Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 11 de abril de 2016 Páx. 12887

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2016 pola que se conceden catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio, convocadas pola Orde do 22 de decembro de 2016, e se establece a lista de reserva.

Mediante a Orde da Consellería de Economía e Industria, do 22 de decembro de 2015 (DOG núm. 248, do 30 de decembro), establecéronse as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2016.

Unha vez concluído o prazo de presentación de instancias e avaliadas as solicitudes presentadas de acordo cos criterios obxectivos fixados no artigo 12 das bases da convocatoria, a Comisión de Valoración elevou unha relación de catro persoas propostas para a adxudicación das bolsas e a lista de reserva para o caso de non aceptación ou renuncia dalgunha delas.

En virtude do anterior, e de conformidade co establecido no artigo 14.2 das bases da convocatoria,

RESOLVO:

Primeiro. Concederlles catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio ás persoas beneficiarias que se relacionan no anexo I desta resolución.

Cada bolsa estará dotada con 900 euros brutos por mes.

Segundo. Establecer a lista de reserva, por orde de prelación, que se indica no anexo II desta resolución para o caso de non aceptación ou renuncia dalgunha das bolsas concedidas.

Terceiro. Non admitir as solicitudes presentadas polas persoas que se relacionan no anexo III desta resolución, por non cumprir cos requisitos indicados.

Cuarto. Desestimar as demais solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 22 de decembro de 2015 por non cumprir coas exixencias establecidas no artigo 12 das bases reguladoras (anexo IV).

Quinto. Dispoñer gastos mediante a expedición dos correspondentes documentos contables con cargo ás partidas orzamentarias 2016.09.30.751A.480.0, «formación en materia de comercio» e 2016.09.30.751A.484.0, «cotas sociais para formación en materia de comercio» dos orzamentos xerais da comunidade autónoma para o ano 2016, para cada persoa beneficiaria. A contía de cada bolsa calcúlase desde a data de incorporación das persoas bolseiras ata o 30 de decembro de 2016.

Sexto. Os/as bolseiros/as deberán comunicar a súa aceptación ou renuncia no prazo máximo de cinco días hábiles contados desde o seguinte ao da notificación desta resolución.

Despois de transcorrer o dito prazo, se os/as beneficiarios/as non se declarasen en ningún sentido, entenderase que aceptan a bolsa.

Así mesmo, no caso de que os/as adxudicatarios/as non acepten a bolsa ou non se poidan incorporar por calquera outro motivo, poderán ser substituídos/as polas persoas que figuren na lista de reserva en función da súa puntuación.

Sétimo. As persoas beneficiarias das bolsas terán as obrigas establecidas no artigo 19 das bases reguladoras da concesión delas.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ante o órgano que a ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses que se contarán desde a mesma data. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición.

Notifíquese esta resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2016

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

ANEXO I
Relación de persoas beneficiarias das catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio

Orde

Nº expte.

Solicitante

1

IN225A-2016/050

Diéguez Carreira, David

2

IN225A-2016/035

Tobio Rodríguez, Lara

3

IN225A-2016/042

Castro Fernández, Cristina

4

IN225A-2016/012

Cedeira González, Andrea

ANEXO II
Lista de persoas suplentes, por orde de prelación, para cubrir as vacantes que se poidan producir por non aceptación ou renuncia dalgunha das bolsas concedidas

Orde

Nº expte.

Solicitante

1

IN225A-2016/028

Mallón Casabiell, Pilar

2

IN225A-2016/049

Abal Rodríguez, Beatriz

3

IN225A-2016/009

Cordido Méndez, Pamela

4

IN225A-2016/036

Lago Justo, Luis Alberto

ANEXO III
Lista de solicitudes non admitidas

Nº expte.

Apelidos

Nome

Causa non admisión

2016/013

Gómez Martínez

Mª del Pilar

Artigo 3.c) das bases reguladoras

2016/014

Calvo Gómez

Enrique

Artigo 3.c) das bases reguladoras

2016/026

Hermida Piñeiro

Araceli

Artigo 3.c) das bases reguladoras

2016/037

Díaz López

María Luisa

Artigo 3.c) das bases reguladoras

2016/038

Fernández Fernández

Noelia

Artigo 3.c) das bases reguladoras

ANEXO IV
Lista de solicitudes desestimadas

Expediente

Apelidos

Nome

Causa desestimación

IN225A-2016/033

Aboy García

Fabiola

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/002

Álvarez Casalderrey

Adriano

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/018

Álvarez de los Bueis

Silvia

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/023

Bahamonde Araújo

Noemi

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/039

Bandín Vence

Ana María

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/024

Bar Couto

Ángela

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/044

Camino Recouso

Tamara

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/019

Carballido Mosquera

Sara

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/040

Comesaña González

Antía

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/016

Cores Fuentes

Beatriz

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/017

Cortés Riveiro

Jose Ignacio

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/003

Del Río Berdullas

Rosa

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/007

Ferraces Moras

David

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/031

García Roma

Marcos

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/025

González Liste

Alberto

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/010

González Saínza

Marta

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2016/005

Jorge Guille

Jonatan

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/001

López López

Vicente Manuel

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2016/008

López Pérez

Paulo

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/022

Monzón Pérez

Enma

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2016/041

Patiño Vieites

Rubén

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/020

Pedrido Fernández

Belén

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/046

Penerbosa Ferreiro

Alba

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/030

Quinteiro Quián

Alejandro

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/015

Rey Davila

Arancha

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/021

Rodríguez González

Alba

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/006

Rodríguez Varela

Rafael

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/047

Rodríguez Vázquez

Concepción

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/048

Romero Fidalgo

José María

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2016/032

Rosende Otero

Mª Jesús

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/011

Salgueiro Seijo

Cristina

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/043

Sieira Martínez

Plácida

Artigo 12.5 das bases reguladoras

IN225A-2016/004

Silva Seoane

Cayetana

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/034

Velasco Mora

Cristina

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/027

Vila Avendaño

José Luis

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/029

Vilar Novo

Verónica

Artigo 12.3 das bases reguladoras

IN225A-2016/045

Vizcaíno Fernández

Cristina

Artigo 12.5 das bases reguladoras