Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Venres, 20 de maio de 2016 Páx. 19565

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Lugo

EDICTO (12/2016).

Eu, Rafael González Alió, letrado da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Lugo, fago saber que no procedemento 12/2016 deste xulgado do social, seguido por instancia de Tamara Fernández Corbelle contra Nemesio Fraga Souto, sobre despedimento, se expediu a seguinte cédula de citación:

Cédula de citación.

Tribunal que ordena citar:

Xulgado do Social número 1.

Asunto en que se acorda:

Despedimento/cesamentos en xeral 12/2016.

Persoa que se cita:

Nemesio Fraga Souto, como parte demandada.

Obxecto da citación:

Asistir nesa condición aos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo, concorrendo a tales actos coas probas de que intente valerse e tamén, se a parte contraria o pide e o tribunal o admite, contestar as preguntas que lle formulen na práctica da proba de interrogatorio.

Lugar, día e hora en que debe comparecer:

Deben comparecer o día 8 de xullo de 2016, ás 11.25 horas, na planta 4 –sala 9– Edificio Xulgados, ao acto de conciliación ante o/a secretario/a xudicial e, no caso de non avinza, o día 8 de xullo de 2016, ás 11.25 horas, na planta 4 –sala 9– Edificio Xulgados, ao acto de xuízo.

Prevencións legais:

1º. A incomparecencia do demandado, debidamente citado, non impedirá a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo, continuando este sen necesidade de declarar a súa rebeldía (artigo 83.3 da Lei reguladora da xurisdición social (LXS).

2º. Fáiselle saber que a parte demandante indicou que acudirá ao acto do xuízo con avogado para a súa defensa e/ou representación –procurador ou graduado social para a súa representación, o que se lle comunica para os efectos oportunos.

3º. Debe asistir ao xuízo con todos os medios de proba de que intente valerse (artigo 82.3 da LXS) e, no caso de que se admita a proba de interrogatorio, solicitada pola outra parte, deberá comparecer e contestar o interrogatorio ou, en caso contrario, poderán considerarse recoñecidos como certos na sentenza os feitos a que se refiren as preguntas, sempre que o interrogado interviñese neles persoalmente e a súa fixación como certos lle resulte prexudicial en todo ou en parte.

Conforme dispón o artigo 91.3 da LXS, o interrogatorio das persoas xurídicas practicarase con aqueles que legalmente as representen e teñan facultades para responder tal interrogatorio.

Se o representante en xuízo non interviñese nos feitos, deberá achegar ao xuízo a persoa coñecedora directa destes. Con tal fin, a parte interesada poderá propor a persoa que se deba someter ao interrogatorio e xustificar debidamente a necesidade de tal interrogatorio persoal.

Poderán, así mesmo, solicitar, polo menos con cinco días de antelación á data do xuízo, aquelas probas que, tendo que practicarse nel, requiran dilixencias de citación ou requirimento (artigo 90.3 da LXS).

4º. Advírteselle que a parte demandante solicitou como probas o seu interrogatorio como demandado.

Para tal efecto, indícaselle que se non comparece se poderán ter por certos os feitos da demanda en que interviñese persoalmente e que lle resultasen en todo ou en parte prexudiciais (artigo 91.2 da LXS).

5º. Debe comunicar a esta oficina xudicial un domicilio para a práctica de actos de comunicación e calquera cambio de domicilio que se produza durante a tramitación deste proceso, cos apercibimentos do artigo 53.2 da LXS (artigo 155.5, parágrafo 1º, da Lei de axuizamento civil (LAC), facéndolle saber que, en aplicación de tal mandato, no primeiro escrito ou comparecencia perante o órgano xudicial as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación.

O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións intentadas neles sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

6º. Tamén deberá comunicar, e antes da súa celebración, a existencia dalgunha causa legal que xustifique a suspensión dos actos de conciliación e/ou de xuízo a que se convoca (artigo 183 da LAC).

7º. As partes poderán formalizar conciliación para evitaren o proceso por medio de comparecencia ante a oficina xudicial, sen esperaren á data de sinalamento, así como someter a cuestión aos procedementos de mediación que puideren estar constituídos de acordo co disposto no artigo 63 desta lei, sen que iso supoña a suspensión salvo que de común acordo o soliciten ambas as partes, xustificando a submisión á mediación e polo tempo máximo establecido no procedemento correspondente, que non poderá exceder os quince días.

Lugo, 2 de febreiro de 2016.

O/A secretario/a xudicial.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

Para que lle sirva de citación a Nemesio Fraga Souto, expídese este edicto.

Lugo, 28 de abril de 2016

O letrado da Administración de xustiza