Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 29062

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, pola que se anuncia a licitación da contratación do arrendamento sen opción de compra de vehículos para uso de diversas unidades.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención da documentación e información:

1º. Dependencia: Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos. Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Enderezo: doutor Ulises Romero, nº 1, 2º andar.

3º. Localidade e código postal: Lugo 27003.

4º. Teléfono: 982 29 62 29/60 57/60 47.

5º. Telefax: 982 29 65 92.

6º. Correo electrónico:

ContratacionAdm.Eoxi.Lugo@sergas.es ou juan.francisco.insua.esmoris-recaman@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de proposicións, todos os días laborables, das 9.00 ás 14.00 horas, agás sábados.

d) Número de expediente: AB-EIL1-16-011.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: arrendamento, sen opción de compra, e mantemento de 12 vehículos para cubrir as necesidades de transporte de persoas / materiais de determinados servizos da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: si. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de execución/entrega:

1º. Enderezo: ver pregos de cláusulas administrativas particulares.

2º. Localidade e código postal: ver pregos de cláusulas administrativas particulares.

e) Prazo de execución/entrega: trinta e seis meses.

f) Admisión de prórroga: si. Ver prego de cláusulas administrativas particulares.

g) Establecemento dun acordo marco (de ser o caso): non.

h) Sistema dinámico de adquisición (de ser o caso): non.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 34100000-8.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado do contrato: douscentos oitenta e catro mil cento sesenta euros (284.160,00 €).

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: cento oitenta e sete mil douscentos euros (187.200,00 €). Importe total: douscentos vinte e seis mil cincocentos doce euros (226.512,00 €).

6. Garantías exixidas.

Provisional (importe): non.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría) (de ser o caso: ): ver prego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional (de ser o caso): ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Outros requisitos específicos: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

d) Contratos reservados: non.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: antes das 14.00 horas do día 26 de xullo de 2016.

No caso de que ese día coincida en sábado, domingo ou festivo, o prazo de presentación finalizará o primeiro día hábil seguinte.

b) Modalidade de presentación: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Universitario Lucus Augusti.

2º. Enderezo: doutor Ulises Romero, nº 1, 2º andar.

3º. Localidade e código postal: Lugo 27003.

4º. Enderezo electrónico: ContratacionAdm.Eoxi.Lugo@sergas.es

d) Número previsto de empresas ás cales se pretende invitar a presentar ofertas (procedemento restrinxido): non procede.

e) Admisión de variantes, se procede: non.

f) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a data de apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: mesa de apertura dos sobres B.

b) Enderezo: sala 305 da Xerencia, no Hospital Universitario Lucus Augusti. Dr. Ulises Romero nº 1, 3º andar.

c) Localidade e código postal: Lugo 27003.

d) Data e hora: a data e hora de realización da mesa de apertura dos sobres B publicaranse no perfil do contratante: www.sergas.es.

10. Gastos de publicidade: o pagamento do anuncio desta licitación será por conta do adxudicatario/s do contrato.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (de ser o caso): 14 de xuño de 2016.

12. Outras informacións:

Lugo, 14 de xuño de 2016

Ramón Ares Rico
Xerente de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos