Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2016 Páx. 10232

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

CÉDULA do 4 de marzo de 2016 pola que se notifica o acordo de incoación e o prego de cargos do expediente sancionador e de reposición da legalidade POL/60/2015-RP1, devolto polo servizo de Correos por resultar ausente o destinatario.

O director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística acordou, o día 27 de novembro de 2015, incoar expediente sancionador e de restitución e reposición da legalidade, entre outros, a Félix Migueles Couñago, por actuacións abusivas dentro da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre, no lugar dos Castros, Area de Patas, Nerga, O Hío, termo municipal de Cangas (Pontevedra).

Ao non poderse realizar a notificación persoal do acordo a Félix Migueles Couñago, mediante a presente cédula e ao abeiro do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado o devandito acordo mediante un anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado.

Tendo en conta que, en atención ao previsto no artigo 61 da LRXPAC o acto non se publica na súa integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto íntegro do acordo que se notifica se encontra ao seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sitas no Edificio Witland, 1º andar, Salgueiriños, Santiago de Compostela, para a súa consulta no prazo de dez (10) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta cédula no Boletín Oficial del Estado. Transcorrido o devandito prazo, a notificación entenderase producida.

O interesado disporá dun prazo de 15 días hábiles para alegar e presentar os documentos e informacións que coide pertinentes e, se é o caso, propor proba concretando os medios de que pretenda valerse.

Para que conste e lle sirva de notificación ao interesado, en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da citada Lei 30/1992, do 26 de novembro, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2016

José Antonio Cerdeira Pérez
Director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística