Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Mércores, 20 de abril de 2016 Páx. 14492

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2016, da Xerencia da Xestión Integrada da Coruña, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Convocada pola Resolución do 3 de decembro de 2015 (DOG núm. 246, do 28 de decembro), a provisión de varios postos de supervisor/a da unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, esta xerencia de xestión integrada, de conformidade co previsto no Decreto 206/2005, do 22 de xullo (DOG núm. 145, do 29 de xullo), de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, e na Orde do 24 de maio de 2006 (DOG núm. 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión de postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, e en uso das competencias atribuídas pola Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG núm. 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

ACORDA:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de supervisor/a de unidade do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, convocados pola Resolución do 3 de decembro de 2015 (DOG núm. 246, do 28 de decembro).

Segundo. Nomear, para os postos indicados, as persoas relacionadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do interesado, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terá a consideración de servizo activo e percibiranse os correspondentes haberes de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Se entenderá que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Quinto. Contra a presente resolución, poderá interpoñerse recurso de alzada ante a Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes, contado a partires do día seguinte ao da súa publicación nos termos dos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

A Coruña, 31 de marzo de 2016

Francisco José Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña

ANEXO

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Admisión do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María del Pilar Chouza Insua.

DNI: *****406X.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Cirurxía B do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Mª Mercedes Fernández Jover.

DNI: *****257W.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Medicina Interna 1 Norte do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Esther Susana Taboada Mesías.

DNI: *****167P.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Medicina Preventiva e Saúde Pública do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Marta María Mosquera Pardo.

DNI: *****415S.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Procesos de Xestión do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Silvia Vázquez Pérez.

DNI: *****469Z.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Xinecología do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Paula Sánchez Flores.

DNI: *****311T.

Denominación do posto: supervisor/a da Unidade de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (2 prazas).

– Nome e apelidos: Mª Begoña Pedrouzo Roca.

DNI: *****974Z.

– Nome e apelidos: Mª Waleska Suárez Pérez.

DNI: *****138K.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro.