Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 23 de agosto de 2016 Páx. 37560

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia a licitación para a contratación da subministración sucesiva de elementos, dispositivos e actividades precisas para a instalación dun sistema de cableame estruturado e do servizo de xestión e diagnóstico da rede en centros desta xerencia, mediante procedemento aberto e tramitación ordinaria (expediente MS-EIV1-16-026).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: avda. das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: 36211 Vigo.

4º. Teléfono: 986 21 92 33.

5º. Telefax: 986 21 91 50.

6º. Correo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todos os días laborables excepto sábados, das 9.00 ás 14.00 horas.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministración.

b) Descrición: subministración sucesiva de elementos, dispositivos e actividades necesarias para a instalación dun sistema de cableame estruturado e do servizo de xestión e diagnóstico de rede.

c) División por lotes: dous lotes.

d) Lugar de execución: centros relacionados no prego de cláusulas administrativas.

e) Prazo de execución: 2 anos.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV: 31711000-3.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: os especificados na cláusula 6.5 do prego de cláusulas administrativas.

4. Valor estimado do contrato: 483.984,00 €.

5. Orzamento base de licitación:

Importe neto: 241.992,00 €, IVE: 50.818,32 €. Importe total: 292.810,32 €.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non.

Definitiva: 5 % do importe de licitación (lote 1) e 5 % do importe de adxudicación (lote 2), excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, se é o caso: ver pregos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite da presentación: 19.9.2016.

b) Modalidade de presentación: ver prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Nicolás Peña.

2º. Domicilio: avda. das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Enderezo electrónico: chuvi.contratación.administrativa@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: mesas de apertura dos sobres B e C.

b) Enderezo: sala de xuntas do Hospital Nicolás Peña, avda. das Camelias, nº 109.

c) Localidade e código postal: Vigo 36211.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante: www.sergas.es

10. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario. Ver cláusulas 3.5 do prego de cláusulas administrativas.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 29.7.2016.

Vigo, 29 de xullo de 2016

Félix Rubial Bernárdez
Xerente de Xestión Integrada de Vigo