Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Martes, 15 de marzo de 2016 Páx. 9634

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Cuntis

ANUNCIO de licitación do servizo de axuda no fogar.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Concello de Cuntis.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2016.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Secretaría.

2º. Domicilio: Praza da Constitución.

3º. Localidade: Cuntis 36636.

4º. Teléfono: 986 54 80 05.

5º. Correo electrónico: contratación@concellodecuntis.es.

6º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.concellodecuntis.es.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de axuda no fogar.

c) Lugar de execución: concello de Cuntis.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto con varios criterios de adxudicación, que son os seguintes:

1º. Prezo ofertado: 40,00 puntos.

2º. Proxecto de traballo: 25,00 puntos.

3º. Melloras: 10,00 puntos.

4. Valor estimado do contrato: 328.536,00 euros anuais (sen IVE): (valor estimado, incluídas as prórrogas: 1.314.144 euros (sen IVE).

5. Orzamento base de licitación: 328.536,00 euros/netos.

6. Duración do contrato: 2 anos prorrogables ata 2 anos máis como máximo.

7. Garantías:

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva: 5 % do prezo de adxudicación (excluído o IVE).

8. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: dentro do prazo de 15 días naturais, contados desde o seguinte ao da última publicación do presente anuncio de licitación no BOP ou no DOG, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, e das 9.00 ás 13.00 horas, os sábados.

b) Documentación que hai que presentar: a sinalada na cláusula 11ª do prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a contratación.

c) Lugar de presentación: Concello de Cuntis. Rexistro Xeral de Entrada.

9. Apertura de ofertas: a data e a hora publicaranse no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario os gastos de publicación dos anuncios nos boletíns oficiais.

Cuntis, 9 de febreiro de 2016

Manuel Campos Velay
Alcalde