Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 19 de agosto de 2016 Páx. 36959

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede ao recoñecemento das especialidades deportivas de fútbol gaélico e fútbol praia no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Vista a solicitude presentada o 1 de marzo de 2016 pola Federación Galega de Fútbol en virtude da cal se solicita o recoñecemento do fútbol gaélico e fútbol praia coma especialidades deportivas de fútbol.

Vistos os informes técnicos favorables ao recoñecemento das devanditas especialidades emitidos pola Escola Galega do Deporte onde se constata que se trata de especialidades que cumpren cun elevado número de criterios e requisitos para poder ser recoñecidas como tales.

Visto que o fútbol gaélico e o fútbol praia non aparecen recollidas coma especialidades en ningunha outra federación deportiva galega e que se trata de especialidades que contan cun importante número de practicantes na Comunidade Autónoma galega.

En uso da competencia atribuída no artigo 5.1.k) da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, que establece que lle corresponde á Administración autonómica recoñecer e cualificar novas modalidades e especialidades deportivas, así como establecer os criterios e requisitos para o seu recoñecemento

RESOLVO:

Primeiro. Recoñecer o fútbol gaélico e o fútbol praia coma especialidades deportivas do fútbol en Galicia.

Segundo. Ordenar a publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia para xeral coñecemento de todos os interesados nela.

A presente resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou no prazo dun mes ou interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta no Diario Oficial de Galicia (artigos 116 e 117 da Lei 4/1999, do 6 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común).

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2016

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte