Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 27 de xuño de 2016 Páx. 27184

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

CÉDULA do 31 de maio de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados neste centro.

Por esta cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación que a continuación se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste Centro, ou que se alegaron distintos motivos para non recibir as notificacións as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria 00815363200001082709 do Sabadell Gallego nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, sirva de notificación ao interesado, e en cumprimento do disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Ferrol, 31 de maio de 2016

Ángel Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Suxeito pasivo

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

Calvo Aguilar Pedro

053618239H

Fra. 201502029

10.8.2015

361,59

Axa Travel Insurance Cipt

IE9676141T

Fra. 201503089

22.10.2015

4.000,00

Trasmonte Manso, Fernando

32624544X

Fra. 201503352

12.11.2015

255,59

Masclet... Alan

176059202001792

Fra. 201503476

25.11.2015

69,24

Montaos Martínez José María

32695373E

Fra. 201503865

28.12.2015

718,91

Assist-Card-Smalline Corp, S.A.

214268410014

Fra. 201600835

29.3.2016

401,94