Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11701

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se anuncia a contratación do servizo de mantemento dos aparellos elevadores na modalidade de todo risco, existentes nos hospitais Montecelo e Provincial, no Centro de Especialidades de Mollavao e nos centros de saúde de Caldas de Reis e Baltar, mediante procedemento aberto, multicriterio, tramitación ordinaria e contratación documentalmente simplificada (expediente AB-EIP1-16-010).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención da documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Enderezo: avenida de Vigo,16.

3º. Localidade e código postal: Pontevedra 36003.

4º. Teléfono: 986 88 51 33.

5º. Telefax: 986 88 58 85.

6º. Correo electrónico: contratacionadministrativa.pontevedra@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite da obtención da documentación e información: ata a data límite da presentación das ofertas, todos os días laborables (agás os sábados), das 9.00 ás 14.00 horas.

d) Número do expediente: AB-EIP1-16-010.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato de servizos.

b) Descrición: servizo de mantemento dos aparellos elevadores na modalidade de todo risco, existentes nos hospitais Montecelo e Provincial, no Centro de Especialidades de Mollavao e nos centros de saúde de Caldas de Reis e Baltar, centros dependentes da Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: lote único.

d) Lugar de execución/entrega: hospitais Montecelo e Provincial, C.E. de Mollavao e centros de saúde de Caldas de Reis e Baltar.

1º Domicilio: Mourente, s/n, rúa Loureiro Crespo, 2, rúa Simón Bolívar, 9, avenida de Román López, s/n e Baltar, s/n.

2º Localidade e código postal: Mourente 36161, Pontevedra 36001, Mollavao 36001, Caldas de Reis 36650 e Sanxenxo 36979.

e) Prazo de execución/entrega: 24 meses.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV (referencia da nomenclatura): 50750000-7.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: 279.795,45 €.

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 127.179,75 €.

b) Importe total: 153.887,50 €.

6. Garantías exixidas:

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva (%): cinco por cento do importe da adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación, de ser o caso (grupo, subgrupo e categoría): ver prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, de ser o caso: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite da presentación: antes das 14.00 horas do día 25 de abril de 2016.

b) Modalidade da presentación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

2º. Enderezo: rúa Loureiro Crespo, 2.

3º. Localidade e código postal: Pontevedra 36001.

4º. Enderezo electrónico: contratacionadministrativa.pontevedra@sergas.es

d) Admisión de variantes, se procede: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: procederase á apertura dos sobres B e C e darase lectura das propostas.

b) Enderezo: publicaráse no perfil do contratante.

c) Localidade e código postal: Pontevedra 36003.

d) Data e hora: a data e hora da realización da apertura dos sobres B e C publicaranse no perfil do contratante: www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea: 8 de marzo de 2016.

12. Outras informacións:

Pontevedra, 8 de marzo de 2016

José Manuel González Álvarez
Xerente de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés