Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 63 Luns, 4 de abril de 2016 Páx. 11977

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente IN407A 2015/222-1).

Expediente: IN407A 2015/222-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Denominación da instalación: recuamento LMT SMC-777, rúa Silva.

Concello: Culleredo.

Feitos.

1. O 21 de xullo de 2015 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 23 de decembro de 2015 e no BOP do 11 de decembro de 2015.

3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, se for o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

4. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas.

1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.

3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.

6. As características técnicas da instalación son as seguintes:

– Liña de media tensión aérea SMC-711, entre os apoios nº 14 e nº 15, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,128 km, con orixe no apoio nº 14 existente da LMT SMC-711, onde se realiza o paso de aéreo a subterráneo da LMT subterránea ao CT Políg. Marisqueira II (expte. 266/2010), condutor tipo LA-110 mm2 Al, e final no apoio nº 15 proxectado que substitúe o existente da LMT SMC-711, no tramo entre a derivada ao CT Políg. Marisqueira II (expte. 266/2010) e o CT Almeiras (expte. 251/2000).

– Tramo de liña de media tensión soterrada SMC-711, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,503 km, con orixe en paso aéreo a subterráneo que se realizará no apoio nº 15 proxectado que substitúe o existente da LMT SMC-711, no tramo entre a derivada ao CT Políg. Marisqueira II (expte. 266/2010) e o CT Almeiras (expte. 251/00), en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al e final no CT Almeiras (expte. 251/00).

O orzamento da instalación segundo o proxecto é de 87.520,55 €.

7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación eléctrica denominada recuamento LMT SMC-777, rúa Silva.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:

• As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

• Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e as prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e ao ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei /1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 4 de marzo de 2016

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña