Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Luns, 1 de agosto de 2016 Páx. 33888

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2016 pola que se anuncia a adxudicación de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola Orde do 28 de marzo de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 70, do 13 de abril).

Mediante a Orde do 28 de marzo de 2016 apróbanse as bases que rexen a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, de trinta e cinco (35) bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios (DOG núm. 70, do 13 de abril).

Concluído o prazo de presentación de instancias, e realizados os trámites previstos na referida orde, a comisión de valoración constituída ao abeiro do artigo 6 da convocatoria avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios fixados na convocatoria.

Á vista do informe da comisión de valoración, o secretario xeral de Cultura, como órgano instrutor, elevou o día 18 de xullo de 2016 a súa proposta de resolución definitiva, motivada, para a designación dos titulares das bolsas entre os solicitantes que acadaron unha maior puntuación, así como unha listaxe de suplentes cos restantes candidatos admitidos e a relación de candidatos excluídos desta convocatoria, segundo o establecido no artigo 6 desta convocatoria.

Ao abeiro do establecido no artigo 7 da Orde do 28 de marzo, ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria correspóndelle a resolución desta convocatoria.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

Primeiro. Aprobar a proposta presentada polo órgano instrutor realizada con base no informe da comisión de valoración, debidamente motivado, en todo o seu contido e conceder as 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios públicos ás candidatas e candidatos que se relacionan no anexo A desta resolución.

De acordo co artigo 2.6 da convocatoria, a contía das bolsas será de 880 euros brutos mensuais, nos cales van incluídos os custos da cota obreira á Seguridade Social durante o período comprendido entre a data de incorporación ao centro (1 de agosto de 2016) e ata o 28 de febreiro de 2017.

Segundo. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no anexo B desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que o/a bolseiro/a seleccionado/a non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa renuncia a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

Terceiro. Denegar as demais solicitudes presentadas polas causas que figuran no anexo C.

Cuarto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderán os/as interesados/as interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO A
Adxudicatarias/os das bolsas de formación en biblioteconomía

Nome e apelidos

Centro de destino

Puntuación

López Piñeiro, Carla

Biblioteca Pública de Ourense

24,60

Freire Vázquez, Silvia María

Biblioteca Municipal Central de Ferrol

21,30

Montes Crespo, Beatriz

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

19,96

Paz Mongil, Sara

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

19,67

García Novoa, Lorena

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

19,52

Fernández Fernández, Alba María

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

19,07

López Santos, Cristina

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

18,90

Sepúlveda Lorenzo, José Miguel

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

18,90

Aldegunde Rodríguez, Ana Teresa

Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

18,89

Prol Cid, María Soledad

Biblioteca Pública de Ourense

18,50

Díaz Carracedo, Susana

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

18,25

Pascual del Valle, Rocío

Biblioteca Pública de Lugo

18,02

Castrillón Vilela, María Montserrat

Biblioteca de Galicia

17,86

Bermejo García, Alba

Biblioteca de Galicia

17,42

Santamaría Charro, Sara

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

16,15

Novelle López, Laura

Biblioteca Pública de Ourense

15,94

Paz Fernández, Sara

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

15,86

Viñas Martínez, Adriana

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

15,55

Pérez Calvo, Laura

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

15,54

González Botana, Ana María

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

15,52

Díaz Ruíz, Miriam

Biblioteca Pública de Lugo

15,30

Martínez Pérez, María

Biblioteca de Galicia

14,78

Portas Portas, María Luisa

Biblioteca de Galicia

14,46

Vieites Lías, Paula

Biblioteca de Galicia

14,45

Santos Gestido, María Ilduara

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

14,01

Calvo Domínguez, Rocío

Biblioteca de Galicia

13,80

Pita Couselo, María Almudena

Biblioteca Pública de Lugo

13,71

Gallego Tojo, Diego

Biblioteca de Galicia

13,70

López Martínez, Juan Ramón

Biblioteca Pública de Lugo

13,56

Cousillas Lino, Adriana Candela

Biblioteca de Galicia

13,41

Cajigal Faginas, Sara

Biblioteca de Galicia

12,72

Cutrín Mosteiro, Miguel

Biblioteca Pública de Ourense

12,53

González Naveiras, Alejandro

Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

12,52

Gómez Fernández, Cristina

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

12,50

Cebreiro Iglesias, Ana

Biblioteca de Galicia

12,49

ANEXO B
Relación de suplentes para a adxudicación das 35 bolsas

Orde de prelación

Apelidos

Nome

Puntuación

1

Portas Portas

Mª Luisa

14,46

2

Vieites Lías

Paula

14,45

3

Santos Gestido

María Ilduara

14,01

4

Arca Somoza

Silvia

13,85

5

Calvo Domínguez

Rocío

13,80

6

Pita Couselo

María Almudena

13,71

7

Gallego Tojo

Diego

13,70

8

López Martínez

Juan Ramón

13,56

9

Cousillas Lino

Adriana Candela

13,41

10

Porto Janeiro

José Mª

13,12

11

Alonso Riobó

José Manuel

12,85

12

Penedo Vázquez

Eva

12,76

13

Justo Rajó

Ana Belén

12,74

14

Cajigal Faginas

Sara

12,72

15

Bastos Boubeta

María Nieves

12,62

16

Cutrín Mosteiro

Miguel

12,53

17

González Naveiras

Alejandro

12,52

18

Gómez Fernández

Cristina

12,50

19

Cebreiros Iglesias

Ana

12,49

20

Gamallo Lama

Patricia

12,46

21

Díaz Novo

Mª Faia

12,44

22

Edreira Armesto

Emilia

12,40

23

Rivadulla Costa

Diego

12,34

24

Sampedro López

Roque

12,25

25

Rey Modia

Jesús

12,25

26

Arcay Barral

Ángel María

12,25

27

Magán Abollo

Manuel

12,21

28

Sánchez Pérez

María Luz

12,21

29

Fernández Ferreiro

Marcos

12,20

30

Conde Portela

Ana Mª

12,18

31

Galbán Malagón

Carlos José

12,16

32

Fernández Cabeleiro

Pablo

12,15

33

Bermúdez Beloso

Mariña

12,10

34

Sixto Barcia

Ana María

12,09

35

Garrido Lavandeira

Mónica

12,06

36

Rey Rey

Leonor María

12,04

37

Lois Peón

Yolanda

12,03

38

Vigo Núñez

Raquel

11,96

39

Rodríguez Añón

María Elena

11,95

40

Lorente Balado

Carlota

11,93

41

García Diéguez

Ana

11,90

42

Venancio Zambrano

Raquel

11,89

43

Galiano Leis

Beatriz

11,84

44

Mandiás Couto

Pedro

11,79

45

Blanco Casás

Laura

11,79

46

Parga Méndez

Beatriz

11,78

47

Castro Paredes

Inmaculada

11,77

48

Seijas Álvarez

Yesmina

11,75

49

Iglesias Blanco

Anastasio Santos

11,70

50

Román Carreiro

Adrián

11,67

51

Vázquez Rodríguez

Ana Belén

11,60

52

Amate Sánchez

José María

11,60

53

Prol Cid

Yesica

11,59

54

Liñeiro Domínguez

Iván

11,53

55

Fernández Parada

Raquel

11,53

56

Bermúdez Blanco

Beatriz

11,53

57

González Pereira

Andrea

11,49

58

Vázquez Pazos

Rodrigo

11,49

59

Blanco Uzal

Teresa

11,46

60

Conde Cid

Natalia

11,43

61

Piñeiro Rodríguez

Marta

11,29

62

Rionegro Dabarca

Adriana

11,29

63

Novoa García

Mª Carmen

11,25

64

Arias Abella

Paula

11,24

65

Torres Cortizo

Anxo

11,22

66

Rodríguez Saá

Tamara

11,17

67

Rial Martínez

Elena

11,14

68

Fariña Jamardo

José Manuel

11,14

69

González Martínez

Ánxela

11,13

70

Gregorio Mosquera

Pedro

11,13

71

García Santalla

Margarita

11,11

72

Bravo Suárez

Silvia

11,09

73

Rodríguez Souto

Sara

11,08

74

Aguete de Pazos

Arancha

11,08

75

Ramos Pintos

Brandán

11,06

76

Torrado Gándara

Lorena

11,05

77

Santalla Iglesias

Sara

11,04

78

Rodríguez Rodríguez

Sheila

11,03

79

Del Río Canedo

Verónica

11,01

80

Andrade Rama

Carla

11,01

81

Cid Álvarez

Sara

11,00

82

Carreño Rodríguez

Alejandra

10,93

83

Logares Carbajales

Borja

10,88

84

Lafuente Gaspar

Isis Laura

10,88

85

González Díaz

Gabriel

10,87

86

Martínez Rodríguez

Sabela Pindusa

10,83

87

Segura Ordóñez

Ainhoa

10,82

88

Senín Álvarez

Javier Ignacio

10,79

89

Pérez de Lis Martínez

Esther Elena

10,77

90

Mañá Ares

Rubén

10,77

91

Hernández Segura

Victoria

10,75

92

Veiga Galindo

Natalia

10,71

93

Suárez Martínez

Pilar

10,69

94

Rodríguez Martínez

Xoel

10,67

95

Iglesias Baz

Jessica

10,66

96

Sánchez Díaz

Juan Carlos

10,66

97

Reinoso Maset

Daniel Uxío

10,64

98

Domínguez Álvarez

Laura

10,62

99

González Lemos

Jorge

10,60

100

Díaz Prieto

Paula

10,58

101

Sanz Álvarez

Patricia

10,57

102

Santamaría Riveiro

Laura

10,56

103

Méndez Pazos

Uxío

10,55

104

Blanco Rosas

Jesús José

10,55

105

Sánchez Vázquez

Iago

10,53

106

Cordeiro Macenlle

Rebeca

10,53

107

Isorna Espinosa de los Monteros

Manuel Alejandro

10,53

108

Vegas Calzado

Cristian

10,52

109

Martínez Pazos

Fátima

10,50

110

Conde Martínez

Lorena

10,50

111

Gómez-Aller Andrés

Diego

10,50

112

Romero Doural

Noemí

10,47

113

Martín Rodríguez

Irene

10,44

114

Losada Cuquejo

Alba

10,43

115

Doval García

Gumersindo

10,40

116

Valiño Cid

Cecilia

10,39

117

Pérez Vilas

Rubén

10,39

118

Liñeiro Gerpe

Nuria

10,38

119

Sacco Alonso

Beatriz

10,37

120

Lorenzo Garrote

Antía

10,36

121

Fernández Domínguez

Rita María

10,35

122

Peleteiro Román

Francisco Manuel

10,35

123

Dubert Bolaño Ribadeneira

Regina

10,32

124

González Puga

Cristóbal

10,27

125

Rodríguez Costas

Iria

10,27

126

Boullosa Rodríguez

Paula

10,20

127

Iglesias Pardo

Miguel

10,19

128

Rodríguez Villar

Helena

10,16

129

Marco Llobet

Bernat

10,10

130

Garrido Pereira

Roberto

10,10

131

Rey García

Águeda

10,09

132

Pedreira Sánchez

Lucía

10,08

133

Piñón Domínguez

Adrián

10,06

134

Martínez Parada

Marta

10,02

135

Torres Iglesias

Diego

10,01

136

Grela del Río

Adriana

10,00

137

Santamarina Peláez

Eva

10,00

138

Gómez Gago

Elena

10,00

139

Bello Campos

Silvia

10,00

140

Migal Filgueiras

Iago

9,99

141

Moure Prado

Rosario

9,98

142

Vila Ferreiro

Lucía

9,97

143

Campaña Batalla

María Celeste

9,97

144

Santiago Arnoso

Francisco Borja

9,95

145

Del Río Miranda

Adriana

9,91

146

Márquez Seoane

Enrique

9,88

147

Gulías Troitiño

María Isabel

9,85

148

López Rivera

Daniel

9,84

149

López Prieto

Ángela

9,84

150

Maseda Lozano

Martiño

9,80

151

Castro Vigo

Eva

9,79

152

Valenzuela Pedraza

Soledad

9,75

153

Alonso Rodríguez

Brian

9,75

154

Pena Rodríguez

Maite

9,75

155

Martínez Prado

Gutier

9,73

156

Novo Sánchez

Manuel

9,71

157

Nogueira González

Ramón

9,69

158

Sande Noya

María Concepción

9,68

159

Reyes González

José Ángel

9,65

160

Suárez Recouso

Estela

9,63

161

Tomás Botella

Bernardo

9,62

162

Martínez Varela

Estefanía

9,62

163

Pardo Lemos

María José

9,56

164

Castro González

Mª Milagros

9,55

165

Méndez Santiago

Paula

9,53

166

Cáceres López

Aarón

9,51

167

Godoy Calderón

Asier

9,50

168

Martínez Barreiro

Manuela

9,50

169

Álvarez Fernández

Carmen

9,49

170

Pouso Iglesias

María Jesús

9,48

171

Fernández García

Raquel

9,48

172

Troncoso Rodríguez

María Tecla

9,41

173

Martínez Gómez

Javier

9,40

174

González Abuín

Alba

9,40

175

Colmeiro Romero

Eva

9,40

176

Vidal Cervo

Sonia

9,40

177

Barreiro Molano

Olalla

9,40

178

Pereira Monteagudo

Mª José

9,38

179

Oti Rodríguez

Lidia

9,37

180

Borrajo Viana

Consuelo

9,36

181

Veloso Recarey

Mª Dolores

9,33

182

Rodríguez Iglesias

Raúl

9,30

183

Sampedro Pereira

Alexandra

9,28

184

Lemiña Lemus

Mª del Mar

9,27

185

López Patiño

Mª Fiodora

9,20

186

Merino Mouriño

Patricia

9,20

187

Alonso Comesaña

Mirian

9,10

188

De Castro Martínez

Cristina Rosalía

9,10

189

Barcala Gil

María José

9,08

190

Blanco Martín

Mª de las Nieves

9,05

191

Gómez Torre

Clara Eugenia

8,99

192

Prada Piñeiro

Nereida

8,97

193

Teixeira Carballeda

Eva

8,80

194

Ureña Cruz

Daniel

8,78

195

Gallego Paredes

Noelia

8,53

196

Quiñones Padilla

Teresa Estrella

8,44

197

Reyes Cubells

Marta

8,30

198

Sánchez Sánchez

Lorena

8,30

199

Julián

López Nogales

8,30

200

Figueira Baña

Sandra

8,13

201

Vale Díaz

David

8,10

202

Moreno López

Laura

8,01

203

Babarro Rodríguez

Diana

7,88

204

Marroquín Ortiz

Noelia

7,81

205

García Alonso

Natalia

7,76

206

Cubillo Fernández

Raúl

7,67

207

Jiménez Franco

María

7,58

208

Guerrero Fernández

Tamara

7,57

209

Coronilla Blanco

María

7,38

210

De la Cruz Gutiérrez

Ana

7,35

211

Salgado Loureiro

José Ángel

7,32

212

Estrada Álvarez

Noelia

7,26

213

González Sotelo

Cristina

7,11

214

Ruiz Serna

Carlos

7,06

215

Justo Barreira

Susana

7,04

216

Cerviño Iglesia

Carlos

6,98

217

Blanco Ramos

Marta

6,92

218

Rodríguez Seoane

Brenda

6,92

219

Rey Presas

Erea

6,89

220

Lorenzo Otero

Juan Luis

6,82

221

Salvado López

Ángel

6,77

222

De los Ríos Conde

Alexander

6,68

223

Molina Arenas

Alicia

6,56

224

Zafra Castellano

Manuel Jesús

6,55

225

Pena Espiño

Óscar

6,47

226

Iglesias Díaz

Paula

6,33

227

Carrera Póñez

Noemí

6,32

228

González Lomba

Elena

6,29

229

Ribeiro Vázquez

Jacobo

6,22

230

Alcalde Vázquez

Sara

6,10

231

Faro González

Ana Isabel

6,07

232

Cocina Díaz

Irene

6,05

233

Díaz Pampín

María América

5,92

234

Bataller Mahiques

Ángela

5,80

235

Ledo Baeza

Marina

5,80

236

Vázquez Pereira

Susana

5,80

237

García Marín

Paloma

5,61

238

Pérez Pavón

Jennifer

5,30

239

Vázquez González

María Dolores

4,95

240

Bertolo Fafián

Alejandro

3,50

241

Fernández Quiza

Rosa Susana

3,50

242

Sánchez Rodríguez

Xoán Manuel

0,00

Relación definitiva de excluídos

Apelidos

Nome

Motivo

Delgado Álvarez

Amancio

1

Conde Arosa

María

1

Boquete Veiga

María

3

Lampón González

Rocío

3

Estévez Hernández

Henrique Salvador

2

García Sánchez

Jorge

3

Vázquez Núñez

María José

3

Roca Otero

Sergio

1

González Parga

Silvia

2

Causas de exclusión, artigos 3 e 5.4 da Orde do 28 de marzo de 2016:

1: non achega a titulación requirida pola convocatoria, artigo 3.

2: solicitude fóra de prazo, artigo 5.4.

3: beneficiarse durante máis de 6 meses desta mesma bolsa, artigo 3.