Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Xoves, 18 de agosto de 2016 Páx. 36807

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 21 de abril de 2016.

Antecedentes:

1. Mediante a Orde do 21 de abril de 2016 (DOG núm. 86, do 6 de maio) establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvención para a edición en lingua galega de recursos didácticos curriculares para niveis non universitarios.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o prazo de emenda, a comisión de valoración, como órgano colexiado encargado de informar e valorar as solicitudes emitiu a proposta de resolución de acordo cos criterios establecidos no artigo 14 da convocatoria.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística é o órgano competente para instruír o procedemento administrativo e correspóndelle ao seu titular formular o informe proposta das subvencións e a súa contía que, xunto co informe da Comisión, elevará á persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, quen resolverá, por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o estipulado na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 27, do 8 de febreiro).

2. No artigo 16 das bases establécese que o prazo máximo para resolver a concesión de axudas non poderá exceder os cinco meses, contados a partir da publicación da orde de subvencións no Diario Oficial de Galicia (6 de maio de 2016).

De acordo co anterior, dentro do prazo fixado pola norma reguladora da convocatoria, esta secretaría

RESOLVE:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo a aplicación orzamentaria 10.30.151A.470.1 que figuran no anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar os títulos que se relacionan no anexo II, polos motivos que aparecen citados na epígrafe correspondente.

Terceiro. De conformidade co artigo 4.2.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno da Comunidade Autónoma de Galicia, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a secretaría xeral fará públicos os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións concedidas, así como ás sancións impostas aos beneficiarios.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 modificados pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, quen resolverá por delegación do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de acordo co establecido na disposición adicional da Orde do 25 de xaneiro de 2012, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2016

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO I

Número de expediente

Solicitante

Título

Importe

2016/000001-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Lingua, 2º ed. primaria (libro + caderno)

1.603,00 €

2016/000002-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias sociais, 2º ed. primaria

1.302,00 €

2016/000003-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias naturais, 2º ed. primaria

1.374,00 €

2016/000004-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Música, 2º ed. primaria (libro + caderno)

1.240,00 €

2016/000005-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Valores sociais e cívicos, 2º ed. primaria

1.378,00 €

2016/000006-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Plástica, 2º ed. primaria

1.197,00 €

2016/000007-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Lingua, 4º ed. primaria-trimestralizado (libro + caderno)

1.855,00 €

2016/000008-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias sociais, 4º ed. primaria

1.393,00 €

2016/000009-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias da natureza, 4º ed. primaria

1.345,00 €

2016/000010-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Plástica, 4º ed. primaria

1.173,00 €

2016/000011-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Música, 4º ed. primaria (libro + caderno)

1.240,00 €

2016/000012-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Valores sociais e cívicos, 4º ed. primaria

1.083,00 €

2016/000013-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Lingua, 6º ed. primaria-trimestralizado (libro + caderno)

1.855,00 €

2016/000014-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias sociais, 6º ed. primaria

1.417,00 €

2016/000015-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Ciencias da natureza, 6º ed. primaria

1.326,00 €

2016/000016-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Plástica, 6º ed. primaria

1.169,00 €

2016/000017-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Música, 6º ed. primaria (libro + caderno)

1.240,00 €

2016/000018-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Valores sociais e cívicos, 6º ed. primaria

1.068,00 €

2016/000019-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Bioloxía e xeoloxía, 1º ESO

905,00 €

2016/000020-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Xeografía e historia, 1º ESO

1.273,00 €

2016/000021-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Educación plástica, visual e audiovisual, 1º ESO

887,00 €

2016/000023-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Xeografía e historia, 3º ESO

1.293,00 €

2016/000024-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Educación plástica, visual e audiovisual, 3º ESO

978,00 €

2016/000026-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Bioloxía e xeoloxía, 1º bacharelato

965,00 €

2016/000027-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Plástica, 1º ed. primaria

1.188,00 €

2016/000028-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Plástica, 2º ed. primaria

1.207,00 €

2016/000029-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias naturais, 2º ed. primaria

1.560,00 €

2016/000030-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias naturais, 4º ed. primaria

1.526,00 €

2016/000031-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias naturais, 6º ed. primaria

1.545,00 €

2016/000032-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias sociais, 2º ed. primaria

1.541,00 €

2016/000033-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Ciencias sociais, 4º ed. primaria

1.507,00 €

2016/000034-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Lingua, 2º ed. primaria

1.684,00 €

2016/000035-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Valores, 4º ed. primaria

1.450,00 €

2016/000036-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Valores, 6º ed. primaria

1.459,00 €

2016/000037-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Xeografía e historia, 1º ESO

1.521,00 €

2016/000038-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Xeografía e historia, 3º ESO

1.521,00 €

2016/000039-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Bioloxía e xeoloxía, 1º ESO

1.416,00 €

2016/000040-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Bioloxía e xeoloxía, 3º ESO

1.406,00 €

2016/000041-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Valores éticos, 1º ESO

1.221,00 €

2016/000042-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Valores éticos, 3º ESO

1.225,00 €

2016/000043-0

Editorial Vicens Vives, S.A.

Filosofía, 1º bacharelato

1.272,00 €

2016/000044-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 1º ESO

1.903,00 €

2016/000045-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 2º ESO

1.903,00 €

2016/000046-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 3º ESO

1.903,00 €

2016/000047-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 4º ESO

1.903,00 €

2016/000048-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 1º bacharelato

1.603,00 €

2016/000049-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Lingua e literatura, 2º bacharelato

1.583,00 €

2016/000050-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pensar, pensar... matemáticas, ed. infantil 3

1.264,00 €

2016/000051-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pensar, pensar... matemáticas, ed. infantil 4

1.264,00 €

2016/000052-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Pensar, pensar... matemáticas, ed. infantil 5

1.226,00 €

2016/000053-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Roma. Colección interésame, ed. infantil

1.183,00 €

2016/000054-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Os xogos olímpicos. Colección interésame, ed. infantil.

1.178,00 €

2016/000055-0

Edicións Xerais de Galicia, S.A.

Proxecto Terra. Colección interésame, ed. infantil.

1.760,00 €

2016/000056-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza, 4º ed. primaria

1.722,00 €

2016/000057-0

Editorial Luis Vives

Ciencias da natureza, 6º ed. primaria

1.607,00 €

2016/000058-0

Editorial Luis Vives

Ciencias sociais, 6º ed. primaria

1.464,00 €

2016/000059-0

Editorial Luis Vives

Lingua e literatura, 1º ESO

1.817,00 €

2016/000060-0

Editorial Luis Vives

Lingua e literatura, 2º ESO

1.817,00 €

2016/000061-0

Editorial Luis Vives

Lingua e literatura, 3º ESO

1.817,00 €

2016/000062-0

Editorial Luis Vives

Lingua e literatura, 4º ESO

1.817,00 €

2016/000063-0

Editorial Luis Vives

Xeografía e historia, 1º ESO

1.450,00 €

2016/000064-0

Editorial Luis Vives

Xeografía e historia, 2º ESO

1.440,00 €

2016/000065-0

Editorial Luis Vives

Xeografía e historia, 3º ESO

1.459,00 €

2016/000066-0

Editorial Luis Vives

Xeografía e historia, 4º ESO

1.440,00 €

2016/000067-0

Editorial Luis Vives

Bioloxía e xeoloxía, 1º ESO

1.104,00 €

2016/000068-0

Editorial Luis Vives

Bioloxía e xeoloxía, 3º ESO

1.111,00 €

2016/000070-0

Editorial Luis Vives

Proxecto sirabún. Ed. infantil 3 anos

1.173,00 €

2016/000071-0

Editorial Luis Vives

Proxecto sirabún. Ed. infantil 4 anos

1.178,00 €

2016/000072-0

Editorial Luis Vives

Proxecto sirabún. Ed. infantil, 5 anos

1.183,00 €

2016/000073-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Ciencias da natureza, 6º ed. primaria

1.521,00 €

2016/000074-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Ciencias sociais, 6º ed. primaria

1.574,00 €

2016/000075-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Xeografía e historia, 1º ESO

1.179,00 €

2016/000076-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Bioloxía e xeoloxía, 3º ESO

1.038,00 €

2016/000077-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Ciencias sociais, 3º ESO

1.238,00 €

2016/000079-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 1º ed. primaria (libro + caderno)

1.297,00 €

2016/000080-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 2º ed. primaria (libro + caderno)

1.316,00 €

2016/000081-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 3º ed. primaria (libro + caderno)

1.364,00 €

2016/000082-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 4º ed. primaria (libro + caderno)

1.369,00 €

2016/000083-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 5º ed. primaria (libro + caderno)

1.402,00 €

2016/000084-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 6º ed. primaria (libro + caderno)

1.417,00 €

2016/000085-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Lingua e literatura, 2º ESO

1.898,00 €

2016/000086-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 2º ESO (libro + material complementario)

1.066,00 €

2016/000087-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Lingua e literatura, 4º ESO

1.879,00 €

2016/000088-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Bioloxía e xeoloxía, 4º ESO

1.101,00 €

2016/000089-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Historia da filosofía, 2º bacharelato

1.545,00 €

2016/000090-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Lingua e literatura, 2º bacharelato

1.588,00 €

2016/000091-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua e literatura, 1º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.860,00 €

2016/000092-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua e literatura, 2º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.860,00 €

2016/000093-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua e literatura, 3º ESO-prox. saber facer (libro + material complentario)

1.860,00 €

2016/000094-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua e literatura, 4º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.860,00 €

2016/000095-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua e literatura, 1º bacharelato-prox. saber facer

1.583,00 €

2016/000097-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Bioloxía e xeoloxía, 1º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.206,00 €

2016/000098-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Bioloxía e xeoloxía, 3º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.083,00 €

2016/000099-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Bioloxía e xeoloxía, 4º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.142,00 €

2016/000100-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Bioloxía e xeoloxía, 1º bacharelato-prox. saber facer (libro + caderno)

1.177,00 €

2016/000101-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Xeografía e historia, 1º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.273,00 €

2016/000102-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Xeografía e historia, 2º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.784,00 €

2016/000103-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Xeografía e historia, 3º ESO-prox. saber facer (libro + material complementario)

1.755,00 €

2016/000104-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Historia, 4º ESO – prox. saber facer (libro + material complementario)

1.784,00 €

2016/000105-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Historia do mundo contemporáneo, 1º bach. prox. saber facer (libro + material complementario)

1.383,00 €

2016/000107-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Filosofía, 1º bacharelato-prox. saber facer

1.383,00 €

2016/000108-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Estrelamar, 2º ed. primaria-prox. saber facer

1.541,00 €

2016/000109-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! o castelo, nivel 1 ed.infantil. 3 anos

1.059,00 €

2016/000110-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! o castelo, nivel 2 ed. infantil. 4 anos

1.059,00 €

2016/000111-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! o castelo, nivel 3 ed. infantil. 5 anos

1.059,00 €

2016/000112-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! o carteiro, nivel 1 ed.infantil. 3 anos

1.092,00 €

2016/000113-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! os dinosaurios, nivel 2 ed.infantil. 4 anos

1.102,00 €

2016/000114-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Canto sabemos! a volta ao mundo, nivel 3 ed.infantil 5 anos

1.111,00 €

2016/000115-0

Happy Family, S.L.

O xardín das bolboretas, ed. infantil

1.000,00 €

2016/000126-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Historia de España, 2º bacharelato

1.406,00 €

2016/000127-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua galega e literatura, 2º bacharelato

1.388,00 €

2016/000128-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Química, 2º bacharelato

1.143,00 €

2016/000129-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Filosofía, 1º bacharelato

1.112,00 €

2016/000130-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura galega, 2º ESO

1.870,00 €

2016/000131-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua e literatura galega, 3º ESO

1.870,00 €

2016/000132-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Lingua galega e literatura, 4º ESO

1.860,00 €

2016/000133-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Xeografía e historia, 2º ESO

1.712,00 €

2016/000134-0

Baía Edicións A Coruña, S.L.

Xeografía e historia, 4º ESO

1.712,00 €

2016/000136-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF1442_3. Programación didáctica de accións formativas para o emprego

968,00 €

2016/000137-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF1016_2. Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

1.016,00 €

2016/000138-0

Servipost Editores, S.L.U.

MF1869_3. Planificación, organización, xestión e avaliación de proxectos educativos de tempo libre infantil e xuvenil

1.054,00 €

ANEXO II

Número de expediente

Solicitante

Título

Motivo de denegación

2016/000022-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Bioloxía e xeoloxía, 3º ESO

Artigo 14 penúltimo parágrafo

2016/000025-0

Xerme Edicións, S.L. (Grupo SM)

Filosofía, 1º bacharelato

Artigo 14 penúltimo parágrafo

2016/000069-0

Editorial Luis Vives

Bioloxía e xeoloxía, 4º ESO

Artigo 14 penúltimo parágrafo

2016/000078-0

Ediciones Don Bosco (Editorial Rodeira-Edebé)

Relixión católica, 3º ESO (libro + material complementario)

Artigo 14 penúltimo parágrafo

2016/000096-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Lingua, 2º bacharelato-prox. saber facer

Artigo 8.5

2016/000106-0

Edicións Obradoiro, S.L.

Valores éticos, 2º ESO

Artigo 8.5

2016/000116-0

Happy Family, S.L.

Sígueme. 1, 2, 3. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000117-0

Happy Family, S.L.

Sígueme. En marcha. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000118-0

Happy Family, S.L.

Aprende. Animais. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000119-0

Happy Family, S.L.

Aprende. Opostos. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000120-0

Happy Family, S.L.

Que podes atopar? na escola. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000121-0

Happy Family, S.L.

Que podes atopar? na cidade. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000122-0

Happy Family, S.L.

Animais. Selva. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000123-0

Happy Family, S.L.

Animais. Cores. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000124-0

Happy Family, S.L.

Animais. Cachorros. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000125-0

Happy Family, S.L.

Animais. Sons. Ed. infantil.

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo

2016/000135-0

Edicions Positivas, S.L.

Aulas sen paredes (varios ámbitos de ensino)

Artigo 14.a) 3 segundo parágrafo