Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 23 de xuño de 2016 Páx. 26466

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, recoñecen á nosa comunidade autónoma as competencias en materia de planificación, regulación e administración do ensino regrado en todos os niveis e graos, modalidades e especialidades, consonte os preceptos emanados da Constitución e das leis que lle sexan de aplicación, competencias que foron asumidas polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asignadas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no seu artigo 2.

No marco destas competencias, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co propósito de actualizar a cualificación dos cidadáns e das cidadás, persegue como un dos obxectivos básicos para a formación profesional o de dar unha resposta puntual e axeitada ás necesidades de formación profesional provenientes do mundo produtivo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece no seu artigo 5.1 que todas as persoas deben ter a posibilidade de se formaren ao longo da vida, dentro e fóra do sistema educativo, co fin de adquiriren, actualizaren, completaren e ampliaren os seus coñecementos, así como as súas capacidades, habilidades, aptitudes e competencias, para o seu desenvolvemento persoal e profesional. Ademais, o artigo 5.2 establece que o sistema educativo ten como principio propiciar a educación permanente. Para tal efecto, debe preparar o alumnado para aprender por si mesmo e debe facilitar ás persoas adultas a súa incorporación ás ensinanzas, favorecendo a conciliación da aprendizaxe coas outras responsabilidades e actividades.

A Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, ten por obxecto a ordenación dun sistema integral de formación profesional, cualificación e acreditación que responda con eficacia e transparencia ás demandas sociais e económicas a través das diversas modalidades formativas. A lei establece como un dos fins do Sistema Nacional das Cualificacións e da Formación Profesional o de promover unha oferta formativa de calidade, actualizada e adecuada aos seus destinatarios, consonte as necesidades de cualificación do mercado laboral e as expectativas persoais de promoción profesional.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, establece no capítulo V as vías para obtención dos títulos de formación profesional e os réximes e modalidades das ofertas de formación profesional.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo (DOG do 13 de abril), polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros, establece no artigo 5 que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria adecuará as ensinanzas de formación profesional ás peculiaridades e características das persoas adultas.

O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 % os ciclos formativos de grao medio, no marco do Programa operativo FSE 2014-2020 Galicia, obxectivo temático OT10, prioridade de investimento 10.iv.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presenta a oferta de ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas, de xeito parcial por módulos, consciente de que esta modalidade facilita a cualificación profesional, xa que ofrece a posibilidade de abordar a realización dun ciclo formativo con máis flexibilidade, e permite dar resposta ás demandas que suscitan o mercado laboral e os colectivos específicos.

Para unha resposta máis axeitada aos cambios que se produzan, é aconsellable que a autorización dos ciclos formativos de xeito modular se realice para cada ano académico.

De acordo coas competencias que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo 1. Actualización da oferta

Actualizase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2016/17.

Artigo 2. Número mínimo de solicitudes

Na modalidade presencial, exíxese un mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos módulos profesionais de grao medio ou grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Na modalidade semipresencial e a distancia a autorización quedará condicionada a que exista un número mínimo de vinte solicitudes de matrícula no módulo correspondente. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza e, mentres que non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar matrícula ningunha. A condición do número mínimo de solicitudes débese comunicar ás persoas interesadas no momento da súa solicitude de admisión.

Disposición adicional primeira. Ampliación da oferta do réxime de persoas adultas coas prazas vacantes no réxime ordinario

As prazas que resulten vacantes logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, poderán ser ocupadas en réxime de persoas adultas. Para estes efectos, amplíase a oferta modular, polo réxime de persoas adultas, de ciclos formativos de formación profesional, en todos os centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia que teñan autorizada a oferta polo réxime ordinario para o ano académico 2016/17.

Disposición adicional segunda. Módulo de Formación en centros de traballo

No caso do alumnado que teña pendente de superación unicamente o módulo de Formación en centros de traballo e, se é o caso, o módulo de Proxecto, entenderase a presentación da solicitude como formalización de matrícula, para os efectos de tramitación dos correspondentes convenios para o desenvolvemento do devandito módulo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo

Autorízanse a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Ciclos formativos autorizados para o curso 2016/17
polo réxime de persoas adultas
Modalidade presencial

A Coruña:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN08

Documentación e administración sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

ZSSAN09

Hixiene bucodental

ZSSSC02

Integración social

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSSSC04

Mediación comunicativa

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

ZSTCP01

Patronaxe e moda

15024513

CIFP Someso

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMFME01

Mecanizado

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSIMP01

Estética integral e benestar

ZSEOC01

Proxectos de edificación

15027770

IES A Sardiñeira

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

15005269

IES Urbano Lugrís

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

15021469

IES Leixa

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZMHOT02

Servizos en restauración

ZSHOT04

Dirección de cociña

ZSSSC01

Educación infantil

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

15032391

CIFP Santiago

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

15027058

IES As Fontiñas

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15023466

IES Lamas de Abade

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

15021482

IES San Clemente

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos
e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0956

Formación e orientación laboral

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

Coruña, A

15024513

CIFP Someso

ZMEOC01

Construción

MP0995

Construción

MP1004

Cubricións

MP0997

Fábricas

MP1006

Formación e orientación laboral

MP1000

Formigón armado

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1001

Organización de traballos de construción

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0773

Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

MP0772

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

MP0771

Levantamentos topográficos

MP0770

Redes e servizos en obra civil

MP0769

Urbanismo e obra civil

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

ZSIMS03

Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

Son para audiovisuais e espectáculos

MP1087

Animación de elementos 2D e 3D

MP1088

Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

ZSIMS04

MP1096

Planificación de proxectos de son

MP1102

Posprodución de son

MP1098

Son para audiovisuais

ZSIMS05

Iluminación,

captación e

tratamento de imaxe

MP1166

Procesos finais fotográficos

MP1163

Proxectos fotográficos

MP1164

Toma fotográfica

MP1165

Tratamento fotográfico dixital

Culleredo

15005749

IES Universidade Laboral

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

MP0042

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

Fene

15032081

IES de Fene

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMIMA03

Mantemento electromecánico

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0956

Formación e orientación laboral

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

MP0359

Electrónica aplicada

MP0360

Equipamentos microinformáticos

MP0366

Formación e orientación laboral

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0095

Montaxe

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0452

Motores

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

MP0527

Formación e orientación laboral

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

MP0169

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0161

Fabricación asistida por computador (CAM)

MP0168

Formación e orientación laboral

MP0163

Programación da produción

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

MP0166

Verificación de produtos

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0446

Empresa na aula

MP0156

Inglés

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

MP0225

Redes locais

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

MP0222

Sistemas operativos monoposto

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0658

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0653

Xestión financeira

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0376

Implantación de aplicacións web

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

MP0375

Servizos de rede e internet

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0484

Bases de datos

MP0487

Contornos de desenvolvemento

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0617

Formación e orientación laboral

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

15021469

IES Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0873

Ilustración vectorial

MP0869

Impresión dixital

Pontedeume

15025682

IES Fraga do Eume

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0151

Operacións básicas en restaurante

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

MP0043

Formación e orientación laboral

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0459

Formación e orientación laboral

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0511

Sommelier

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0096

Formación e orientación laboral

MP0007

Interpretación gráfica

MP0006

Metroloxía e ensaios

MP0095

Montaxe

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

ZSTMV01

Automoción

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

ZMIMS01

Vídeo disc-jockey e son

MP1302

Animación musical en vivo

MP1303

Animación visual en vivo

MP1300

Control, edición e mestura de son

MP1306

Empresa e iniciativa emprendedora

15027058

IES As Fontiñas

ZSEOC01

Proxectos de edificación

MP0567

Deseño e construción de edificios

MP0562

Estruturas de construción

MP0573

Formación e orientación laboral

MP0565

Implantacións de construción

MP0568

Instalacións en edificación

MP0563

Representacións de construción

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0773

Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

MP0772

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

MP0776

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0771

Levantamentos topográficos

MP0564

Medicións e valoracións de construción

MP0566

Planificación de construción

15023466

IES Lamas de Abade

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

MP0102

Dispensación de produtos parafarmacéuticos

MP0107

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0100

Oficina de farmacia

MP0020

Primeiros auxilios

MP0105

Promoción da saúde

Lugo:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código

de centro

Centro

Código

de ciclo

Ciclo

Burela

27013958

IES Monte Castelo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSSSC01

Educación infantil

27015773

IES Muralla Romana

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZSADG01

Administración e finanzas

27007247

IES Francisco Daviña Rey

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMEOC02

Obras de interior, decoración e rehabilitación

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Foz

27020562

IES de Foz

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0048

Produtos culinarios

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0394

Formación e orientación laboral

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

MP0260

Mecanizado básico

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios

MP0236

Instalacións de distribución

MP0238

Instalacións domóticas

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

MP0240

Máquinas eléctricas

27015773

IES Muralla Romana

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0223

Aplicacións ofimáticas

MP0228

Aplicacións web

MP0229

Formación e orientación laboral

MP0227

Servizos en rede

MP0224

Sistemas operativos en rede

27016455

IES Sanxillao

ZSHOT05

Dirección de servizos de restauración

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0514

Formación e orientación laboral

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

ZMAGA04

Aproveitamento e conservación do medio natural

MP0834

Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

MP0479

Control fitosanitario

MP0836

Prevención de incendios forestais

MP0409

Principios de sanidade vexetal

MP0835

Produción de planta forestal en viveiro

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

MP0228

Aplicacións web

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0226

Seguridade informática

MP0227

Servizos en rede

MP0224

Sistemas operativos en rede

27007259

IES Río Cabe

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

MP0387

Deseño de produtos turísticos

MP0390

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0389

Formación e orientación laboral

MP0179

Inglés

MP0386

Procesos de guía e asistencia turística

MP0172

Protocolo e relacións públicas

Outeiro de Rei

27020811

EPAPU de Bonxe

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0543

Documentación técnica

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

MP0539

Solucións construtivas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Ourense:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código

de centro

Centro

Código

de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

32016765

CIFP Portovello

ZSCOM02

Comercio internacional

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código

de centro

Centro

Código

de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Barco de Valdeorras, O

32001725

IES Lauro Olmo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0214

Apoio á comunicación

MP0215

Apoio domiciliario

MP0211

Destrezas sociais

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

MP0020

Primeiros auxilios

MP0831

Teleasistencia

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

ZMEOC01

Construción

MP0995

Construción

MP1004

Cubricións

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora

MP1000

Formigón armado

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

MP0996

Interpretación de planos de construción

MP1001

Organización de traballos de construción

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0369

Implantación de sistemas operativos

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0375

Servizos de rede e internet

MP0372

Xestión de bases de datos

32015050

CIFP A Farixa

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

MP0562

Estruturas de construción

MP0563

Representacións de construción

32020744

CIFP Santa María de Europa

ZMMAM01

Carpintaría e moble

MP0542

Control de almacén

MP0548

Formación e orientación laboral

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

MP0539

Solucións construtivas

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

MP0214

Apoio á comunicación

MP0213

Atención e apoio psicosocial

MP0217

Atención hixiénica

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0020

Primeiros auxilios

MP0831

Teleasistencia

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

ZMAGA03

Xardinaría e floraría

MP0479

Control fitosanitario

MP0580

Establecementos de floraría

MP0404

Fundamentos agronómicos

MP0409

Principios de sanidade vexetal

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0157

Formación e orientación laboral

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0151

Operacións básicas en restaurante

Pontevedra:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSINA01

Vitivinicultura

ZSAGA01

Xestión forestal e do medio natural

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZSTMV01

Automoción

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZS19003

Dietética

ZSSSC01

Educación infantil

Vigo

36024525

CIFP de Coia

ZSIMA03

Mecatrónica industrial

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT01

Cociña e gastronomía

ZSSAN01

Audioloxía protésica

ZSSAN05

Laboratorio clínico e biomédico

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

ZMMAM02

Instalación e amoblamento

ZMIMA01

Instalacións frigoríficas e de climatización

ZMFME02

Soldadura e caldeiraría

ZSTMV01

Automoción

ZSFME04

Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

36011579

IES A Guía

ZSCOM01

Transporte e loxística

36018173

IES de Teis

ZMIMP01

Estética e beleza

ZMIMP02

Peiteado e cosmética capilar

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIMP03

Asesoría de imaxe persoal e corporativa

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

ZSIMP01

Estética integral e benestar

36011634

IES Politécnico de Vigo

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZMFME01

Mecanizado

ZSELE03

Automatización e robótica industrial

ZSFME01

Programación da produción en fabricación mecánica

ZSEOC01

Proxectos de edificación

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

ZSELE01

Sistemas electrotécnicos e automatizados

36017430

IES Ricardo Mella

ZM19001

Coidados auxiliares de enfermaría

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSADG01

Administración e finanzas

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

MP0179

Inglés

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0656

Simulación empresarial

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0655

Xestión loxística e comercial

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

Marín

36015159

IES Chan do Monte

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0449

Formación e orientación laboral

MP0156

Inglés

MP0438

Operacións administrativas da compravenda

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0441

Técnica contable

MP0440

Tratamento informático da información

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

MP0234

Electrotecnia

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

Redondela

36019566

IES de Chapela

ZSSSC02

Integración social

MP0341

Apoio á intervención educativa

MP0339

Atención ás unidades de convivencia

MP0347

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0017

Habilidades sociais

MP0340

Mediación comunitaria

MP0020

Primeiros auxilios

MP0343

Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0446

Empresa na aula

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZMHOT02

Servizos en restauración

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0156

Inglés

MP0154

O viño e o seu servizo

MP0045

Ofertas gastronómicas

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

ZMTCP01

Confección e moda

MP0270

Acabamentos en confección

MP0268

Confección á medida

MP0273

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0271

Información e atención á clientela

MP0264

Moda e tendencias

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

ZSQUI03

Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

MP1392

Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

MP1398

Formación e orientación laboral

MP1389

Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

MP1387

Organización e xestión da fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns

MP1390

Principios de biotecnoloxía

MP1391

Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZMIMA02

Instalacións de produción de calor

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

MP0350

Certificación enerxética de edificios

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

MP0357

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

MP0353

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

MP0351

Xestión eficiente da auga en edificación

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

MP0923

Formación e orientación laboral

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

ZSIMS02

Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

ZMADG01

Xestión administrativa

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

MP0440

Tratamento informático da información

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

MP0380

Formación e orientación laboral

MP0371

Fundamentos de hardware

MP0370

Planificación e administración de redes

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

Modalidade semipresencial e a distancia

A Coruña:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Coruña, A

15022607

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

ZSSSC01

Educación infantil

15027897

CIFP Paseo das Pontes

ZMINA01

Panadaría, repostaría e confeitaría

15024513

CIFP Someso

ZSFME02

Construcións metálicas

ZSEOC02

Proxectos de obra civil

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

15027800

IES Imaxe e Son

ZSIMS01

Produción de audiovisuais e espectáculos

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

ZMELE02

Instalacións de telecomunicacións

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

ZSHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

ZMELE01

Instalacións eléctricas e automáticas

ZSMAM01

Deseño e amoblamento

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

15021482

IES San Clemente

ZMIFC01

Sistemas microinformáticos e redes

ZSIFC01

Administración de sistemas informáticos en rede

ZSIFC02

Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Ferrol

15021469

IES Leixa

ZMARG02

Preimpresión dixital

MP0872

Ensamblaxe de publicacións electrónicas

MP0867

Tratamento de imaxe en mapa de bits

Santiago de Compostela

15021482

IES San Clemente

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

Lugo:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSCOM01

Transporte e loxística

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMSAN02

Farmacia e parafarmacia

27015773

IES Muralla Romana

ZSADG01

Administración e finanzas

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

ZMADG01

Xestión administrativa

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

ZSIMA01

Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

MP0130

Formación e orientación laboral

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

MP0123

Representación gráfica de instalacións

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

Ourense:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

32016765

CIFP Portovello

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZMADG01

Xestión administrativa

ZSADG01

Administración e finanzas

ZSSSC01

Educación infantil

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código de centro

Centro

Código de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

ZSELE02

Sistemas de telecomunicacións e informáticos

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

MP0559

Formación e orientación laboral

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

Pontevedra:

Oferta de ciclo completo, todos os módulos do ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

ZSSEA01

Educación e control ambiental

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

ZMSSC01

Atención a persoas en situación de dependencia

ZSSSC01

Educación infantil

36018677

IES Luís Seoane

ZMADG01

Xestión administrativa

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT03

Guía, información e asistencia turísticas

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

ZSENA01

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

36024461

IES Audiovisual de Vigo

ZSIMS04

Son para audiovisuais e espectáculos

36017430

IES Ricardo Mella

ZMSAN01

Emerxencias sanitarias

ZSADG01

Administración e finanzas

Oferta parcial de módulos dun ciclo:

Concello

Código
de centro

Centro

Código
de ciclo

Ciclo

Código

de módulo

Módulo

Cangas

36019475

IES de Rodeira

ZSIFC03

Desenvolvemento de aplicacións web

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

MP0615

Deseño de interfaces web

MP0614

Despregamento de aplicacións web

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

MP0485

Programación

MP0483

Sistemas informáticos

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

ZSHOT02

Axencias de viaxes e xestión de eventos

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

MP0398

Venda de servizos turísticos

MP0397

Xestión de produtos turísticos

ZSHOT04

Dirección de cociña

MP0506

Formación e orientación laboral

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0500

Xestión da produción en cociña

ZSQUI01

Laboratorio de análise e de control de calidade

MP0067

Análise instrumental

MP0075

Empresa e iniciativa emprendedora

MP0071

Ensaios biotecnolóxicos

MP0074

Formación e orientación laboral