Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Xoves, 31 de marzo de 2016 Páx. 11654

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente IN407A 2015/169-1).

Expediente: IN407A 2015/169-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Instalación: recuamento LMTS SMR-712/SMR-713, rúa Instituto e anexo 1.

Concello: Ferrol.

Feitos.

1. O 11.6.2015 o promotor solicitou a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. Características técnicas:

– Liña de media tensión soterrada SMR-712, rúa Instituto, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,435 km, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS SMR-712, no tramo entre a subestación de Santa Mariña (expediente 18352) e o CT Instituto (expediente 11297), en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 1×240 mm2 Al, e final en cela de liña existente no CT Instituto (expediente 11297).

– Liña de media tensión soterrada SMR-713, rúa Instituto, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,421 km, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS SMR-713, no tramo entre a subestación Santa Mariña (expediente 18352) e o CT Estación (expediente 30326), en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 1×240 mm2 Al e final en empalmes proxectado coa LMTS SMR-713, no tramo entre a subestación de Santa Mariña (expediente 18352) e o CT Estación (expediente 30326).

– Desmontaxe cuádruplo circuíto a retirar liñas SMR-712 e SMR-713, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,402 km, coa orixe no apoio nº 1 de celosía metálica existente do cuádruplo circuíto que forman as liñas SMR-712, SMR-713 e outras dúas liñas sen servizo, no tramo de saída da subestación de Santa Marina (expediente 18352), condutor tipo LA-110 mm2 Al, e final no apoio nº 6 de celosía metálica existente do cuádruplo circuíto que forman as liñas SMR-712, SMR-713 e outras dúas liñas sen servizo, situado fronte ao CT Instituto (expediente 11297), alimentado pola SMR-712.

3. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios:

– Resolución información pública: 4.9.2015.

– DOG: 29.9.2015.

– BOP: 17.9.2015.

– Xornal La Voz de Galicia: 17.11.2015.

– Taboleiro de anuncios do concello: dilixencia do secretario municipal do 6.10.2015.

Ao mesmo tempo realizáronse notificacións individuais aos titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados.

Por medio de anuncio da Xefatura Territorial da Coruña do 3.12.2015, publicado no DOG do 22.12.2015 e BOE do 14.1.2016, notificouse aos interesados descoñecidos, ausentes ou con enderezo descoñecido, de conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

No certificado de exposición pública do concello indícase que non se formularon alegacións.

4. Durante o período en que se someteu ao trámite de información pública non foron presentadas alegacións.

5. Solicitouse o preceptivo informe aos seguintes organismos.

– Concello de Ferrol: consta informe aceptado polo promotor.

– ADIF: consta informe favorable aceptado polo promotor.

6. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas.

1. Lexislación de aplicación:

– Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 16, do 19 de xaneiro, e BOE núm. 30, do 4 de febreiro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

– Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

– Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm. 224, do 18 de setembro).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 34, do 16 de febreiro).

– Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 194, do 9 de outubro).

– Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 232, do 4 de decembro).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

2. Na visita de campo realizada para examinar a localización das instalacións, non se apreciou, nos predios sometidos a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58.a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

3. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude que irá acompañada da seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 10, do 14 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 1 de marzo de 2016

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña