Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Martes, 1 de marzo de 2016 Páx. 7744

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

EXTRACTO da Resolución do 9 de febreiro de 2016 pola que se convoca unha bolsa de formación en estudios relacionados co dereito administrativo.

BDNS (Identif.): 301517

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8ª da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da Resolución do 9 de febreiro de 2016 pola que se convoca unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo, cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdns/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán solicitar esta bolsa todas aquelas persoas en que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e sempre que reúnan os seguintes requisitos no momento de terminar o prazo de presentación de solicitudes:

– Acreditar ter terminados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditar algunha das seguintes titulacións universitarias: licenciatura/grao en dereito.

– Non reunir ningunha das circunstancias especificadas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda, calquera que sexa esta, ou, no caso de ter emprego remunerado ou gozar doutra bolsa, un compromiso expreso de renunciar a estes con anterioridade ao momento de incorporación a esta escola.

Segundo. Obxecto

Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo. A bolsa regulada nesta resolución concederase en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

Terceiro. Bases reguladoras

As bases que rexerán serán as contidas na Resolución do 9 de febreiro de 2016 pola que se convoca unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

As bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Contía

O importe de cada bolsa será de 1.100 € brutos mensuais (12.100 € anuais), tendo en conta que non se iniciará antes do 1 de febreiro, que se farán efectivos, tras a certificación da EGAP do bo aproveitamento da bolsa, polo importe líquido, tras realizar as retencións fiscais e sociais que lle correspondan, na conta bancaria que sinale a persoa beneficiaria da bolsa. Os meses serán considerados en todos os casos de 30 días. A cantidade percibida estará en función do número de días transcorridos desde a incorporación da bolsa.

Quinta. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

Sexta. Outros datos

As solicitudes formalizaranse no modelo que se xunta como anexo I a esta convocatoria e deberán ir acompañadas da seguinte documentación en orixinal ou copia:

1. Copia do DNI ou NIE do solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.

2. Título correspondente ou, na falta deste último, xustificación do pagamento dos dereitos de expedición. Só no caso de non autorizar a consulta.

3. Certificación académica en que se detallen as cualificacións obtidas nas distintas disciplinas. Para facilitar a valoración do expediente académico debe incluírse na certificación a nota media obtida.

4. Currículo do/da solicitante (de acordo co modelo que se inclúe nesta convocatoria como anexo II), con exposición dos méritos académicos e profesionais, así como relación dos traballos e publicacións sobre temas relacionados co obxecto da bolsa, debidamente acreditados.

5. Documentos que acrediten a formación en materias relacionadas co obxecto da bolsa alegados polo interesado no seu currículo.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2016

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública