Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Venres, 1 de xullo de 2016 Páx. 27980

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2016 pola que se convocan a concurso público prazas de persoal docente e investigador contratado.

Esta reitoría, en cumprimento do acordado polo Consello de Goberno do 7 de xuño de 2016 desta universidade, resolveu convocar para a súa provisión mediante concurso público as prazas de persoal docente e investigador contratado que figuran como anexo I a esta resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Aos concursos obxecto desta convocatoria seranlles de aplicación a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (en diante, LOU); a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante, LRX-PAC); o Decreto 266/2002, do 6 de setembro, sobre contratación de profesorado universitario, os Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro; a Normativa pola que se regula a selección do persoal docente e investigador contratado e interino, aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 17 de febreiro de 2005 e modificada polos consellos de goberno do 10 de maio de 2007, 19 de xullo de 2007 e 22 de xullo de 2009 (en diante, Normativa); o II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, subscrito con data do 26 de xaneiro de 2011 (DOG do 14 de abril), prorrogado con data do 12 de xullo de 2013 (DOG do 29 de xullo) (en diante, Convenio) e as bases desta convocatoria.

1.2. As referencias que para cada posto de traballo se conteñan nesta convocatoria en relación coas obrigas docentes e de investigación que deben asumir as persoas adxudicatarias non suporán en ningún caso para quen obteña estes postos un dereito de vinculación exclusiva a esas actividades, nin limitarán a competencia da Universidade para asignarlle distintas obrigas docentes e investigadoras. Do mesmo xeito, a referencia ao centro en que se deberá desenvolver a actividade docente non suporá o dereito a non exercer actividade docente ou investigadora noutro centro dependente da propia Universidade, aínda no caso de que radique en localidade distinta.

1.3. Cando os prazos a que fai referencia esta convocatoria se expresen en días entenderase que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os domingos e os declarados festivos, segundo o disposto no artigo 48.1 de la LRX-PAC. Considéranse festivos para estes efectos os festivos locais tanto de Santiago de Compostela como de Lugo, ampliándose en calquera caso en ambos os dous campus o prazo establecido por un número de días igual ao dos festivos existentes.

Cando os prazos rematen nun día en que os rexistros da Universidade de Santiago de Compostela (USC) estean pechados prorrogaranse ata o seguinte día hábil.

Para o cómputo de prazos o mes de agosto considérase inhábil para todos os efectos.

2. Requisitos das persoas aspirantes.

Os requisitos que as persoas aspirantes deberán reunir para ser admitidas nestes concursos serán, uns de carácter xeral, e outros de carácter específico segundo o tipo de praza.

2.1. Requisitos de carácter xeral para todas as prazas:

a) Ser español/a, nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es nos termos en que esta se atopa definida no Tratado constitutivo da Comunidade Europea.

Tamén poderán participar o cónxuxe non separado de dereito, e os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas, dos españois, dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, ou de nacionais doutros Estados cando así o estableza un tratado internacional celebrado pola Unión Europea e ratificado por España.

As/os nacionais de Estados distintos dos indicados anteriormente poderán tamén participar nos concursos e ser contratadas/os, sempre que se atopen en España en situación de legalidade e sexan titulares dun documento que as/os habilite para residir e para acceder sen limitacións ao mercado laboral.

b) Ter cumpridos dezaseis anos.

c) Non ter sido separada/o mediante expediente disciplinario do servizo de calquera Administración pública española, da Unión Europea ou do Estado do cal teña nacionalidade a persoa concursante.

d) Non padecer enfermidade ou limitación física ou psíquica que impida o desempeño das correspondentes funcións.

e) Ser titulado universitario ou estar en posesión do título concreto (ou equivalente), cando se requira, ou da certificación supletoria correspondente. Cando o título se obtivese no estranxeiro, deberá estar homologado polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. No caso de candidatos con títulos da Unión Europea, deberá estar en posesión da homologación ou da credencial de recoñecemento dirixido ao exercicio da profesión de profesor de universidade.

f) No caso de persoas aspirantes de nacionalidade estranxeira será requisito para poder concursar o coñecemento de calquera das linguas oficiais da USC.

2.2. Requisitos de carácter específico: están recollidos no anexo V para cada tipo de praza.

A posesión de todos os requisitos estará referida sempre á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes de participación e deberase manter ao longo de todo o proceso selectivo.

3. Solicitudes.

3.1. Quen desexe participar nesta convocatoria deberá facelo constar na instancia que se axustará ao modelo anexo II que se atopa no enderezo electrónico http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html, así como nas dependencias do Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador. Deberase presentar unha instancia por cada concurso en que se desexe participar.

A non presentación da instancia será causa de exclusión e non poderá repararse no prazo establecido na base 5.3 desta convocatoria.

3.2. As solicitudes dirixiranse ao reitor no prazo de quince días hábiles contados a partir do seguinte á data da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

3.3. A presentación da solicitude farase en calquera dos rexistros xerais desta universidade, situados no Campus de Santiago de Compostela (Colexio de San Xerome, praza do Obradoiro, s/n, 15782 Santiago de Compostela) e no Campus de Lugo (Edificio de Servizos Administrativos e Biblioteca Intercentros, avda. Bernardino Pardo Ouro, s/n, polígono Fingoi, 27002 Lugo) ou nas restantes formas previstas no artigo 38 da LRX-PAC. As solicitudes que se presenten a través das oficinas de Correos deberán ir en sobre aberto, para que sexan datadas e seladas antes de que procedan á súa certificación. As solicitudes subscritas no estranxeiro deberán cursarse a través das representacións diplomáticas ou consulares españolas correspondentes.

No caso de terse presentada a solicitude a través dos últimos procedementos descritos, os solicitantes deberán adiantar por correo electrónico ao enderezo spdocente@usc.es e dentro do prazo establecido para a presentación de solicitudes, a copia da instancia debidamente dilixenciada polo organismo competente.

3.4. Dereitos de exame.

As persoas aspirantes deberán aboar á USC, por cada concurso en que soliciten participar, a cantidade de 40,74 euros en concepto de dereitos de exame. Para estes efectos, poderase efectuar unha transferencia á conta corrente IBAN ES07-2080-0388-20-3110000646 de Abanca.

Estará exenta do pagamento da taxa por dereitos de exame a persoa que posúa unha minusvalidez igual ou superior ao 33 %, circunstancia que deberá ser acreditada documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia compulsada (ou simple, xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) da cualificación do grao de minusvalidez.

Así mesmo, estarán exentas do pagamento da taxa por dereitos de exame as persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. No caso de membros de categoría xeral terán unha bonificación do 50 %. Estas circunstancias deberán ser acreditadas documentalmente xunto coa solicitude, presentando copia compulsada (ou simple, xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do título de familia numerosa, que deberá estar vixente dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Tamén se aplicará unha bonificación do 50 % á inscrición no proceso selectivo, solicitada por persoas que figuren como demandantes de emprego desde polo menos seis meses antes da data de publicación desta convocatoria, e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

O certificado relativo á condición de demandante de emprego, cos requisitos sinalados no parágrafo anterior, solicitarase nas oficinas do Servizo Público de Emprego e presentarase coa solicitude.

4. Documentación acreditativa de requisitos e méritos. Momento de presentación.

Xunto coa solicitude (anexo II: Instancia) presentarase a seguinte documentación:

a) Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento acreditativo da nacionalidade.

As/os descendentes e descendentes do cónxuxe non separado de dereito deberán presentar, ademais, os documentos acreditativos do vínculo de parentesco, e, de ser o caso, do feito de viviren a expensas ou estaren a cargo do nacional dun Estado membro da Unión Europea ou doutros Estados, cando así o estableza un tratado internacional celebrado pola Unión Europea e ratificado por España, co que teña o dito vínculo. A acreditación realizarase por medio de certificados expedidos polas autoridades competentes do seu país de orixe, traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

b) Fotocopia do título universitario, que para cada praza se requira ou, de ser o caso, certificación supletoria correspondente.

Os títulos expedidos por universidades ou autoridades estranxeiras deberanse acreditar por algún dos procedementos que se recollen no artigo 20.2 da Normativa.

c) De conformidade co indicado na alínea f) da base 2.1, as persoas aspirantes nacionais de Estados que non teñan o español como lingua oficial, poderán presentar coa solicitude a documentación acreditativa do coñecemento dalgunha das linguas oficiais da USC. O coñecemento do español acreditarase mediante fotocopia compulsada dos diplomas de español como lingua estranxeira (nivel B2 ou nivel C2) ou equivalente. A acreditación do coñecemento do idioma galego farase conforme dispón a norma sétima.2 do anexo II da Normativa.

No caso de que non se acredite documentalmente o dito coñecemento, este será verificado pola comisión encargada de resolver o concurso, que poderá recabar o asesoramento de persoas expertas en caso necesario, ou pola Administración a través dunha proba específica.

d) Recibo de ingreso dilixenciado pola entidade bancaria en concepto de dereitos de exame ou o xustificante acreditativo de transferencia bancaria.

Nin o ingreso en conta nin a transferencia bancaria substituirán o trámite de presentación en tempo e forma da solicitude ante o reitor.

A falta de pagamento dos dereitos de exame no prazo de presentación de instancias non é reparable e determinará a exclusión da persoa aspirante, excepto que acredite estar exenta do pagamento da dita taxa.

Non procederá reintegrar ás persoas aspirantes as cantidades aboadas por este concepto no caso de que sexan excluídas definitivamente do concurso por causas imputables a elas.

e) Os documentos específicos correspondentes a cada praza sinalados no anexo V.

f) Presentarase un currículo por cada concurso a que se solicite participar, consonte o modelo do anexo III, que se atopa no enderezo electrónico http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html.

Serán obxecto de valoración exclusivamente os méritos alegados polas persoas concursantes no dito currículo (anexo III), sempre que se posúan na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes establecido na base 3.2 desta convocatoria, e que dentro do dito prazo sexan acreditados conforme o establecido na alínea seguinte.

g) Documentos acreditativos dos méritos alegados polas persoas aspirantes no currículo a que se refire a letra anterior, consonte o establecido no anexo VI da convocatoria, o cal pode consultarse no enderezo electrónico http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html.

Non será preciso achegar os documentos acreditativos do rendemento académico e da experiencia docente cando estes méritos correspondan a actividades desenvolvidas na USC, sen prexuízo da necesidade de relacionalos no modelo de currículo (anexo III). Non obstante, no caso de titulacións acadadas nesta universidade con anterioridade a 1988, recoméndase a presentación das certificacións académicas correspondentes.

O expediente académico será valorado como aprobado cando se acredite estar en posesión dun título e non se presente a certificación das cualificacións correspondentes.

Os documentos acreditativos terán que estar indexados e estruturados consonte o modelo de currículo, numerados en cada unha das súas páxinas, numeración que debe coincidir coa indicada no currículo (anexo III) para cada mérito. Estes documentos presentaranse encadernados (espiral ou canela), ou suxeitos de calquera outra forma que os manteña unidos de maneira sólida e permanente e que garanta que se impida a posterior inclusión ou perda de documentación. Para tal fin, o Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador poderá adoptar medidas que permitan manter a documentación na orde en que foi presentada.

Os libros e outros materiais non encadernables deberán presentarse en caixas tipo arquivador definitivo ou similar, identificados con número de orde, número do concurso e nome da persoa aspirante. A súa presentación deberá facerse constar no modelo de currículo (anexo III), indicando o número de orde do arquivador que os contén.

No caso de que se solicite concorrer a varios postos da mesma área, categoría e centro, que serán xulgados por unha mesma comisión, será suficiente con presentar un exemplar desta documentación acreditativa de méritos.

Toda a documentación acreditativa de méritos a que se refire esta alínea g) deberá achegarse dentro do prazo de presentación de solicitudes. Non se admitirá ningunha documentación acreditativa de méritos rematado o antedito prazo, nin sequera no prazo de emenda de documentación a que se refire a base 5.3. A non acreditación en prazo dos méritos alegados non determinará a exclusión da persoa aspirante ao concurso, pero impedirá o cómputo e valoración de tales méritos no baremo establecido.

Non presentar os documentos especificados nas alíneas a), b), d) e e), será causa de exclusión que poderá repararse no prazo establecido na base 5.3 desta convocatoria.

A non presentación do modelo de currículo (anexo III) a que se refire a alínea f) determinará a non valoración dos méritos da persoa aspirante. A presentación defectuosa do antedito modelo será causa de exclusión, que poderá repararse conforme o establecido no parágrafo anterior. Non obstante, neste acto non poderán alegarse novos méritos.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. A Vicerreitoría de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador, publicará unha resolución en que se aprobe a lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión, nun prazo máximo de quince días hábiles desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.

5.2. A lista provisoria de aspirantes admitidos e excluídos publicarase no taboleiro electrónico da USC e nos taboleiros de anuncios da Reitoría e da Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo coa data da súa inserción. Así mesmo, difundirase a través da web: http://www.usc.es/profesorado.

5.3. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o reitor no prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no taboleiro electrónico da USC. Neste prazo as persoas aspirantes excluídas ou que non figuren na relación de aspirantes admitidos e excluídos poderán reparar os defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión, senón serán excluídos definitivamente da realización das probas.

5.4. Unha vez rematado o prazo para emendar os defectos aprobarase, no prazo máximo de quince días hábiles, a lista definitiva de persoas aspirantes admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

5.5. Esta resolución, que será publicada nos mesmo taboleiros e web que as listas provisorias, esgota a vía administrativa e contra ela poderanse interpoñer os recursos oportunos. A inclusión nas listas definitivas non prexulga o cumprimento dos requisitos normativamente exixidos para a subscrición do correspondente contrato na categoría docente de que se trate.

6. Documentación relativa ao proxecto de actividades docentes e a guía docente. Prazo de presentación.

6.1. As persoas concursantes a prazas de profesor asociado deberán presentar un proxecto de actividades docentes que deberá axustarse ao indicado para a guía docente na alínea B do artigo 23 da Normativa.

6.2. As persoas concursantes a prazas de profesor axudante doutor e profesor interino de substitución deberán presentar unha guía docente referida á materia que para o correspondente concurso se estableza na convocatoria. No caso de que no perfil se indique «materias da área» esta guía referirase a unha materia troncal ou obrigatoria, adscrita á área de coñecemento a que corresponda a praza obxecto de concurso das que se cursen para a obtención dunha titulación oficial de primeiro ou segundo ciclo na USC das titulacións estruturadas segundo a normativa aprobada con anterioridade á aprobación do Real decreto 1393/2007; ou ben a unha materia de formación básica ou obrigatoria dun título oficial de grao aprobado na USC, conforme se indica no artigo 6.f) da Normativa.

Os requisitos que debe cumprir a guía docente están recollidos no artigo 23.B da Normativa.

6.3. O proxecto de actividades docentes e a guía docente poderán presentarse xunto co formulario que figura como anexo VII no enderezo electrónico http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html, nun prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no DOG. Estes documentos estarán numerados en cada unha das súas páxinas e encadernados, ou suxeitos de modo que os manteña unidos de maneira sólida e permanente, que impida a posterior inclusión ou perda de información. Cando non se presente en prazo o proxecto de actividades docentes ou guía docente, entenderase que a persoa aspirante desiste da súa solicitude de participación no concurso correspondente, e o seu expediente non será valorado.

7. Comisións de selección e desenvolvemento dos concursos.

7.1. Os concursos obxecto desta convocatoria serán resoltos polas comisións que se relacionan no anexo IV que se pode consultar no enderezo electrónico: http://www.usc.es/profesorado.

Estas comisións rexeranse polo disposto na Normativa.

7.2. A puntuación final de cada concursante será a suma das puntuacións obtidas na valoración do currículo e nas probas orais, conforme o disposto no anexo II da Normativa.

7.3. O procedemento de selección estrutúrase para cada tipo de praza segundo se indica no anexo V desta convocatoria.

7.4. A orde de actuación das persoas aspirantes a prazas con probas orais seguirá a ordenación alfabética por apelido a partir da letra «O», de conformidade co establecido na Resolución do 3 de febreiro de 2016 da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

7.5. Unha vez rematado o procedemento, a documentación das persoas concursantes quedará ao seu dispor no Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador, de onde deberán retirala. Non obstante, no caso de interposición de reclamacións e recursos non se poderá retirar ata que a resolución impugnada sexa firme, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan realizar copia da documentación para outros efectos logo de aboar as taxas correspondentes.

Transcorridos seis meses desde a finalización do procedemento ou, no caso de haber reclamación ou recurso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza, a documentación será destruída.

8. Proposta de provisión.

8.1. Nun prazo máximo de cinco días desde o seguinte ao da finalización das probas, farase pública no taboleiro de anuncios do centro en que actúe a comisión de selección, a proposta motivada sobre a provisión da praza, con expresión de todas as persoas candidatas propostas por orde de puntuación. Sobre a forma e a motivación da proposta aplicarase ao disposto no artigo 28 da Normativa.

8.2. Contra a proposta de provisión de prazas de profesor axudante doutor, profesor asociado e de profesor interino de substitución poderase interpoñer reclamación ante o reitor, nun prazo de dez días, que será instruída por unha Comisión de Revisión nos termos e consonte o procedemento establecido nos artigos 31 e 32 da Normativa. A admisión a trámite da reclamación non suspenderá a contratación da persoa candidata proposta, salvo resolución motivada en contrario.

9. Resolucións reitorais de contratación, presentación de documentos e formalización dos contratos.

9.1. A resolución reitoral que autorice, cando proceda, a contratación do candidata/o ou candidatas/os segundo a orde de puntuación, farase pública no taboleiro electrónico da USC e nos taboleiros de anuncios da Reitoría e da Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo, así como na páxina web da Universidade http://www.usc.es/profesorado. A publicación no taboleiro electrónico da USC substituirá a notificación persoal ás persoas interesadas e producirá os mesmos efectos que esta, segundo o previsto no artigo 59.6.b) da LRX-PAC.

9.2. As persoas candidatas ás cales se atribúan as prazas obxecto de concurso deberán asinar o contrato nun prazo de dez días hábiles segundo se indique na resolución pola que se autorice a contratación. Con carácter excepcional, tras a solicitude motivada da persoa interesada e de acordo coas necesidades do servizo, este prazo poderá ser modificado polo reitor.

9.3. Antes de proceder á sinatura a persoa candidata deberá presentar copias compulsadas (ou simples acompañadas dos respectivos orixinais para o seu cotexo) daqueles documentos que avalen o cumprimento dos requisitos de carácter xeral e específicos para cada tipo de praza exixidos nesta convocatoria, sempre que non os presentase xunto coa instancia. En todo caso, deberá acreditar a titulación universitaria de maior nivel que se posúa, co obxecto de que conste no seu expediente persoal. Estes documentos deberán presentarse en:

• Servizo de Planificación de Persoal Docente e Investigador - Colexio de San Xerome - Santiago de Compostela, se a praza se convocou para Santiago de Compostela.

• Vicexerencia - Edificio Biblioteca Intercentros - Lugo, se a praza se convocou para Lugo.

A acreditación dos requisitos exixidos na base 2.1.a) deberá axustarse ao seguinte:

a) Para as persoas aspirantes nacionais dos Estados membros da Unión Europea, doutros Estados parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) ou da Confederación Suíza, será suficiente coa copia compulsada (ou simple xunto co respectivo orixinal para o seu cotexo) do documento acreditativo da nacionalidade. As persoas aspirantes nacionais dos restantes Estados deberán acreditar ademais que teñen recoñecida a excepción de autorización de traballo.

b) As persoas aspirantes cónxuxes de nacional español, nacional doutro Estado membro da Unión Europea ou nacional doutros Estados cando así se estableza nun Tratado Internacional celebrado pola Unión Europea e ratificado por España deberán presentar, ademais do indicado na alínea a), os documentos acreditativos do vínculo matrimonial e unha declaración xurada do seu cónxuxe de non estar separado de dereito deles.

c) Os documentos que así o precisen deberán presentarse traducidos a algunha das linguas oficiais da USC.

A acreditación do requisito exixido na base 2.1.d) farase mediante a presentación de certificado médico.

De non presentarse a documentación na forma e prazo sinalados anteriormente, ou cando esta non garde correspondencia co declarado na instancia, a persoa candidata decaerá nos dereitos que para ela deriven desta convocatoria.

9.4. Se a persoa candidata non asina o contrato dentro do prazo sinalado no número 2 desta base, agás supostos de forza maior debidamente acreditados e sen prexuízo do establecido no artigo 10, in fine, da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, perderá o dereito a desempeñar o posto para o que for seleccionada e formalizarase a contratación coa persoa candidata proposta na seguinte posición.

9.5. Con carácter xeral os contratos que deriven desta convocatoria producirán efectos desde a data en que se asinen, agás que neles se dispoña outra cousa, sen que en ningún caso poidan ter efectos retroactivos. Tan só unha vez formalizada a relación xurídica terá lugar o inicio da prestación de servizos e, polo tanto, a devindicación das retribucións asignadas á praza obtida.

9.6. Cando nunha mesma data se autorice a contratación dunha persoa candidata para ocupar máis dunha praza, a sinatura dun dos contratos suporá a renuncia ao dereito a ser contratada nas outras prazas para as que for proposta. A sinatura do contrato suporá tamén a renuncia á praza que, de ser o caso, se estea ocupando con anterioridade, salvo que ambos os postos resulten compatibles.

9.7. Serán de aplicación ao persoal contratado en virtude desta convocatoria as normas contidas na Lei 53/1984, do 26 de decembro, na Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica e demais normativa de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas e as súas normas de desenvolvemento.

Conforme o disposto nos artigos 3 e 10 da antedita lei, o contrato do profesor interino de substitución que derive desta convocatoria non será compatible con outra actividade no sector público, e o interesado deberá manifestar no acto de sinatura do contrato que non desempeña ningún posto ou actividade no sector público nin realiza actividade privada incompatible.

No caso de que o candidato desempeñe un posto no ámbito privado susceptible de ser compatibilizado, deberá solicitar a compatibilidade nesta universidade.

10. Características dos contratos.

10.1. Retribución.

Os contratos que se formalicen en virtude desta convocatoria terán as remuneracións que se sinalan no artigo 32 do Convenio colectivo para o PDI laboral.

10.2. Duración dos contratos.

Estes contratos terán efectos a partir da data de sinatura de cada un deles, ou da que se determine na resolución de autorización da contratación se é posterior, e a súa duración será a que para cada categoría corresponda segundo o establecido no artigo 35 da Normativa e para os contratos de profesor interino de substitución, tamén no acordo do Consello de Goberno do 15 de xuño de 2011. Os contratos das prazas de profesor asociado números 1012/16-17, 1013/16-17, 1014/16-17, 1015/16-17 e 1016/16-17 terán unha duración máxima dun semestre.

Nos casos en que a praza obxecto de concurso estea ocupada en virtude dunha prórroga extraordinaria realizada ao abeiro do correspondente acordo do Consello de Goberno, os contratos terán efectos a partir da data de finalización da dita prórroga extraordinaria.

O motivo de contratación do profesorado interino de substitución é o que se indica a continuación:

Nº concurso

Motivo da contratación

1061/16-17

Substitución catedrática/o de universidade (A00467) por cargo académico

1062/16-17

Substitución prof. titular de universidade (C00917) por cargo académico

1063/16-17

Substitución profesor/a contratado/a doutor/a (PX0217) por cargo académico

1064/16-17

Substitución catedrática/o de universidade (A00524) por cargo académico

1065/16-17

Substitución prof. titular de universidade (C00990) por servizos especiais

1066/16-17

Substitución prof. titular de universidade (C00808) por servizos especiais

1067/16-17

Substitución prof. titular de universidade (C01357) por cargo académico

1068/16-17

Substitución profesor/a contratado/a doutor/a (PX0334) por cargo académico

1069/16-17

Substitución catedrática/o de universidade (A00191) por cargo académico

1070/16-17

Substitución catedrática/o de universidade (A00342) por cargo académico

1071/16-17

Substitución profesor/a contratado/a doutor/a (PX0294) por cargo académico

11. Norma derradeira.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso, non se poderá interpoñer o recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela
P.D. (Resolución do 22.9.2015; DOG do 5.10.2015)
Luís Lima Rodríguez
Vicerreitor de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador

ANEXO I
Relación de prazas

Profesor axudante doutor:

Nº de concurso: 1001/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0337).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Análise Matemática, Estat. e Optim.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1002/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0338).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: fundamentos da educación física (G3151225).

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1003/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0339).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da educación física (G3141327).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1004/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0340).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe das ciencias sociais II (G3141321).

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1005/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0343).

Área de coñecemento: Optometría.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: clínica optométrica I (G2041325).

Centro (*): Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1006/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0341).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1007/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0342).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1008/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (FX0344).

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Profesor asociado:

Nº de concurso: 1009/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1256).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Análise Matemática, Estat. e Optim.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Matemáticas.

Centro (*): Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1010/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1142).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: tecnoloxías da comunicación audiovisual (G3041121).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1011/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1180).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: creación de novos formatos audiovisuais para a rede.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes..Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1012/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1257).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: animación na web. Tendencias.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou en Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1013/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1258).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: innovación e aplicacións audiovisuais.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1014/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1259).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: dirección de fotografía e iluminación (G3041327).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1015/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1260).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: locución audiovisual (G3031124).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1016/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1264).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: tratamento do son e estilos musicais (G3041328).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1017/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1261).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: cibercultura e redes sociais para a comunicación audiovisual.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1018/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1262).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: produción en TV (G3041124).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1019/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1263).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: realización audiovisual (G3041223).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1020/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1064).

Área de coñecemento: Comunicación Audiovisual e Publicidade.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: técnicas de expresión oral e escrita aplicadas ao dereito (G3161109).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1021/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1265).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: comunicación organizacional (G5101329).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Humanidades.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1022/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1266).

Área de coñecemento: Xornalismo.

Departamento: Ciencias da Comunicación.

Perfil: xornalismo dixital.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Comunicación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1023/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1136).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: oclusión e odontoloxía protésica I (G2061321).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1024/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1147).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: odontopediatría (G2061323).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1025/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1137).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: patoloxía e terapéutica dental I (G2061322).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1026/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1201).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: patoloxía e terapéutica dental II (G2061422).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1027/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1274).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1028/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1275).

Área de coñecemento: Estomatoloxía.

Departamento: Cirurxía e Espec. Médico-Cirúrxicas.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía ou Medicina e Cirurxía. Especialista en Estomatoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1029/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1267).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Corporal.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: fundamentos da educación física (G3141122).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1030/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1268).

Área de coñecemento: Didáctica da Expresión Plástica.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: educación visual e plástica I: contextos e metodoloxía artística (G3151222).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Belas Artes.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1031/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1185).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da lingua e da literatura galega para a educación secundaria (P3241233).

Titulación: graduado/a en Lingua e Literatura Galegas ou licenciado/a en Filoloxía Galega ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1032/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1186).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da lingua e da literatura estranxeira para a educación secundaria (P3241235).

Titulación: graduado/a en Linguas e Literaturas Modernas, Lingua e Literatura Inglesas ou licenciado/a en Filoloxía Inglesa ou Francesa ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1033/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1187).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: didáctica da lingua e da literatura castelá para a educación secundaria (P3241234).

Titulación: graduado/a en Lingua e Literaturas Españolas ou licenciado/a en Filoloxía Hispánica ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1034/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1269).

Área de coñecemento: Didáctica da Lingua e a Literatura.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: ensino e aprendizaxe de linguas en contextos multilingües (G3141120).

Titulación: graduado/a en Lingua e Literatura Galegas, Lingua e Literatura Españolas ou licenciado/a en Filoloxía Galega ou Hispánica ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1035/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HXNP1224).

Área de coñecemento: Didáctica da Matemática.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Matemáticas.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1036/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HXNP1225).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Física ou Química.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1037/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1270).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: fiscalidade das pemes I (G3181329).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Economía ou graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Administración e Direc. Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1038/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1271).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: fiscalidade empresarial II (G3071323).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Economía ou graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1039/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1272).

Área de coñecemento: Enxeñaría Mecánica.

Departamento: Enxeñaría Agroforestal.

Perfil: coordinador de seguridade e saúde na construción (P2042105).

Titulación: arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, enxeñeiro/a, enxeñeiro/a técnico/a. Requisitos específicos no anexo V.

Centro (*): Facultade de Ciencias.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1040/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1276).

Área de coñecemento: Filosofía.

Departamento: Filosofía e Antropoloxía.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado ou licenciado en Filosofía.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1041/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1277).

Área de coñecemento: Optometría.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: clínica optométrica III (G2041422).

Titulación: diplomado ou graduado en Óptica e Optometría.

Centro (*): Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1042/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1278).

Área de coñecemento: Optometría.

Departamento: Física Aplicada.

Perfil: clínica optométrica III (G2041422).

Titulación: diplomado ou graduado en Óptica e Optometría.

Centro (*): Facultade de Óptica e Optometría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1043/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1279).

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: fundamentos de comercialización (G3071227).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas ou en Economía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1044/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1280).

Área de coñecemento: Comercialización e Investigación de Mercados.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: dirección comercial (G3071326).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas, en Economía ou graduado/a ou licenciado/a en Comunicación Audiovisual ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1045/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HXNP1226).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a en Pedagoxía, Educación Social ou mestre/a ou licenciado/a en Pedagoxía ou Psicopedagoxía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1046/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1191).

Área de coñecemento: Didáctica e Organización Escolar.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a en Pedagoxía, Educación Social ou mestre/a ou licenciado/a en Pedagoxía ou Psicopedagoxía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1047/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX0385).

Área de coñecemento: Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educ.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a en Pedagoxía, Educación Social ou mestre/a ou licenciado/a en Pedagoxía ou Psicopedagoxía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1048/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1273).

Área de coñecemento: Proxectos de Enxeñaría.

Departamento: Prod. Vexetal e Prox. de Enxeñaría.

Perfil: proxectos de enxeñaría civil (G4041423).

Titulación: Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos; Enxeñaría Técnica de Obras Públicas; Máster en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos ou Grao en Enxeñaría Civil.

Centro (*): Esc. Politécnica Superior.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1049/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1197).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicol. Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Psicoloxía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1050/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1281).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicol. Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Psicoloxía ou equivalentes.

Centro (*): Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1051/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HXNP1194).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: materias da área.

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Bioloxía ou Medicina e Cirurxía ou graduado/a ou diplomado/a en Enfermaría.

Centro (*): Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1052/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HXNP1195).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: xerontoloxía social II (P2022205).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Psicoloxía ou graduado/a ou diplomado/a en Enfermaría.

Centro (*): Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1053/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1189).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: bases para os coidados da saúde (G2021107).

Titulación: graduado/a ou diplomado/a en Enfermaría.

Centro (*): Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1054/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (HX1223).

Área de coñecemento: Enfermaría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: enfermaría clínica II (G2021325).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía ou graduado/a ou diplomado/a en Enfermaría.

Centro (*): Facultade de Enfermaría.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1055/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1282).

Área de coñecemento: Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: odontoloxía preventiva e comunitaria (G2061325).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Odontoloxía.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1056/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1283).

Área de coñecemento: Psiquiatría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: psiquiatría (G2051425).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía. Especialista en Psiquiatría.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1057/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX0093).

Área de coñecemento: Psiquiatría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: psiquiatría (G2051425).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía. Especialista en Psiquiatría.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1058/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1171).

Área de coñecemento: Psiquiatría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: psiquiatría (G2051425).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía. Especialista en Psiquiatría.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1059/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1153).

Área de coñecemento: Psiquiatría.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: psiquiatría (G2051425).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía. Especialista en Psiquiatría.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1060/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (HX1172).

Área de coñecemento: Radioloxía e Medicina Física.

Departamento: Psiq. Radioloxía e Saúde Pública.

Perfil: enfermidades do aparello locomotor: cirurxía ortopédica e traumatoloxía. Rehabilitación (G2051527).

Titulación: graduado/a ou licenciado/a en Medicina e Cirurxía. Especialista en Rehabilitación.

Centro (*): Facultade de Medicina e Odontoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

Profesor interino de substitución:

Nº de concurso: 1061/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0319).

Área de coñecemento: Análise Matemática.

Departamento: Análise Matemática, Estat. e Optim.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Matemáticas.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1062/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (SXNP0320).

Área de coñecemento: Ciencias Clínicas Veterinarias.

Departamento: Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet.

Perfil: diagnóstico por imaxe en veterinaria (G2091323).

Centro (*): Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1063/16-17. Dedic.: P6.

Nº de prazas: 1 (SXNP0321).

Área de coñecemento: Ciencias Clínicas Veterinarias.

Departamento: Anatomía, Prod. An. e CC. Cl. Vet.

Perfil: medicina e cirurxía clínica veterinaria I (G2091324).

Centro (*): Facultade de Veterinaria.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1064/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0322).

Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Sociais.

Departamento: Didácticas Aplicadas.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Formación do Profesorado.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1065/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (SXNP0323).

Área de coñecemento: Economía Aplicada.

Departamento: Economía Aplicada.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Dereito.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1066/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (SXNP0324).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: estratexia empresarial (G3171423).

Centro (*): Facultade de Administración e Direc. Empresas.

Localidade: Lugo.

Nº de concurso: 1067/16-17. Dedic.: T.

Nº de prazas: 1 (SXNP0325).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: fundamentos de dirección de empresas (G3071101).

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1068/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0326).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: fundamentos de dirección de empresas (G3071101).

Centro (*): Facultade de Relacións Laborais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1069/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0327).

Área de coñecemento: Organización de Empresas.

Departamento: Organiz. de Empresas e Comercialización.

Perfil: fundamentos de dirección de empresas (G3071101).

Centro (*): Facultade de CC. Económicas e Empresariais.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1070/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0329).

Área de coñecemento: Teoría e Historia da Educación.

Departamento: Pedagoxía e Didáctica.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Ciencias da Educación.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nº de concurso: 1071/16-17. Dedic.: P3.

Nº de prazas: 1 (SXNP0328).

Área de coñecemento: Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Departamento: Psicol. Evolutiva e da Educación.

Perfil: materias da área.

Centro (*): Facultade de Psicoloxía.

Localidade: Santiago de Compostela.

(*) Centro onde se realizará con carácter preferente a actividade.

ANEXO V
Requisitos específicos, documentación propia e procedemento de selección
Profesor axudante doutor

Os aspirantes deberán reunir os requisitos de carácter xeral sinalados na base 2 da convocatoria e ademais os seguintes:

Requisitos específicos e documentación:

a) Posuír o título de doutor.

b) Ter acreditada a avaliación positiva da súa actividade docente e investigadora por parte da ACSUG, da ANACA ou de calquera outro órgano de avaliación que determinen as leis doutras comunidades autónomas, sempre que exista un convenio ou concerto previo coa Comunidade Autónoma de Galicia, ou ben reunir as condicións que determinan a cualificación automática para ser contratado nesta figura.

Deberán presentar, ademais da documentación sinalada na base 4 da convocatoria, a fotocopia do documento acreditativo da avaliación positiva para esta figura contractual expedido pola ACSUG ou pola ANACA, ou de que reúne as condicións que determinan a cualificación automática para ser contratado nesta figura, agás no suposto de que esta acreditación xa conste nas bases de datos da USC, así como a declaración, segundo o modelo do anexo VIII que se atopa no enderezo electrónico http://www.usc.es/gl/servizos/profesorado/prazasabertas/solicitudes.html, de ter sido ou non anteriormente axudante ou profesor axudante doutor. Non presentar o documentos especificados, será causa de exclusión que poderá repararse no prazo establecido na base 5.3 da convocatoria.

Procedemento selectivo:

A selección de profesores axudantes doutores levarase a cabo en dúas fases:

I. Primeira fase.

A primeira fase consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial alegados polo candidato.

A comisión de selección valorará os currículos dos aspirantes consonte o establecido nos baremos que figuran no anexo I da Normativa pola que se regula a selección do persoal docente e investigador contratado e interino para este tipo de prazas.

Será mérito preferente, ata un máximo de 8 puntos, a estadía do candidato en universidades ou centros de investigación de recoñecido prestixio, españois ou estranxeiros, distintos da USC (modificación da Normativa: acordo do Consello de Goberno do 10 de maio de 2007).

Concluída a valoración dos currículos faranse públicos os resultados e convocaranse os candidatos para a realización da segunda fase, indicando a data, a hora e o lugar de realización desta.

II. Segunda fase.

A segunda fase constará dunha única proba, de carácter eliminatorio, que consistirá na exposición oral en sesión pública da guía docente durante un tempo máximo de corenta e cinco minutos.

Seguidamente a comisión debaterá co candidato sobre os contidos da súa exposición durante un tempo máximo dunha hora.

A puntuación final de cada concursante virá dada pola suma das puntuacións obtidas en ambas as dúas fases.

Profesor asociado

Os aspirantes deberán reunir os requisitos de carácter xeral sinalados na base 2 da convocatoria e ademais os seguintes:

Requisitos específicos e documentación:

a) Estar en posesión da titulación concreta, ou equivalente que, de ser o caso, exixa a convocatoria para cada praza.

b) Posuír a condición de especialista de recoñecida competencia con exercicio de actividade profesional fóra do ámbito académico universitario. Esta actividade profesional deberá estar directamente relacionada cos contidos da actividade docente que se vai desenvolver que figuran especificados na convocatoria e terse realizado por un período mínimo de tres anos ao longo dos cinco últimos, por referencia á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

A actividade profesional requirida para poder concursar deberá manterse durante o tempo de vixencia do contrato.

Deberán presentar, ademais da documentación sinalada na base 4 da convocatoria a acreditación da actividade profesional externa que se realizará por un ou varios dos medios sinalados no artigo 21.4 da Normativa, segundo corresponda:

• Traballadores/as do sector público:

Certificación detallada dos servizos prestados na función pública.

• Traballadores/as do sector privado:

– Segundo proceda, contrato de traballo legalizado para traballadores/as por conta allea. Para actividades profesionais como traballador autónomo ou profesional liberal xustificarase esta situación mediante certificación do/s período/s de alta na/s actividade/s económica/s declarada/s da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ou certificado da situación do Censo de actividades da AEAT, actualizada á data da convocatoria.

– Xustificación do período de permanencia en situación de alta na Seguridade Social (réxime xeral ou autónomos) ou entidades autorizadas equivalentes.

No caso de actividades suxeitas ao réxime de autónomos será necesario presentar a certificación de alta na actividade económica declarada, actualizada á data da convocatoria.

Praza profesor asociado nº 1039/16-17:

Os aspirantes deberán reunir, ademais dos anteriores, os requisitos exixidos na Orde do 25 de marzo de 2013 (DOG do 12 de abril):

– Certificado de aptitude pedagóxica ou formación metodolóxica como formador/a, ou formación en prevención de riscos laborais de nivel intermedio ou superior ou experiencia docente mínima de 60 horas.

– Experiencia acreditada como técnico/a de seguridade e saúde laboral de, como mínimo, 12 meses.

Non presentar os documentos especificados para cada praza nos parágrafos anteriores, será causa de exclusión que poderá repararse no prazo establecido na base 5.3 desta convocatoria.

Procedemento selectivo:

A selección de profesores asociados levarase a cabo nunha única fase, de carácter eliminatorio, que consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial alegados polo candidato, así como do proxecto de actividades docentes.

A comisión de selección valorará os currículos e os proxectos de actividades docentes dos aspirantes consonte o establecido nos baremos que figuran no anexo I da Normativa pola que se regula a selección do persoal docente e investigador contratado e interino da USC para as prazas de profesor asociado.

A puntuación final de cada concursante virá dada pola suma das puntuacións do currículo e do proxecto de actividades docentes.

Profesor interino de substitución

Requisitos:

Os aspirantes deberán reunir os requisitos de carácter xeral sinalados na base 2 da convocatoria.

Procedemento selectivo:

Levarase a cabo en dúas fases.

I. Primeira fase.

A primeira fase consistirá na valoración dos méritos e historial académico, docente, investigador, de xestión e, de ser o caso, sanitario-asistencial alegados polo candidato.

A comisión de selección valorará os currículos dos aspirantes consonte o establecido nos baremos que figuran no anexo I da Normativa pola que se regula a selección do persoal docente e investigador contratado e interino da USC para este tipo de prazas.

Concluída a valoración dos currículos faranse públicos os resultados e convocarase os candidatos para a realización da segunda fase, indicando a data, hora e lugar de realización desta.

II. Segunda fase.

A segunda fase constará dunha única proba, de carácter eliminatorio, que consistirá na exposición oral en sesión pública da guía docente durante un tempo máximo de corenta e cinco minutos.

Seguidamente a comisión debaterá co candidato sobre os contidos da súa exposición durante un tempo máximo dunha hora.

A puntuación final de cada concursante virá dada pola suma das puntuacións obtidas en ambas fases.