Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2016 Páx. 16003

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 12 de abril de 2016 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2014001491 e dez máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), modificado polo artigo 25 da Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, e dado que non foi posible practicar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante a presente cédula ás persoas que se relacionan no anexo os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 116 e 117 da LRXPAC. As persoas interesadas poderán tamén interpor directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación ou publicación no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interporse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido na presente cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo no Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

3. De conformidade co citado artigo 25 da Lei 15/2014, a eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 12 de abril de 2016

Juan Carlos Argüello Fernández
Presidente do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto: 01213, eixe de comunicacións A-52, fronteira portuguesa. Treito I: Vac A-52, Celanova Sur. Clave: Ou/01/101/01.75.1.

Concello: Celanova.

Provincia: Ourense.

Expropiante: CPTOPT. Servizo Provincial de Estradas de Ourense.

Beneficiario: Autoestrada Ourense Celanova (AUCEL).

Acto notificado: acordo de fixación de prezo xusto.

Persoa a quen se notifica

Data do acto que se notifica

Nº de expediente

Predio

Prezo xusto (€)

Hros. Benjamín González Castro

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Antonio Vispo Durán

Hros. Luisa Fernández Castro

Hros. Luisa Fernández Castro

Manuel Fernández Camiña

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

3.12.2015

17.12.2015

2014001491

2014001526

2014001531

2014001534

2014001547

2014001632

2014001640

2014001641

2014001664

2014001667

2014001678

2155 CO

2384

2402

2405

2327

2407

2502

2509

2940

2938

2954

708,56

612,36

252,00

1.426,32

178,92

2.139,48

375,48

1.426,75

1.552,50

3.959,90

1.141,95