831.926)

0,2

Río Landro

100 m augas arriba da Presa de Chavín (Viveiro; x=613.212, y=4.829.671)

100 m augas abaixo da Presa de Chavín (Viveiro; x=613.182, y=4.829.871)

0,2

Rego de Larín

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=646.116, y=4.784.586)

1,9

Afluentes

Río Lodoso

Nacemento (Friol)

Ponte da estrada entre As Pardellas e Guimarei (Friol; x=598.996, y=4.761.416)

3,5

Afluentes

Río Lóuzara

Nacemento (Pedrafita do Cebreiro)

A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos; x=646.257, y=4.728.653)

11,2

Afluentes

Río Lúa

Nacemento (Pol)

Desembocadura no Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=646.098, y=4.781.684)

9,4

Río Madanela

Nacemento (Vilalba)

A Ponte Nova en Lanzós (Vilalba; x=607.801, y=4.800.214), límite superior do couto de Vilalba

9,2

Afluentes

Regueiro das Malloadas

Rúa do escultor Francisco Moure, no límite do Parque dos Condes (Monforte de Lemos; x=621.925, y=4.708.536)

Desembocadura no Cabe (Monforte de Lemos; x=621.778, y=4.708.573)

0,15

Río Mao

Presa do encoro de Vilasouto (O Incio; x=629.205, y=4.724.346)

200 m augas abaixo da presa do encoro de Vilasouto (O Incio; x=629.106, y=4.724.174)

0,2

Río Mao

A Ponte da Ribeira, na parroquia de Goó (O Incio; x=631.787, y=4.726.275)

Mosteiró (O Incio; x=631.038, y=4.725.763)

1,5

Río Masma

100 m augas arriba da Presa de Fontela (Barreiros; x=639.448, y=4.818.702)

100 m augas abaixo da Presa de Fontela (Barreiros; x=639.322, y=4.818.856)

0,2

Río Masma

100 m augas arriba da presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; x=638.289, y=4.817.870)

100 m augas abaixo da presa da central de Pozo do Capitán (Lourenzá; x=638.415, y=4.817.859)

0,2

Río Mera

Ponte do Muíño de Mazuco (Lugo; x=611.587, y=4.760.581)

Ponte nova da estrada LU-232, na parroquia do Veral (Lugo; x=612.286, y=4.760.995)

1,1

Rego de Millares

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.910, y=4.785.916)

0,8

Afluentes

Río Miño

Nacemento (Meira)

A Ponte de Rapafoles, na estrada que vai da N-640 cara ao Gruñedo (A Pastoriza; x=637.235, y=4.786.183)

5,6

Afluentes

Rego de Moleiras

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=646.857, y=4.782.162)

8,5

Afluentes

Rego de Moreda

Ponte da estrada entre Castelo e Taboada (Taboada; x=602.532, y=4.728.909)

Ponte da pista forestal entre Ider e Vilar, límite inferior do couto Rego de Moreda (Taboada; x=604.513, y=4.728.791)

3,5

Tramo do couto Rego de Moreda

Rego do Muíño Vello

Ponte da estrada DP-6001 entre Batán e Piñor (Taboada; x=598.361, y=4.728.941)

Desembocadura no Rego de Moreda, no couto de pesca (Taboada; x=599.024, y=4.728.547)

0,9

Río Narón ou Cruzul

Nacemento (Becerreá)

Desembocadura no Navia, no couto de Becerreá (Becerreá; x=653.875, y=4.747.236)

16

Afluentes

Río Navia

Central eléctrica da Horta (Becerreá; x=653.345, y=4.745.121), límite inferior do couto das Nogais

A Ponte de Liber (Becerreá; x=655.840, y=4.747.465), límite superior do couto de Cervantes

7,0

Inclúe o couto de Becerreá

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Cuba (Alfoz; x=625.383, y=4.819.574)

50 m augas abaixo da Presa de Cuba (Alfoz; x=625.482, y=4.819.591)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa da Galea (Alfoz; x=628.310, y=4.821.110)

50 m augas abaixo da Presa da Galea (Alfoz; x=628.365, y=4.821.167)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Dona Lola (Alfoz; x=628.999, y=4.821.500)

50 m augas abaixo da Presa de Dona Lola (Alfoz; x=629.073, y=4.821.567)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Damián (Alfoz; x=630.443, y=4.822.158)

50 m augas abaixo da Presa de Damián (Alfoz; x=630.435, y=4.822.258)

0,1

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de San Acisclo (Alfoz e Foz; x=630.882, y=4.823.708)

50 m augas abaixo da Presa de San Acisclo (Foz; x=630.894, y=4.823.789)

0,1

Río Ouro

Nacemento (Alfoz)

Desembocadura do Rego das Cancelas ou da Fraga das Leiras (Alfoz e O Valadouro; x=622.367, y=4.818.081)

8,5

Afluentes, incluído o Rego das Cancelas

Río Ouro

50 m augas arriba da Presa de Maciñeira (O Valadouro; x=624.890, y=4.819.571)

50 m augas abaixo da Presa de Maciñeira (O Valadouro; x=624.882, y=4.819.472)

0,1

Río Parga

100 m augas arriba da presa do muíño da praia fluvial (Begonte; x=601.005, y=4.780.586)

A Ponte de Vilariño (Begonte; x=601.197, y=4.780.384)

0,3

Río da Penela ou de Maceda

Nacemento (Palas de Rei)

Xunta co Pambre (Palas de Rei; x=591.029, y=4.751.638)

5,1

Afluentes

Río Pequeno

Ponte da estrada Folgoso-Seoane (Folgoso do Courel; x=651.090, y=4.723.085)

Desembocadura no Lor (Folgoso do Courel; x=651.458, y=4.722.105)

1,3

Río Pequeno

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei; x=612.086, y=4.771.734)

16

Afluentes

Río de Piñeira

Nacemento (A Fonsagrada)

Desembocadura (Baleira; x=645.347, y=4.774.236)

6,8

Afluentes

Rego de Pomeda ou Carteire

Nacemento (Palas de Rei)

Xunta co Río Ferreira (Palas de Rei; x=601.357, y=4.751.769)

9,8

Afluentes

Río do Portiño

Nacemento (Bóveda)

Xunta co Sardiñeira (O Saviñao; x=612.537, y=4.723.176)

14

Afluentes

Lagoa Pozos de Ollo

Toda a superficie da lagoa (Begonte)

Rego de Puza ou da Fonte

Nacemento (Lugo)

Desembocadura no Narla (Lugo; x=610.870, y=4.767.310)

5,3

Afluentes

Río Rato

A Ponte de Galegos (Lugo; x=618.451, y=4.763.739)

Desembocadura no Miño (Lugo; x=619.288, y=4.760.401)

4,9

Rego das Reigadas

Nacemento (A Fonsagrada)

A Ponte da Ferrería de Bogo (A Pontenova; x=649.981, y=4.796.880)

8,6

Afluentes

Rego de Rendide

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.672, y=4.783.065)

1,6

Afluentes

Rego de Riotorto

Nacemento (Mondoñedo e Riotorto)

Ponte Machín (Riotorto; x=639.659, y=4.802.325)

4,6

Afluentes

Rego do Salgueiro

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.904, y=4.783.937)

2,8

Afluentes

Rego de Samai

Ponte da estrada LU-1611 (Guntín; x=607.541, y=4.753.016)

Xunta co Río Ferreira (Guntín; x=605.630, y=4.748.922)

6,6

Afluentes

Rego San Mamede

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Rodil no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=647.620, y=4.782.262)

1,3

Afluentes

Río Sardiñeira

Nacemento (Bóveda)

Xunta do Río do Portiño (O Saviñao; x=612.537, y=4.723.176)

12

Afluentes

Río Sarria

Ponte da Capela do Ciprés (Samos; x=637.122, y=4.732.445)

A Presa do Bizarro (Samos; x=637.029, y=4.732.193)

0,3

Río Sarria

A Ponte Castelao (Sarria; x=630.003, y=4.736.702)

Ponte de Ferro-estrada de Samos (Sarria; x=630.015, y=4.737.450)

0,8

Río Ser

Ponte vella da estrada Navia-Becerreá (Cervantes e Navia de Suarna; x=658.967, y=4.755.244)

Desembocadura no Navia (Cervantes e Navia de Suarna; x=658.670, y=4.755.072), no límite entre os coutos de San Martiño da Ribeira e Penamil

0,5

Río Sor

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón; x=603.880, y=4.838.913)

Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo; x=604.534, y=4.840.073)

1,6

Río Sor

200 m augas arriba da Presa de Rafael (Mañón e O Vicedo; x=603.263, y=4.837.709)

200 m augas abaixo de Ponte Ulló (Mañón e O Vicedo; x=603.890, y=4.837.830)

1,1

Río Sor

Nacemento do Rego de Tras da Serra (As Pontes de García Rodríguez)

Desembocadura do Rego de Solloso, aproximadamente 50 m augas abaixo da Ponte de Ambosores (As Pontes de García Rodríguez, Mañón e Muras; x=600.586, y=4.823.214)

15,2

Afluentes, incluído o Rego de Solloso

Rego de Survial do Couso

Nacemento (Meira e Ribeira de Piquín)

Xunta co Eo no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín; x=645.676, y=4.786.517)

3,5

Afluentes

Río Trimaz

Nacemento (Xermade)

Ponte da pista que sae da estrada LU-861, na Ribeira, cara ás Mariñás (Xermade; x=599.676, y=4.799.770)

19

Afluentes

Rego de Valcovo

Nacemento (Ribeira de Piquín)

Xunta co Rodil (Ribeira de Piquín; x=648.703, y=4.782.819)

1,2

Afluentes

Rego de Valín de Salgueiro

Nacemento (A Fonsagrada)

Xunta co Rodil (Ribeira de Piquín; x=649.160, y=4.782.303)

8,9

Afluentes

Río Valiñadares

Nacemento (Mondoñedo e Abadín)

A Ponte do Pasatempo (Mondoñedo; x=632.967, y=4.809.311)

12

Afluentes

Río da Vara ou das Cales

Nacemento (Cervantes)

500 m augas abaixo da xunta co Rego de Cavanavella ou do Salgueiro (Cervantes; x=668.497, y=4.740.887)

6,1

Rego de Vilamoure ou Ceza

Ponte da estrada LU-612 en Vilamoure (Lugo; x=616.534, y=4.756.174)

Desembocadura no Miño (Lugo; x=621.073, y=4.753.816)

7,2

Afluentes

Rego de Vilarpandín ou de Corveira

Ponte da estrada Becerreá-Navia (Navia de Suarna; x=662.395, y=4.758.573)

Desembocadura no Navia (Navia de Suarna; x=662.597, y=4.758.825)

0,38

Provincia de Ourense.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Regato da Abelleira

Nacemento (A Merca)

Desembocadura no Arnoia (Celanova; x=587.508, y=4.672.114)

6,1

Río Arenteiro

A Ponte de Veneres (O Carballiño e San Cristovo de Cea; x=578.275, y=4.701.649)

Pasarela da Granxa (O Carballiño; x=577.680, y=4.701.123)

1,1

Río Arnoia

Ponte da Acea, na estrada entre os lugares de Pumares e O Viñal (Baños de Molgas; x=605.775, y=4.675.166)

Presa do Bernardo, aproximadamente 400 m augas abaixo da desembocadura do Regueiro de Mevan (Xunqueira de Ambía; x=605.208, y=4.674.568)

0,9

Veda do Decreto 70/2013

Río Arnoia

Xunta dos ríos Arnoia e Ourille, límite inferior do couto de Celanova (Celanova; x=587.089, y=4.671.659)

600 m augas abaixo da Presa de Varela (Cartelle e Celanova; x=586.297, y=4.672.674)

1,6

Río Arnoia

Nacemento (Vilar de Barrio)

A Ponte de Prado (Vilar de Barrio; x=622.385, y=4.665.951)

10

Afluentes

Corga da Auguela

Nacemento (Bande)

Desembocadura (Bande; x=588.390, y=4.650.880)

1,8

Afluentes

Río Barra

A Fervenza (Coles; x=597.344, y=4.697.905)

Desembocadura no Miño (Coles e A Peroxa; x=598.966, y=4.695.826)

3,4

Rego de Caldelas

Nacemento en Faramontaos e Orega (Leiro e Carballeda de Avia; x=566.960, y=4.690.711)

Desembocadura no Avia (Leiro; x=572.118, y=4.687.981)

9,7

Afluentes

Rego de Carpazás

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; x=590.027, y=4.652.000)

6,7

Afluentes

Río Cenza

Nacemento (Manzaneda)

Estrada de circunvalación do encoro de Cenza (Chandrexa de Queixa; x=641.949, y=4.674.762)

5,1

Afluentes

Río Collas ou Codias

Nacemento (Castrelo do Val)

Desembocadura no Támega (Laza; x=630.001, y=4.655.461)

8,8

Afluentes

Río Conso

Nacemento (Chandrexa de Queixa)

Desembocadura do Regueiro de Valboa (Vilariño de Conso; x=642.448, y=4.670.169)

11

Afluentes

Rego Currelo

Nacemento (Bande)

Desembocadura (Bande; x=589.636, y=4.651.785)

4,1

Afluentes

Regato de Fechiñas

Nacemento (A Bola)

Desembocadura (A Merca e Celanova; x=589.334, y=4.671.074)

6,7

Afluentes

Regato do Fragoso

Nacemento (Toén)

Desembocadura (Castrelo de Miño; x=578.370, y=4.685.848)

9,7

Regato de Groíl

Nacemento (Montederramo)

Desembocadura no Mao (Montederramo; x=622.620, y=4.682.196)

7,6

Regato de Güín

Nacemento (Bande)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Bande; x=591.184, y=4.652.184)

1,6

Afluentes

Río Limia

Pozas das areeiras da Limia sinalizadas (Sandiás)

Regato de Lobios

Nacemento (Porqueira)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Porqueira; x=589.191, y=4.651.414)

1,1

Afluentes

Río Maceda

Nacemento (Parada de Sil)

Ponte da estrada OU-536 (Xunqueira de Espadanedo; x=611.380, y=4.684.996)

7,6

Afluentes

Río Maceda

Desembocadura do Regueiro da Pitadiña (Baños de Molgas; x=610.104, y=4.677.984)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; x=609.765, y=4.677.478)

0,7

Veda do Decreto 70/2013

Río Mao

200 m augas arriba de Ponte Mazaira (Montederramo; x=624.184, y=4.681.295)

Ponte Mazaira, augas abaixo da área recreativa de Montederramo (Montederramo; x=624.085, y=4.681.144)

0,2

Río Mao

Nacemento (Montederramo)

A Ponte de Touzal (Montederramo; x=625.437, y=4.681.110)

9,6

Afluentes

Regato de Maquiáns

Nacemento (Carballeda de Avia)

Desembocadura no Avia (Ribadavia; x=570.945, y=4.682.854)

11

Afluentes

Río Marañao

Ponte da estrada N-525 (Piñor e San Cristovo de Cea; x=581.916, y=4.703.092)

Ponte de Segade ou Ponte do Rancheiro (San Cristovo de Cea; x=581.246, y=4.702.039)

1,7

Río Marañao

A Presa do Gabián, aproximadamente 200 m augas arriba do viaduto da AG-53 (San Cristovo de Cea; x=580.188, y=4.701.745)

Ponte de San Bieito ou Ponte Marañao (San Cristovo de Cea e O Carballiño; x=579.804, y=4.701.551)

0,6

Regueiro de Mevan

Nacemento (Xunqueira de Ambía)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; x=605.476, y=4.674.857)

3,6

Veda do Decreto 70/2013

Río Mirela

Ponte da estrada N-525 (Piñor; x=581.174, y=4.704.458)

Desembocadura no Arenteiro, no couto do Carballiño (San Cristovo de Cea; x=579.499, y=4.703.758)

2,6

Río Navea-Queixa

Nacemento (Laza)

Pozo Simeón (Chandrexa de Queixa e Montederramo; x=629.124, y=4.671.984)

9,1

Afluentes

Río Pacín

Nacemento (Entrimo e Lobeira)

A Ponte Nova (Entrimo; x=575.197, y=4.643.771)

10

Afluentes

Regueiro da Pitadiña

Nacemento (Baños de Molgas)

Desembocadura no Río Maceda (Baños de Molgas; x=610.110, y=4.677.985)

0,9

Veda do Decreto 70/2013

Río de Puga

Nacemento (Barbadás)

Desembocadura no Miño (Toén; x=581.514, y=4.686.500)

13

Afluentes

Corga Reigosiña

Nacemento (Vilariño de Conso)

Desembocadura no Conso (Vilariño de Conso; x=642.676, y=4.669.919)

3,4

Afluentes

Regato de Reixa

Nacemento (Montederramo)

Desembocadura no Mao (Montederramo; x=625.712, y=4.682.064)

4,8

Afluentes

Río Ribeira Grande

Nacemento nos Montes do Invernadeiro (Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso)

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso; x=641.542, y=4.664.055)

17

Afluentes

Río Ribeira Pequena

Nacemento nos Montes do Invernadeiro (Vilariño de Conso)

500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso; x=640.823, y=4.663.084)

11

Afluentes

Corga do Salto do Gato

Nacemento (Quintela de Leirado)

Desembocadura no Río Deva (Quintela de Leirado; x=575.766, y=4.662.837)

6,2

Afluentes

Lagoas de San Cristovo de Regodeigón

Toda a superficie das lagoas (Ribadavia)

Veda do Decreto 70/2013

Corga de San Tomé

Nacemento (Muíños)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Muíños; x=588.471, y=4.650.501)

3

Afluentes

Regato de Sever

Nacemento (Porqueira)

Desembocadura no Limia, no couto de Ponteliñares (Porqueira; x=590.619, y=4.651.721)

1,2

Afluentes

Río Sil

Ponte do ferrocarril-«Puente del Estrecho» (Rubiá; x=678.098, y=4.706.643)

Saída do túnel do ferrocarril en dirección a Ourense (Rubiá; x=678.100, y=4.705.841)

1,1

Río Támega

Desembocadura do Río Cabras ou Cereixo na Ponte da Veiga (Laza; x=627.949, y=4.656.537)

A Ponte Pedriña (Laza; x=629.256, y=4.656.158)

1,5

Río Támega

Nacemento (Laza)

Desembocadura do Regato de Braxón en Tamicelas (Laza; x=623.555, y=4.661.940)

6

Afluentes

Río Tioira

Nacemento (Maceda)

A Ponte de Pías (Maceda; x=617.272, y=4.675.417)

8,5

Afluentes

Río Tioira

Desembocadura do Regato da Breña (Baños de Molgas; x=611.431, y=4.678.147)

Desembocadura no Arnoia (Baños de Molgas; x=610.423, y=4.677.535)

2,0

Veda do Decreto 70/2013

Río Viñao

Muíño da Teixeira (Boborás; x=569.057, y=4.699.245), límite inferior do couto de Boborás

Desembocadura do Regato de Moreiras (Boborás; x=567.917, y=4.698.885)

1,6

Río Viñas

Presa situada a 1 km da desembocadura (Boborás; x=568.003, y=4.703.103)

Desembocadura no Viñao (Boborás; x=568.880, y=4.702.810)

1

Provincia de Pontevedra.

Masa de auga

Límite superior

Límite inferior

km

Obs.

Río Almofrei

Toma de auga da piscifactoría de Carballedo (Cotobade; x=541.771, y=4.702.200)

Presa de Pozo Negro (Cotobade; x=541.077, y=4.701.845)

0,9

Río Barosa

A Ponte de Búa (Barro; x=530.884, y=4.712.022)

Ponte da estrada N-550 (Barro e Portas; x=529.761, y=4.711.683)

1,5

Rego das Brañas

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia no couto de Codeseda (A Estrada; x=543.300, y=4.718.966)

2,3

Afluentes

Río Cabanelas

Nacemento (Cotobade)

Desembocadura no Lérez (Cotobade; x=535.928, y=4.702.293)

6,3

Afluentes

Río do Carrio

Nacemento (Lalín e Vila de Cruces)

Desembocadura no Deza (Vila de Cruces; x=562.844, y=4.733.619)

7

Afluentes

Regato de Castiñeiras

Nacemento (Marín e Vilaboa)

Lagoa de Castiñeiras (Marín e Vilaboa; x=526.771, y=4.689.982)

0,8

Río Castro

Desembocadura do Regato de Carballás (Cerdedo e Forcarei; x=553.404, y=4.709.256)

Pasos de Arén, límite superior do couto de Cerdedo (Cerdedo; x=551.369, y=4.709.576)

3,6

Lagoa ou barreira de Centeáns

Toda a superficie da lagoa (O Porriño)

Río da Chanca

Nacemento (Meis)

Desembocadura na Río de Arousa (Meaño; x=514.933, y=4.699.793)

9,8

Afluentes

Río do Con

Nacemento (Vilagarcía de Arousa)

Presa do encoro do Con (Vilagarcía de Arousa; x=522.628, y=4.717.506)

3,1

Afluentes

Río do Con

Ponte da N-640 (Vilagarcía de Arousa; x=520.565, y=4.715.516)

Desembocadura no mar (Vilagarcía de Arousa; x=518.769, y=4.715.995)

2,4

Rego das Cortes

Nacemento (Moraña)

Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra; x=531.503, y=4.705.953)

3,1

Afluentes

Regato Cotarel ou do Seixal

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=526.023, y=4.659.057)

Ponte do Cotarel ou do Lugariño (Tui; x=527.527, y=4.656.524)

3,6

Afluentes (regatos Udencias, Cabanas, Tripes, Tabernas...)

Río Curantes

Ponte da estrada Nogueira-Vilapouca (A Estrada; x=545.411, y=4.725.732)

Desembocadura no Río Liñares (A Estrada; x=545.142, y=4.725.740)

0,3

Río Deique

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=526.932, y=4.660.211)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=528.937, y=4.658.698)

2,8

Afluentes

Río Deva

Nacemento (A Cañiza)

A Ponte Deva (A Cañiza; x=558.763, y=4.678.130)

3,6

Río Deva

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo; x=558.234, y=4.663.344)

Desembocadura no Miño (Arbo; x=558.379, y=4.662.376)

1

Río Deza

300 m augas arriba da ponte da praia fluvial de Vilatuxe (Lalín; x=564.938, y=4.718.294)

100 m augas abaixo da ponte da praia fluvial de Vilatuxe (Lalín; x=564.840, y=4.718.609)

0,4

Río Deza

Ponte Penide (Lalín e Silleda; x=564.424, y=4.730.474), límite inferior do couto de Taboada

Desembocadura do Río de Mera ou de Oisa (Silleda e Vila de Cruces; x=564.297, y=4.730.447)

0,13

Río Deza

200 m augas arriba da desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; x=553.565, y=4.737.057)

100 m augas arriba da desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces; x=553.457, y=4.737.073)

0,1

Tramo do couto de Deza

Río Freixeira

Ponte da Porreta, aproximadamente 140 m augas arriba da ponte da estrada PO-534 entre Folgoso e O Cachafeiro (Forcarei; x=553.853, y=4.712.399)

Desembocadura no Lérez (Cerdedo; x=552.941, y=4.711.680)

2

Río Gafos

Xunta dos ríos Tomeza e Marcón (Pontevedra; x=530.034, y=4.695.843)

Desembocadura (Pontevedra; x=528.638, y=4.697.405)

2,6

Río Gallo

A Ponte do Candán, na estrada N-640, preto da Anllada (Cuntis; x=536.170, y=4.722.212)

Desembocadura no Umia (Cuntis; x=535.652, y=4.717.871)

5

Regueiro do Inferno (Río de San Simón)

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=525.929, y=4.659.453)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=526.625, y=4.660.278)

1,2

Afluentes

Río Lagares

Ponte da Fábrica de Álvarez (Vigo; x=526.729, y=4.674.588), límite inferior do tramo 1 do couto de Fragoso

Desembocadura no mar (Vigo; x=518.132, y=4.672.491)

12,0

Afluentes. Excluídos os tramos 2 e 4 do couto de Fragoso e afluentes

Río Lameiriña

Nacemento (Marín)

Desembocadura no mar (Marín; x=524.412, y=4.693.655)

3,8

Río Lérez

Desembocadura do Regato de Gargallóns ou do Xorrón (Campo Lameiro e Cotobade; x=535.454, y=4.704.069)

Presa da Celulosa (Pontevedra; x=533.960, y=4.699.582)

6,3

Couto de Bora

Río Liñares

Ponte Fouleiro (A Estrada; x=544.058, y=4.727.530)

Ponte da praia fluvial do Liñares (A Estrada; x=543.748, y=4.727.679)

0,6

Río Liñares

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada; x=543.422, y=4.729.583), límite inferior do couto de Ponte Liñares

Desembocadura no Ulla (A Estrada; x=543.336, y=4.732.492)

4,7

Rego de Lobeira

Nacemento (Vilanova de Arousa)

Desembocadura no Umia (Cambados; x=519.860, y=4.708.473)

4,0

Afluentes

Rego de Lobeira ou Río Mendo

Nacemento (As Neves)

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; x=544.401, y=4.659.016)

10

Afluentes

Río Louro

Ponte de Atios (O Porriño; x=530.989, y=4.665.892)

Ponte nova de Guillarei, na estrada N-550 (Tui; x=530.105, y=4.657.221)

11,2

Río Maneses

Nacemento (Campo Lameiro)

1 km augas arriba da desembocadura no Lérez (Campo Lameiro; x=537.932, y=4.708.888), límite superior do couto de Cutián

3,9

Afluentes

Río de Mera ou de Oisa

Nacemento (Silleda)

Desembocadura no Deza (Silleda; x=564.297, y=4.730.441)

9,1

Afluentes

Lagoa Mina Mercedes V

Desde o límite do tramo 2 do couto de pesca, situado nos últimos 30 m do extremo nordés da lagoa (x=527.335, y=4.728.158) ata o punto situado a 50 m do extremo sur da lagoa (x=527.279, y=4.727.909)

0,36

Tramo 3 do couto de pesca

Río Miñor

Ponte da estrada PO-340 Tui-Gondomar (Gondomar; x=519.805, y=4.661.920)

Ponte xunto á desembocadura do Río Zamáns (Gondomar; x=519.455, y=4.662.034)

0,4

Río Oitavén

Desembocadura do Río Parada (Fornelos de Montes; x=545.517, y=4.688.990)

Ponte da estrada PO-250 no Portovilán (Fornelos de Montes; x=545.240, y=4.688.898)

0,3

Lagoa ou barreira de Orbenlle

Toda a superficie da lagoa (O Porriño)

Río de Orza

Nacemento (Vila de Cruces)

Desembocadura no Deza (Vila de Cruces; x=560.674, y=4.734.702)

12

Afluentes

Río Pequeno

A Ponte da Cachopa (Soutomaior; x=537.779, y=4.687.338)

Desembocadura no Oitavén (Soutomaior; x=537.555, y=4.687.683)

0,5

Regato de Rebordáns

Nacemento no Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=527.151, y=4.657.640)

Límite territorial do Parque Natural Monte Aloia (Tui; x=527.496, y=4.657.739)

0,4

Afluentes

Río Rons

Nacemento (Pontevedra)

Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra; x=531.781, y=4.705.392)

1,7

Afluentes

Rego de Seixas

Nacemento (Dozón)

Xunta do Rego de Pulgán, preto da praia fluvial de Sanguiñeda (Dozón; x=574.904, y=4.714.799)

4,0

Afluentes, incluído o Rego de Pulgán

Rego de Souto ou de Fontefría

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia no couto de Codeseda (A Estrada; x=544.380, y=4.718.549)

5,2

Afluentes

Río Tea

Nacemento (Covelo)

Ponte medieval de Fofe (Covelo; x=554.683, y=4.681.108)

11

Afluentes, agás Regato da Ponte Pardellas e Río Bo

Río Tea

Presa do Val (Mondariz; x=544.434, y=4.676.151), límite entre os tramos 1 e 2 do couto de Mondariz

Muíño das Pías (Ponteareas; x=540.825, y=4.674.976), límite superior do couto de Ponteareas

4,7

Incúe os tramos 2 e 3 do couto de Mondariz

Río Tea

Ponte do ferrocarril (Salvaterra de Miño; x=539.681, y=4.658.909)

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño; x=539.092, y=4.658.356)

0,8

Inclúe as dúas canles polas que desemboca o río

Río Termes

A Ponte do Pazo (As Neves)

Desembocadura no Miño (As Neves; x=549.740, y=4.658.910)

0,43

Inclúe un tramo do couto das Neves

Barranco de Toxeira

Nacemento (A Estrada)

Xunta co Umia no tramo libre de pesca sen morte augas abaixo do couto de Codeseda (A Estrada; x=541.524, y=4.717.969)

5,2

Afluentes

Río Ulla

Canal de Covelas, límite inferior do couto de Ximonde (A Estrada e Vedra; x=543.099, y=4.732.616)

100 m augas abaixo do canal de Covelas, límite superior do couto de Santeles (A Estrada e Vedra; x=543.053, y=4.732.683)

0,1

Río Ulla

Presa de Ximonde (A Estrada e Vedra; x=543.891, y=4.732.721)

200 m augas abaixo da Presa de Ximonde pola beira de Pontevedra (A Estrada; x=543.729, y=4.732.657) e liña perpendicular ao eixo do río que parte do punto anterior e chega á beira oposta (Vedra).

0,2

Río Ulla

Presa de Portodemouros (Vila de Cruces e Arzúa; x=566.057, y=4.745.053)

Nova Ponte de San Xusto (Vila de Cruces e Arzúa; x=565.210, y=4.743.989)

1,5

Río Uma

Nacemento (A Cañiza)

Ponte da estrada entre Vilacova e Guillade (Ponteareas e Salvaterra de Miño; x=546.792, y=4.667.675)

8,8

Afluentes 1 km

Río Uma

Ponte de Angoares (Ponteareas; x=540.956, y=4.667.636)

Desembocadura no Tea (Ponteareas; x=540.162, y=4.667.151)

1,1

Río Umia

A Tosta do Muíño dos Lourenzos (A Estrada; x=546.981, y=4.720.524), límite inferior do tramo libre de pesca sen morte

Ponte Paradola, na Penela (A Estrada; x=542.690, y=4.719.115), límite inferior do couto de Codeseda

8,7

Afluentes 100 m. Inclúe o couto de Codeseda

Río Umia

Ponte Cabanelas (Ribadumia; x=519.248, y=4.707.021)

Con de Posta (Ribadumia; x=518.862, y=4.706.666), límite inferior do couto de Ponte Arnelas

0,5

Inclúe os metros finais do couto de Ponte Arnelas

Río Umia

Ponte vella entre Vilabar de Abaixo e Grixó (Cuntis e Moraña; x=533.552, y=4.716.381)

Presa do encoro da Baxe (Caldas de Reis; x=531.473, y=4.717.351)

3,5

Afluentes 100 m

Río Vea

Ponte Poceños (A Estrada; x=537.913, y=4.732.299)

Desembocadura no Ulla (A Estrada; x=538.190, y=4.733.372)

1,86

Río Verdugo

Muíño das Partidas, en Abelaído (A Lama; x=548.787, y=4.696.563)

Ponte de Carrizáns (A Lama; x=547.093, y=4.695.976)

2,6

Afluentes 100 m. Tramo do couto de Ponte Verdugo

Río Verdugo

50 m augas arriba da presa da central do Inferno (Ponte Caldelas; x=537.237, y=4.690.263)

Central do Inferno, límite superior do couto de Soutomaior (Soutomaior; x=536.635, y=4.688.638)

2,0

Afluentes 1 km

Regueira Xuliana

Nacemento (As Neves)

Desembocadura no Miño (As Neves; x=545.712, y=4.659.165)

5,3

Afluentes

ANEXO XIII
Réximes especiais

• Réximes especiais da provincia da Coruña.

– Río Eume.

No couto de Ombre, os xoves expediranse permisos de pesca sen morte.

– Río Grande.

No couto da Ponte do Porto prohíbese o engado natural.

– Lagoa da Frouxeira (concello de Valdoviño).

Autorízase a pesca de especies de esteiro (robaliza, muxo, solla...) durante todo o ano.

– Río Ulla e afluentes.

No curso principal augas abaixo da presa de Portodemouros e no último quilómetro de todos os afluentes que verten neste tramo a pesca rexerase polos réximes especiais da provincia de Pontevedra, agás o río Sar.

• Réximes especiais da provincia de Lugo.

– Río Cabe e afluentes.

Autorízase a pesca de ciprínidos ata o 1 de novembro desde Ponte Piñeira (concello de Monforte de Lemos) ata A Ponte Vella de Canaval (concellos de Sober e Pantón), nunha lonxitude aproximada de 7,4 km.

– Río Eo e afluentes.

Con motivo da Festa da Troita na Pontenova autorízase un concurso de pesca o día 1 de maio nos coutos de Vilarmide, Xinzo, Salmeán e A Pontenova (lotes 1, 2 e 3), así como no tramo libre da Pontenova. Neste tramo só poderá pescar quen participe no concurso.

Védase a pesca do reo no couto de Vilarmide.

– Río Masma.

No tramo comprendido entre O Pozo dos Cantos (concellos de Barreiros e Foz) e A Ponte da Espiñeira prorrógase ata o 30 de setembro a pesca de robaliza, muxo e solla con xorra (Nereis sp.), pulga de mar ou miolo de pan.

– Río Miño.

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre Presa do Rei Chiquito (concello de Lugo) e Acea do Vilar (concello de Lugo), nunha lonxitude aproximada de 5 km.

Nos caneiros autorizados nos concellos do Páramo, Portomarín, Guntín e Paradela, os períodos hábiles serán os que estableza a Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

– Río Neira e afluentes.

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano entre Ponte de Neira, límite inferior do couto da Pobra, (concellos do Corgo e O Páramo) e a desembocadura no río Miño, nunha lonxitude aproximada de 4 km.

• Réximes especiais da provincia de Ourense.

– Río Arenteiro.

Á altura das plataformas existentes no tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño, resérvanse 150 m para uso exclusivo por persoas con mobilidade reducida.

Nos tramos 1 e 3 do couto do Carballiño a tempada de pesca finalizará o 30 de xuño.

No tramo 2 do couto do Carballiño e no couto O Carballiño sen morte terá lugar o campionato Open Presidente da Xunta os días 10 e 11 de setembro. A organización do campionato proporá as normas de pesca e participación, que deberán ser aprobadas polo Servizo de Conservación da Natureza de Ourense.

– Río Arnoia.

No primeiro tramo do couto dos Medos, prohíbese o uso de engado natural durante toda a tempada hábil. No resto do couto prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

No couto de Celanova inclúense nas xornadas inhábiles os venres, agás festivos nacionais ou autonómicos. Neste mesmo couto prohíbese a pesca de calquera especie utilizando como engado o asticot.

Autorízase durante todo o ano a pesca de ciprínidos no tramo comprendido entre Presa de Acearrica (concello de Allariz) e Presa do Buraco (concello de Allariz), nunha lonxitude aproximada de 0,7 km.

– Río Mao.

No tramo de pesca sen morte do couto de Montederramo, a tempada de pesca finalizará o 31 de xullo.

No encoro de Leboreiro (couto de Montederramo) permítese o uso de dúas canas na modalidade «pesca ao parado».

– Río Miño.

Permítese a pesca de ciprínidos e black-bass ou perca negra desde a beira do río durante todo o ano no tramo comprendido entre o viaduto do ferrocarril (concello de Ourense) e Ponte do Ribeiriño ou Ponte Novísima (concello de Ourense), nunha lonxitude aproximada de 1,2 km.

– Río Sil.

Autorízase a pesca de criprínidos e black-bass ou perca negra durante todo o ano no tramo comprendido entre a ponte de San Fernando (concello do Barco de Valdeorras) e a depuradora (concello do Barco de Valdeorras), nunha lonxitude aproximada de 2,5 km.

– Río Viñao.

No couto de Boborás prohíbese o uso do asticot como engado para todas as especies.

• Réximes especiais da provincia de Pontevedra.

– Río Pontiñas ou de Cabirtas (afluente do Deza).

Autorízase a pesca de ciprínidos durante todo o ano no tramo comprendido entre a parte superior da lagoa do Auditorio (límite superior) e Ponte da Devesa (límite inferior), no concello de Lalín.

– Río Ulla.

No tramo desde A Ponte de Catoira ata a ponte da estrada N-550 en Pontecesures, nunha lonxitude aproximada de 10 km, poderase pescar desde embarcacións ou artefactos aboiantes.

Do 1 de maio ao 31 de xullo poderase utilizar xorra no tramo comprendido entre A Ponte de Catoira e a ponte da estrada N-550 en Pontecesures para a pesca de especies propias de esteiros (robaliza, muxo, solla, etc.).

– Río Oitavén.

Autorízase a pesca desde embarcacións sen motor no encoro das Eiras.

– Río Verdugo.

Con motivo da Festa municipal da troita autorízase a celebración dun concurso de pesca nos coutos de Ponte Verdugo (tramo 2) e Ponte Caldelas (tramos 1, 2 e 3), coas normas que propoña a entidade organizadora e logo de aprobación do servizo do departamento territorial.

ANEXO XIV
Réxime especial de pesca para a celebración do Campionato do mundo
de pesca a mosca xuventude 2016

Tramos de competición: o campionato celebrarase nos coutos de Ombre, Aranga, Verdes e Xallas nos días 9, 10, 11, 12 e 13 de agosto, e mais no encoro de Vilasenín ou San Cosmade e no tramo libre do río Ulla comprendido entre a ponte nova de Remesquide e a ponte nova de Ponte Ledesma os días 9, 10, 11 e 12 de agosto. Estes tramos permanecerán vedados no período previo entre o 19 de xullo e o 8 de agosto.

Tramos de reserva e adestramento: couto de Santa Comba, os días 9, 10, 11, 12 e 13 de agosto, e tramo libre de pesca sen morte do río Ulla os días 9, 10, 11 e 12 de agosto. Estes tramos permanecerán vedados no período previo entre o 1 de agosto e o 8 de agosto.

A pesca nestes tramos estará restrinxida ás persoas participantes no campionato, conforme a listaxe oficial presentada pola organización e aprobada pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Na listaxe deberán figurar o nome e apelidos, o NIF ou equivalente e mais o número de licenza de pesca en vigor.

O campionato e programa de adestramentos desenvolveranse conforme as normas propostas pola organización e aprobadas pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

ANEXO XV
Réxime especial de pesca para a celebración do Campionato de España salmónidos mosca xuventude 2016

Tramos de competición: o campionato celebrarase nos coutos de Xallas e Verdes nos días 7, 8 e 9 de xullo de 2016.

A pesca nestes tramos estará restrinxida ás persoas participantes no campionato, conforme a listaxe oficial presentada pola organización e aprobada pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Na listaxe deberán figurar o nome e apelidos, o NIF ou equivalente e mais o número de licenza de pesca en vigor.

O campionato desenvolveranse conforme as normas propostas pola organización e aprobadas pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

missing image file