Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Venres, 1 de abril de 2016 Páx. 11762

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Sanidade

ORDE do 16 de marzo de 2016 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal directivo na estrutura organizativa da Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

Por Orde desta consellería do 4 de febreiro de 2016 (DOG nº 33, do 18 de febreiro) convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de persoal directivo na estrutura organizativa da Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

De conformidade co establecido no artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e en exercicio das competencias que ten atribuídas esta consellería,

DISPOÑO:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública efectuada por Orde desta consellería do 4 de febreiro de 2016 (DOG nº 33, do 18 de febreiro) para os efectos previstos no punto 2 do artigo 59 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG nº 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segundo. Seleccionar e nomear, para o desempeño do posto que se indica, a persoa que figura no anexo desta orde.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016

Jesús Vázquez Almuíña
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

Posto: xerente de Xestión Integrada.

Nome e apelidos: Ramón Ares Rico.

DNI (*): *****092F.

* Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.