Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 19 de agosto de 2016 Páx. 37049

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 28 de xullo de 2016 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co disposto na base 16.4 da referida Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), os tribunais confeccionaron e publicaron a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición ata o número máximo de prazas que lle foron asignadas a cada un deles e, consonte a base 16.2, as prazas que quedaron vacantes nalgún tribunal foron asignadas pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ás persoas que superaron a fase de oposición e que tiveron maior puntuación na fase de concurso-oposición, unha vez efectuadas as ponderacións pertinentes, do tribunal da mesma especialidade segundo o sistema de distribución de prazas establecido na base 1.5 da citada orde.

O número 7 da base décimo sexta prescribe que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicará as listas únicas de aprobados por especialidade.

Na súa virtude, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública no anexo a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición ao corpo de inspectores de Educación, ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres ordenados por corpo, especialidade, quenda e número de orde.

Sergundo. Os destinos que obteñan os opositores, que se relacionan no anexo I desta orde, terán carácter provisional e estarán obrigados a participar, no seu momento, nos concursos de traslados que se convoquen ata obter destino definitivo dentro do ámbito de xestión directa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Terceiro. Os que, por causa xustificada e que, a xuízo da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, necesiten aprazamento da súa incorporación á fase de prácticas, unha vez que sexan chamados, deberán solicitalo por escrito ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e xuntar os documentos xustificativos.

Cuarto. O persoal opositor seleccionado, relacionado no anexo I, deberá presentar ante a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a documentación que se relaciona na base décimo sétima da Orde do 4 de abril de 2016 (DOG do 19 de abril), no prazo de vinte (20) días naturais contados desde ao día seguinte ao da publicación.

Quinto. Entenderase que renuncia ao procedemento selectivo o persoal opositor seleccionado que non se incorpore ao destino provisional adxudicado.

Sexto. Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer de forma potestativa recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réximen xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous (2) meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Sétimo. A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos adoptará todas as medidas precisas para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

anexo

Corpo de inspectores de Educación

510600 - Xeneralista

Quenda M

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

34977152V

Barandela Sandianes, María del Pilar

Quenda M

2

32766887Y

Plana Galán, María Beatriz

Quenda M

3

44445751E

Vázquez Montes, María Teresa

Quenda M

4

32826971Z

Sobrino Josenje, Santiago

Quenda M

5

09771495Z

Barreiro García, Íñigo

Quenda M

6

35306124C

Calviño Barreiro, Carlos

Quenda M

7

33859582V

Ferreiro Carballido, Juan Luis

Quenda M

8

33310854T

Guerreiro Muñoz, Branca Nazaré

Quenda M

9

36142419N

Polo Cal, Rosalía

Quenda M

10

44807493C

Romarís Lens, Xosé

Quenda M

11

34972829H

Cadórniga Díaz, Yolanda

Quenda M

12

32840886Z

Ponte Justo, Rubén

Quenda M

Corpo de profesores de ensino secundario

590004 - Lingua Castelá e Literatura

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76778914S

Neira Pérez, Juan Félix

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

34986724K

Franqueira González, Miguel

Quenda L

2

34273226Y

Martínez García, Paula

Quenda L

3

35461393Q

López Rey, Sofía

Quenda L

4

46914021R

Pardo Amado, Diego

Quenda L

5

34269472R

Cortiñas Ansoar, Soraya

Quenda L

6

76417253Y

Rey Barcia, Carlos

Quenda L

7

52497405C

López Fariña, Montserrat

Quenda L

8

79315523T

Concheiro Cao, María de la Cruz

Quenda L

9

44826486S

Fernández Seoane, Paula

Quenda L

10

76931067T

Álvarez Piñeiro, Víctor José

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

11

46911123R

Fernández Rial, Rosalía

Quenda L

12

53182160L

Gómez Rodríguez, Tania

Quenda L

13

44822974E

Iglesias Iglesias, Noelia

Quenda L

14

53164498K

Carro Vieites, Silvia

Quenda L

15

76828675G

Méndez Ramos, Cristina

Quenda L

16

34638607D

Porbén Riveira, María

Quenda L

17

71282789Q

Oca Martínez, María

Quenda L

18

46911842F

Anido Regueiro, Rubén

Quenda L

19

53301752B

Otero Moreira, Ramón

Quenda L

20

47389770H

González Soto, Xácome

Quenda L

21

32842301A

Poncela Castelo, Miguel

Quenda L

22

34999779N

Manzano Rovira, Carmen

Quenda L

23

36128089B

Jardón Abal, Francisco Javier

Quenda L

24

33300230W

Carbajal Villaverde, Concepción Dolores

Quenda L

25

33548434J

Rivero López, Cristina

Quenda L

26

32672831C

Rodríguez Dopico, César

Quenda L

27

76581907A

Castelao Cora, Carmen

Quenda L

28

44843551Z

Barral Rodríguez, Zoraida

Quenda L

29

35575157E

Fernandes Correa, Patricia

Quenda L

30

78809217Q

Rodríguez Puy, Maider

Quenda L

31

34884958F

Llenderrozas Ron, Paula

Quenda L

32

53309874Z

Trillo García, Lara

Quenda L

33

44451850A

Adán Rodríguez, José Manuel

Quenda L

34

50725738C

Domínguez López, Alicia

Quenda D

35

53485816Y

Lojo Romero, Yolanda

Quenda L

36

32712951M

Sánchez Castrillón, Gemma

Quenda L

37

44467071K

Rodríguez Rey, Sonia

Quenda L

38

44468324D

Cid Feijoo, Silvia

Quenda L

39

53611039V

Collazo Durán, Laura

Quenda L

40

44080389S

Torres Filgueira, Alexandra

Quenda L

41

32711803F

Graña Murujosa, Ana

Quenda L

42

76580648D

Lorigados Díaz, Verónica

Quenda L

43

46911974R

Novo Barro, Lucía

Quenda L

44

34881123J

Sierra Fernández-Noriega, Alba

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

45

33538399Y

Dieste Quiroga, Beatriz

Quenda L

46

33542509E

González Abelaira, Cristina

Quenda L

47

44848875W

Vicente Rodríguez, Denís

Quenda L

48

33348636Q

Balseiro Amido, María Paz

Quenda L

49

31862694N

García Rivas, María José

Quenda L

50

78809218V

Rodríguez Puy, Yago

Quenda L

51

44492388S

Pulido Rodríguez, Julia María

Quenda L

52

36126373C

Vieito Álvarez, Ana Belén

Quenda L

53

46913985B

Pérez García, Marta

Quenda L

54

77403575L

Radio Oubiña, Manuel

Quenda L

55

33545035H

Fernández Rodríguez, Sandra

Quenda L

56

35482181N

Castro González, Inmaculada

Quenda L

590005 - Xeografía e Historia

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

32423352E

Herrero Casasola, María Lourdes

Quenda B

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

52931792Y

Callón Torres, Carlos Manuel

Quenda E

2

36572963L

Castro González, Xose Manuel

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44465512A

González Fernández, Jairo

Quenda L

2

44433728M

Carbajo Vázquez, Judit

Quenda L

3

24370146J

Andújar Santos, Gemma

Quenda L

4

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

Quenda L

5

53190497F

Lago Almeida, Héctor

Quenda L

6

76827073N

Abel Otero, Jorge

Quenda L

7

44809929H

Rodríguez Giadás, María Isabel

Quenda L

8

35574057A

González Gómez, Diego

Quenda L

9

33541031Q

López Vázquez, Sergio

Quenda L

10

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

Quenda L

11

52937512E

Lijo Parada, José Luis

Quenda L

12

33549865H

Lorenzo Teijeiro, Inés

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

13

47376294C

Castro Díaz, Beatriz

Quenda L

14

44828158P

González Carnero, Saleta

Quenda L

15

47375801X

Ulla Lorenzo, Fernando

Quenda L

16

79340941A

Esteban García, Adrián

Quenda L

17

77408040E

Gregorio Mosquera, Pedro

Quenda L

18

76581873S

Lobelle González, Rafael

Quenda L

19

53180120A

Pérez Sangiao, Alexandre

Quenda L

20

46917718H

Fernández Fraguela, Eva María

Quenda L

21

45860636Q

Liñares García, Xian

Quenda L

22

77415297B

Vilas Meis, Diana

Quenda L

23

47368762D

Regueiro Méndez, Rosalía

Quenda L

24

47368852F

García Díaz, Olaia

Quenda L

25

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

Quenda L

26

34994768S

Pérez Camiña, María Lurdes

Quenda L

27

34881654S

Rego Sánchez, Ignacio

Quenda L

28

32806295S

Prado Rodríguez, María Paula

Quenda L

29

53115985S

Martínez Rodríguez, Francisco José

Quenda L

30

35483363K

Pérez Argibay, Alba

Quenda L

31

44445162P

Témez Fernández, Jesús

Quenda L

32

34999671L

Fernández Lorenzo, David

Quenda L

33

76905090J

Ucha Fernández, Aníbal

Quenda L

34

76620263H

López González, Rosa María

Quenda L

35

52932978L

Pardavila Neira, María

Quenda L

36

76733443S

Vaz Hervella, Iria

Quenda L

37

34629514R

Fírvida Fernández, María

Quenda L

38

76992527G

Díaz García, Fernando

Quenda L

39

44819217Z

Casas Gil, Mª Pilar

Quenda L

40

34270759T

Rodríguez Sánchez, Brais

Quenda L

41

44457731L

Rodicio Pereira, Laura

Quenda L

42

53191342R

Folgueira Arias, Sergio

Quenda L

43

44660670Y

Requejo Vázquez, María Jesús

Quenda L

44

76776634N

Ageitos Iglesias, Estefanía

Quenda L

590006 - Matemáticas

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36138043Y

Fernández Aira, Alfonso

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

Quenda L

2

34995960B

Álvarez Álvarez, Ana Belén

Quenda L

3

34888886W

Teijeiro Chantada, Fernando

Quenda L

4

33540274H

Gavino Fernández, Sandra

Quenda L

5

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

Quenda L

6

32680875Z

Crespo Esteban, Raquel

Quenda L

7

44825523H

Toubes Fernández, María José

Quenda L

8

76415534N

Ledo Calvo, Jesús

Quenda L

9

44476193N

Ogando Morales, Susana

Quenda L

10

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

Quenda L

11

76870509R

Fresco Touceda, Eva María

Quenda L

12

76871170H

Paz Bermúdez, María

Quenda L

13

52936935C

Brea Mato, María

Quenda L

14

76747799L

Vázquez Vázquez, Eva

Quenda L

15

34878129D

Figueroa Sestelo, Rubén

Quenda L

16

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

Quenda L

17

76870629Y

Padín Fernández, Inés

Quenda L

18

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

Quenda L

19

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

Quenda L

20

76622302X

Espín Arias, Pablo

Quenda L

21

79312185C

Pereira Silveira, Carina

Quenda L

22

34263262R

Dios Blanco, Yolanda

Quenda L

23

33550787C

Edrosa Anllo, Lucía

Quenda L

24

52458127A

Chouza Ferreiro, Francisco Javier

Quenda L

25

36122537W

Durán Herrera, Cristina

Quenda L

26

44807466Q

Otero Pombo, Nieves

Quenda L

27

77597354T

Louzán García, M. Milagros

Quenda L

28

34269766L

Vázquez Quiroga, Sofía

Quenda L

29

79318370H

Méndez Pérez, María Beatriz

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

30

09419971E

Acebal Suárez, Ivette

Quenda L

31

33317098B

Pacio Fraiz, María del Carmen

Quenda L

32

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

Quenda L

33

32763970X

Armesto Ramón, Diego Félix

Quenda L

34

34637098H

Vidal Cortes, María

Quenda L

35

34993201N

González Vázquez, Rocío

Quenda L

36

47378948Y

Fernández López, Tamara

Quenda L

37

34270866S

Díaz Díaz, María

Quenda L

38

33318841Y

Calaza Cabanas, Manuel

Quenda L

39

32663091D

García García, Rosa María

Quenda L

40

45848761D

García Fernández, Belén

Quenda L

41

34637894D

García Alonso, Rocío Victoria

Quenda L

42

44483713B

Fernández Villar, Gutier

Quenda L

43

51081373Y

Bartual Moreno, Carlos

Quenda L

44

35316458G

Sieiro Bugallo, Manuel

Quenda L

45

76821725T

Santiago Mozos, Ricardo

Quenda L

46

Y1268642E

Hernández Castellanos, Maikel

Quenda L

47

35562313N

Rodríguez Casal, Noelia

Quenda L

48

76897506L

Martínez Teijeira, Rogelio

Quenda L

49

76720502T

Novoa Rodríguez, Sergio

Quenda L

50

33346942R

Rábade Álvarez, Alba

Quenda L

51

33538723P

Vizcaíno Gómez, Elena

Quenda L

52

52935178B

Ayaso Enríquez, Sara María

Quenda L

53

34260901D

González Freire, María Isabel

Quenda L

54

78800602A

Iglesias Varela, Adolfo Francisco

Quenda L

55

33332593G

Taboada Canda, Begoña

Quenda L

56

33342394F

Ledo Vázquez, Sonia

Quenda L

590007 - Física e Química

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36091030M

Saa Estévez, César

Quenda E

2

33332128E

Díaz Fernández, Xosé Xabier

Quenda E

3

34967338R

Fernández Villanueva, María Dolores

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

35466229E

Sánchez Freiría, Juan

Quenda L

2

44828533S

Losada Labraña, Juan

Quenda L

3

46916390R

Regueiro Figueroa, Martín

Quenda L

4

79331842N

Fraga Mallo, Ramón Antonio

Quenda L

5

47363947R

Cambeiro Cambeiro, Fermín

Quenda L

6

53165106P

González Sánchez, María Dolores

Quenda L

7

33346649F

Ocampo Prado, Noelia

Quenda L

8

33548174Y

Penas Tallón, Cristina

Quenda L

9

32817621W

Veira Díaz, Raquel

Quenda L

10

33348740M

Díaz González, Ramón

Quenda L

11

53113065Q

Costas Santos, David

Quenda L

12

76929771S

Trillo Senín, Beatriz Amanda

Quenda L

13

44477252J

Rodríguez-Doforno Paz, Iago

Quenda L

14

76778605M

Sanvicente Outeiral, Francisco Javier

Quenda L

15

76907385P

Suárez García, Pedro Lois

Quenda L

16

44816721W

Pellitero Varela, Martín

Quenda L

17

44480146D

Méndez Castro, Pablo

Quenda L

18

44459584D

Rúa Fernández, Susana

Quenda L

19

44498340X

Mera Cid, Mª del Pilar

Quenda L

20

34991428X

Ramos Vázquez, José Ramón

Quenda L

21

34263249B

Cortiñas Pérez, Laura

Quenda L

22

76721510L

Salgado Lorenzo, Cristina

Quenda L

23

77401151X

Méndez Lorenzo, Óscar Andrés

Quenda L

24

36164748P

Hernández Barbosa, David

Quenda L

25

44077418B

Fariña Casanova, Manuel

Quenda L

26

32796303M

Delgado Corzo, Francisco Javier

Quenda L

27

32683184T

Piñón Prieto, Rocío

Quenda L

28

32711618Y

Graña Piñeiro, Eva

Quenda L

29

44477263R

Pérez Peleteiro, Daniel

Quenda L

30

32832948B

Montes Lorenzo, María Teresa

Quenda L

31

79338681C

Fariña Estramil, Laia María

Quenda L

32

39454468S

Puente Pérez, Blanca

Quenda D

590008 - Bioloxía e Xeoloxía

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

35323644Z

Güimil Gándara, María Montserrat

Quenda L

2

36145935D

Trigo Fernández, Miguel

Quenda L

3

76729029V

Vázquez Dorado, Sandra Benita

Quenda L

4

79325016V

Riveiro Nogareda, Eva María

Quenda L

5

44455351P

Padrón Rodríguez, María

Quenda L

6

44467859G

Novoa Álvarez, Lourdes

Quenda L

7

53117619Q

González García, Adrián

Quenda L

8

36094607V

González Martínez, Eduardo Carlos

Quenda L

9

36121551M

Álvarez Gil, Diego

Quenda L

10

34272630P

Rodríguez Rodríguez, Fátima

Quenda L

11

53118773C

López Senín, Lucía

Quenda L

12

32772824D

Pereira Gómez, María Dolores

Quenda L

13

77406953Q

Folla Colmeiro, Cecilia

Quenda L

14

76898047P

Martínez Castro, Mª Cristina

Quenda L

15

44475702G

Cougil Álvarez, Lucía

Quenda L

16

53481256T

Gutiérrez Pelayo, Laura

Quenda L

17

46900213Q

Romero Lage, Cristina María

Quenda L

18

76582019T

Chao Penabad, Óscar

Quenda L

19

76929975N

Giménez Touriño, Inés

Quenda L

20

77410557D

Santos Galiñanes, Germán Esteban

Quenda L

21

50312449H

Pastrana González, Miguel Ángel

Quenda L

22

44846541Z

Sánchez Freire, Lorena

Quenda L

23

32708496N

Monteagudo Gómez, Alba

Quenda L

24

45871998Q

Portas Peteiro, Irene

Quenda L

25

76715232C

Fernández Cortiñas, Gonzalo

Quenda L

26

78805380C

Castro Penas, Carlos

Quenda L

27

32842875W

Ferreiro Sanjurjo, Ricardo

Quenda L

28

32699983D

Durán Bereijo, Eva María

Quenda L

29

44818237T

Harguindey García, Beatriz

Quenda L

30

76575001C

Pardo Vuelta, María Purificación

Quenda L

31

35480545D

Pereira Costa, Sara Noelia

Quenda L

32

44830765Q

Costa Camino, Rocío

Quenda L

33

76720988A

Casas González, Noa

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

34

47374677J

Suárez Villar, Tania

Quenda L

35

47354651C

Neira Díaz, Paula

Quenda L

36

30229121Z

Carracedo Durán, Patricia

Quenda L

590011 - Inglés

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76900265H

Millán González, Mónica

Quenda B

2

44450101W

Prieto Carneiro, Montserrat

Quenda B

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76721541G

García Rivero, Ana Iria

Quenda L

2

32836074D

Seco González, Carlos

Quenda L

3

44447985W

Araújo Pinto, Patricia

Quenda L

4

36099796P

Aller Longueira, María

Quenda L

5

44084888Y

Eizaguirre Santillán, Alicia

Quenda L

6

09425421K

Pérez Pérez, María Elia

Quenda L

7

76714486X

Vaz Quintillán, Sara

Quenda L

8

44488716T

Domínguez Blanco, Alba

Quenda L

9

35569628J

García Piñeiro, Estefanía

Quenda L

10

34984086M

Álvarez Ucha, Felisindo

Quenda L

11

44484025R

Rodríguez Gulías, Beatriz

Quenda L

12

32685221J

García Cacicedo, Sara

Quenda L

13

53110167Q

Soneira Beloso, Begoña

Quenda L

14

45848664G

Tarrío Vázquez, Raquel

Quenda L

15

35308402K

Castro Mouriño, Ana Cruz

Quenda L

16

35475878B

Gago Pesado, Marta

Quenda L

17

44082769A

Pérez Pico, Susana

Quenda L

18

76930439Q

Filgueira Alfonso, María

Quenda L

19

36170260T

Pérez González, Sabela

Quenda L

20

53185201R

Kitt Tejerina, Vivian Norma

Quenda L

21

X1072203N

Kenny, Jacqueline

Quenda L

22

X0629182V

Esterson, Stella Joy

Quenda L

23

32681760W

Orizales Lage, María Eugenia

Quenda L

24

76722499L

Fernández Cobelas, María Rita

Quenda L

25

71634352R

Río González, Celia

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

26

34890173R

Noya Rodríguez, Isabel

Quenda L

27

32700667A

Álvarez Caldas, Patricia

Quenda D

28

77596150S

Estévez López, Raquel

Quenda L

29

35452661R

Barcala Calveiro, Marta

Quenda L

30

33537991N

Martínez Muinelo, Noemí

Quenda L

31

35485443P

Abal Otero, Eva

Quenda L

32

77418761W

Meijueiro Pazó, Magali

Quenda L

33

44663701R

Núñez David, Camila

Quenda L

34

39450243E

Veiro Alonso, Thamara Elisabeth

Quenda L

35

10195021H

Vázquez Porto, María Lorena

Quenda D

36

44838771H

Cabanas Vellón, Noelia

Quenda D

590017 - Educación Física

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44085623M

Moreira Cal, Cristóbal

Quenda B

2

46899937Q

Cruz Montouto, Manuel

Quenda B

3

35471088M

Santiago Rodríguez, Nuria

Quenda B

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

32792410E

Alen Feal, Pablo

Quenda L

2

44465785T

Ansoar Varela, Rubén

Quenda L

3

44078421W

Antona Muñoz, Raúl

Quenda L

4

32681034N

Rodríguez Bergara, José Andrés

Quenda L

5

76572373Z

Fernández Calvo, Teresa

Quenda L

6

11973045G

Gutiérrez Matilla, María Isabel

Quenda L

7

10079748K

Asensio Campazas, Dina

Quenda L

8

33535456F

Longarela Pérez, Benjamín

Quenda L

9

32711207D

Fustes Piñeiro, Simón

Quenda L

10

33999314R

Pinto Casas, Rodrigo

Quenda L

11

76824167G

Sueiro Mojón, José Javier

Quenda L

12

10877801C

Sánchez Limón, Daniel

Quenda L

13

52458440V

González Ageitos, Elena

Quenda L

14

76968427P

López Ríos, Eva

Quenda L

15

44827906D

Suárez Martínez, Olaia

Quenda L

16

44453201C

Álvarez Vivas, Carlos

Quenda L

590018 - Orientación Educativa

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33336194V

González Ferreiro, María Nila

Quenda B

2

33318787K

Saavedra Pose, María Isabel

Quenda B

3

34945289D

Bello González, Antonio

Quenda B

4

33538734L

Loureiro Silva, Rubén

Quenda B

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33998814F

Goas Vargas, Clara

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

46896252B

Rúa López, Lucía

Quenda L

2

76931335S

Martínez Pérez, Martina

Quenda L

3

32818255S

Fernández Ferro, María

Quenda L

4

76622876D

Regueiro García, José

Quenda L

5

33335736L

Pérez Sánchez, Berta

Quenda L

6

44817519H

Alonso Menéndez, María Begoña

Quenda L

7

33343550J

Eiras López, María Cristina

Quenda L

8

46895385H

Del Río del Río, Verónica

Quenda L

9

32659248F

Galdo Leal, Cristina

Quenda L

10

52499314C

Miranda Otero, Pablo

Quenda L

11

32696825W

Bonome Carballés, Saínza

Quenda L

12

76896304J

Chas Rodríguez, María Dolores

Quenda L

13

36109560C

Cameselle González, Rosa María

Quenda L

14

33351189Q

Blanco Busto, Beatriz

Quenda L

15

33339033G

Ulla Cela, María Isabel

Quenda L

16

44813395B

Bao Cebeiro, Lourdes

Quenda D

17

44484633B

Fernández Álvarez, Ariana

Quenda L

18

44425545X

Rodríguez Alonso, María Vanessa

Quenda L

19

33549447Z

Otero Daviña, Felicidad

Quenda L

20

34989439E

Iglesias Alonso, Carmen María

Quenda L

590105 - Formación e Orientación Laboral

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33281373M

César Vila, Manuel

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44813123S

Fernández Rivas, Noemi

Quenda L

2

32776352H

Ferreres Gayoso, María Luisa

Quenda L

3

32843689B

Mouzo Romero, Sandra

Quenda L

4

44079366G

Gago Sanjurjo, María Mercedes

Quenda L

5

32699835E

Molins García, María

Quenda L

6

32806825Q

López Ulloa, Ana María

Quenda L

7

34889489F

Pazos Franqueira, Santiago Manuel

Quenda L

8

50720949S

Redondo Argüelles, Graciela

Quenda L

9

44458947Q

Rodríguez González, Vanessa

Quenda L

10

32674038P

Díaz Gorgozo, Alma

Quenda L

11

33546617J

Iravedra Díaz, Elena María

Quenda L

12

76865331K

Martínez Rivas, María Raquel

Quenda L

13

76869616M

Vinseiro López, Mónica

Quenda L

14

33537512Q

Vázquez Vilela, Mónica

Quenda L

15

44082200D

López López, Alejandra

Quenda L

16

33549108C

Seijas López, Iván

Quenda L

17

76710035K

Silva Rodríguez, Rubén Daniel

Quenda L

18

32870850D

Testón Tejerina, Adoración

Quenda L

19

34890963D

Arredondo Viqueira, Gregoria

Quenda L

20

76829383E

Pereiro Figueiras, María

Quenda L

21

53518305L

Cuesta García, Bárbara

Quenda L

22

47353319E

Vidal Edreira, Marjhory

Quenda L

23

33317826A

García García, Lucía Noelia

Quenda L

24

33327791D

Sánchez Fraga, María Noelia

Quenda L

25

33298185G

Raña Mosquera, Mª Isabel

Quenda L

26

79335304R

Abad Barreiro, Patricia

Quenda L

27

76623625E

Estévez González, María Carmen

Quenda L

28

44474008N

Couso Domínguez, Bienvenido

Quenda L

29

78782183F

Carbia Castro, María Yolanda

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

30

32752588J

Freijo Arce, Blanca

Quenda L

31

32672385B

Abad Naveiras, María

Quenda L

32

47365058P

Lista Díaz, Yolanda

Quenda L

33

35320378Z

Casal Canabal, Ana María

Quenda L

34

33553046W

Martínez Busto, Paula

Quenda L

35

47367270N

Rodríguez Sánchez, Miguel

Quenda L

36

32685235G

Rego Piñeiro, Lorena

Quenda L

37

44482047R

Barge Santás, María Ángeles

Quenda L

38

33998228L

Parga Gómez, Antía

Quenda L

39

76411692B

Rodríguez Anido, Dulce

Quenda L

40

44809332L

Silva Teijeiro, Laura

Quenda L

590106 - Hostalaría e Turismo

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76825490Q

López Troitiño, Sandra

Quenda L

2

35475297M

Abalo Martínez, Manuel

Quenda L

3

36103170R

Fresco Barbeito, Patricia

Quenda L

4

32838676N

Sánchez Iglesias, Beatriz

Quenda L

5

33317953S

Pérez Reija, Rocío

Quenda L

6

46898791C

Miramontes Penas, Rebeca

Quenda L

7

32807392P

López Calviño, Lara María

Quenda L

8

34968456S

Masid Diéguez, María Rita

Quenda L

9

32681504E

Álvarez González, Roi

Quenda L

10

33339948E

Abeledo Santos, Raquel

Quenda L

590107 - Informática

Quenda B

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44453296T

Gelpi Fleta, David

Quenda B

2

35457821D

Feijoo Costa, Ricardo

Quenda B

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33535599N

Peino Díaz, Víctor Alfredo

Quenda L

2

36139648R

Resúa Eiras, Vanesa

Quenda L

3

44480899A

Janeiro Rodríguez, Luis Roberto

Quenda L

4

34989826H

Gómez Conde, Iván

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

5

53114937W

García García, Iván

Quenda L

6

77003830Z

Soto Rodríguez, Daniel José

Quenda L

7

34265881K

López Pérez, José Antonio

Quenda L

8

36122597Q

Rincón Moraña, Isaac

Quenda L

9

34983850E

Martínez Lemos, Elena

Quenda L

10

76726489F

Bretaña Quintana, María del Carmen

Quenda L

11

32763676S

Corbelle Suárez, Clara

Quenda L

12

33538660Z

Sante Gueimonde, Ero

Quenda L

13

45848544E

Varela López, Manuel Ramón

Quenda L

14

44077734M

Dapena Mora, Alexandre

Quenda L

15

44486908D

Seco Benso, Javier

Quenda L

16

45872744A

Magán Sanz, Marco

Quenda L

590108 - Intervención Sociocomunitaria

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

32674765E

Martínez Delgado, Verónica

Quenda L

2

36096270R

Pérez Vázquez, María de la Luz

Quenda L

3

76868968R

Sánchez Arines, María Irene

Quenda L

4

32783838Y

Pena Monelos, Patricia

Quenda L

5

79312736L

Viana Álvarez, Xavier

Quenda L

6

44459474Z

González Lamas, Jorge

Quenda L

7

53161543X

Pereira Boquete, María

Quenda L

8

46913185Q

De la Iglesia González, Ana María

Quenda L

9

44455593C

Espinosa Cid, Ana Belén

Quenda L

10

53172318K

Álvarez Novoa, Juan Borja

Quenda L

11

32681205E

González Basanta, Ana Belén

Quenda L

12

46900959A

Graña Gómez, Gema

Quenda L

13

44090061G

González Gómez, Isabel

Quenda L

14

35480079A

Rodríguez Otero, Brais

Quenda L

15

32769720X

Rial del Río, Pedro Luis

Quenda L

16

44497017K

Mangana Rivas, Soraya

Quenda L

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

591201 - Cociña e Pastelaría

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

11421595W

Matés Pandavenes, Joaquín

Quenda L

2

32693674W

Porto Riveiros, Rebeca

Quenda L

3

32669206Y

Soto López, Juan Manuel

Quenda L

4

44813502A

Rodríguez Cebey, David

Quenda L

5

52932522T

Crujeiras Pérez, Beatriz

Quenda L

6

76813068Z

Cuartero Yus, José Miguel

Quenda L

7

36142255D

Ares Pires, Alejandro

Quenda L

8

76408312N

Carro Loureiro, Agustín

Quenda L

9

32694967F

Palmero Sande, David

Quenda D

10

52497275M

Soto García, Ángel

Quenda L

11

76871533J

Rey Muñiz, Álvaro

Quenda L

12

78801993Z

Cordido Río, Manuel

Quenda L

591206 - Instalacións Electrotécnicas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

32783814M

Touza Figueiras, Antonio

Quenda L

2

44077402H

Meijueiro Rodríguez, María del Rocío

Quenda L

3

35572757Z

Díaz Diz, Heriberto

Quenda L

4

76622254P

Fernández López, Juan

Quenda L

5

35311846S

Román Díaz, Ignacio

Quenda L

6

53111610X

Santiago Dopazo, Julián

Quenda L

7

76578834N

Costeira Fernández, Ramón

Quenda L

8

44830639M

López González, Lucía

Quenda L

9

36150891C

Otero Alegrete, Rodrigo

Quenda L

10

32692132R

Cabo Pociña, José Joaquín

Quenda L

11

33338070F

Fernández Quintas, Manuel Vicente

Quenda L

12

32801342F

Castro Iglesias, José Manuel

Quenda L

13

44821999J

Caamaño García, Lidia

Quenda L

14

36122863Y

Luca de Tena López-Escobar, Iago

Quenda L

15

76412691K

Brañas Rodríguez, Andrés

Quenda L

16

46899568S

Pouso Rodríguez, Sandra María

Quenda L

17

34878522B

Martínez Martínez, Rocío

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

18

32665946N

Ruiz Seijo, Carlos Antonio

Quenda L

19

36163502G

Pereira Martínez, Moisés Nicolás

Quenda L

20

46907445A

Fuentes Prado, Carolina

Quenda L

21

36123596A

Freixeiro Cameselle, Fernando Fabio

Quenda L

22

35310270A

Ayán Ferreiros, Víctor

Quenda L

23

44839042J

Rey Carballo, Cristina

Quenda L

24

33854396Y

Fraga Pardo, Alejandro Guillermo

Quenda L

591209 - Mantemento de Vehículos

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33335169G

Vázquez Balsa, José Manuel

Quenda L

2

47362614W

Trigo García, Esteban

Quenda L

3

33344933Q

Paz Cabado, Isaac

Quenda L

4

76933071A

Janeiro Villaverde, Eliseo

Quenda L

5

53113228H

Riobó Carballo, Iván

Quenda L

6

36062321T

Lago Calvo, Roberto Javier

Quenda L

7

76571765G

Quintela Sotelo, Pablo

Quenda L

8

33282862E

Couceiro Espasandín, Marcos

Quenda L

9

32799468L

González Aguiar, Juan Manuel

Quenda L

10

32661553N

Sedes García, Francisco Javier

Quenda L

11

77408305B

Silva Vázquez, Camilo

Quenda L

12

32806052W

Lojo Blanco, Nicolás

Quenda D

13

33545177E

Gallego Nieto, Sergio

Quenda L

14

33539226M

Fernández Meilán, Óscar

Quenda L

15

44826013W

Noya Noya, José Manuel

Quenda L

16

34950308Z

Guerra Salgado, Antonio

Quenda L

17

47375439Q

Fuentes Verdía, Jesús Manuel

Quenda L

591211 - Mecanizado e Mantemento de Máquinas

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33852139A

Expósito García, José Manuel

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33859069X

Abella López, Ovidio

Quenda L

2

33349304V

López Rivera, Iván

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

3

33537864T

Arias Méndez, Ana Isabel

Quenda L

4

33351353L

Fernández González, José Manuel

Quenda L

5

76997779N

Fernández García, María del Carmen

Quenda L

6

76622941M

López Fernández, Luis

Quenda L

7

33537272Y

Villarino Méndez, Jesús

Quenda L

8

77593325L

Ferreiro Rozas, José Antonio

Quenda L

9

36158082N

García Alejos, Eduardo

Quenda L

10

36163742Z

García Barrio, Marcos

Quenda L

11

11418708J

Iglesias Echevarría, Manuel Gregorio

Quenda L

12

76622749C

Quintana Bernardo, Luis

Quenda L

13

33283631D

Salvado Regueira, Gumersindo

Quenda L

14

76579798X

Calvo Bello, Miguel

Quenda L

15

35450850F

Betanzos Rego, Xesús

Quenda L

16

34262227R

Fernández Vega, José Manuel

Quenda L

17

33540174X

Alvite Fernández, Miguel

Quenda L

591225 - Servizos á Comunidade

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36093735L

Sanmartín Gómez, Montserrat

Quenda L

2

76727588W

Fernández González, Rebeca

Quenda L

3

53169970L

Mejuto Mosteiro, Llara

Quenda L

4

44810104D

Alonso Paz, Virginia

Quenda L

5

44814264Y

Mera Vázquez, Gemma

Quenda L

6

46916413R

Somoza Sampayo, Lucía

Quenda L

7

33320471A

Basadre Basadre, Miguel Ángel

Quenda L

8

80149795Q

Moreno Sánchez, Ana

Quenda L

9

32817115W

Docampo Núñez, Gonzalo

Quenda L

10

46911435Z

Cortegoso Villar, Eva María

Quenda D

11

44447282N

Dorrego Fernández, Noelia

Quenda L

12

76415604J

Luaces Gudín, Rufino David

Quenda L

13

33337831K

Carreira Trigo, Serxio

Quenda L

14

53301643V

Pita Fernández, Patricia

Quenda L

15

52937489E

Fernández Segade, Nuria

Quenda L

16

79310974M

Vázquez Veiga, Begoña María

Quenda L

17

09289173W

Fernández Cartón, Roberto

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

18

32831890B

Quintela Casal, Eduardo

Quenda L

19

33492242X

Alberti Pulet, Saleta María

Quenda L

20

44082393H

Rodríguez Martínez, María José

Quenda L

591227 - Sistemas e Aplicacións Informáticas

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76928750Y

Piñeiro Martínez, Raúl

Quenda L

2

76722058S

Pérez Araújo, Roberto

Quenda L

3

32681264N

Grueiro Cercido, Patricia

Quenda L

4

32701883T

Meizoso García, María

Quenda L

5

34266923M

Álvarez González, Rodrigo

Quenda L

6

44811603J

Fernández Peón, Javier

Quenda L

7

33267752T

Riveiro Pensado, Modesto Manuel

Quenda L

8

44810785T

Gude Pérez, Carlos Manuel

Quenda L

9

44447347P

Montes Novoa, Jorge

Quenda L

10

36100321G

Veiga Rial, Ricardo

Quenda L

11

44464608L

Sarabando Feijoo, Juan Carlos

Quenda L

12

44486855W

Fernández Sampayo, Cristina

Quenda L

13

35302710X

Estévez Rey, José

Quenda L

14

32672306R

Pérez Fernández, Marcos

Quenda L

15

53302116F

Lobeiras Blanco, Jacobo

Quenda L

16

32698616E

Díaz Busch, Cristina

Quenda L

17

33346429V

Torre Losada, José Luis

Quenda L

18

32862489C

Sánchez Martín, Maríano

Quenda L

19

76870093E

Otero Paz, Samuel

Quenda L

20

32696250W

Rodríguez Fernández, Luis Eduardo

Quenda L

21

76864657Z

Rial Núñez, Eladio

Quenda L

22

44449325P

Garrido Rivero, Diego

Quenda L

23

76823299X

López da Costa, Eloy

Quenda L

24

32701995C

López García, Rafael

Quenda L

25

32678705Y

Alvariño Pérez, Daniel Ramón

Quenda L

Corpo de mestres

597031 - Educación Infantil

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76827191S

Rodríguez Segade, Yolanda

Quenda E

2

44818794M

Sieira Antelo, Begoña

Quenda E

3

46916066E

Andrade Calvo, Carmen

Quenda E

4

44461354P

Blanco Campo, María

Quenda E

5

34267347S

García Fernández, Lorena

Quenda E

6

47365570Z

Maroño Boedo, Silvia

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

33350105J

Vázquez Teijeiro, María Isabel

Quenda L

2

33548683D

Prieto Pazos, Patricia

Quenda L

3

79322892D

Pazos Muíño, Sandra

Quenda L

4

53175384M

Rodríguez Puga, María

Quenda L

5

34880710Z

Castelo Bouza, Silvia

Quenda L

6

47370017E

Suárez Rial, Lidia

Quenda L

7

77002076P

Campos Alonso, Cristina

Quenda L

8

32835466E

Rodríguez Ferreiro, Marta Zoraida

Quenda L

9

53303460V

Meizoso Bermúdez, Sulema

Quenda L

10

53480293A

Gutiérrez Vara, Laura

Quenda L

11

44453595T

González Fiaño, Laura

Quenda L

12

44814735V

Figueiras Martínez, Baltasar

Quenda L

13

33347717V

Arias Penín, Vanesa

Quenda L

14

44088198G

García Martínez, María Dolores

Quenda D

15

44827736T

Villar García, Patricia

Quenda L

16

76727552N

Giraldo Martínez, Lucía

Quenda L

17

36143833T

Tizón Freiría, Germán Alberto

Quenda L

18

32672828V

Romeu Martínez, Silvia

Quenda L

19

44837171M

Castro Chenel, Rocío

Quenda L

20

36161554B

Bemposta Lusquiños, María

Quenda L

21

33342109K

Losada Balado, Lucía

Quenda L

22

33349935G

Villares García, María José

Quenda L

23

79332914A

Varela Sánchez, Davinia

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

24

32672262A

Manso Lorenzo, María Balbina

Quenda L

25

76829376S

García Carracedo, María Alexandra

Quenda L

26

44091518N

Méndez Buján, Vanesa

Quenda L

27

52938010Z

Mariño Rodríguez, Cristina

Quenda L

28

53174406Q

Alves Rivera, Mónica

Quenda L

29

53116047P

Fernández Alfaya, Sara

Quenda L

30

53304234D

Galán Dopico, Tatiana

Quenda L

31

54151916A

González Díaz, Iria María

Quenda L

32

44090381W

Pallares Fernández, Laura

Quenda L

33

32697757Z

Leira Martínez, Lucía

Quenda L

34

33551499L

García Calaza, Tamara

Quenda L

35

34998771Q

Blanco Chamborro, María Sonia

Quenda L

36

34278706N

Ríos Liz, Yago

Quenda L

37

44462051S

Guede Fernández, Tania

Quenda L

38

35461445E

Paz Ursa, Laura

Quenda L

39

53113040Z

Pousada Dacosta, Sara

Quenda L

40

33553535P

Páramo Iglesias, María Beatriz

Quenda L

41

53309977W

Carro Freire, Cristina

Quenda L

42

52937260T

Moares Castro, Ramón

Quenda L

43

44474891K

López Justo, María Rosa

Quenda L

44

78799314A

Romero Almallo, Óscar

Quenda L

45

76904695D

Verde Baz, Laura

Quenda D

46

33559013N

Cuba Veiga, Uxía

Quenda L

47

77417563T

Martínez Torres, Lidia

Quenda L

48

44464613R

Crespo Fernández, Ánxela

Quenda L

49

44091916L

Barbeito Rebolo, Andrea

Quenda L

50

73241017R

Chapela Rouco, María Yobana

Quenda L

51

77408008J

Salgueiro Caamaño, Paula

Quenda L

52

76899980D

Lomba Pacheco, Lucía

Quenda L

53

47378025A

Souto López, Paula María

Quenda L

54

53112428T

Paz Cereijo, María Teresa

Quenda L

55

76577413V

Rego García, Begoña

Quenda L

56

44482574E

Vázquez Fernández, Raquel

Quenda L

57

35470199J

Tomás del Río, Ana María

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

58

45847861Y

Abucide Castelao, Lucía

Quenda L

59

77417094Z

Vázquez Diéguez, Silvia

Quenda L

60

53168088T

Pérez Vázquez, Ana María

Quenda L

61

45957691B

Pampín Basso, Marilina Ayelén

Quenda L

62

44446907M

Vázquez Nespereira, Lucía

Quenda L

63

76581681F

González Arias, María

Quenda L

64

32680560K

Borrajo Fernández, Milagros

Quenda L

65

33555133L

González López, Eva

Quenda L

66

53485403F

Castro Moares, Ana Alicia

Quenda L

67

44333875H

Nóvoa Fragata, Alexandra

Quenda L

68

33553140G

Alameda López, Mirian

Quenda L

69

53487696T

Suárez Hermo, Natalia

Quenda L

70

44092957W

Garagorri Gutiérrez, Cristina

Quenda L

71

53302293T

Maceiras Martínez, Paula

Quenda L

72

77460359Q

Loira Camiña, Nerea

Quenda L

73

33541472C

Cupeiro Falcón, Sonia María

Quenda L

74

77411353T

Fiuza Fernández, Alba

Quenda L

75

79333666L

Villaverde Carballo, María José

Quenda L

76

76720845K

González Carracedo, Patricia

Quenda L

77

76896508X

Moreno Vázquez, Mónica

Quenda L

78

76581902K

Rivas Fernández, María Victoria

Quenda L

79

72745188Y

Velasco Martínez, Sonia

Quenda L

80

76912698P

Álvarez Rodríguez, María Goreti

Quenda L

81

33275045W

Méndez-Benegassi Gamallo, Salomé Guadalupe

Quenda L

82

47386793P

Picón Pérez, Aloia

Quenda L

83

46946225M

López Rivero, Rebeca

Quenda L

84

44482441G

Miranda Saburido, Ana

Quenda L

85

76865564R

Porto Tato, Sonia

Quenda L

86

52938557D

Piñeiro Roo, Teresa

Quenda L

87

32704035J

Rubio Jerez, Marina

Quenda L

88

53173122C

Peixoto Sánchez, Yaiza

Quenda L

89

71434017L

Cao Pérez, Karina María

Quenda L

90

32715639W

Vázquez Huertas, Cristina

Quenda L

91

33318733J

Blanco de la Fuente, Vanessa María

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

92

54125340S

Velázquez Souto, Karen Xabrina

Quenda L

93

34880991L

Díaz Pérez, Azucena

Quenda L

94

76913274D

Álvarez Pérez, Cecilia

Quenda L

95

44077750K

Barreiro Canda, Miriam

Quenda L

96

46905548S

García de Dios Mardones, Miren Nerea

Quenda L

97

36151106M

Correa Insua, Lourdes

Quenda L

98

32829483L

Vigo Carballeira, Belén

Quenda L

99

15493619Z

Piñeiro González, Jennifer

Quenda L

100

33557207T

Sangil Regueiro, Natalia

Quenda L

101

53483577K

Regueira Paz, Marta

Quenda L

102

44499734R

Padrón González, Rebeca

Quenda L

103

44495838S

Sarmiento Borrajo, Raquel

Quenda L

104

34278447Y

Castro Colmenero, María

Quenda L

105

32708106J

Rodríguez García, Lucía

Quenda L

106

46916895T

Saavedra Miño, Sonia

Quenda L

107

32665229P

Alonso Malde, Noelia María

Quenda L

108

32685381N

Tenreiro López, María José

Quenda L

109

33555761A

Bellón Rodríguez, Patricia

Quenda L

110

36163559S

Romero Lago, María

Quenda L

111

33546143E

Arias Paz, Laura

Quenda L

112

32712293Z

Vázquez Fernández, Lía

Quenda L

113

79343597Z

Lugrís Castro, Mª Isabel

Quenda L

114

35585632D

Pedreira Domínguez, Jéssica

Quenda L

115

53309353E

Parga Suevos, Leticia

Quenda L

116

34275212Z

Pereiro López, Susana

Quenda L

117

33346820V

Corredoira Varela, Eva María

Quenda L

118

44459737R

Paz Prieto, Beatriz

Quenda L

119

33549871R

Redondo Valín, Eva María

Quenda L

120

78807014K

Ferreiro Mareque, Raquel

Quenda L

121

44836522T

Zas Mareque, Verónica

Quenda L

122

54126509B

Penas Tizón, Lara

Quenda L

123

34899629G

Cundíns Fernández, Saleta

Quenda L

124

47386127D

López Rama, Lucía

Quenda L

125

45871092F

González Mayo, Verónica Emilia

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

126

76731948S

Rodríguez Espinosa, Sara

Quenda L

127

71532087V

Becerra Paradelo, Ángela

Quenda L

128

33301153M

Vázquez Barreiro, Isabel

Quenda L

129

44493948B

Célix Fernández, Sonia

Quenda L

130

35577041C

García Maceira, Alejandro

Quenda L

131

44470821E

Diéguez López, Rocío

Quenda L

132

77004442M

Viruel Relova, María

Quenda L

133

39459261R

Pedrosa Iglesias, Carla

Quenda L

134

77405140C

Alonso Mosquera, Cristina

Quenda L

135

35478015D

Alemán Alfonso, Moisés

Quenda L

136

53306162M

Díaz Rodríguez, Adriana

Quenda L

137

47368009S

Blanco Sánchez, María Teresa

Quenda L

138

15490049D

Montes González, Andrea

Quenda L

139

33333274H

González Chaín, Aránzazu

Quenda L

140

77418339V

Pereira Pena, Marta

Quenda L

141

53303475D

Parga Herva, Fátima

Quenda L

142

34879839V

Boente García, Estela

Quenda L

143

35577825E

González Alén, Tania

Quenda L

144

76722078N

Pose López, Paula

Quenda L

145

44488640Q

Cibeira Estévez, Tomás

Quenda L

146

34638654X

Hermida Otero, Daniel

Quenda L

147

44462854J

Vázquez Yáñez, Laura

Quenda L

148

47373027L

Rodríguez Cao, Ana

Quenda L

149

76735786N

Gómez Taboada, Cristina

Quenda L

150

44657639B

Pérez López, Noelia

Quenda L

151

32717654Q

Delgado Porto, Sara

Quenda L

152

79331902A

Campos Lavandeira, Estefanía

Quenda L

153

76819080T

Miranda Pérez, María Jesús

Quenda L

154

79337466R

Carpente Eiroa, María Teresa

Quenda L

155

35598716Y

Carregal Longo, Ana

Quenda L

156

35478275Q

Lucio Martínez, Ana

Quenda L

157

44091309X

Pallares González, Dolores

Quenda L

158

36170639B

Alonso Couñago, Estrella

Quenda L

159

33547709R

Sampedro López, Alba

Quenda D

DNI

Apelidos e nome

Quenda

160

76734650A

Álvarez Rodríguez, Nuria

Quenda L

161

35576403A

Diz Núñez, Margarita

Quenda L

162

44814587F

Arnejo Berdullas, Laura

Quenda L

163

44827913Q

De Francisco Mallo, Adriana

Quenda L

164

45861300J

Álvarez Barreiro, Laura

Quenda L

165

36119465N

Giráldez Domínguez, Ana Belén

Quenda L

166

39460645M

González Rodríguez, Lorena

Quenda L

167

78801298D

García García, Sonia

Quenda L

168

35590041W

Vázquez Ferreiro, Uxía

Quenda L

169

79335677Y

Mouzo Villar, Rosa

Quenda L

170

44828625S

García Castro, Tamara

Quenda L

171

45871395B

Antelo Pérez, Lidia

Quenda L

172

32705121H

Gómez López, María Soledad

Quenda L

173

53181203M

García Andrés, Noelia

Quenda L

174

77421817E

Sánchez Prieto, Iria

Quenda L

175

47354366B

Mosqueira Varela, Sara

Quenda L

176

33555638H

López Paredes, Iria

Quenda L

177

77003463S

García García, Ana Isabel

Quenda L

178

35577548K

Leirós Pereira, Iris

Quenda L

179

32701423T

Lorenzo Aneiros, Nerea

Quenda L

180

33552409D

Monteserín Gallego, María de las Mercedes

Quenda L

181

33555031D

Rey Centeno, Alba

Quenda L

182

47375741L

Gerpe García, María Victoria

Quenda L

183

47386096R

Fuentes Naya, Lidia

Quenda L

184

47361195D

Frontela Fulgueira, Beatriz

Quenda L

185

76904392M

Fernández Pazos, Lorena

Quenda L

186

47376814B

Blanco Lamas, Belén

Quenda L

597032 - Idioma estranxeiro: Inglés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

79323668A

Porteiro Suárez, María Aránzazu

Quenda L

2

34269411D

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

Quenda L

3

35318131K

Sanjuán Paz, Beatriz

Quenda L

4

34998685E

Pato Rodríguez, Santiago Eduardo

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

5

33336044M

Melchor Couto, Carlos

Quenda L

6

45871632H

Ferrín Castro, Rebeca

Quenda L

7

32820446K

De León Del Río, César

Quenda L

8

76409272Y

Ruiz Lamas, María Mercedes

Quenda L

9

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

Quenda L

10

76416877K

Guerreiro de las Heras, Saleta

Quenda L

11

32834617R

García Durán, María Jesús

Quenda L

12

34270206E

Rodríguez Rodríguez, Ana

Quenda L

13

33295307R

Rivera Rey, Susana

Quenda L

14

47377374L

Martín Sánchez, Alba

Quenda L

15

32820666B

Freire Ellis, Susana

Quenda L

16

78734896P

Cuñarro Otero, Xela

Quenda L

17

76902877P

Rodríguez Santoke, Linda

Quenda L

18

47357466Y

Gómez Yáñez, Marcos

Quenda L

19

76726726Z

Corrales Pérez, Mirian

Quenda L

20

44470117P

García Alonso, María Luz

Quenda L

21

44450996T

Vázquez Álvarez, Mónica

Quenda L

22

45860228E

Santos Martín, Estefanía

Quenda L

23

45906701N

Vázquez López, José Luis

Quenda L

24

53481965L

Ríos Cortés, Elena

Quenda L

25

32842471N

Blanco Varela, Raquel

Quenda L

26

76969284Z

Abuín Carou, María Isabel

Quenda L

27

33550039P

Rodríguez Buide, Lorena

Quenda L

28

53484204G

Pestonit García, Beatriz

Quenda L

29

52938800E

Pérez Rama, Eva María

Quenda L

30

76718019R

Regueiro Bolaño, Aida María

Quenda L

31

44492544X

Rodríguez Novoa, Cristina

Quenda L

32

36136342F

Fernández Vega, Tamara

Quenda L

33

44840501T

Lorenzo Caride, Sabela

Quenda L

34

44090936M

Reboredo Rodríguez, Miriam

Quenda L

35

35487683V

Louzao Brey, Lucía

Quenda L

36

32704943R

Dopico Bores, Luis

Quenda L

37

34638018H

Prieto Timiraos, Verónica

Quenda L

38

44472519H

González Pérez, Ana

Quenda L

39

33545635C

Iglesias Álvarez, Monserrat

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

40

44843725G

Mosquera Rendo, Silvia

Quenda L

41

44659689Z

García Castro, Xurxo

Quenda L

42

34999996E

Ferrero Vázquez, María

Quenda D

43

33553409C

Seijas Vázquez, Lucía

Quenda L

44

53190927T

Hompanera Rodríguez, Ana

Quenda L

45

44486190G

Rivera Silva, Clara Paz

Quenda L

46

44480421P

Caride González, Rebeca

Quenda L

47

36140847G

Rodríguez Bermúdez, María de los Ángeles

Quenda L

48

44848652D

Campos Míguez, María

Quenda L

49

34880056G

Díaz López, María Soledad

Quenda L

50

53191513B

Correa Sierra, Iliana Esther

Quenda L

51

35460954Z

Mosquera Tizado, Sonia

Quenda L

52

44846674D

Novas Mato, Diego

Quenda L

53

33553116A

Martínez Louzao, Luis Miguel

Quenda L

54

36113593M

Álvarez Queimaliños, María Eugenia

Quenda L

55

35573736G

Moroño Montes, Natalia

Quenda L

56

53306668M

Iglesias Rodríguez, Natalia

Quenda L

597033 - Idioma estranxeiro: Francés

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36159797W

Fernández Varela, María Estefanía

Quenda L

2

11409393J

Pardo Alonso, Isabel

Quenda L

3

46293265S

Sánchez Calatrava, Carina Alicia

Quenda L

4

44472981C

Muñoz Osorio, Ángela

Quenda L

5

53179870Y

Vázquez Rodríguez, Manoel Iago

Quenda L

6

76725077K

González Fernández, José Carlos

Quenda L

7

34898479G

López Cañás, Francisco

Quenda L

8

76719543F

Fernández Enríquez, María Jesús

Quenda L

9

34996606J

Hidalgo Carrete, María Rita

Quenda L

10

44490594S

González Lage, Vanessa

Quenda L

11

34956782W

Martínez Bayón, Esperanza

Quenda L

12

44822731D

Pereira Senra, Carmen

Quenda L

13

33551349F

López Díaz, Karina

Quenda L

14

53115294Z

Martínez Santiago, Manuel

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

15

33545548W

Arias Prado, Alba

Quenda L

16

44469438L

Blanco Cid, Andrea

Quenda L

17

44464681T

Rey López, Adán

Quenda L

18

47381503P

Chousa Cortés, Cristina

Quenda L

19

39451505L

Villar Olleros, Mélanie

Quenda L

20

39450970J

Díaz Cameselle, Joana

Quenda L

21

32710939V

Morado Morgade, Serafín

Quenda L

22

35575240J

Kuperberg Iglesias, Martín

Quenda L

23

76969935K

Loureiro Piñeiro, María

Quenda L

597034 - Educación Física

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36136603S

Fernández Mariño, Jorge

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

53181926S

Táboas Pais, M. Inés

Quenda L

2

32797477Y

Carnota Fernández, Ana María

Quenda L

3

32813919A

Calderón Soilán, Iago

Quenda L

4

78792906N

Sande Iglesias, Antonio

Quenda L

5

46906842K

Vázquez Díaz, Carlos

Quenda L

6

32834769S

Romay Vales, Noemí

Quenda L

7

34988746L

Cofán Labrador, Jesús César

Quenda L

8

47354534H

Palleiro Novo, Cristina

Quenda L

9

34896835Q

Rodríguez Salgado, Aida Belén

Quenda L

10

33547524T

Rodríguez Veiga, Alfonso

Quenda L

11

36114938Q

Barreiro Fernández, Pablo

Quenda L

12

76581636P

De Lamas Pérez, Álvaro

Quenda L

13

47354968S

Seijoso López, Adrián

Quenda L

14

79322392S

Candal Mosquera, Cristina

Quenda L

15

33997836H

Basanta Pérez, Daniel

Quenda L

16

36100423Z

Freire Piñeiro, José Manuel

Quenda L

17

44470768S

Pérez Coello, Andrés

Quenda L

18

33342479T

Valcarce López, Noelia - Paz

Quenda L

19

44840721J

Rodríguez Ferradáns, Irene

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

20

47371173M

Martínez Soto, Javier

Quenda L

21

45845453J

Jiménez López, Mario

Quenda L

22

36126347V

López Muíños, Borja

Quenda L

23

44448621V

Romero Fernández, Juan

Quenda L

24

76711600E

Huelin Vázquez, Iago

Quenda L

25

52939597Z

Pérez Vigo, Cristian

Quenda L

26

36147394L

Domínguez Hernández, Marcos

Quenda L

27

44085418F

Ferrer Alonso, Santiago

Quenda L

28

47354904C

Martínez Ferrer, Olalla

Quenda L

29

33348819S

Vázquez Fernández, Alberto

Quenda L

30

44843829Q

Brenlla Gerpe, David

Quenda L

31

34884819Y

Trigo Oroza, Cristina

Quenda L

32

34980727G

Rodríguez Rodríguez, Luis Ángel

Quenda L

33

35482407P

Bermúdez Bua, Paulo

Quenda L

34

33546706X

Castro García, Verónica

Quenda L

35

36170277V

Troncoso Sobrino, Ramón

Quenda L

36

77418148X

Rey Míguez, Lucía

Quenda L

37

44840252G

Pazos Tronceda, Andrés

Quenda L

38

34278076A

Teijeiro Blanco, Laura

Quenda L

39

44832867W

Vilas Fernández, Juan José

Quenda L

40

79334981T

Silva Brenlla, José Francisco

Quenda L

597035 - Música

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

44836594A

Vázquez Gómez, Cristina

Quenda L

2

32704137T

Allegue Chao, Yolanda

Quenda L

3

44823897W

Martínez Blanco, Florentina

Quenda L

4

44834846A

Romeo Mougán, Cristina María

Quenda L

5

76827687M

Gulías Carrillo, Carlos

Quenda L

6

76713293J

Danoz Castro, María Dolores

Quenda L

7

35458353N

Loureiro Durán, José Luis

Quenda L

8

44831897K

Cacheda Cajaraville, Luis

Quenda L

9

33339709J

Aller Souto, Saínza

Quenda L

10

44841656M

López Robles, Francisco Mateo

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

11

34269623Z

Rivas Louzao, María del Mar

Quenda L

12

53300666Y

Outón López, Sandra

Quenda L

13

34269697L

Grande Rodríguez, Andrea

Quenda L

14

53165275Q

Aneiros Vilariño, Alberto

Quenda L

15

77417365D

García Pintos, Iria

Quenda L

16

44495241Q

González Iglesias, Laura

Quenda L

17

78795906E

Fisteus Cagide, Marcos

Quenda D

18

44453974B

Seguín Pérez, Débora

Quenda L

19

33344306X

Santalla Lastra, María Isabel

Quenda L

20

45953835L

Otero Rey, Eva

Quenda L

21

51943858Z

Martínez Gálvez, Almudena

Quenda L

22

76999848B

Rodríguez Carvalho, Estela

Quenda L

23

34883844C

Doural García, Andrea Carme

Quenda L

24

77408703H

Coya Otero, Alberto

Quenda L

25

33549309Z

Vázquez Costa, Anabel

Quenda L

26

33537880Q

Doval Santos, Alejandra

Quenda L

27

39452918Y

Alonso González, Isis

Quenda L

28

52459550T

Fernández Parada, Edelmiro Manuel

Quenda L

29

32708270Q

Paz López, María

Quenda L

30

53612148E

Malvido Piñeiro, Alba

Quenda L

31

53194461S

Fernández Reinaldo, Eva

Quenda L

32

33339207V

Arranz Carreño, Israel

Quenda L

33

35464263B

Vidal Coira, Javier

Quenda L

34

44093270Q

Fernández Montero, Natalia

Quenda L

35

33541709G

López Carreira, Raquel Iris

Quenda D

36

77402327J

Domínguez Couto, Irene

Quenda L

597036 - Educación especial: Pedagoxía Terapéutica

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

36118502S

Vázquez Vicente, Mª del Mar

Quenda L

2

76996229A

Bouzón Couñago, Marta

Quenda L

3

34991320V

Conde Casas, Emilio

Quenda L

4

77413831V

Muñiz Núñez, Silvia

Quenda L

5

36134087Y

Mariño Baz, María Noelia

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

6

32714057F

Salgado Rodríguez, Ciro

Quenda L

7

35458777E

Mariño Gago, Natalia

Quenda L

8

34269856V

Rivera Vega, Sonia

Quenda L

9

76814168X

Rodríguez Dasilva, Patricia

Quenda L

10

36156961H

Carrera Muíños, María

Quenda L

11

36124517G

González Pousada, Angélica

Quenda L

12

33350981S

Varela Sánchez, Damián

Quenda L

13

77413454P

Pasarín López, María

Quenda L

14

76747994F

González Castiñeiras, Susana

Quenda L

15

53180171P

Cruces Estévez, Lucía

Quenda L

16

32695392H

Carballeira Pernas, Sandra

Quenda L

17

33342722J

Novo Díaz, Marta

Quenda L

18

46897455H

López Espiñeira, Marta

Quenda L

19

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

Quenda L

20

33540213A

Castro Prieto, Milagros

Quenda L

21

36147884A

Outes Álvarez, Marta

Quenda L

22

52939596J

Suárez Montero, María Asunción

Quenda L

23

35480346V

Temes Chao, Cristina

Quenda L

24

79334518C

Caaveiro Carballo, Noemi

Quenda L

25

78797638Y

Suárez Suárez, Bienvenido

Quenda L

26

76895701P

Baldonedo López, Raquel

Quenda L

27

77006385Q

Lorenzo Rodríguez, María Luisa

Quenda L

28

76868089L

Cerneira Montes, Estrela

Quenda L

29

72402888S

López Iglesias, María Isabel

Quenda L

30

53196864A

Galván Fernández, Lucía

Quenda L

31

36156129Z

Martínez Vidal, Begoña

Quenda L

32

46897197J

González Villamil, Emilio

Quenda L

33

52935431B

Castro Suárez, María de los Ángeles

Quenda L

34

33555081J

Fuertes Opazo, Noa

Quenda L

35

36131696F

Vázquez Vilar, Sonia Patricia

Quenda L

36

53182782C

Pérez Álvarez, María Ruth

Quenda L

37

76582659L

Villamiel Gallo, Patricia

Quenda L

38

76904486F

Bautista Cerdeira, Lucía

Quenda L

39

34638811Y

González Lage, Tania

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

40

44823511F

Siaba González, Carmen María

Quenda L

41

33556846F

Rey Rodríguez, Adrián

Quenda L

42

44847750G

Gómez Macho, Sara

Quenda L

43

76720894R

Yáñez Blas, Glenda

Quenda L

44

44446916Z

Armada Rodríguez, Isabel

Quenda L

45

53167824N

Miraz Merelas, Andrea Carmen

Quenda L

46

34271998C

Vázquez López, Laura

Quenda L

47

33559186R

Quiroga López, Iria

Quenda L

48

53306608Z

Villar Veres, Delia

Quenda L

49

32686884C

Puentes Loureiro, Alba María

Quenda L

50

36170266Y

Pérez Davila, Noelia

Quenda L

51

47378168P

Roldán Prego, Lucía

Quenda L

52

34880570N

Piñón Vale, Ana

Quenda L

53

33556798M

Rodríguez Penelas, Jacobo

Quenda L

54

35579515X

Montero Arce, Yesenia

Quenda L

55

28841208J

Bermúdez Vela, Ana Isabel

Quenda D

56

32822700K

Rey Gómez, Mercedes Rita

Quenda L

597037 - Educación especial: Audición e Linguaxe

Quenda E

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

46915314Y

Trillo Sande, Martina

Quenda E

2

46905489W

León Martínez, Francisco

Quenda E

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

76733437D

Nogueira Campo, Pablo

Quenda L

2

32707343D

Penas Amor, David

Quenda L

3

32699020N

Freire Cuiñas, Rocío

Quenda L

4

53166616T

Gómez Edreira, Gloria

Quenda L

5

36174410X

Soto Álvarez, Ana

Quenda L

6

53612792E

Blanco Pérez, Alba

Quenda L

7

53302707T

García Pena, Ariadna

Quenda L

8

53185854X

López Massarotti, María José

Quenda L

9

34269067X

Martínez Corujo, Antolín

Quenda L

10

76734108J

Ortiz Alonso, Alicia

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

11

44492195Y

Rodríguez Martínez, Mónica

Quenda L

12

76727382A

Taboada Francisco, Natalia

Quenda L

13

79342604X

Fraguío Sánchez, Mónica

Quenda L

14

44460949V

Martínez Ulloa, Ángela

Quenda L

15

71132697E

Escobar García, María

Quenda L

16

76417206M

Yebra Pita, Paula

Quenda L

17

39451086Z

Ortiz Pozo, Noemi

Quenda L

18

45140232H

Valcárcel Cao, Laura

Quenda L

19

39450842T

Alonso Martínez, Diana

Quenda L

20

53309229J

Puente Blanco, Alba

Quenda L

21

33543588C

Blanco López, Raquel

Quenda L

22

36153584E

López González, Sara

Quenda L

23

44493804M

Fernández Freire, Nerea

Quenda L

24

33342137A

Penalonga Cruz, Lucía

Quenda L

25

53612257Q

Lusquiños Area, Sarai

Quenda L

26

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

Quenda L

27

79339733Z

Lema Rodríguez, Tamara

Quenda L

28

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

Quenda L

29

47359085S

Antúnez González, Verónica

Quenda L

30

53485817F

Sobradelo Nine, Beatriz

Quenda L

31

53304609Q

Fandiño Blanco, Jessica

Quenda L

32

71639337H

Bello Pardo, Lucía

Quenda L

33

76914709H

Souto Estévez, Paula

Quenda L

34

33288680K

Cao Otero, David

Quenda L

35

32717706E

Fernández López, Andrea

Quenda L

36

32820942B

Sánchez Planas, Pablo

Quenda L

37

47382890S

Fernández Vázquez, Vanesa

Quenda L

38

33561428N

Castedo Fernández, Nuria

Quenda L

39

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

Quenda L

40

33558353L

Fernández Vázquez, Laura

Quenda L

41

33332356C

Fernández Fulgencio, Eva

Quenda L

42

76779813V

Vila Tubío, María José

Quenda L

43

32712430J

Díaz Santano, Alba

Quenda L

44

77004968W

Rodríguez Val, Aida

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

45

33559136C

Paz Souto, Lorena

Quenda L

46

53162887C

Prado Rico, Pamela

Quenda L

47

32834061C

Pena Álvarez, María del Mar

Quenda L

48

53304261J

González Lago, Carolina

Quenda L

49

33543704K

Rivas López, Noela

Quenda L

50

46915690Z

Diego Durán, Vanessa Dolores

Quenda L

51

76723390J

Gómez Lorenzo, Adrián Francisco

Quenda L

52

53301425Y

Palomanes Carreira, Lucía

Quenda L

53

47403351Y

Vázquez Guerra, María

Quenda L

54

76582390A

Baamonde Rico, María Cristina

Quenda L

55

76818839N

Boullosa Rodríguez, Alfonso

Quenda L

56

36122202N

Rodríguez Lago, Cecilia

Quenda L

597038 - PriMaría

Quendas D e L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

1

11441785K

Álvarez Riesgo, Sandra

Quenda L

2

36148005D

Puga Bayón, Tamara

Quenda L

3

44662743D

Gil González, Natalia

Quenda L

4

76931143F

Abeledo Iglesias, Yago

Quenda L

5

44498021J

Vázquez González, Iria

Quenda L

6

76991295Z

Gallo Mosquera, María

Quenda L

7

77416349M

Vidal Torres, María Belén

Quenda L

8

53304304X

García González, Diana

Quenda L

9

76727013W

Nogueiras Campos, María del Carmen

Quenda L

10

76926540G

Piñón León, Beatriz

Quenda L

11

35484546P

López Tarrío, Marisol

Quenda L

12

36155111P

Prado Otero, Alba

Quenda L

13

39452163X

Vázquez Domínguez, Noelia

Quenda L

14

45847202Z

Mourelos Vidal, Carolina

Quenda L

15

45862168F

Castro Liñares, Ana

Quenda L

16

34272768P

Pol Álvarez, Estefanía

Quenda L

17

34271424K

Núñez Fernández, Flavia

Quenda L

18

53192269P

López Fernández, Isabel

Quenda L

19

32709787S

Rodríguez Calvo, Judit

Quenda L

DNI

Apelidos e nome

Quenda

20

78800233W

Pereira Bello, Marta

Quenda L

21

76867214H

Estévez Reino, Amalia

Quenda L

22

44841128Y

Arnoso Moure, Lydia

Quenda L

23

47401250K

Aguiar Vázquez, Alexia

Quenda L

24

76582832P

Sendín Gómez, Mariña

Quenda L

25

33553570C

Darriba Rodríguez, Lucía

Quenda L

26

79344090R

Pérez Blanco, Paula

Quenda L

27

35485735R

Monteagudo Álvarez, Andrea

Quenda L

28

34884955G

Álvarez Fernández, Marta

Quenda L

29

47382773J

Blanco Queijeiro, Miriam

Quenda L

30

35472498N

Méndez Pérez, Laura

Quenda L

31

47372025Y

Campo Penín, Alejandra

Quenda L

32

33542087Z

López Sánchez, Manuel Ángel

Quenda L

33

32711619F

Graña Piñeiro, Ana

Quenda L

34

45952748J

Recarey Noya, Alba

Quenda L

35

33557489Y

Otero Fernández, Begoña

Quenda L

36

34997706D

Fernández Torres, Diego

Quenda L

37

77596107H

Iglesias Guerreiro, Cristina

Quenda L

38

79341525N

Riopedre Fernández, Rocío

Quenda L

39

76414144W

Menaya Carrillo, María Elisa

Quenda D

40

32814380G

Reimúndez Castiñeiras, Pablo

Quenda L