Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 145 Martes, 2 de agosto de 2016 Páx. 33986

I. Disposicións xerais

Presidencia da Xunta de Galicia

LEI 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego de estatística 2017-2021.

Exposición de motivos

I

O artigo 27.6 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle a competencia exclusiva da estatística para os fins da Comunidade Autónoma.

En aplicación deste artigo, o Parlamento aprobou a Lei 9/1988, de estatística de Galicia (LEG), modificada polas leis 7/1993, do 24 de maio; 10/2001, do 17 de setembro; 16/2006, do 27 de decembro, e 8/2011, do 9 de decembro. Nela establécese que o Plan galego de estatística (PGE) é o instrumento de ordenación e planificación desta actividade, mediante a progresiva constitución do Sistema estatístico, entendendo por tal o conxunto ordenado e integrado de métodos, procedementos e resultados dos seus axentes institucionais.

O Parlamento aprobou catro plans para os períodos 1998-2001, 2002-2006, 2007-2011 e 2012-2016, nos cales se fixaban os obxectivos que se debían concretar nos programas anuais.

Logo de se esgotar o cuarto plan, procede aprobar un novo para, mediante un sistema de planificación por obxectivos, crear, organizar e difundir coñecemento estatístico, acorde coas necesidades das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e mais da cidadanía. Para conseguilo, formúlanse obxectivos de tres tipos: informativos, instrumentais e de calidade.

Os primeiros concrétanse en metas estatísticas para responderen ás necesidades de información da sociedade. A planificación por metas dota o plan da flexibilidade necesaria para adaptarse á realidade cambiante e facilitar a cooperación con outros sistemas estatísticos oficiais, de acordo cos compromisos de coherencia, integración, harmonización e uso eficiente dos recursos públicos. Son tamén obxectivos informativos os vinculados coas liñas de actuación salientables do plan e coa consideración da perspectiva de xénero.

Os obxectivos instrumentais fixan as características que deben ter os procesos para organizar, recoller, elaborar e difundir estatísticas. Os de calidade establécense de acordo co Código de conduta para as estatísticas europeas, adoptado polo Comité do Sistema Estatístico Europeo o 28 de setembro de 2011.

A actividade que se realice en desenvolvemento deste plan axustarase aos principios e ás garantías de interese público, obxectividade e corrección técnica, obriga de colaboración, segredo estatístico e difusión de resultados, establecidos no capítulo III da LEG, así como ás recomendacións do Código de conduta para as estatísticas europeas. Formarán parte desta actividade as tarefas de recompilación, elaboración e ordenación sistemática da información cuantificable, a publicación e difusión de resultados necesarios ou útiles para o coñecemento cuantitativo, a análise das realidades demográfica, agraria, pesqueira, industrial, comercial, financeira, de servizos, social, cultural e ambiental de Galicia e, en xeral, calquera cuestión referida ás condicións de vida, fins e competencias da Comunidade Autónoma. Tamén se inclúen nesta categoría as tarefas previas ou complementarias das anteriores que non fosen incluídas dentro delas, as legalmente exixibles ou tecnicamente necesarias para poder acadar os requirimentos que establecen as normas estatísticas e mais as de innovación, investigación e desenvolvemento técnico, metodolóxico e normalizador no eido estatístico.

O Sistema estatístico proverá información para que a cidadanía poida exercer os seus dereitos, orientar a xeración de riqueza e benestar, potenciar a creación de coñecemento e favorecer a toma de decisións. A inclusión na oferta de información estatística dos metadatos necesarios para axudar a comprender o significado dos resultados difundidos contribuirá á consecución destes obxectivos.

II

A lei ten tres títulos, unha disposición adicional, unha transitoria, unha derrogatoria, dúas derradeiras e tres anexos.

O título preliminar consta dun único capítulo de disposicións xerais, onde se recollen o obxecto da lei, o seu período de aplicación e as principais definicións.

Os títulos I e II correspóndense coas dúas dimensións do plan: planificación e ordenación da actividade estatística, respectivamente. O primeiro capítulo do título I agrupa os obxectivos do plan e o segundo establece como se satisfán mediante os programas anuais. O título II ten catro capítulos, sobre os proxectos técnicos e estatística oficial, a recollida e cesión de información, a colaboración institucional e o inventario de operacións e actividades estatísticas.

Nos anexos figuran a estrutura temática do plan, a relación das metas de información e o inventario inicial das operacións e actividades.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, promulgo en nome do rei a Lei do Plan galego de estatística 2017-2021.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. O obxecto desta lei é aprobar o Plan galego de estatística (PGE) 2017-2021, instrumento de ordenación, sistematización e planificación da función estatística para os fins da Comunidade Autónoma, ao amparo do artigo 27.6 do Estatuto de autonomía de Galicia e da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia.

2. Os obxectivos do PGE 2017-2021 clasifícanse en informativos, instrumentais e de calidade. Os primeiros comprenden as metas de información, a perspectiva de xénero e as liñas de actuación salientables.

3. Os obxectivos do PGE 2017-2021 concrétanse nos programas anuais executados pola organización estatística da Comunidade Autónoma.

4. Forman parte desta organización o Instituto Galego de Estatística, os órganos estatísticos sectoriais (OES) e o Consello Galego de Estatística.

5. A organización estatística desenvolverá as súas relacións internas e externas no marco deste plan.

Artigo 2. Definicións

1. Para cubrir as metas de información e ampliar a información dispoñible sobre Galicia programaranse anualmente operacións estatísticas (OE) e actividades estatísticas (AE).

2. Para cubrir os outros obxectivos do plan poderanse programar actividades de interese estatístico (AIE).

3. Para os efectos desta lei, enténdese por:

3.1. Operación estatística (OE): execútase consonte un proxecto técnico e coa participación dunha administración pública galega nalgunha fase a maiores da difusión. É de difusión obrigatoria e debe estar clasificada dentro das alíneas seguintes, ou ser unha combinación delas:

a) Censo.

b) Enquisa por mostraxe.

c) Toma directa de datos.

d) Explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios.

e) De síntese: sistema de indicadores, números índices, contas económicas, proxeccións e métodos de estimación indirecta.

3.2. Actividade estatística (AE): execútase sen proxecto técnico pero coa finalidade de difundir resultados que contribúan a ampliar a información estatística dispoñible sobre Galicia.

4. As operacións estatísticas (OE) pódense programar nos seguintes estados:

a) En implantación: operación con proxecto técnico que se executa por primeira vez e que non está sometida a todos os requirimentos das operacións en curso. Este estado permite comprobar se o proxecto técnico é axeitado para conseguirmos os obxectivos previstos.

b) En curso: operación periódica ou irregular con proxecto técnico, que dá lugar a unha serie cronolóxica ou permite a comparanza temporal con outros períodos.

c) En cumprimento: operación que se executa no marco de convenios, acordos, decretos de transferencia ou calquera outro tipo de norma ou vínculo xurídico, de xeito que as súas características técnicas xa veñen reguladas por outra administración.

d) En reestruturación: operación en curso ou en cumprimento cuxo proxecto técnico sufriu cambios substanciais.

Artigo 3. Período de aplicación

1. O PGE 2017-2021 formula obxectivos para o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2021. De non se aprobar un novo ao seu vencemento, quedará prorrogado ata a entrada en vigor do seguinte.

2. O Consello da Xunta aprobará programas estatísticos anuais para desenvolver este plan.

Artigo 4. Avaliación

O Instituto Galego de Estatística elaborará un informe de avaliación do PGE, que someterá á consideración do Consello Galego de Estatística e poñerá en coñecemento do Parlamento mediante unha comparecencia específica.

TÍTULO I

Planificación da actividade estatística

CAPÍTULO I

Obxectivos

Artigo 5. Obxectivo central

1. O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o Sistema estatístico público galego e conseguir un conxunto coherente, rigoroso e actualizado de datos, que contribúa ao coñecemento e á análise da realidade ao tempo que responda ás demandas de información das institucións públicas, dos axentes económicos e sociais e mais da cidadanía, coa adecuación aos criterios de economía e de aproveitamento das fontes existentes, a minimización das molestias ás e aos informantes e a garantía do segredo estatístico.

2. Este obxectivo central desenvólvese en:

a) Obxectivos informativos, que comprenden os temas por abordar para responder ás metas de información, á perspectiva de xénero e ás liñas de actuación salientables. Para satisfacelos, os programas anuais incluirán operacións e actividades estatísticas.

b) Obxectivos instrumentais, que pretenden conseguir metodoloxías máis sólidas, procedementos estatísticos axeitados, diminución da carga de resposta e aumento na eficiencia. Para satisfacelos, os programas incluirán actividades de interese estatístico.

c) Obxectivos de calidade, que fixan as características desexables das estatísticas. Para satisfacelos, os programas incluirán actividades de interese estatístico axustadas ás demandas e necesidades da poboación galega.

Artigo 6. Obxectivos informativos

1. O plan inclúe as metas relacionadas no anexo II, que son os obxectivos específicos de información do quinquenio. Para que a oferta estatística sexa relevante e facilite a comparanza temporal con outros períodos, conservaranse as metas con difusión de resultados do PGE 2012-2016, sen prexuízo da inclusión doutras novas.

2. As metas de información clasifícanse nas áreas e seccións temáticas do anexo I. Para a súa avaliación consideraranse as operacións e as actividades estatísticas dos programas con difusión de resultados.

3. Consonte o establecido no artigo 9 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, todas as operacións e actividades estatísticas deberán ter en conta a perspectiva de xénero. As incluídas nos programas que recaden datos sobre persoas físicas deberanse recoller e difundir por sexo.

4. Como liñas de actuación salientables, profundarase na análise das seguintes materias: demografía, estrutura sociolaboral, estrutura sociocultural, cohesión territorial, conxuntura económica e estrutura económica.

Artigo 7. Obxectivos instrumentais

1. O Instituto Galego de Estatística implantará unha política de formación profesional continua para o persoal estatístico da Comunidade Autónoma.

2. Realizarase investigación estatística e cooperarase coa comunidade científica e outras institucións para mellorar os métodos e procedementos.

3. Intensificarase o uso estatístico das fontes administrativas e estableceranse os procedementos de colaboración entre as persoas propietarias e as autoridades estatísticas para garantir a calidade da información.

4. Utilizaranse as fontes xa existentes para evitar que se dupliquen as solicitudes de información.

5. Aproveitarase o desenvolvemento das tecnoloxías da información e as comunicacións para optimizar as formas tradicionais de recollida e difusión de información e mais para explorar a potencialidade das novas fontes de información masiva.

6. Consolidaranse e profesionalizaranse os órganos estatísticos sectoriais.

Artigo 8. Obxectivos de calidade

Son obxectivos de calidade:

1. Relevancia: as estatísticas deseñaranse consonte as necesidades das persoas usuarias. Analizaranse o interese e a utilidade das estatísticas.

2. Precisión e fiabilidade: as estatísticas tentarán reflectir a realidade axeitadamente. Avanzarase na validación das operacións estatísticas.

3. Oportunidade e puntualidade: as estatísticas divulgaranse consonte un calendario e seguindo as recomendacións europeas sobre a súa comunicación.

4. Coherencia e comparabilidade: as estatísticas realizaranse sobre a base de normas comúns con respecto ao alcance, as definicións, as unidades e as clasificacións. Promoveranse a normalización e a homoxeneidade de métodos que permitan comparar a información proporcionada polo Sistema estatístico de Galicia con respecto ao estatal e ao europeo.

5. Accesibilidade: as estatísticas difundiranse nun sitio web específico, doadamente accesible, acompañadas de metadatos.

6. Transparencia: reforzarase a transparencia das estatísticas.

CAPÍTULO II

Programa estatístico anual

Artigo 9. Contido

1. Para satisfacer os obxectivos do plan, o programa incluirá operacións, actividades estatísticas e actividades de interese estatístico.

2. Nas operacións estatísticas (OE) e nas actividades estatísticas (AE) especificaranse os datos seguintes:

a) Os organismos responsables.

b) As metas de información ou os outros obxectivos informativos.

c) Os obxectivos concretos.

d) Os ámbitos de investigación.

e) A periodicidade.

f) O orzamento aproximado.

g) As formas e os prazos de difusión.

3. Nas operacións figurarán tamén o estado e, se procede, as persoas ou entidades obrigadas a subministraren información, así como as compensacións económicas previstas no artigo 23 da Lei de estatística de Galicia. As formas e os prazos de difusión especificaranse só nas programadas en curso e en cumprimento coa difusión prevista no ano.

4. Nas actividades de interese estatístico (AIE) especificaranse as liñas de actuación salientables, os obxectivos instrumentais ou os obxectivos de calidade que satisfán.

Artigo 10. Aprobación e vixencia

1. O Instituto Galego de Estatística elaborará o proxecto de programa estatístico, logo do informe do Consello Galego de Estatística.

2. O Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará por decreto o programa estatístico.

3. A vixencia do programa coincidirá co ano natural, sen prexuízo da súa prórroga respecto das operacións que pola súa natureza sexa necesario continuar.

Artigo 11. Seguimento

O Instituto Galego de Estatística realizará un informe anual de seguimento do programa para a súa consideración polo Consello Galego de Estatística. Deste informe daráselle conta ao Parlamento de Galicia.

Artigo 12. Execución

1. Os órganos da Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico executarán o programa, directamente ou en colaboración con outras entidades públicas ou privadas, mediante acordos, convenios ou contratos. Todos eles quedarán obrigados a cumprir o segredo estatístico, incluso despois de rematar os devanditos acordos, convenios ou contratos.

2. O Instituto Galego de Estatística (IGE) será, con carácter xeral, o organismo responsable das operacións cuxo ámbito de investigación implique simultaneamente varios sectores económicos ou ámbitos sociais. As operacións de carácter sectorial executaranas preferentemente os órganos ou as entidades públicas que sexan competentes na materia ou que, do exercicio das súas funcións, obteñan información susceptible de explotación estatística. Cando o departamento careza dos medios necesarios para realizar unha actividade, o IGE, dentro dos seus recursos, poderá levala a cabo para obter información sobre unha meta insatisfeita.

3. O contido e a execución do programa estarán suxeitos ás dispoñibilidades orzamentarias e organizativas.

TÍTULO II

Ordenación da actividade estatística

CAPÍTULO I

Proxecto técnico e estatística oficial

Artigo 13. Proxecto técnico

1. As operacións dos programas dispoñerán dun proxecto técnico, visto polo Consello Galego de Estatística (CGE) e de carácter público.

2. O proxecto técnico sistematizará os procedementos de execución de cada operación, e debe especificar as metas de información, describir como se aborda a perspectiva de xénero e detallar que soporte se utiliza para recoller datos individualizados.

3. O Instituto Galego de Estatística (IGE), de acordo cos seus recursos, prestará asistencia na redacción dos proxectos do resto dos axentes do sistema e elevaraos á consideración do CGE.

4. Coa finalidade de construír un sistema integrado de contas económicas, o IGE participará na elaboración e execución dos proxectos técnicos relativos ás operacións de síntese desta clase.

Artigo 14. Estatística oficial

1. As operacións dos programas son oficiais logo da publicación de resultados segundo o seu proxecto técnico.

2. Os resultados das operacións serán difundidos preferentemente polos organismos responsables. De acordo cos puntos 8 e 9 do artigo 39 da Lei de estatística de Galicia, o Instituto Galego de Estatística (IGE) poderá solicitar estes resultados para a súa recompilación, almacenaxe e difusión.

3. Deberán ser obxecto de aprobación expresa os resultados das operacións oficiais que sexan aplicables de forma obrigatoria ás relacións e situacións xurídicas en que a Comunidade Autónoma teña competencia para os impoñer. Seguirase o seguinte procedemento:

a) As propostas de aprobación serán presentadas polos organismos responsables perante o IGE, que emitirá un informe preceptivo sobre o cumprimento das normas estatísticas aplicables.

b) O IGE poderá requirir dos organismos responsables toda a información que considere necesaria para elaborar este informe.

c) De ser o informe favorable, o IGE aprobará con carácter provisional os resultados e poñeraos en coñecemento do Consello Galego de Estatística e do Consello da Xunta. Logo de transcorrer o prazo de tres meses, se non se reciben obxeccións expresas, aqueles quedarán aprobados definitivamente e serán publicados no Diario Oficial de Galicia.

CAPÍTULO II

Recollida e cesión de información

Artigo 15. Colaboración cidadá

Será obrigatoria a colaboración cidadá nas operacións dos programas. A información por subministrar axustarase ao establecido nos correspondentes proxectos técnicos. En cada programa especificaranse os colectivos obrigados a subministraren información.

Artigo 16. Datos de orixe administrativa

Se for necesario utilizar datos de fontes administrativas para realizar unha operación programada, os órganos, as autoridades e o persoal funcionario encargado da súa custodia prestarán a máis rápida e áxil colaboración, a cal podería consistir na cesión dos datos necesarios para executala segundo o proxecto técnico.

Artigo 17. Cesión da información estatística

A información sometida ao segredo estatístico só se poderá ceder para elaborar unha operación incorporada nos programas á unidade responsable da súa realización, sempre que sexa necesaria e a unidade forme parte da organización estatística de Galicia. Tamén se poderá ceder información no marco de acordos e convenios entre organismos públicos competentes en materia estatística.

CAPÍTULO III

Colaboración institucional

Artigo 18. Colaboración externa

1. No ámbito das súas competencias, a organización estatística de Galicia poderá colaborar co Instituto Nacional de Estatística e con outras entidades e organizacións locais, autonómicas, estatais, europeas ou internacionais. Farase especial énfase na cooperación transfronteiriza coa Rexión Norte de Portugal.

2. No ámbito das súas competencias, a organización estatística de Galicia poderá establecer unha colaboración con entidades e organizacións privadas.

Artigo 19. Cooperación, colaboración e asistencia no ámbito interno

1. O Instituto Galego de Estatística (IGE) deberá ser informado con carácter previo de todos os convenios e acordos que en materia estatística formalice calquera órgano ou entidade do sector público autonómico.

2. As actividades estatísticas derivadas destes convenios ou acordos quedarán amparadas por esta lei e incluiranse nos programas anuais, logo do informe favorable do IGE.

3. No marco do principio de autoprovisión de servizos, o IGE será consultado previamente sobre os expedientes de contratación externa que pretendan tramitar os órganos e as entidades do sector público autonómico para desenvolveren algunha das actuacións recollidas no catálogo aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 20. Planificación

1. O Instituto Galego de Estatística e os órganos estatísticos sectoriais (OES) que corresponda deberán ser informados previamente de todos os plans de carácter xeral, por abrangueren varios ámbitos ou sectores, que formalicen os órganos e as entidades do sector público autonómico, cando poidan precisar información elaborada ao abeiro dos instrumentos de planificación estatística.

2. Para que o Sistema estatístico de Galicia provea información para estes plans, esta deberá ser incluída nos programas como operación ou actividade estatística, independentemente de que haxa unha meta de información prevista.

Artigo 21. Creación de rexistros e sistemas de información

Para garantir o cumprimento dos criterios recollidos no artigo 5.1, o Instituto Galego de Estatística e os órganos estatísticos sectoriais (OES) que corresponda deberán ser consultados, con carácter previo, dos rexistros administrativos e sistemas de información susceptibles de explotación estatística, creados polos órganos e as entidades do sector público autonómico.

CAPÍTULO IV

Inventario de operacións e actividades estatísticas

Artigo 22. Inventario de operacións e actividades estatísticas

1. O inventario será o marco de actuación da organización estatística da Comunidade Autónoma e recollerá as operacións e as actividades estatísticas dos programas.

2. Os órganos e as entidades do sector público autonómico facilitaranlle ao Instituto Galego de Estatística información sobre a actividade estatística que realizan, co fin de contribuír a un maior coñecemento desta e de proceder ao seu inventario.

Artigo 23. Contido

1. Nas operacións estatísticas (OE) e actividades estatísticas (AE) especificaranse:

a) O nome.

b) Os organismos responsables.

c) As metas de información ou os outros obxectivos informativos.

d) Os obxectivos concretos.

2. Nas operacións figurarán tamén a periodicidade e, de proceder, os cuestionarios.

Artigo 24. Altas

1. No anexo III figuran as operacións en curso ou en cumprimento e as actividades estatísticas do anterior plan, que formarán parte do inventario inicial. As operacións e as actividades causarán alta no inventario cando aparezan por primeira vez nun programa. As operacións daranse de alta en implantación, agás as que se poidan introducir en cumprimento e dispoñan da súa metodoloxía.

2. Poderá inventariarse unha operación ou unha actividade cando na normativa de creación dun rexistro administrativo ou sistema de información se estableza a posibilidade de realizar unha estatística e se determine o organismo responsable.

Artigo 25. Modificacións

Con cada programa anual modificaranse os datos do inventario. Para cambiar a periodicidade ou deixar de programar unha operación, o organismo responsable deberalle comunicar ao Instituto Galego de Estatística estas circunstancias, coa súa xustificación. Delas daráselle conta ao Consello Galego de Estatística.

Disposición adicional única

O contido e os obxectivos deste plan están conectados co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 e, dentro deste, enmárcanse no eixe instrumental «Administración moderna, eficiente e de calidade» (eixe 5), na prioridade de actuación «Administración transparente, eficiente e orientada a resultados», e no obxectivo de «Desenvolver o sistema de información estatística oficial como un dos piares nos que se deben asentar as políticas de transparencia».

Disposición transitoria única

A organización estatística de Galicia poderá programar operacións e actividades estatísticas que tenten satisfacer as metas sen difusión do PGE 2012-2016.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao previsto nesta lei e, expresamente, a Lei 8/2011, do 9 de novembro, do Plan galego de estatística 2012-2016, sen prexuízo do que se refire á execución e ao seguimento do Programa anual 2016 e á avaliación do Plan galego de estatística 2012-2016.

Disposición derradeira primeira

Autorízase o Consello da Xunta para que dite as disposicións necesarias para desenvolver e executar esta lei.

Disposición derradeira segunda

Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2017.

Santiago de Compostela, vinte e oito de xullo de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

ANEXO I

Estrutura temática

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Sección 1.1. Territorio e recursos naturais.

Sección 1.2. Medio ambiente.

Área 2. Sociedade

Sección 2.1. Poboación e fogares.

Sección 2.2. Sanidade.

Sección 2.3. Educación e capital humano.

Sección 2.4. Traballo.

Sección 2.5. Condicións sociais.

Sección 2.6. Cultura, deporte e lecer.

Sección 2.7. Vivenda.

Área 3. Estrutura produtiva

Sección 3.1. Sector agrario.

Sección 3.2. Pesca e acuicultura.

Sección 3.3. Enerxía e industria.

Sección 3.4. Construción.

Sección 3.5. Servizos de mercado.

Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado.

Sección 3.7. Mercados e prezos.

Sección 3.8. Actividade empresarial.

Sección 3.9. Sistema de contas.

Área 4. Coñecemento e tecnoloxía

Sección 4.1. Sociedade da información.

Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía.

ANEXO II

Metas de información

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Sección 1.1. Territorio e recursos naturais

Territorio (antiga 1.1.1).

Estradas (antiga 1.1.3).

Caza e pesca continental (antiga 1.1.8).

Recursos naturais e biodiversidade (antiga 1.1.9).

Sección 1.2. Medio ambiente

Climatoloxía (antiga 1.2.1)

Calidade do aire (antiga 1.2.2).

Reservas de auga (antiga 1.2.3).

Calidade e depuración de auga (antiga 1.2.4).

Residuos urbanos e industriais. Reciclaxe (antiga 1.2.5).

Hábitos e prácticas ambientais (antiga 1.2.7).

Área 2. Sociedade

Sección 2.1. Poboación e fogares

Estática e dinámica da poboación (antiga 2.1.1).

Estrutura dos fogares (antiga 2.1.2).

Dinámica dos fogares (antiga 2.1.3).

Proxeccións demográficas (antiga 2.1.4).

Sección 2.2. Sanidade

Asistencia sanitaria (antiga 2.2.1).

Listas de agarda (antiga 2.2.2).

Estado xeral de saúde da poboación (antiga 2.2.4).

Morbilidade (antiga 2.2.5).

Mortalidade por causas (antiga 2.2.6).

Consumo de drogas e asistencia ás persoas drogodependentes (antiga 2.2.7).

Sección 2.3. Educación e capital humano

Ensino preobrigatorio (antiga 2.3.1).

Ensino obrigatorio (antiga 2.3.2).

Ensino postobrigatorio non universitario (antiga 2.3.3).

Acceso á universidade. Oferta e demanda de titulacións (antiga 2.3.4).

Ensino universitario (antiga 2.3.5).

Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral (antiga 2.3.6).

Outros tipos de formación, coa inclusión da realizada no seo das empresas (antiga 2.3.7).

Sección 2.4. Traballo

Caracterización do mercado laboral (antiga 2.4.1).

Accidentes laborais e enfermidades profesionais (antiga 2.4.2).

Salarios e custos laborais (antiga 2.4.5).

Outras condicións laborais (antiga 2.4.6).

Flexibilidade na aplicación das condicións laborais (antiga 2.4.7).

Concertación laboral (antiga 2.4.8).

Eleccións sindicais (antiga 2.4.9).

Infraccións e sancións (antiga 2.4.11).

Regulación de emprego (antiga 2.4.12).

Persoas traballadoras estranxeiras (antiga 2.4.13).

Sección 2.5. Condicións sociais

Ingresos e gastos dos fogares (antiga 2.5.1).

Benestar (antiga 2.5.2).

Pensións e outras prestacións (antiga 2.5.3).

Emprego do tempo (antiga 2.5.4).

Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade (antiga 2.5.5).

Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais (antiga 2.5.6).

Discapacidade (antiga 2.5.7).

Violencia de xénero (antiga 2.5.8).

Conciliación familiar e laboral (antiga 2.5.9).

Capital social e participación cidadá (antiga 2.5.10).

Xustiza e seguridade (antiga 2.5.11).

Sección 2.6. Cultura, deporte e lecer

Equipamentos e recursos culturais (antiga 2.6.1).

Hábitos e prácticas culturais (antiga 2.6.3).

Hábitos e prácticas deportivas e do lecer (antiga 2.6.4).

Prácticas lingüísticas (antiga 2.6.5).

Sección 2.7. Vivenda

Demanda e acceso á vivenda (antiga 2.7.2).

Equipamento e características das vivendas (antiga 2.7.3).

Área 3. Estrutura produtiva

Sección 3.1. Sector agrario

Superficies agrarias (antiga 3.1.1).

Efectivos gandeiros (antiga 3.1.2).

Maquinaria e outro capital agrario (antiga 3.1.3).

Producións e rendementos vexetais (antiga 3.1.4).

Sacrificio de gando (antiga 3.1.5).

Produción ecolóxica e de calidade (antiga 3.1.8).

Características das explotacións agrarias (antiga 3.1.9).

Sección 3.2. Pesca e acuicultura

Buques pesqueiros (antiga 3.2.1).

Establecementos de acuicultura (antiga 3.2.2).

Primeira venda de produtos pesqueiros (antiga 3.2.3).

Características das unidades de produción (antiga 3.2.4).

Ocupación no sector da pesca (antiga 3.2.5).

Sección 3.3. Enerxía e industria

Subsector industrial relacionado co sector primario (antiga 3.3.4).

Outras industrias manufactureiras (antiga 3.3.5).

Sección 3.4. Construción

Edificación residencial e non residencial (antiga 3.4.1).

Sección 3.5. Servizos de mercado

Comercio interior (antiga 3.5.1).

Transporte de mercadorías e de pasaxeiros/as (antiga 3.5.2).

Infraestruturas turística e hostaleira (antiga 3.5.3).

Movemento de viaxeiros/as. Ocupación en establecementos regulamentados e non regulamentados (antiga 3.5.4).

Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado (antiga 3.5.5).

Sección 3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado

Institucións sen fins de lucro (antiga 3.6.4).

Ingresos tributarios e non tributarios (antiga 3.6.5).

Recursos e gasto na sanidade (antiga 3.6.7).

Recursos e gastos na I+D+i (antiga 3.6.9).

Sección 3.7. Mercados e prezos

Intercambios comerciais (antiga 3.7.1).

Prezos no sector primario (antiga 3.7.2).

Prezos no sector externo (antiga 3.7.4).

Nivel xeral de prezos (antiga 3.7.7).

Competitividade (antiga 3.7.8).

Sección 3.8. Actividade empresarial

Estrutura e caracterización do sector empresarial (antiga 3.8.1).

Conxuntura empresarial (antiga 3.8.2).

Cooperativas, sociedades laborais e outras formas asociativas (antiga 3.8.3).

Sección 3.9. Sistema de contas

Previsións macroeconómicas.

Contas económicas e beneficios empresariais (antiga 3.9.1).

Marco input-output (antiga 3.9.2).

Sectores institucionais (antiga 3.9.3).

Contas satélites (antiga 3.9.4).

Área 4. Coñecemento e tecnoloxía

Sección 4.1. Sociedade da información

Sociedade da información nos fogares (antiga 4.1.1).

Sociedade da información nas empresas (antiga 4.1.2).

Sociedade da información nas administracións (antiga 4.1.3).

Sociedade da información no sistema educativo (antiga 4.1.4).

Sociedade da información no sistema sanitario (antiga 4.1.5).

Sociedade da información no medio rural (antiga 4.1.6).

Sección 4.2. Ciencia e tecnoloxía

I+D+i nas empresas (antiga 4.2.1).

I+D+i nas administracións (antiga 4.2.2).

I+D+i na universidade (antiga 4.2.3).

Comercio externo de produtos tecnolóxicos (antiga 4.2.4).

ANEXO III

Operacións e actividades estatísticas consolidadas

1. Operacións estatísticas

Estado do planeamento urbanístico dos concellos.

Indicadores de seguimento das Directrices de ordenación do territorio.

Contaxe nas estradas competencia da Comunidade Autónoma.

Estatística de licenzas de pesca e caza.

Reservas de auga.

Sistema de información sobre calidade microbiolóxica das zonas de baño.

Indicadores demográficos.

Cifras poboacionais de referencia.

Sistema de indicadores de lonxevidade.

Táboas de mortalidade.

Estatística de familias numerosas.

Proxeccións de fogares.

Proxeccións de poboación a curto prazo.

Explotación do Rexistro galego de interrupcións voluntarias do embarazo.

Sistema de información sobre a lista de espera cirúrxica.

Explotación do Rexistro galego da sida.

Explotación do Rexistro galego de tuberculose.

Mortalidade por reacción aguda ao consumo de drogas.

Admisións a tratamento por consumo de substancias psicoactivas.

Estatística do ensino non universitario en Galicia.

Datos estatísticos do Sistema universitario de Galicia.

Inserción laboral das persoas tituladas de formación profesional.

Estatística de escolas, casas de oficio e obradoiros de emprego.

Datos sobre ocupacións máis contratadas.

Persoal ao servizo da Administración autonómica.

Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA).

Explotación do censo de persoas con discapacidade.

Apertura de centros de traballo.

Centros especiais de emprego.

Infraccións e sancións na orde social.

Procedementos de despedimento colectivo, suspensión de contratos e redución de xornada.

Desprazamento transnacional de persoas traballadoras.

Sinistralidade laboral.

Empresas de traballo temporal.

Eleccións sindicais.

Enquisa conxuntural a fogares.

Estatística de chamadas ao Centro de Atención ás Emerxencias 112.

Enquisa estrutural a fogares (EEF).

Indicadores de xénero.

Indicadores de cohesión social.

Estatística de protección de menores.

Estatística sobre persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social.

Explotación do Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais.

Estatística de violencia de xénero.

Superficies agrícolas.

Explotación do Rexistro de gando bovino.

Explotación do Rexistro de ovino e cabrún.

Estatística de sacrificio de gando en matadoiros.

Sector cunícola.

Explotación do Rexistro vitícola.

Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural.

Explotación do Rexistro de buques pesqueiros da Comunidade Autónoma.

Estatística da primeira venda de produtos pesqueiros frescos.

Enquisa de ocupación na pesca.

Estatística de construción de edificios.

Análise estatística sobre o excursionismo procedente de Asturias, León e Zamora.

Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.

Prezos da terra.

Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite.

Índices de valor unitario para o comercio exterior e intracomunitario.

Índices de competitividade.

Explotación do directorio de empresas e unidades locais.

Indicadores do sector empresarial.

Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.

Cooperativas.

Sociedades laborais.

Contas económicas anuais.

Contas económicas trimestrais.

Produto interior bruto municipal.

Marco input-output.

Matriz de contabilidade social.

Sistema de indicadores da sociedade da información.

Empresas TIC de Galicia.

Estatística sobre a Administración electrónica na Xunta de Galicia.

Estatística da Administración electrónica nos concellos galegos.

Situación das TIC nos centros sanitarios.

2. Actividades estatísticas

Banco de series de conxuntura.

Accesibilidade á vivenda.

Indicadores de contexto do Plan estratéxico.

Observatorio da sociedade da información e da modernización de Galicia.

Explotación do movemento natural da poboación.

Explotación dos movementos migratorios.

Explotación das afiliacións á Seguridade Social.

Explotación dos datos do comercio exterior e intracomunitario.

EEF. Novas tecnoloxías.

Explotación do índice de produción industrial.

Nomenclátor e explotación do padrón municipal de habitantes.

Informe das variacións do índice de prezos de consumo.

EEF. Módulo sobre a poboación dependente.

Estudo sobre salarios.

Seguimento e análise da construción.

Pensións e outras prestacións.

EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.

Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía.

Explotación estatística da información tributaria.

Explotación da mostra continua de vidas laborais.

EEF. Coñecemento e uso do galego.

EPA. Estatística de fluxos da poboación activa.

EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.

EEF. Características básicas dos fogares.

A sociedade da información no medio rural.

Información estatística do Sistema sanitario galego.

Emprego no sector turístico galego.

Asistencia xurídica gratuíta.

Negociación colectiva.

Informe do paro rexistrado.

Estatística de permisos de marisqueo a pé.

Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas.

Calidade do aire.

Climatoloxía.

Enfermidades de declaración obrigatoria.

Rendementos de cultivos.

Estatística de produción da acuicultura mariña.

Indicadores de innovación.

Estatística de bibliotecas públicas.

Conciliacións individuais e colectivas.

Establecementos de acuicultura mariña.