Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Xoves, 23 de xuño de 2016 Páx. 26526

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2016 pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 e incluídas na convocatoria anticipada efectuada mediante Resolución do 23 de decembro de 2015 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

Antecedentes:

1. Ao abeiro da Resolución do 23 de decembro de 2015 pola que se estableceron as bases reguladoras e se anunciou a convocatoria de subvencións para a realización de proxectos de equipamentos térmicos de biomasa (en diante, bases reguladoras), por parte da Administración estatal e entidades dela dependentes, as administracións locais de Galicia e as entidades instrumentais dela dependentes, entidades sen animo de lucro e empresas e autónomos interesados, solicitáronse axudas para as actuacións previstas no artigo 5 das bases reguladoras.

2. Unha vez rematado o prazo de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria, procedeuse ao estudo e á avaliación dos expedientes por parte da Comisión de Valoración, sobre a base dos criterios fixados no artigo 14 das bases reguladoras.

Consideracións legais:

1. Correspóndelle á Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia a competencia para instruír o procedemento administrativo de concesión das subvencións e ao director do citado ente público ditar as diferentes resolucións que deriven da súa tramitación (artigo 12 das bases reguladoras).

2. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

3. No artigo 19 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), parágrafo 1º, disponse: «Para efectos desta lei, terá a consideración de concorrencia competitiva o procedemento mediante o cal a concesión das subvencións se realiza a través da comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria e de adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios».

4. En virtude do disposto no artigo 15.4 das bases, con carácter xeral, non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso das resolucións de concesión da subvención, poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas. Coa dita publicación poderase remitir aos beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico de anuncios habilitado para estes efectos na referida páxina web.

5. Mediante Resolución do 25 de maio de 2016 (DOG núm. 104, do 2 de xuño) redistribúense e minóranse os créditos orzamentarios por epígrafes recollidos na Resolución do 23 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria anticipada de subvencións para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, para o ano 2016, co obxecto de poder atender todas as peticións de axuda admitidas a trámite. Redistribúense do seguinte xeito:

Beneficiarios

Dotación orzamentaria

Importe inicial

Modificación

Importe final

Administración pública autonómica

562.999,97

-212.999,97

350.000,00

Administración pública local

1.570.473,78

1.029.526,22

2.600.000,00

Empresas e autónomos

2.844.631,66

-1.044.631,66

1.800.000,00

Institucións sen ánimo de lucro

445.320,59

-295.320,59

150.000,00

Total

5.423.426,00

-523.426,00

4.900.000,00

6. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o que aplicar a porcentaxe de axuda correspondente ás actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 5 e 7 das bases reguladoras.

Nas axudas recollidas nestas bases reguladoras, a excepción daquelas en que os beneficiarios sexan administracións públicas ou entidades xurídicas sen ánimo de lucro que non poidan emprender actividades económicas que repercutan en terceiros, teranse en conta tamén as condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) núm. 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías).

O importe da subvención non superará en ningún caso os 200.000 euros por proxecto e o 1.000.000 de euros por solicitante.

De acordo con todo o anterior e dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas con cargo ás aplicacións orzamentarias que figuran na seguinte táboa e que aparecen recollidas no anexo desta resolución.

Beneficiarios

Aplicación orzamentaria

Administración pública autonómica

09.A2.733A.714.2

Administración pública local

09.A2.733A.760.5

Empresas e autónomos

09.A2.733A.770.5

Entidades sen ánimo de lucro

09.A2.733A.781.1

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. Todos os beneficiarios poderán obter a información detallada dos requisitos da subvención concedida accedendo ao taboleiro electrónico a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (www.inega.es), na epígrafe «Programa para a instalación de caldeiras de biomasa 2016. Empresas, administracións públicas e entidades sen animo de lucro».

Cuarto. A dotación para financiar esta convocatoria é suficiente para que perciban as axudas solicitadas todos os proxectos que foron admitidos a trámite e reúnen os requisitos establecidos nesta convocatoria.

Quinto. De acordo co disposto no artigo 18 das bases reguladoras, se transcorresen dez (10) días hábiles desde a publicación desta resolución no DOG sen que os interesados que figuran no anexo comunicasen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que a aceptan e, desde ese momento, adquirirán a condición de beneficiarios.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de acordo co previsto nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente e con carácter previo, pódese interpor recurso administrativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun (1) mes contado do mesmo xeito, tal e como dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere oportuno.

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2016

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO
Subvencións concedidas

Procedemento: proxectos de equipamentos térmicos de biomasa.

Beneficiarios: empresas e autónomos, administracións públicas e entidades sen ánimo de lucro.

Código do proxecto

Empresas e autónomos

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421G-2016-3

Juan Manuel García Díez

9660,00

2574,08

IN421G-2016-5

José Figueira García

1750,00

910,00

IN421G-2016-6

María Teresa Vázquez Presedo

1686,25

876,85

IN421G-2016-7

María del Valle García López

6260,98

2845,68

IN421G-2016-8

Norvento Ned Factory, S.L.U.

50000,00

22000,00

IN421G-2016-9

Bolume Enerxía, S.L.

16704,00

7988,50

IN421G-2016-10

Ferrolterra Surf, S.L.

22016,00

11398,40

IN421G-2016-12

Gesmaga, S.L.

200000,00

104000,00

IN421G-2016-16

Viveiros Adoa, S.L.

14916,18

4442,75

IN421G-2016-22

Tenis La Roca, S.L.

67284,75

34589,56

IN421G-2016-24

Aprodeza, S. Coop. Galega

6570,00

3274,05

IN421G-2016-25

Nuñez, C.B.

9000,00

4758,00

IN421G-2016-28

Milagros Álvarez Vergara

1750,00

910,00

IN421G-2016-32

A Ver Que Hay, S.L.

2211,25

1149,85

IN421G-2016-35

Hotel Balneario Augas Santas, S.L.U.

220000,00

106600,00

IN421G-2016-42

Agrícola Outes, S.L.

2170,00

1128,40

IN421G-2016-46

Electrodomésticos Feijoo, S.L.

11200,00

5005,26

IN421G-2016-48

Pimpieses, S.L.

1482,90

771,11

IN421G-2016-57

Niotek Soluciones Informáticas, S.L.

1972,63

1025,77

IN421G-2016-58

Ángeles García Vázquez

5250,00

2047,50

IN421G-2016-59

Ángeles García Vázquez

2800,00

1456,00

IN421G-2016-61

Xosé Santiago Martínez Fariñas

11490,00

5725,85

IN421G-2016-62

Xosé Santiago Martínez Fariñas

4961,78

1983,00

IN421G-2016-63

Hotel Torre do Deza, S.L.

57000,00

26942,50

IN421G-2016-64

María Lila Quinteiro Quinteiro

1391,20

723,42

IN421G-2016-65

Campus Lemos, C.B.

1886,00

957,32

IN421G-2016-66

Carlos Alberto Boado Presas

1686,25

876,85

IN421G-2016-69

Oliva Prado Janeiro

23616,00

12438,40

IN421G-2016-70

Alfarería Alto do Couso, S.L

2800,00

1456,00

IN421G-2016-82

José Luis Lodos Ferreiro

13443,75

3705,00

IN421G-2016-83

Saiga Muimenta, S.L.

13443,75

3705,00

IN421G-2016-84

Carballeira Hostelería, S.L.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-92

Gerglocandelanancmc, S.L.U

4587,19

1880,12

IN421G-2016-94

Residencia para la Tercera Edad Virgen de Guadalupe, S.L.

45184,00

23413,00

IN421G-2016-95

Cortizas Inversiones, S.L.

1904,05

990,11

IN421G-2016-103

Embutidos Rivera Tapas, S.L.

15000,00

6900,08

IN421G-2016-107

Cristina Carreira García

1620,00

842,40

IN421G-2016-114

Innolact, S.L.

156750,00

60007,35

IN421G-2016-121

Ponte Ribeira, S.L

104125,00

48701,25

IN421G-2016-123

Ausavil 2, S.L.

9000,00

3795,00

IN421G-2016-125

Os Mouros, S.L.

3743,55

1040,65

IN421G-2016-135

Ramos Rey Construccións, S.L.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-138

Ana Queiruga Castro

1750,00

910,00

IN421G-2016-142

Jaime González Mouriz

13443,75

3705,00

IN421G-2016-143

Montajes J.M. Iglesias, S.L.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-144

José Antonio Tato López

4773,78

1933,60

IN421G-2016-146

Turbinas y Compresores Jetsxoel, S.L.

2800,00

1456,00

IN421G-2016-148

Aviporto, S.L.

151250,00

53625,00

IN421G-2016-150

Iddun Servicios Arousa, S.L.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-151

Manuel Ramos Rúa

13000,00

6630,00

IN421G-2016-153

Jesús Vázquez Vázquez

1482,90

537,80

IN421G-2016-154

Galician Picnic, S.L.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-159

Restaurante Pontiñas, S.L.

2211,25

1149,85

IN421G-2016-164

Abril Trending, S.L.

2320,00

1206,40

IN421G-2016-165

Foliada, C.B.

1482,90

771,11

IN421G-2016-167

Revolta Natural

14916,18

5312,19

IN421G-2016-168

Televés, S.A.

35664,75

12930,64

IN421G-2016-179

Hifas da Terra, S.L.

247500,00

119925,00

IN421G-2016-180

Recuncho dos Cuturros, S.L.U

14916,18

4655,95

IN421G-2016-187

Casa Gonzar, S.L.

31000,00

15600,00

IN421G-2016-197

Campos de Golf de Santiago, S.A.

2170,00

1128,40

IN421G-2016-198

Escola Infantil Os Cativos, S.L.

23898,24

9208,88

IN421G-2016-202

Antonio Alonso Campos

1480,00

769,60

IN421G-2016-205

Aluminios Dopazo, S.L.

1980,00

1029,60

IN421G-2016-213

José Gándara Antelo

5760,00

2652,00

IN421G-2016-216

Esteban Ignacio Areses Vidal

9000,00

2186,81

IN421G-2016-233

Natalia Guzmán Pereira

1551,25

806,65

IN421G-2016-235

César Tejada Cid

3520,00

716,40

IN421G-2016-236

Juan Carlos Freire Baamonde

2250,00

596,04

IN421G-2016-239

José Manuel Torres González

1620,00

842,40

IN421G-2016-262

Confitería Rogelio, S.L.

3750,00

1950,00

IN421G-2016-263

Roberto Blanco Vilas

1480,00

769,60

IN421G-2016-266

Grupo Baldomero Fariña, S.L.

4500,00

2013,00

IN421G-2016-269

Hotel de la Naturaleza Av., S.L.

1620,00

842,40

IN421G-2016-270

Matias de Cabo e Hijos, S.L.

114000,00

55900,00

IN421G-2016-271

Cerdeira Turismo e Ambiente, Lda.

23616,00

12438,40

IN421G-2016-272

Santos Cocina y Baño, S.L

23616,00

9772,40

IN421G-2016-274

Rey Gastro, S.L.

1774,80

922,90

IN421G-2016-278

Emision 0, Ingeniería de Energías Renovables, S.L.

64704,00

33130,50

IN421G-2016-279

Marclem, S.L.

1480,00

769,60

IN421G-2016-280

Apartamemtos Fandín, C.B.

23898,24

9532,90

IN421G-2016-282

Xurisgal, S.L

5460,00

2839,20

IN421G-2016-285

Lácteos Casa Macán, S.L.

770000,00

200000,00

IN421G-2016-288

Turesma Gastro, S.L.

1750,00

910,00

IN421G-2016-290

Santos Cocina y Baño, S.L

465200,00

4442,90

IN421G-2016-291

Expendedoras Gerlo, S.L.

1750,00

910,00

IN421G-2016-298

Maxideza, S.L.

2211,25

1149,85

IN421G-2016-300

Marcos Vázquez Marey

5299,38

2056,84

Código do proxecto

Entidades sen ánimo de lucro

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421G-2016-56

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada

2211,25

1337,81

IN421G-2016-128

Sociedade Deportiva de Cazadores de Negueira de Muñiz

13443,75

5354,25

IN421G-2016-155

CM Merelle, Meixonfrío e Abelendo

1774,80

1073,75

IN421G-2016-160

Asociación de Veciños San Mateo de Toutón

3872,80

2343,04

IN421G-2016-172

Diócese de Lugo

23660,00

12492,04

IN421G-2016-174

Fundación Galicia Verde

5760,00

3168,00

IN421G-2016-196

Fundación Ramón González Ferreiro

52434,75

24473,80

IN421G-2016-209

Parroquia de Santo André de Zas-Arcebispado de Santiago de C.

6300,00

2994,75

IN421G-2016-220

Aprevar

7250,00

3690,50

IN421G-2016-222

Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo

93000,00

32671,93

IN421G-2016-240

Arcebispado de Santiago de Compostela

80884,75

48935,27

IN421G-2016-302

Clarisas Cto. Purísima Concepción

2800,00

1694,00

Código do proxecto

Administración autonómica

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421G-2016-26

Instituto Galego da Calidade Alimentaria

82176,00

74574,72

IN421G-2016-115

Ingacal-Instituto Galego da Calidade Alimentaria

64704,00

58718,88

IN421G-2016-219

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

45184,00

41004,48

IN421G-2016-237

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

23616,00

21431,52

Código do proxecto subvencionado

Administración local

Investimento elixible

Cantidade concedida

IN421G-2016-13

Concello de Leiro

1750,00

1588,13

IN421G-2016-15

Concello de Vilalba

67284,75

61060,91

IN421G-2016-17

Concello de Vila de Cruces

1926,25

1748,07

IN421G-2016-18

Concello de Vila de Cruces

1926,25

1748,07

IN421G-2016-19

Concello de Cotobade

4687,50

4253,91

IN421G-2016-21

Concello de Vedra

23616,00

21430,61

IN421G-2016-23

Concello de Xunqueira de Ambía

36334,75

32954,77

IN421G-2016-29

Concello de Cuntis

23616,00

21431,52

IN421G-2016-30

Concello de Xunqueira de Ambía

67284,75

61010,50

IN421G-2016-31

Concello de Vilar de Santos

1990,45

1806,33

IN421G-2016-33

Concello da Fonsagrada

45184,00

41004,48

IN421G-2016-36

Concello de Cambre

36334,75

32973,79

IN421G-2016-37

Concello de Cambados

45184,00

41004,48

IN421G-2016-38

Concello de Cuntis

23616,00

21431,52

IN421G-2016-39

Concello de Cuntis

23616,00

21431,52

IN421G-2016-40

Concello de Forcarei

42600,00

38659,50

IN421G-2016-41

Concello de Ribeira de Piquín

64704,00

58551,90

IN421G-2016-43

Concello de Lousame

1904,05

1727,93

IN421G-2016-44

Concello de Vilariño de Conso

12000,00

10890,00

IN421G-2016-45

Concello de Avión

64704,00

44820,52

IN421G-2016-47

Concello de Silleda

23616,00

21430,61

IN421G-2016-49

Concello de Silleda

45184,00

41000,85

IN421G-2016-50

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-52

Concello de Covelo

23616,00

21431,52

IN421G-2016-53

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-54

Concello de Lousame

1450,80

1316,60

IN421G-2016-55

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-67

Concello de Santa Comba

92292,75

82967,55

IN421G-2016-68

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-72

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-73

Concello de Carballeda de Valdeorras

64704,00

58168,94

IN421G-2016-74

Concello da Laracha

82176,00

74574,72

IN421G-2016-75

Concello de Ortigueira

52434,75

47584,54

IN421G-2016-76

Concello de Bueu

23898,24

20399,96

IN421G-2016-77

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-78

Concello de Redondela

93234,75

71606,38

IN421G-2016-79

Concello do Saviñao

67000,00

60802,50

IN421G-2016-80

Concello da Laracha

34656,00

31450,32

IN421G-2016-81

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-85

Concello de Lousame

1450,80

1316,60

IN421G-2016-86

Concello de Chandrexa de Queixa

23616,00

21431,52

IN421G-2016-88

Concello da Baña

1799,20

1588,13

IN421G-2016-89

Concello da Illa de Arousa

23616,00

21431,52

IN421G-2016-90

Concello de Barreiros

23616,00

21431,52

IN421G-2016-91

Concello do Vicedo

45184,00

41000,85

IN421G-2016-93

Concello da Baña

5000,00

4537,50

IN421G-2016-96

Concello de Covelo

1980,00

1796,85

IN421G-2016-97

Concello da Baña

5000,00

4537,50

IN421G-2016-98

Concello de Abadín

67000,00

60689,97

IN421G-2016-100

Concello de Covelo

1980,00

1796,85

IN421G-2016-101

Concello de Riós

11250,00

10205,29

IN421G-2016-102

Concello da Baña

1774,80

1610,63

IN421G-2016-104

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-105

Concello de Sarreaus

1202,80

1091,54

IN421G-2016-106

Concello de Bande

23616,00

17145,22

IN421G-2016-108

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-109

Concello de Sarria

113629,00

103118,32

IN421G-2016-110

Concello de Santa Comba

42600,00

38659,50

IN421G-2016-111

Concello de Sarreaus

1202,80

1091,54

IN421G-2016-112

Concello de Entrimo

2170,00

1969,28

IN421G-2016-113

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-116

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-118

Concello de Castro Caldelas

15983,68

10345,50

IN421G-2016-119

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-120

Concello de Oroso

1799,20

1588,13

IN421G-2016-122

Concello de Láncara

8855,00

7479,17

IN421G-2016-126

Concello de Brión

25374,75

21017,43

IN421G-2016-130

Concello de Brión

10500,00

7332,33

IN421G-2016-132

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-133

Concello de Brión

1592,80

1445,47

IN421G-2016-137

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-141

Concello de Brión

1592,80

1445,47

IN421G-2016-147

Concello das Somozas

7040,00

6388,80

IN421G-2016-156

Concello de Ames

6300,00

5143,98

IN421G-2016-157

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-158

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-161

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-162

Concello de Ames

1592,80

1445,47

IN421G-2016-166

Concello de Ames

1592,80

1445,47

IN421G-2016-169

Concello de Mugardos

92529,00

77982,38

IN421G-2016-170

Concello de Cedeira

1626,74

1476,26

IN421G-2016-171

Concello de Lalín

23616,00

21431,52

IN421G-2016-175

Concello de Cedeira

1626,74

1476,26

IN421G-2016-177

Concello de Cedeira

1626,74

1476,26

IN421G-2016-178

Concello do Porriño

11200,00

10164,00

IN421G-2016-181

Concello do Porriño

11200,00

10159,46

IN421G-2016-182

Concello de Cedeira

1626,74

1476,26

IN421G-2016-183

Concello de Cualedro

12000,00

10890,00

IN421G-2016-184

Concello de Toén

1990,45

1442,93

IN421G-2016-185

Concello do Porriño

11200,00

10164,00

IN421G-2016-188

Concello do Porriño

45184,00

41000,85

IN421G-2016-190

Concello de Toén

1990,45

1442,93

IN421G-2016-191

Concello de Cedeira

1626,74

1476,26

IN421G-2016-192

Concello de Dodro

2527,20

2293,43

IN421G-2016-193

Concello de Entrimo

2170,00

1969,28

IN421G-2016-194

Concello de Toén

1360,80

984,64

IN421G-2016-195

Concello de Meis

23616,00

21417,00

IN421G-2016-199

Concello do Porriño

11200,00

10159,46

IN421G-2016-201

Concello de Dodro

12000,00

10890,00

IN421G-2016-203

Concello de Guntín

23616,00

21430,61

IN421G-2016-204

Concello do Porriño

11200,00

10159,46

IN421G-2016-207

Concello de Dodro

12000,00

10890,00

IN421G-2016-208

Concello do Porriño

64704,00

58606,35

IN421G-2016-211

Concello de Antas de Ulla

25374,75

15709,73

IN421G-2016-212

Concello de Cualedro

2300,05

2087,30

IN421G-2016-214

Concello do Porriño

11200,00

10159,46

IN421G-2016-218

Concello de Meis

23616,00

21431,52

IN421G-2016-221

Concello de Dodro

2293,20

2081,08

IN421G-2016-223

Concello de Dozón

25374,75

15709,73

IN421G-2016-224

Concello de Coirós

15983,68

12972,17

IN421G-2016-225

Concello de Tui

23616,00

21431,52

IN421G-2016-226

Concello de Cualedro

1633,45

1482,36

IN421G-2016-227

Concello de Meis

23616,00

19828,88

IN421G-2016-228

Concello de Ordes

21489,00

19501,27

IN421G-2016-229

Concello do Carballiño

40968,75

36097,63

IN421G-2016-231

Concello de Meis

45184,00

40819,35

IN421G-2016-232

Concello de Dodro

2293,20

2081,08

IN421G-2016-238

Concello de Ordes

21489,00

19501,27

IN421G-2016-241

Concello de Dodro

1450,80

1316,60

IN421G-2016-243

Concello de Porto do Son

1579,05

1432,99

IN421G-2016-244

Concello de Paderne

1686,25

1530,27

IN421G-2016-245

Concello de Sada

67000,00

60802,50

IN421G-2016-246

Concello da Gudiña

8125,00

7373,44

IN421G-2016-247

Concello de Vimianzo

35664,75

31030,15

IN421G-2016-248

Concello de Melide

93000,00

84397,50

IN421G-2016-250

Concello de Paderne

1686,25

1530,27

IN421G-2016-252

Concello de Ordes

32625,00

29607,19

IN421G-2016-254

Concello de Calvos de Randín

1799,20

1588,13

IN421G-2016-255

Concello de Calvos de Randín

1799,20

1588,13

IN421G-2016-257

Concello de Calvos de Randín

1799,20

1588,13

IN421G-2016-258

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-259

Concello de Mondoñedo

45184,00

41000,85

IN421G-2016-260

Concello de Mondoñedo

45184,00

41000,85

IN421G-2016-261

Concello de Mondoñedo

5000,00

4537,50

IN421G-2016-268

Concello de Melón

114000,00

103455,00

IN421G-2016-273

Concello de Allariz

1330,00

997,50

IN421G-2016-294

Concello de Ames

6260,98

5681,83

IN421G-2016-303

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-304

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-305

Concello de Oza-Cesuras

2080,00

1887,60

IN421G-2016-306

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-307

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-308

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-310

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-311

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-312

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-313

Concello de Oza-Cesuras

2080,00

1887,60

IN421G-2016-314

Concello de Oza-Cesuras

2080,00

1887,60

IN421G-2016-315

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-316

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-317

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-318

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-319

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-320

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-321

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-322

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-323

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-324

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-325

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51

IN421G-2016-326

Concello de Oza-Cesuras

1251,25

1135,51