Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32513

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, pola que se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 15 de decembro de 2015, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

Conforme o establecido no artigo 15 da Orde do 15 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, unha vez ultimada a concesión de axudas, publicarase no Diario Oficial de Galicia a relación das concedidas, con indicación das entidades beneficiarias, da contía, do país de execución do proxecto e da finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas por Resolución da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea do 21 de abril de 2016, de conformidade coa disposición adicional terceira da Orde do 22 de decembro de 2014 (DOG núm. 249, do 30 de decembro) para a execución de:

– Once proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior das organizacións non gobernamentais de cooperación ao desenvolvemento (ONGD), por un importe global dun millón cincocentos oitenta e nove mil douscentos vinte euros (1.589.220 €), nas contías, beneficiarios, finalidade, país de execución e aplicacións orzamentarias que se relacionan no anexo I desta resolución.

– Catro proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior dos outros axentes de cooperación (universidades, sindicatos, empresas ou organizacións empresariais e comunidades galegas no exterior), por un importe global de trescentos setenta e catro mil oitocentos oitenta e oito euros (374.888 €), nas contías, beneficiarios, finalidade, país de execución e aplicacións orzamentarias que se relacionan no anexo II desta resolución.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2016

Jesús Gamallo Aller
Director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

ANEXO I
Capítulo I: axudas para proxectos de cooperación no exterior das ONGD

Nº de expte.

Entidade solicitante

Denominación do proxecto

Pais de execución do proxecto

Orzamento total

Subvención concedida

Total

Anualidade 2016

Anualidade 2017

Capítulo IV

Capítulo VII

Total 2016

Capítulo IV

Capítulo VII

Total 2017

PR 803 D
2016/41

Enxeñería sen Fronteiras Galicia agrupada coa Universidade da Coruña (Cartolab)

Fortalecemento das capacidades locais e da participación comunitaria para mellorar o acceso ao dereito á auga potable e ao saneamento a través da xestión integrada do recurso hídrico, nos sete municipios da Mancomunidade Nasmar, Honduras, fase 3. Honduras

Honduras

265.462,21

199.968,00

68.215,60

11.771,60

79.987,20

119.980,80

0,00

119.980,80

PR 803 D
2016/49

Farmacéuticos Mundi

Fortalecer a implementación do Plan de redución da desnutrición de menores de cinco anos e mulleres embarazadas, en San Martín Sacatepéquez. Guatemala.

Guatemala

179.350,00

149.815,00

52.391,00

7.535,00

59.926,00

69.161,50

20.727,50

89.889,00

PR 803 D
2016/32

Proyde- (Promoción y Desarrollo) agrupado con Arquitectura sin Fronteras

Mellora da calidade educativa, con pertinencia cultural e de xénero, para a garantía dos dereitos da nenez e da xuventude no municipio de Champerico. Fase 2. Guatemala

Guatemala

126.551,58

101.000,00

19.469,71

20.930,29

40.400,00

45.973,49

14.626,51

60.600,00

PR 803 D
2016/6

Arquitectura sin Fronteras

Mellora das condicións de acceso a un hábitat domiciliario saudable da poboación máis vulnerable do departamento de Retalhuleu, Guatemala, con énfases nas mulleres viúvas ou solteiras, a través dun proceso colaborativo entre comunidades, autoridades municipais, organizacións sociais e cooperativas. Fase 3. Guatemala

Guatemala

181.845,69

150.000,00

34.158,22

25.841,78

60.000,00

49.773,16

40.226,84

90.000,00

PR 803 D
2016/34

Fundación Taller de Solidaridad agrupada con Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Mellora da competitividade da Agroindustria Rural dos Distritos de Ocongate, Ccatcca e Andahuaylillas, Cusco, Perú

Perú

219.789,96

149.947,00

55.913,80

4.065,00

59.978,80

86.954,20

3.014,00

89.968,20

PR 803 D
2016/33

Asamblea de Cooperación por la Paz agrupada con Agareso

Mellora das condicións técnicas e materiais para o aproveitamento responsable dos recursos ecoturísticos, acuícolas, pesqueiros e ambientais dos municipios de San Luis La Herradura e Tecoluca. Fase IV. El Salvador

El Salvador

219.903,03

200.000,00

54.924,50

25.075,50

80.000,00

105.689,18

14.310,82

120.000,00

PR 803 D2016/28

Médicos del Mundo

Fortalecemento da intervención público-comunitaria na loita contra a violencia de xénero en Matola, Mozambique

Mozambique

118.017,50

50.000,00

48.025,00

1.975,00

50.000,00

-------

-------

-------

PR 803 D
2016/48

Solidariedade Internacional de Galicia agrupada con Sólida, Asociación para a Cooperación ao Desenvolvemento

Construíndo novas identidades de xénero desde o enfoque de medios de vida sustentables para mozos e mulleres superviventes de diferentes tipos de violencia e en condicións de posguerra e pobreza, en seis municipios de Nueva Segovia. Nicaragua

Nicaragua

177.626,72

163.442,00

59.654,00

5.722,80

65.376,80

90.493,70

7.571,50

98.065,20

PR 803 D
2016/35

Fundación Fabre

Promovida a calidade educativa para 3.000 nenos e nenas, así como para a comunidade educativa, de 20 escolas públicas primarias rurais do municipio de Momostenango. Guatemala

Guatemala

189.170,00

150.000,00

44.280,00

15.720,00

60.000,00

52.180,00

37.820,00

90.000,00

PR 803 D
2016/23

Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Oportunidades de formación vocacional e formación técnica con enfoque de xénero para a poboación de barrios e comunidades marxinais en Nicaragua

Nicaragua

137.778,90

125.048,00

37.299,20

12.720,00

50.019,20

75.028,80

0,00

75.028,80

PR 803 D
2016/10

Manos Unidas

Mellora das capacidades educativas, organizativas e emprendedoras de 24 comunidades rurais dos municipios de Chirilagua e Jucuapa. El Salvador

El Salvador

267.638,26

150.000,00

31.563,77

28.436,23

60.000,00

79.589,95

10.410,05

90.000,00

Total

2.083.133,85

1.589.220,00

505.894,80

159.793,20

665.688,00

774.824,78

148.707,22

923.532,00

ANEXO II
Capítulo I: axudas para proxectos de cooperación no exterior doutros axentes de cooperación

Nº de expte.

Entidade solicitante

Denominación do proxecto

Pais de execución
do proxecto

Orzamento total

Subvención concedida

Total

Anualidade 2016

Anualidade 2017

PR 803 D
2016/45

Fundación Mujeres

Prevención da violencia de xénero e mellora da saúde sexual e reprodutiva das mulleres en 10 comunidades en El Viejo, Chinandega. Nicaragua. Fase 2

Nicaragua

114.729,95

102.762,00

41.104,80

61.657,20

PR 803 D
2016/22

Innovación, Cooperación, Cartografía e Territorio-Icarto

Fortalecemento das capacidades técnicas da ARA-Norte no ámbito dos sistemas de información xeográfica, da hidroxeoloxía e da hidroloxía. fase IV. Mozambique

Mozambique

158.976,00

142.626,00

57.050,40

85.575,60

PR 803 D
2016/40

Universidade de Santiago de Compostela -Laboratorio do Territorio (LaboraTe)

ECU3-ACT: Ecuador, desenvolvemento intelixente. Coñecemento en acción para a xestión territorial integrada. Ecuador

Ecuador

103.969,08

80.000,00

32.000,00

48.000,00

PR 803 D
2016/7

Fundación Galicia Innova

Programa de fomento e formación para o emprendemento sustentable con mozos no medio rural agrario da bacía do Chira-Piura-Perú

Perú

52.600,00

49.500,00

19.800,00

29.700,00

Total

156.569,08

374.888,00

149.955,20

224.932,80