Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Venres, 12 de agosto de 2016 Páx. 36290

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela

EDICTO (272/2013).

Eu, María Teresa Vázquez Abades, letrada da Administración de xustiza do Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela, fago saber que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido por instancia de Manuel Ortigueira Ojea contra Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L., en reclamación por cantidade, rexistrado co número de procedemento ordinario 272/2013, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da Lei reguladora da xurisdición social, citar a Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L., en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 20 de setembro de 2016, ás 13.15 horas, en planta baixa, sala 1, edificio rúa Berlín, para a celebración dos actos de conciliación e, de ser o caso, xuízo. Poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e deberá acudir con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.

Fáiselle saber que a parte demandante indicou o propósito de comparecer asistida ou representada de avogada para os efectos do artigo 21.2 da LXS e designou domicilio para os efectos de comunicacións (artigo 53 da LXS).

Advírtese que a parte demandante solicitou como probas:

– Interrogatorio de parte do representante legal de Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L., é procedente o solicitado conforme o artigo 90.3 da LXS, sen prexuízo de que o momento procesual oportuno para formular e admitir a proba sexa o acto de xuízo (artigo 87 da LXS). Para ese efecto, fágaselle saber á parte demandada que deberá comparecer persoalmente ou a través de persoa con poder suficiente e, en caso de persoas xurídicas, a través de quen legalmente as represente e teña facultades para responder tal interrogatorio. Advírteselle que, en caso de non comparecer, poderá impoñérselle a multa prevista no artigo 292.4 da Lei de axuizamento civil e que, se non comparece sen xusta causa á primeira citación, rexeita declarar ou persiste en non responder afirmativa ou negativamente a pesar do apercibimento que se lle fixo, poderán considerarse recoñecidos como certos na sentenza os feitos a que se refiran as preguntas, sempre que o interrogado interviñese neles persoalmente e a súa fixación como certos lle resulte prexudicial en todo ou en parte. No caso de que o interrogatorio non se refira a feitos persoais, admitirase a súa resposta por parte dun terceiro que coñeza os feitos, se a parte así o solicita e acepta a responsabilidade da declaración.

Se o representante en xuízo non interviñese nos feitos, deberá presentar no xuízo a persoa coñecedora directa deles. Con tal fin, a parte interesada poderá propoñer a persoa que se deba someter ao interrogatorio e xustificar debidamente a necesidade do devandito interrogatorio persoal.

A declaración das persoas que actuasen nos feitos litixiosos en nome do empresario, cando sexa persoa xurídica privada, baixo a responsabilidade deste, como administradores, xerentes ou directivos, soamente se poderá acordar dentro do interrogatorio da parte por cuxa conta actuasen e en calidade de coñecedores persoais dos feitos, en substitución ou como complemento do interrogatorio do representante legal, salvo que, en función da natureza da súa intervención nos feitos e posición dentro da estrutura empresarial, por non prestaren xa servizos na empresa ou para evitar indefensión, o xuíz ou tribunal acorde a súa declaración como testemuñas.

– Documental: requírase a demandada Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L. para que achegue os documentos solicitados no escrito de demanda, isto é contrato/s de traballo/s, nóminas do demandante dos anos 2011, 2012 e 2013, e partes de alta e baixa na Seguridade Social, coa advertencia de que, de non facelo, se poderán ter por probadas as alegacións feitas pola parte contraria en relación coa proba acordada (artigo 94 da LXS).

De ser o caso, sen que isto signifique a admisión da proba proposta polo demandante, xa que este deberá propoñela e, de ser o caso, o/a xuíz/a admitila no acto de xuízo (artigo 87 da LXS).

Advírteselle o destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que sexan auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistida de avogado ou representada tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada tal intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por graduado social colexiado ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.

E para que sirva de citación a Xanela Arquitectura en Aluminio, S.L., expídese a presente cédula para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e colocación no taboleiro de anuncios.

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2016

A letrada da Administración de xustiza