Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 4 de xullo de 2016 Páx. 28417

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a licitación da subministración sucesiva de lácteos.

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Hospital Clínico Universitario. Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: Choupana, s/n.

3º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

4º. Teléfono: 981 95 02 60.

5º. Fax: 981 95 09 85.

6º. Correo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata o último día de presentación de proposicións.

d) Número de expediente: MS-EIS1-16-048.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición: subministración sucesiva de lácteos para a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: un lote.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Domicilio: Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, Choupana, s/n.

2º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

e) Prazo de execución/entrega: vinte e catro (24) meses, computados desde a data de sinatura do contrato.

f) Admisión de prórroga: si.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): –.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 15511000-3, 15540000-5.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: véxanse os pregos.

4. Valor estimado do contrato: 658.797,04 euros.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 299.453,20 euros. Importe total: 311.431,33 euros.

6. Garantías exixidas:

Provisional (importe): non.

Definitiva: si, véxanse os pregos.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría), de ser o caso: véxanse os pregos.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, de ser o caso: véxase prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos: –.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día 4 de agosto de 2016.

b) Modalidade de presentación: véxanse os pregos.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

2º. Domicilio: Choupana, s/n.

3º Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

4º. Enderezo electrónico: contratacionadministrativa.ctra.santiago@sergas.es

d) Número previsto de empresas ás cales se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido): –.

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: –.

b) Dirección: sala de xuntas do Hospital Clínico Universitario.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de publicidade: véxanse os pregos.

11. Data de envío ao Diario Oficial de la Unión Europea (se é o caso): 13 de xuño de 2016.

12. Outras informacións: –.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2016

Luis Verde Remeseiro
Xerente de Xestión Integrada de Santiago de Compostela