Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 7 de xullo de 2016 Páx. 28896

I. Disposicións xerais

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, segundo a redacción dada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, está inspirada por un compromiso decidido cos obxectivos formulados pola Unión Europea para os vindeiros anos en relación coa mellora da calidade e coa eficacia dos sistemas de educación e formación.

Así, establece como un dos fins do sistema educativo a capacitación para a comunicación na lingua oficial, na lingua cooficial e nunha ou máis linguas estranxeiras. Ademais, esta lei adquire un compromiso cos obxectivos educativos da Unión Europea dos últimos anos, entre os cales se atopa a apertura do sistema educativo ao mundo exterior, que implica, entre outras cousas, mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras, aumentar a mobilidade e os intercambios, así como reforzar a cooperación europea.

Tras a experiencia acumulada a través de diversos programas encamiñados ao fomento e desenvolvemento do plurilingüísmo, o estímulo da aprendizaxe de linguas estranxeiras, a implementación da metodoloxía AICLE (aprendizaxe integrada de contidos en linguas estranxeiras) e a iniciativa normativa neste campo, nomeadamente a Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, é necesario un esforzo de actualización e ampliación do recoñocemento de determinadas titulacións e certificacións para os efectos de acreditar a competencia en idiomas do profesorado.

En consecuencia,

RESOLVO:

Artigo único. Modificación da Orde do 18 de febreiro de 2011

Substitúese o anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, polo anexo desta orde de modificación.

Disposición adicional única. Recoñecemento de formación

As titulacións recollidas neste anexo poderán ter os efectos de recoñecemento de formación permanente do profesorado previstos no artigo 34 da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regula a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado en Galicia.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento normativo

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa a ditar as disposicións que sexan necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde, así como para a actualización das titulacións recoñecidas no anexo.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Titulacións susceptibles de acreditación

Alemán.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de alemán das escolas oficiais de idiomas

Fit in Deutsch 2. (Goethe Institut)

Start Deutsch 2 (SD 2-Goethe Institut)

Kompetenz in Deutsch 2 (KID2)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2 GD2-Österreichisches Sprachdiplom)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) alemán nivel A2

BULATS alemán (20-39)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Telc Deutsch A2

Telc Deutsch A2 + Beruf

Deutsches Sprachdiplom A2 (DSD-A2)

Unicert Basis

B1

Certificado de nivel intermedio de alemán das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en alemán das escolas oficiais de idiomas

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (alemán lingua C)

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF- Goethe Institut)

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j - Österreichisches Sprachdiplom ou Goethe Institut)

Telc Deutsch B1

Telc Deutsch B1 + Beruf

Telc B1 Schule

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) alemán nivel B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Goethe-Zertifikat B1 (Goethe Institut)

Goethe-Zertifikat B1J (Goethe Institut)

B1 Zertifikat Deutsch (B1 ZD-Österreichisches Sprachdiplom ou Goethe Institut )

BULATS alemán (40-59)

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Deutsches Sprachdiplom Stufe 1 (DSD I)

TestDaF TDN 3 (B1+) (Test Deutsch als Fremdsprache)

Unicert Level 1

B2

Certificado de nivel avanzado de alemán das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en alemán das escolas oficiais de idiomas

Grao en Mestre de Educación Infantil ou Educación Primaria con mención en lingua estranxeira: alemán

Diplomatura en maxisterio con habilitación en alemán

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB-Goethe Institut)

Goethe-Zertifikat B2 (Goethe Institut)

Zertifikat Mittelstufenprüfung (ZMP- Goethe Institut)

Telc Deutsch B2

Telc Deutsch B2+ Beruf

Telc B2 Schule

B2 Mittelstufe Deutsch (B2 MD-Österreichisches Sprachdiplom)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) alemán nivel B2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

BULATS alemán (60-74)

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

DSH-1 (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

TestDaF TDN 4 (B2+) (Test Deutsch als Fremdsprache)

Unicert Level 2

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en alemán das escolas oficiais de idiomas

Zertifikat Mittelstufenprüfung (ZMP- Goethe Institut)

Goethe-Zertifikat C1 (Goethe Institut)

PWD (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International)

Telc Deutsch C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZM)

C1 Oberstufe Deutsch (C1 OD-Österreichisches Sprachdiplom)

BULATS alemán (75-89)

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

DSH-2 (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Deutsches Sprachdiplom Stufe 2 (DSD II)

TestDaF TDN 5 (Test Deutsch als Fremdsprache)

Unicert Level 3/4

C2

Licenciatura ou grao en filoloxía alemá

Licenciatura en filoloxía: sección angloxermánica

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía xermánica (alemán)

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía moderna: especialidade alemán

Licenciatura en filosofía e letras: sección filoloxía xermánica

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía angloxermánica

Grao en estudos alemáns

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B alemán)

Goethe-Zertifikat C2 (Goethe Institut)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP-Goethe Institut)

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS-Goethe Institut)

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS-Goethe Institut)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch (C2 WD-Österreichisches Sprachdiplom)

BULATS alemán (90-100)

DSH-3 (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Árabe.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de árabe das escolas oficiais de idiomas

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) árabe nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

B1

Certificado de nivel intermedio de árabe das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en árabe das escolas oficiais de idiomas

TELC (The European Language Certificates) Arabic B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Unicert Level 1

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

B2

Certificado de nivel avanzado de árabe das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en árabe das escolas oficiais de idiomas

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Unicert Level 2

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

C2

Licenciatura en filoloxía árabe

Grao en estudos árabes e islámicos

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B árabe)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Chinés.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de chinés das escolas oficiais de idiomas

Diploma de chinés HSK (nivel 2 ou básico C)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) chinés nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

B1

Certificado de nivel intermedio de chinés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en chinés das escolas oficiais de idiomas

Diploma de chinés HSK (nivel 3 ou elemental A)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Unicert Level 1

B2

Certificado de nivel avanzado de chinés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en chinés das escolas oficiais de idiomas

Diploma de chinés HSK (nivel 4 ou intermedio A)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Unicert Level 2

C1

Diploma de chinés HSK (nivel 5 ou avanzado C)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

C2

Licenciatura en filoloxía chinesa

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B chinés)

Diploma de chinés HSK (nivel 6 ou avanzado A)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Francés.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de francés das escolas oficiais de idiomas

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF Alliance Française) A2

Test de Connaissance du Français (TCF) Niveau 2/A2

Certificat d’Études de Français Pratique 1 (CEFP 1 Alliance Française)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) francés nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

BULATS francés (20-39)

TELC Français A2

Test d’Évaluation de Français TEF 2

Unicert Basis

DFP Generalistes: DFP A2 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

B1

Certificado de nivel intermedio de francés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en francés das escolas oficiais de idiomas

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF Alliance Française) B1

Test de Connaissance du Français (TCF) Niveau 3/B1

Certificat d’Études de Français Pratique 2 (CEFP 2 Alliance Française)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) francés nivel B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (francés lingua C)

BULATS francés (40-59)

TELC Français B1

Test d’Évaluation de Français TEF 3

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Unicert Level 1

DFP Spécialités Secrétariat B1/ Tourisme B1/ Scientifique B1 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

DFP Generalistes: DFP B1 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

B2

Certificado de nivel avanzado de francés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en francés das escolas oficiais de idiomas

Grao en Mestre de Educación Infantil ou Educación Primaria con mención en lingua estranxeira: francés

Diplomatura en maxisterio con habilitación en francés

Mestre: especialidade lingua estranxeira (francés)

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF Alliance Française) B2

Diplôme de Langue Française (DLF Alliance Française) B2

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) francés nivel B2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Test de Connaissance du Français (TCF) Niveau 4/B2

BULATS francés (60-74)

TELC Français B2

Test d’Évaluation de Français TEF 4

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Unicert Level 2

DFP Spécialités Secrétariat B2/ Médical B2/ Juridique B2(Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

DFP Affaires: DFP B2 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en francés das escolas oficiais de idiomas

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF Alliance Française) C1

Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS Alliance Française) C1

Test de Connaissance du Français (TCF) Niveau 5/C1

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) francés nivel C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

BULATS francés (75-89)

Test d’Évaluation de Français TEF 5

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Unicert Level 3/4

DFP Affaires: DFP C1 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

C2

Licenciatura ou grao en filoloxía francesa

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía románica (francés)

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía moderna: especialidade francés

Licenciatura en filosofía e letras: sección filoloxía francesa

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía románica (francés)

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía moderna: especialidade francés

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía francesa

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B francés)

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF Alliance Française) C2

Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF) C2

Test de Connaissance du Français (TCF) Niveau 6/C2

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) francés nivel C2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

BULATS francés (90-100)

Test d’Évaluation de Français TEF 6

DFP Affaires: DFP C2 (Centre de Langue Française: Diplôme de français professionnel)

Inglés.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de inglés das escolas oficiais de idiomas

Key English Test (KET-Cambridge English)

Trinity Integrated Skills in English Examinations ISE Foundation ISE 0 (A2)

Trinity College-Graded Examinations in Spoken English (GESE), grade 3 ou grade 4

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) inglés nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

TOEIC (Test of English for International Communication). (Require a superación das catro destrezas: Listening 110-270, Reading 115-270, Speaking 90-110, Writing 70-110)

IELTS (International English Language Testing System) 3.5

London Test of English (LTE)/Pearson Test of English (PTE) Level 1

BULATS inglés (20-39)

APTIS (British Council) A2 (Require a superación das catro destrezas)

OTE (Oxford Test of English) 51-80 (Require a superación das catro destrezas)

Telc English A2

Anglia Examinations- Elementary / Practical Business (Require a superación das catro destrezas)

B1

Certificado de nivel intermedio de inglés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en inglés das escolas oficiais de idiomas

Preliminary English Test (PET- Cambridge English)

Trinity Integrated Skills in English Examinations ISE I (B1)

Trinity College-Graded Examinations in Spoken English (GESE), grade 5 ou grade 6

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language-Internet-based Test): 57-86

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language-Paper-based Test): 487-567

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) inglés nivel B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Unicert Level 1

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

BEC 1: Preliminary (Business English Certificate) Cambridge University

TOEIC (Test of English for International Communications) (Require a superación das catro destrezas: Listening 275-395, Reading 275-380, Speaking 120-150, Writing 120-140)

JETSET/ESOL B1/ELSA B1 (London school of Commerce - English for Tourism)

London Test of English (LTE)/Pearson Test of English (PTE) General-Upper-Intermediate (Level 2)

London Test of English (LTE)/ Pearson Test of English (PTE) Academic (43-58)

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (inglés lingua C)

IELTS (International English Language Testing System) 4.0-5.0

BULATS inglés (40-59)

APTIS (British Council) B1. (Require a superación das catro destrezas)

OTE (Oxford Test of English) 81-110. (Require a superación das catro destrezas)

Telc English B1

Anglia Examinations- Intermediate / Intermediate Business English (Require a superación das catro destrezas)

B2

Certificado de nivel avanzado de inglés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en inglés das escolas oficiais de idiomas

Mestre: especialidade lingua estranxeira (inglés)

Grao en Mestre de Educación Infantil ou Educación Primaria con mención en lingua estranxeira: inglés

Diplomatura en maxisterio con habilitación en inglés

First Certificate in English (FCE- Cambridge English)

Trinity College-Graded Examinations in Spoken English (GESE), grade 7, grade 8 ou grade 9

Trinity College-Integrated Skills in English Examinations ISE II (B2)

London Test of English (LTE)/Pearson Test of English (PTE) General-Upper-Intermediate (Level 3)

London Test of English (LTE)/ Pearson Test of English (PTE) Academic (59-75)

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language-Internet-based Test): 87-109

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language-Paper-based Test): 570-630

ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English-University of Michigan)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) inglés nivel B2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Unicert Level 2

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

BEC 2: Vantage (Business English Certificate) Cambridge University

ICFE Vantage (International Certificate in Financial English) Cambridge University

TOEIC (Test of English for International Communication) (Require a superación das catro destrezas: Listening 400-485, Reading 385-450, Speaking 160-190, Writing 150-190)

IELTS (International English Language Testing System) 5.5.-6.5

BULATS inglés (60-74)

APTIS (British Council) B2. (Require a superación das catro destrezas)

OTE (Oxford Test of English) 111-140. (Require a superación das catro destrezas)

Telc English B2

Anglia Examinations- Advanced / Advanced in Business English (Require a superación das catro destrezas)

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en inglés das escolas oficiais de idiomas

Certificate in Advanced English (CAE- Cambridge English)

Trinity College-Integrated Skills in English Examinations ISE III (C1)

Trinity College-Graded Examinations in Spoken English (GESE), grade 10 ou grade 11

London Test of English (LTE)/Pearson Test of English (PTE) General-Advanced (Level 4)

London Test of English (LTE)/ Pearson Test of English (PTE) Academic (76-84)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) inglés nivel C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

BEC 3: Higher (Business English Certificate) Cambridge University

ICFE Effective Operational Proficiency (International Certificate in Financial English) Cambridge University

TOEIC (Test of English for International Communication) (Require a superación das catro destrezas: Listening 490-495, Reading 455-495, Speaking 200, Writing 200)

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language-Internet-based Test): 110-120

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language-Paper-based Test): 637-677

IELTS (International English Language Testing System) 7.0-8.0

BULATS inglés (75-89)

APTIS (British Council) C1 (Require a superación das catro destrezas)

Telc English C1

Anglia Examinations- AcCEPT / Proficiency (Require a superación das catro destrezas)

C2

Certificado de superación das probas terminais de nivel C2 en inglés das escolas oficiais de idiomas

Licenciatura ou grao en filoloxía inglesa

Licenciatura en filoloxía: sección angloxermánica

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía xermánica (inglés)

Licenciatura en filoloxía: sección filoloxía moderna: especialidade inglés

Licenciatura en filosofía e letras: sección filoloxía inglesa

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía angloxermánica

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía germánica (inglés)

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía moderna: especialidade inglés

Licenciatura en filosofía e letras: división filoloxía: sección filoloxía inglesa

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B inglés)

Grao en estudos ingleses

Certificate of Proficiency in English (CPE- Cambridge English)

Trinity College-Integrated Skills in English Examinations ISE IV (C2)

Trinity College-Graded Examinations in Spoken English (GESE), grade 12

London Test of English (LTE)/Pearson Test of English (PTE) General-Proficiency (Level 5)

London Test of English (LTE)/ Pearson Test of English (PTE) Academic (85+)

ECEP (Examination for the Certificate of Proficiency in English-University of Michigan)

IELTS (International English Language Testing System) 9.0

BULATS inglés (90-100)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) inglés nivel C2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Anglia Examinations-Masters / Proficiency in Business English (Require a superación das catro destrezas)

Italiano.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 1 (CELI 1) (Università per Stranieri di Perugia)

CILS A2 (Università per Stranieri di Siena)

PLIDA A2 (Società Dante Alighieri di Roma)

DELI A2 (Diploma Elementare di Lingua Italiana Firenze-Accademia Italiana di Lingua)

base.IT (livello A2-Università degli Studi di Roma Tre)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) Italiano nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

Telc Italiano A2

CERT.IT A2 (Certificazione dell’italiano come lingua straniera)

B1

Certificado de nivel intermedio de italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 2 (CELI 2) (Università per Stranieri di Perugia)

CILS Uno B1 (Università per Stranieri di Siena)

PLIDA B1 (Società Dante Alighieri di Roma)

DILI B1 (Diploma Intermedio I di Lingua Italiana Firenze-Accademia Italiana di Lingua)

ele.IT (livello B1-Università degli Studi di Roma Tre)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) italiano nivel B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Unicert Level 1

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Telc Italiano B1

CIC: CIC 1 (Certificazione dell’Italiano Commerciale)

CERT.IT B1 (Certificazione dell’italiano come lingua straniera)

B2

Certificado de nivel avanzado de italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) (Università per Stranieri di Perugia)

CILS Due B2 (Università per Stranieri di Siena)

PLIDA B2 (Società Dante Alighieri di Roma)

DILI B2 (Diploma Intermedio II di Lingua Italiana Firenze-Accademia Italiana di Lügua)

int.IT (livello B2-Università degli Studi di Roma Tre)

Grao en Mestre de Educación Infantil ou Educación Primaria con mención en lingua estranxeira: italiano

Diplomatura en maxisterio con habilitación en italiano

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) italiano nivel B2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Unicert Level 2

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

Telc Italiano B2

CERT.IT B2 (Certificazione dell’italiano come lingua straniera)

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en italiano das escolas oficiais de idiomas

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) (Università per Stranieri di Perugia)

CILS Tre C1 (Università per Stranieri di Siena)

PLIDA C1 (Società Dante Alighieri di Roma)

DALI C1 (Diploma Avanzato I di Lügua Italiana Firenze-Accademia Italiana di Lügua)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) italiano nivel C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

CLES 3(Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

CIC: CIC A (Certificazione dell’Italiano Commerciale)

CERT.IT C1 (Certificazione dell’italiano come lingua straniera)

C2

Licenciatura ou grao en filoloxía italiana

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B italiano)

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) (Università per Stranieri di Perugia)

CILS Quattro C2 (Università per Stranieri di Siena)

PLIDA C2 (Società Dante Alighieri di Roma)

DALI C2 (Diploma Avanzato II di Lügua Italiana “Firenze”-Accademia Italiana di Lingua)

IT (livello C2-Università degli Studi di Roma Tre)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

CERT.IT C2 (Certificazione dell’italiano come lingua straniera)

Portugués.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de portugués das escolas oficiais de idiomas

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE-Instituto Camões)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) portugués nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

B1

Certificado de nivel intermedio de portugués das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en portugués das escolas oficiais de idiomas

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE-Instituto Camões)

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (portugués lingua C)

Licenciatura en filoloxía galega

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) portugués nivel B1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Telc Português B1

Certificado Intermediário CELPE-Bras

Unicert Level 1

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

B2

Certificado de nivel avanzado de portugués das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en portugués das escolas oficiais de idiomas

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE-Instituto Camões)

Grao en galego e portugués: estudos lingüísticos e literarios

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) portugués nivel B2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Licenciatura en filoloxía hispánica (subsección de galego-portugués)

Certificado Intermediário Superior CELPE-Bras

Unicert Level 2

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en portugués das escolas oficiais de idiomas

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE-Instituto Camões)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) portugués nivel C1

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Certificado Avançado CELPE-Bras

Unicert Level 3/4

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

C2

Licenciatura ou grao en filoloxía portuguesa

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B portugués)

Grao en linguas e literaturas modernas (portugués)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE-Instituto Camões)

Certificado Avançado Superior CELPE-Bras

Ruso.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de ruso das escolas oficiais de idiomas

BLT/TBY (Basic Level Test. Universidade Estatal de Moscova)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) Ruso nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

TELC (The European Language Certificates) Russian A2

Unicert Basis

CLES 1 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

B1

Certificado de nivel intermedio de ruso das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en ruso das escolas oficiais de idiomas

TORFL-1/TRKI-1 (Test of Russian as a Foreign Language-Intermediate. Universidade Estatal de Moscova)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

TELC (The European Language Certificates) Russian B1

Unicert Level 1

CLES 2 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

B2

Certificado de nivel avanzado de ruso das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en ruso das escolas oficiais de idiomas

TORFL-2/TRKI-2 (Test of Russian as a Foreign Language-Advanced. Universidade Estatal de Moscova)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

TELC Russian B2

Unicert Level 2

CLES 3 (Certificat de competences en langues de l’enseignement superieur)

C1

Certificado de superación das probas terminais de nivel C1 en ruso das escolas oficiais de idiomas

TORFL-3/TRKI-3 (Test of Russian as a Foreign Language-Proficiency. Universidade Estatal de Moscova)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

C2

Licenciatura en filoloxía eslava

Licenciatura ou grao en tradución e interpretación (lingua B ruso)

TORFL-4/TRKI-4 (Test of Russian as a Foreign Language-Fluency. Universidade Estatal de Moscova)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2

Xaponés.

Nivel

Titulacións

A2

Certificado de nivel básico de xaponés das escolas oficiais de idiomas

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 3 (JLPT 3-Japan Foundation)

Noken/Japanese-Language Proficiency Test N4 (JLPT N4- Japan Foundation)

UNED. CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distancia) xaponés nivel A2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles A2

Unicert Basis

B1

Certificado de nivel intermedio de xaponés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de ciclo elemental en xaponés das escolas oficiais de idiomas

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 3 (JLPT N3- Japan Foundation)

Licenciatura en estudos de Asia Oriental

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B1

Unicert Level 1

B2

Certificado de nivel avanzado de xaponés das escolas oficiais de idiomas

Certificado de aptitude (ciclo superior) en xaponés das escolas oficiais de idiomas

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 2 (JLPT 2- Japan Foundation)

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 2 (JLPT N2- Japan Foundation)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles B2

Unicert Level 2

C1

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 1 (JLPT 1- Japan Foundation)

Noken/Japanese-Language Proficiency Test 1 (JLPT N1- Japan Foundation)

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C1

Unicert Level 3/4

C2

Certificados das universidades españolas que sigan o modelo de acreditación de exames da Asociación de Centros de Linguas de Educación Superior (ACLES) CertAcles C2