Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Xoves, 16 de xuño de 2016 Páx. 24688

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril), polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e tamén en que terá lugar a primeira proba.

De acordo coa base común 8 da Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), pola que se convocaban procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), estes tribunais, de conformidade coas instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, acordan o seguinte:

Primeiro. A data do acto de presentación e hora de todos os tribunais é no lugar indicado por cada tribunal no punto segundo desta resolución:

– Acto de presentación:

Data: 23 de xuño de 2016.

Hora: 9.00 horas.

Recórdase que, de conformidade co punto 8.7 da Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), a asistencia ao acto de presentación é obrigatoria, ten carácter persoal e, en consecuencia, non se admitirán acreditacións nin poderes de representación.

O persoal aspirante que non asista ao citado acto decaerá nos seus dereitos e será excluído do procedemento, agás nos casos de forza maior debidamente xustificados e libremente apreciados polo tribunal; igualmente, será motivo de exclusión o feito de presentarse nun tribunal ao cal non estea adscrito.

Se este acto de presentación ou a realización dalgunha das partes da proba coincide co ingreso hospitalario dalgunha das aspirantes ou do informe facultativo se deduce a imposibilidade de asistir ao acto de presentación ou á realización da proba por causas derivadas do embarazo, o tribunal adoptará as medidas oportunas para impedir a discriminación por razón de sexo.

Neste acto de presentación os tribunais identificarán o persoal aspirante, que deberá ir provisto do documento nacional de identidade ou documento similar que acredite a identidade. Darán as instrucións que consideren convenientes e aclararán as dúbidas presentadas para o mellor desenvolvemento do procedemento selectivo.

Segundo. Datas, horas e lugares da realización da primeira proba

– Corpo 510. Inspectores.

Primeira parte da proba: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Lugar: IES A Pontepedriña, rúa Amor Ruibal (A Pontepedriña), 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

– Corpo 590. Profesores de ensino secundario.

590004-Lingua castelá e literatura, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: IES Universidade Laboral, rúa Salvador Allende, 15670 Culleredo (A Coruña).

590005-Xeografía e historia, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 17.00 horas.

Lugar: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo, Campus Universitario As Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo (Pontevedra).

590006-Matemáticas, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Lugar: IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes, avenida Ramón Ferreiro, s/n, 27002 Lugo.

590007-Física e química, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar:

Tribunais 1 e 2 no IES San Tomé de Freixeiro, rúa Gran Vía, 191, 36210 Vigo (Pontevedra).

Tribunais 3 e 4:

Acto de presentación no IES Santa Irene, praza de América, 7, 36211 Vigo (Pontevedra).

Primeira proba, parte A e parte B, no IES San Tomé de Freixeiro, rúa Gran Vía 191, 36210 Vigo (Pontevedra).

590008-Bioloxía e xeoloxía, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar:

Tribunais 1, 2 e 3 no IES Lucus Augusti, avenida Rodríguez Mourelo, s/n, 27002 Lugo.

Tribunal 4 e 5 no CIFP Politécnico de Lugo, rúa Armando Durán 3, 27002 Lugo.

590011-Inglés, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 17.00 horas.

Lugar:

Tribunais 1, 2 e 3 no IES Universidade Laboral, rúa Universidade, 18, 32005 Ourense.

Tribunais 4, 5 e 6 no IES Ramón Otero Pedrayo, rúa Padre Feijoo, 19, 32005 Ourense.

590017-Educación física, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 17.00 horas.

Lugar: IES Sánchez Cantón, avenida Raíña Victoria, 36001 Pontevedra.

590018-Orientación educativa, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 16.00 horas.

Lugar: IES A Xunqueira II, rúa Celso Emilio Ferreiro, 6, 36005 Pontevedra.

590105-Formación e orientación laboral, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: IES As Fontiñas, rúa Estocolmo, 5, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

590106-Hostalería e turismo, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: CIFP Compostela, Lamas de Abade, s/n, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

590107-Informática, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 17.00 horas.

Lugar: IES Fernando Wirtz Suárez, rúa Cabaleiros, 1, 15006 A Coruña.

590108-Intervención sociocomunitaria, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 23 de xuño de 2016, ás 16.00 horas.

Lugar: no CEIP San Francisco Javier, Ronda de Outeiro, 72, 15009 A Coruña.

– Corpo 591. Profesores técnicos de formación profesional.

591201-Cociña e pastelaría, tribunal único,

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 12.00 horas.

Parte B: 30 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: CIFP Compostela, Lamas de Abade, s/n, 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

591206-Instalacións electrotécnicas, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 28 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: IES Politécnico de Vigo, rúa Torrecedeira, 88, 36208 Vigo (Pontevedra).

591209-Mantemento de vehículos, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 28 de xuño de 2016, ás 10.00 horas.

Lugar: CIFP Someso, rúa Someso, 6, 15008 A Coruña.

591211-Mecanizado e mantemento de máquinas, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 4 de xullo de 2016, ás 10.00 horas.

Lugar: IES 12 de Outubro, avenida Santiago, 2, 32001 Ourense.

591225-Servizos á comunidade, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Lugar:

Presentación: salón de actos Marie Curie do Edificio Politécnico do Campus Universitario As Lagoas, 32004 Ourense.

Primeira proba, parte A e parte B, no CIFP Portovello, rúa Luís Trabazos (As Lagoas), 32004 Ourense.

591227-Sistemas e aplicacións informáticas, todos os tribunais.

Parte A: 23 de xuño de 2016, ás 11.00 horas.

Parte B: 27 de xuño de 2016, ás 9.00 horas.

Lugar: IES Luís Seoane, rúa Luxemburgo, s/n (Monte Porreiro), 36162 Pontevedra.

– Corpo 597. Mestres.

• 597031-Educación infantil.

Tribunais 1, 2, 3, 4 e 5 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Elviña, rúa San José de Calasanz, 6, 15008 A Coruña.

Tribunais 6, 7 e 8 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Sanxillao, avenida das Fontiñas, 171, 27002 Lugo.

Tribunais 9, 10 e 11 de Ourense.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP A Farixa, rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa), 32005 Ourense.

Tribunais 12, 13 e 14 de Pontevedra.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES A Xunqueira I, rúa Alexandre Bóveda, s/n, 36005 Pontevedra.

Tribunais 15 e 16 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Eduardo Pondal, rúa Doutor Maceira, 9, 15706 Santiago de Compostela.

Tribunais 17 e 18 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Xelmírez II, rúa Irmandiños, 15, 15704 Santiago de Compostela.

Tribunais 19, 20 e 21 de Vigo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Castelao, rúa Aragón, 22 (O Calvario), 36206 Vigo.

• 597032 Idioma estranxeiro: inglés.

Tribunal 1 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CEIP Salgado Torres, polígono de Elviña, 2ª fase, s/n, 15008 A Coruña.

Tribunal 2 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP As Mercedes, avenida de Madrid, 75, 27002 Lugo.

Tribunal 3 de Ourense.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CEIP Irmáns Villar, rúa Pena Trevinca, 41, 32005 Ourense.

Tribunal 4 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Antón Fraguas, rúa Londres, 10, 15703 Santiago de Compostela.

Tribunal 5 de Pontevedra

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Valle-Inclán, avenida Montero Ríos, s/n, 36001 Pontevedra.

• 597033 Idioma estranxeiro: francés.

Tribunal único de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES de Sar, rúa Bernardo Barreiro de V.V., s/n,15702 Santiago de Compostela.

• 597034 Educación física.

Tribunais 1 e 2 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CEIP Curros Enríquez, rúa Campo de Marte, s/n, 15002 A Coruña.

Tribunal 3 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP As Mercedes, avenida de Madrid, 75, 27002 Lugo.

Tribunal 4 de Pontevedra.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP A Xunqueira, rúa Rafael Areses, s/n, 36155 Pontevedra.

Tribunal 5 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Lamas de Abade, rúa Raiola, nº 8, 15702 Santiago de Compostela.

• 597035 Música.

Tribunal 1 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CEIP Juan Fernández Latorre, rúa Casanova de Eirís, 26, 15009 A Coruña.

Tribunal 2 de Pontevedra.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP A Xunqueira, rúa Rafael Areses, s/n, 36155 Pontevedra.

Tribunal 3 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Lamas de Abade, rúa Raiola, nº 8, 15702 Santiago de Compostela

• 597036 Pedagoxía terapéutica.

Tribunal 1 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Urbano Lugrís, avenida de Arteixo, 15007 A Coruña.

Tribunal 2 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Xoán Montes, rúa Montevideo, 27001 Lugo.

Tribunal 3 de Ourense.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES As Lagoas, rúa Eduardo Blanco Amor, 2, 32004 Ourense.

Tribunal 4 de Pontevedra.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Valle Inclán, avenida Montero Ríos, s/n, 36001 Pontevedra.

Tribunal 5 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Lamas de Abade, rúa Raiola, nº 8, 15702 Santiago de Compostela.

Tribunal 6 de Vigo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Alexandre Bóveda, rúa Cuntis, s/n, 36209 Vigo.

• 597037 Audición e linguaxe.

Tribunais 1 e 2 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

EPAPU Eduardo Pondal, rúa da Educación, 3, 2º andar, 15011 A Coruña.

Tribunal 3 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Xoán Montes, rúa Montevideo, 27001 Lugo.

Tribunal 4 de Ourense.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES As Lagoas, rúa Eduardo Blanco Amor, 2, 32004 Ourense.

Tribunal 5 de Vigo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Alexandre Bóveda, rúa Cuntis, s/n, 36209 Vigo.

• 597038 Primaria.

Tribunais 1, 2 e 3 da Coruña.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CEIP Sagrada Familia, Ronda de Outeiro, 211, 15007 A Coruña.

Tribunais 4 e 5 de Lugo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Ánxel Fole, rúa Angelo Colocci, s/n, 27003 Lugo.

Tribunais 6 e 7 de Ourense.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Eduardo Blanco Amor, rúa Vicente Risco, 13, 32001 Ourense.

Tribunais 8 e 9 de Pontevedra.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES Frei Martín Sarmiento, avenida de Vigo, 23, 36003 Pontevedra,

Tribunais 10, 11 e 12 de Santiago de Compostela.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

CIFP Politécnico, rúa Rosalía de Castro, 133, 15706 Santiago de Compostela.

Tribunais 13, 14 e 15 de Vigo.

Parte A:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 11.00 horas.

Parte B:

Data: 23 de xuño de 2016. Hora: 17.00 horas.

IES A Guía, avda. Dona Fermina, 1, 36207 Vigo.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos