Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36300

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (308/2014).

Eu, Susana Varela Amboage, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento execución de títulos xudiciais número 308/2014 deste xulgado do social, seguido por instancia de José Antoni Castro Santiso, Julio Nieto Cobas, José Pérez Suárez, Pedro Mª Carou García, contra a empresa Semar Aluminio, S.L., Marcial García, S.L., Marcial García Guillín, Mª del Carmen Guillin Rey, Mª Abel Tarrío Fernández, Sistemas Especiales Metálicos para la Arquitectura, S.L., sobre reclamación de cantitade, se ditou decreto con data do 29 de xuño de 2016, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Parte dispositiva:

Acordo:

1º. Declarar embargados por vía de mellora de embargo os seguintes bens inmobles propiedade da parte executada Marcial García, S.L.:

1. Terreo núm. 21.093, tomo 1477, libro 575, folio 181 do Rexistro da Propiedade de Negreira (garaxe 39 e rocho 20).

2. Terreo núm. 21.093, tomo 1477, libro 575, folio 185 do Rexistro da Propiedade de Negreira (garaxe 60).

3. Terreo núm. 21.093, tomo 1477, libro 575, folio 186 do Rexistro da Propiedade de Negreira (garaxe 61).

4. Terreo núm. 21.093, tomo 1477, libro 575, folio 3 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 17).

5. Terreo núm. 21.093, tomo 1477, libro 575, folio 187 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 26).

6. 50 % do terreo núm. 8.469 inscrito no tomo 765, libro 170, folio 185 do Rexistro da Propiedade de Padrón.

7. Terreo núm. 11.270 inscrición núm. 2ª, tomo 830, libro 117, folio 42 do Rexistro da Propiedade de Padrón (praza de garaxe 103).

8. Terreo núm. 13.792, tomo 1561, libro 619, folio 2 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rústica).

9. 2/6 do terreo núm. 14.090, tomo 1033, libro 335, folio 212 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

10. Terreo 17.203, tomo 1327, libro 170, folio 70 do Rexistro da Propiedade de Cambados (garaxe núm. 5).

11. Terreo núm. 17.213, tomo 1327, libro 170, folio 80 do Rexistro da Propiedade de Cambados (rocho núm. 6).

12. Terreo núm. 21.109, tomo 844, libro 227, folio 174 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

13. Terreo núm. 21.111, tomo 844, libro 227, folio 176 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

14. Terreo núm. 21.113, tomo 1543, libro 609, folio 2 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

15. Terreo núm. 21.115, tomo 844, libro 227, folio 180 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

16. Terreo núm. 21.117, tomo 844, libro 227, folio 182 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

17. Terreo núm. 21.119, tomo 844, libro 227, folio 184 do Rexistro da Propiedade de Negreira da Propiedade de Negreira (garaxe 8 A e rocho 6 A).

18. Terreo núm. 21.153, tomo 844, libro 227, folio 221 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

19. Terreo núm. 21.155, tomo 844, libro 227, folio 223 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

20. Terreo núm. 21.157, tomo 846, libro 229, folio 1 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

21. Terreo núm. 21.159, tomo 846, libro 229, folio 3 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

22. Terreo núm. 21.161, tomo 846, libro 229, folio 5 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

23. Terreo núm. 22.161, tomo 1477, libro 575, folio 193 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

24. Terreo núm. 21.165, tomo 846, folio 229, libro 9 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

25. Terreo núm. 21.167, tomo 846, libro 229, folio 11 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

26. Terreo núm. 21.169, tomo 846, libro 229, folio 13 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

27. Terreo núm. 21.796, tomo 1251, libro 235, folio 117 do Rexistro da Propiedade de Noia.

28. Terreo núm. 22.251/T01, tomo 1477, libro 575, folio 200 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 1).

29. Terreo núm. 22.251/T2, tomo 1477, libro 575, libro 201 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 2).

30. Terreo núm. 22.159/T09, tomo 1477, libro 575, folio 192 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 9).

31. Terreo núm. 22.247, tomo 1477, libro 575, folio 194 do Rexistro da Propiedade de Negreira (rocho 1).

32. 47,06 % do terreo núm. 35.927, tomo 1545, libro 610, folio 125 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

33. Terreo núm. 35.978, tomo 1337, libro 501, folio 223 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

34. 47 % do terreo núm. 44.628, tomo 1597, libro 636, folio 2 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

35. Terreo núm. 29.575, tomo 928, libro 338, folio 206 do Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa.

36. Terreo núm. 38.866, tomo 1137, libro 492, folio 55 do Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa (garaxe 19).

37. Terreo núm. 21.163, tomo 846, libro 229, folio 7 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

No caso de que o ben inmoble embargado teña carácter ganancial, acórdase dar traslado ao cónxuxe da parte executada para que se poida opoñer á execución polas mesmas causas que correspondan a este e, ademais, en que os bens gananciais non deben responder da débeda pola que se despachou execución, facéndolle saber, así mesmo, que poderá interpoñer os recursos e usar os medios de impugnación de que dispón o executado para a defensa dos intereses da comunidade de gananciais.

Notifíquese o embargo trabado a:

– Antonio Bouzas Bentín e Teresa Teira García, en relación cos terreos número 8.469 inscrita Rexistro da Propiedade de Padrón e o terreo número 14.090 inscrito do Rexistro da Propiedade de Negreira.

– José Luis Vázquez Bravo e Mª Cantorna Cantorna, en relación co terreo número 14.090 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

– Residencial Norgal, S.L., en relación cos terreos número 35.927 e número 44.628 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

– GDS Inversiones Rego dos Pasos, S.L., en relación co terreo 35.927 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

– Reconser Galicia, S.L. e Isabel Iglesias Santos, en relación co terreo número 44.628 do Rexistro da Propiedade de Negreira.

Para notificar a presente resolución aos anteriormente referidos, accédase á base de datos do punto neutro xudicial, co fin de descubrir os seus domicilios.

Acórdase librar mandamento ao Rexistro da Propiedade de Padrón, Noia, Villagarcía, Cambados e Negreira coas indicacións da lexislación hipotecaria, por duplicado, coa seguinte finalidade:

a) Para que se faga a anotación preventiva do embargo no Rexistro da Propiedade, remitíndose o devandito mandamento por (inserir medio polo que se envía o mandamento, xa sexa por fax ou por calquera outro medio electrónico establecido no artigo 162 da LAC), no día de hoxe.

b) Así mesmo, para os efectos previstos no artigo 656 da LAC, para que remita certificación de titularidade do dominio e demais dereitos reais dos bens gravados, así como os dereitos de calquera natureza que existan sobre os bens embargados, en especial, relación completa das cargas inscritas que o graven ou, se é o caso, que se atopa libre de cargas.

Non ten lugar o embargo dos terreos inmobles titularidade de Marcial García Guillín e María Abel Tarrío Fernández números 37.445, 37.449, 37.455, 37.463, 37.465, 37.467 e 37.477, ao ter todas elevadas cargas anteriores e só ter os executados unha porcentaxe de titularidade destas, o que podería levar consigo que a poxa fose antieconómica.

2º. Declarar embargadas por vía de mellora de embargo a participación social da que son titulares Marcial García Guillín, María Abel Tarrío Fernández e María del Carmen Guillín Rey na sociedade Marcial García, S.L.

Notifíqueselles aos administradores mancomunados da sociedade Marcial García, S.L., que son Marcial García Guillín e Mª del Carmen Guillín Rey, segundo a información obtida do Rexistro Mercantil Central, que se une, o embargo trabado sobre as participacións sociais mencionadas e requíranse estes a través do Scace co fin de que no prazo de quince días procedan á anotación do embargo no libro de rexistro de socios de conformidade co disposto no artigo 109 da Lei de sociedades de capital, e para que coa maior brevidade posible poñan en coñecemento deste xulgado a existencia de pactos de limitación á libre transmisión de accións ou calquera outra cláusula estatutaria ou contractual que afecte ás accións embargadas (artigo 623.3 da Lei 1/2000, de axuizamento civil, de aplicación supletoria), o que deberá comunicar a este xulgado, para os efectos oportunos.

3º. Constituír unha administración xudicial sobre os bens embargados, e para iso acórdase citar as partes a unha comparecencia perante a letrada da Administración de xustiza, a cal terá lugar o próximo día 27 de xullo de 2016 ás 12.00 horas, debendo citar as partes e os administradores da executada Marcial García, S.L., servindo a notificación do presente de citación para o efecto, facéndolles saber que aqueles que non comparezan inxustificadamente se lles terá por conformes co acordado polos comparecentes.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similar, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión que se deberá interpoñer perante o presente órgano xudicial no prazo de tres días hábiles. Se o recorrente non tiver a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social deberá consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito para recorrer, na Conta de Consignacións deste Xulgado do Social número 3 aberta en Banco Santander, conta número 5076 0000 64 0308 14. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá ingresarse na conta número 000493569920005001274, e no campo “concepto” deberá indicar o número de conta “5076 0000 64 0308 14”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase indicando no campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así o acorda e asina SSª. Dou fe.

A letrada da Administración de xustiza».

E para que sirva de notificación do embargo do 47,06 % do terreo número 35.927 e o 47 % do terreo 44.628, ambas as dúas inscritas no Rexistro da Propiedade de Negreira, das que é cotitular e para os efectos do artigo 144 do Regulamento hipotecario, a Residenciales Norgal, S.L., expido o presente edicto.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2016

A letrada da Administración de xustiza