Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 23 de agosto de 2016 Páx. 37391

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 5 de agosto de 2016 pola que se convocan subvencións no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2016.

Mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro, esta comunidade autónoma asumiu as funcións e os servizos transferidos pola Administración do Estado relativos á xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación e, a través do Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia, e o Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a súa estrutura orgánica, a Consellería de Economía, Emprego e Industria asume o exercicio das competencias e funcións, entre outras materias, no relativo ás políticas activas de emprego.

Con base no exposto, correspóndelle a xestión das subvencións e axudas públicas das políticas activas de emprego, entre as cales están as medidas dirixidas, por unha banda, a fomentar a creación de emprego de calidade e, por outra, a incrementar a empregabilidade das persoas desempregadas, mellorando as condicións do mercado de traballo, prestando especial atención aos colectivos con especiais dificultades de inserción, no marco da Estratexia europea para o emprego, o Programa nacional de reformas, a Estratexia española de activación para o emprego (2014-2016) e do respectivo Plan anual de política de emprego (PAPE), e no eido da colaboración institucional e o diálogo social aberto polo Goberno galego cos axentes económicos e sociais de Galicia.

Con todo, tamén é preciso deseñar e aplicar políticas activas orientadas a favorecer o desenvolvemento das zonas deprimidas e ten especial relevancia o apoio ao emprego local. Ademais, a propia Unión Europea, aconsella centrar os esforzos na dinamización das economías locais a través de plans e programas que favorezan a permanencia da poboación no seu propio contorno.

Esta situación demanda o esforzo conxunto e coordinado das distintas administracións públicas que, xunto cos recursos procedentes da Unión Europea, permitan acometer programas que estimulen, de xeito inmediato, a xeración de emprego. Efectivamente, a aplicación das políticas activas de emprego segue as directrices europeas de emprego elaboradas pola Comisión Europea co fin de lograr unha estratexia de acción común. Estas directrices fan especial fincapé na importancia da creación de postos de traballo a nivel local desde a perspectiva de que existen novos filóns de emprego susceptibles de xerar novos postos de traballo, e é no ámbito local onde se atopan as maiores posibilidades de detección e aproveitamento en beneficio do emprego.

A constitución dun ámbito local propicio á creación de emprego require o desenvolvemento dun conxunto de funcións esenciais como son a animación, o estímulo e a innovación. Para que estas funcións se poñan en práctica, é fundamental a presenza de axentes de emprego e desenvolvemento local coa formación e experiencia adecuadas que lles permita utilizar unha metodoloxía común e que poidan desempeñar diversas tarefas como promotores de actividade, prospectores de mercado e asesores puntuais de proxectos de empresa.

Desde esta perspectiva faise necesario potenciar o papel das entidades locais como motores da creación de emprego e apoiar decididamente a constitución de pequenas e medianas empresas, dado que a súa existencia favorece un tecido empresarial máis estable, a diversificación de actividades e, sobre todo, un crecemento económico sostido.

A Axenda 20 para o emprego contén, entre as medidas en materia de emprego de calidade, as relacionadas coa orientación a servizos na atención ás persoas demandantes e empresas, entre outras, afondar na formación continua do persoal técnico da Rede de técnicos de emprego de Galicia, desenvolvendo un currículo específico e especializado en relación cos servizos que se prestan.

Tendo en conta o exposto, nesta convocatoria recóllense aquelas liñas de axuda que teñen por obxecto a dinamización do emprego no ámbito de toda a Comunidade Autónoma de Galicia a través da contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL) por parte das entidades locais.

Estes técnicos que, xunto cos axentes de emprego, configuran a Rede de técnicos de emprego de Galicia, teñen como funcións principais as de colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación de actividade empresarial, as de animación, estímulo e innovación, actuando como promotores de actividade, asesores puntuais de proxectos de empresa e prospectores de mercado e contribuíndo á dinamización e xeración de novas actividades no ámbito local e rural.

O desenvolvemento destas tarefas contribúe a constituír un ámbito local propicio á creación de emprego e a potenciar a xeración de iniciativas empresariais e novas actividades xeradoras de emprego que repercuten na creación de novos postos de traballo e de alternativas de ocupación laboral.

Neste contexto, a implementación da Rede de técnicos de emprego de Galicia, como infraestrutura especializada na promoción do emprego, adquire precisamente o seu maior potencial grazas á súa distribución por todo o territorio da Comunidade Autónoma. Porén, esta vantaxe estratéxica precisa de canles de comunicación adecuadas que confiran fluidez ao intercambio de experiencias e de información interna para converter en sinerxías colectivas o traballo individual realizado por cada técnico.

Nesta tarefa púxose en marcha unha aplicación informática denominada XATEmprego que, ademais de homoxeneizar o contido das memorias de toda a rede de técnicos, aumente a eficacia do traballo desenvolvido e posibilite o traballo en rede, facilitando, en definitiva, a xestión, coordinación, apoio e avaliación da rede.

Para o exercicio de 2016 mantense a exixencia do uso e a aplicación de medios telemáticos para tramitar e presentar a solicitude, exclusivamente, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, creada polo Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes, como canle principal de relación do cidadán coa Administración e co obxectivo de avanzar na mellora da calidade e da eficacia dos servizos ofrecidos. Esta exixencia comporta a necesaria obtención por parte dos representantes legais das entidades, cando non dispoñan deles, do DNI electrónico ou certificado electrónico de persoa física da FNMT.

Por outra parte, esta orde continúa coa senda iniciada na regulación dos programas de cooperación con entidades locais e no programa de orientación laboral xa para o exercicio de 2012, onde se primaban aqueles concellos que coordinaran as súas solicitudes e compartan ou mancomunen obras ou servizos. Así, a regulación da presente convocatoria prima aqueles concellos que teñan unha media de paro rexistrado no ano 2015 inferior a 500 persoas no seu ámbito territorial que se agrupen para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local; neste caso, a porcentaxe de financiamento dos custos totais de contratación increméntase sensiblemente, entendéndose así cumprida a finalidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 28 de febreiro de 2013 polo que se aproban os criterios aplicables ás axudas e subvencións destinadas ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para primar proxectos de xestión compartida e incentivar procesos de fusión municipal.

Para este exercicio 2016 implementarase en e para Galicia un programa autonómico, que non é outra cosa que unha adaptación do programa estatal de axentes de emprego e desenvolvemento local, coherente co momento actual e cos requirimentos específicos da realidade do noso mercado laboral. Esta nova regulamentación autonómica é posible á vista do novo enfoque que deu ao deseño e á xestión das políticas activas de emprego o número 2 da disposición derradeira décimo segunda da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, da cal resulta que as comunidades autónomas están habilitadas para o deseño e execución de novos programas e medidas de políticas activas de emprego adaptadas ás peculiaridades e ás características dos seus mercados de traballo locais que, en todo caso, deberán dirixirse ao cumprimento dos obxectivos que se establezan no Plan anual de política de emprego (PAPE) de cada ano e integrarse nos distintos ámbitos da Estratexia española de emprego 2014-2016, requisitos e condicións que se cumpren neste caso.

Efectivamente, no actual contexto de crise e recesión económica a sociedade exixe dos poderes públicos a adopción de medidas efectivas e eficientes que coadxuven a paliar os efectos e a reducir o desemprego, sinaladamente das persoas con especiais dificultades de inserción; por esta razón, mantendo os elementos nucleares que caracterizan orixinariamente o programa de axentes de emprego e desenvolvemento local, e co obxecto de non defraudar esas expectativas, na presente regulación realízase unha adaptación deste programa estatal e introdúcense unha serie de modificacións e adaptacións tendentes, ao mesmo tempo que a reducir os custos dos proxectos, a posibilitar o mantemento da actual rede de técnicos, configurándose así un novo programa autonómico nesta materia que a Xunta de Galicia inclúe no Plan anual de política de emprego (PAPE) para 2016.

Esta convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, en concreto no relativo aos principios de concorrencia, publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación na concesión das axudas.

As subvencións contidas nesta orde financiaranse con cargo ás aplicacións orzamentarias contidas na Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

En consecuencia, consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, logo do informe favorable da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Intervención Delegada, e tendo en conta as regras establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o seu regulamento, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, no que resulte de aplicación, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, en virtude das atribucións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e financiamento

1. Esta orde ten por finalidade o establecemento das bases reguladoras, así como a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas e subvencións para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, no ámbito da colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria coas entidades locais, a través dos programas de cooperación, como instrumento para promover a configuración dunha rede especializada na implantación das políticas activas de emprego e a xeración de emprego no ámbito local.

2. As aplicacións orzamentarias e os créditos destinados ás axudas e subvencións establecidas na presente convocatoria serán os que establece a Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, na aplicación 09.41.322A.460.1 (código de proxecto 2015 00 490) e polo importe de 2.200.000 €.

3. Os ditos créditos poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais.

4. A distribución provincial de créditos para o financiamento das axudas e subvencións previstas nesta orde será directamente proporcional ao número de persoas paradas e á evolución do paro rexistrado no período 2011-2015 e inversamente proporcional á evolución da poboación no citado período, e terá en conta, en coherencia cos programas Impulsa de Lugo e Ourense, o necesario equilibrio e solidariedade con aqueles territorios máis desfavorecidos.

Artigo 2. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas nesta orde as entidades locais ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a unha Administración local sempre que todas elas dispoñan de capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes proxectos e non incorran nas circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3. Definición e funcións dos axentes de emprego e desenvolvemento local

1. Os axentes e as axentes de emprego e desenvolvemento local (en diante, AEDL) configúranse como persoal contratado das entidades locais ou entidades dependentes ou vinculadas a unha Administración local que teñen como misión principal colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación de actividade empresarial.

Esta colaboración na implantación das políticas activas de emprego desenvolveraa a entidade contratante, para o cal as persoas contratadas como AEDL analizarán a evolución e repercusión das medidas activas de emprego na súa zona de actuación, facilitándolle información puntual a aquela, e colaborarán co resto dos integrantes da rede na procura da mellora da súa calidade, intercambiando coñecementos e experiencias, así como desenvolvendo actividades e proxectos conxuntos.

2. As persoas contratadas como AEDL realizarán as seguintes funcións:

a) Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, identificando novas actividades económicas e posibles emprendedores, así como prospección das necesidades de persoal das empresas co obxecto de identificar novos viveiros de emprego.

b) Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación de actividade entre as persoas desempregadas, promotores e emprendedores, así como institucións colaboradoras, levando a cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior conciencia empresarial como oportunidade de emprego.

c) Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas.

d) Apoio aos promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos procesos formativos adecuados para contribuír á boa marcha das empresas creadas.

e) Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de políticas activas de emprego, relacionadas fundamentalmente coa creación de actividade empresarial.

Artigo 4. Contía da subvención e período subvencionable

1. A contía máxima das subvencións que se concederán por cada axente de emprego e desenvolvemento local poderá ser, co límite máximo de 27.046 euros anuais por cada contratación subvencionada e tendo en conta a media de paro rexistrada no ano 2015 no seu ámbito territorial de acordo coas estatísticas oficiais da Consellería de Economía, Emprego e Industria:

a) A equivalente ata o 35 por 100 dos custos salariais totais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos, cando as entidades beneficiarias teñan unha media de paro rexistrado no ano 2015 igual ou superior a 500 persoas desempregadas.

b) A equivalente ata o 25 por 100 dos custos salariais totais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos, cando as entidades beneficiarias teñan unha media de paro rexistrado no ano 2015 inferior a 500 persoas desempregadas.

c) A equivalente ata o 80 por 100 dos custos salariais totais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social por todos os conceptos, cando se trate de entidades beneficiarias que teñan unha media de paro rexistrado no ano 2015 inferior a 500 persoas desempregadas, pero a solicitude ou as actuacións previstas no proxecto engloben, cando menos, tres concellos limítrofes, ou dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos.

2. A subvención prevista no punto anterior concederase por un período dun ano e será incompatible con outras subvencións ou axudas públicas, con independencia do seu importe, para a mesma finalidade, procedentes de fondos de políticas activas de emprego.

3. As subvencións previstas nesta orde en ningún caso poderán ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou internacionais, supere os custos totais da contratación.

As entidades beneficiarias deberán comunicarlle á Consellería de Economía, Emprego e Industria a obtención doutras subvencións ou axudas, para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público estatal ou internacional.

Artigo 5. Presentación de solicitudes

1. Para poder ser entidade beneficiaria das axudas reguladas nesta orde deberá presentarse unha solicitude axustada aos modelos normalizados que, a título exclusivamente informativo, figuran como anexos desta orde, que irán acompañados da documentación a que se fai referencia no artigo 6 que, necesariamente, deberá anexarse en formato electrónico. Para isto, no proceso de formalización electrónica permitirase anexar á solicitude os arquivos informáticos necesarios (en formato: pdf, odt, ods, xls, docx, xisx, jpg, jpeg, png, tiff e bmp).

2. A presentación das solicitudes realizarase unicamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 27.6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e no 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.es/chave365). Estes formularios só terán validez se están debidamente asinados polo representante legal da entidade correspondente ou persoa debidamente acreditada.

A documentación complementaria presentarase electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro.

Na sede electrónica encóntranse publicados os formatos admitidos para a presentación de documentación. Se o solicitante desexa presentar calquera documentación en formatos non admitidos, poderá realizalo de forma presencial a través de calquera dos rexistros habilitados. A persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

3. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se este último día é inhábil, entenderase prorrogado ata o primeiro día hábil seguinte. Se no mes de vencemento non hai día equivalente, entenderase que o prazo expira o último día do mes.

4. A presentación da solicitude implica o coñecemento e a aceptación incondicionada das presentes bases reguladoras.

5. Non axustarse aos termos da convocatoria, así como a ocultación de datos, a súa alteración ou calquera outra manipulación da información serán causa de desestimación da solicitude, sen prexuízo do disposto nos artigos 54 a 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 6. Documentación

1. Xunto co formulario de solicitude (anexo I), deberá anexarse a seguinte documentación que, nos casos recollidos no número 2 do artigo seguinte, poderá identificar a entidade solicitante como información accesible, de xeito que a correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá acceder á dita documentación sen que sexa presentada polo solicitante:

I. Copia do NIF da entidade solicitante no caso de denegar expresamente a súa consulta para a súa verificación a través do servizo de interoperabilidade correspondente no formulario de solicitude.

II. No caso de non presentar a autorización para a consulta dos datos de identidade da persoa que, en nome e representación da entidade, solicita a concesión da subvención, no Sistema de verificación de datos de identidade (anexo I), de acordo co disposto no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, copia do DNI.

III. Certificación do secretario da entidade solicitante, segundo o modelo que se publica como anexo II, na cal conste:

a) A representación que desempeña a persoa que asina a solicitude.

b) A disposición de financiamento para custear a parte non subvencionada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

c) A aprobación, polo órgano competente, do proxecto para o cal se solicita a subvención. En caso de solicitude conxunta de tres ou máis concellos, ou de dous no caso de que un deles proceda da fusión de concellos, achegaranse as respectivas certificacións de todos os concellos que se agrupan.

d) As retribucións salariais brutas dos traballadores e traballadoras, en cómputo mensual, desagregadas por conceptos, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotizacións empresariais á Seguridade Social, con referencia da publicación oficial do convenio colectivo que resulte de aplicación, xuntando as táboas salariais vixentes no momento da solicitude.

IV. Memoria-proxecto que desenvolverá cada AEDL ou grupo de AEDL, na cal se especifique:

a) Breve diagnose socioeconómica da zona de actuación.

b) Definición do proxecto global.

c) Fases de desenvolvemento do proxecto.

d) Obxectivos operativos de cada fase e tempos estimados de execución.

e) Instrumentos e infraestrutura que se posúe para a súa posta en práctica.

f) Número de AEDL que se van contratar.

g) Accións e actividades que desenvolverán os AEDL e as AEDL.

h) Tempo previsto para a realización do proxecto e duración estimada dos contratos.

i) Custos laborais totais anuais dos contratos.

l) Plan de adaptación dos AEDL e das AEDL ao posto de traballo.

V. Para o caso de agrupacións de concellos baixo calquera modalidade: copia do convenio de colaboración de desenvolvemento conxunto do proxecto e referencia ás achegas económicas e achegas dos concellos agrupados.

2. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nesta e que fai constar as cuestións seguintes:

a) O cumprimento dos requisitos establecidos para obter a condición de entidade beneficiaria, segundo o disposto no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e especificamente de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración xeral da Comunidade Autónoma.

b) O conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes.

c) A veracidade da titularidade da conta bancaria da entidade solicitante onde se deba efectuar o pagamento da subvención.

d) Que as copias dos documentos sinalados nos puntos I e II do número anterior coinciden cos orixinais, que se porán á disposición da Administración actuante para achegar estes cando se lle requira.

3. Se do exame do expediente se comproba que a documentación non reúne os requisitos necesarios, é insuficiente ou non se achega na súa totalidade, requirirase a entidade solicitante para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fai, de acordo co disposto no artigo 71.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, se terá por desistida da súa petición, logo da correspondente resolución que se deberá ditar nos termos previstos no artigo 42 desta lei.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

5. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 7. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a incorporación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberanse achegar os documentos comprobantes dos datos nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. Ás solicitudes das persoas interesadas deberanse xuntar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da correspondente xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria; neste caso, as persoas interesadas poderanse acoller ao establecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se fagan constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, na súa falta, a acreditación por outro medios dos requisitos aos cales se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

3. De conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, a Consellería publicará na súa páxina web oficial a relación das persoas beneficiarias e o importe das axudas concedidas. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, poidan impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e a referida publicidade.

Artigo 8. Datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado «Relacións administrativas coa cidadanía e entidades» cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer, ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou no seguinte enderezo electrónico: lopd.industria@xunta.gal.

Artigo 9. Procedemento

1. O procedemento de concesión de axudas será o de concorrencia competitiva.

2. O órgano instrutor dos expedientes será o servizo competente en materia de emprego da respectiva xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

3. Revisados os expedientes e completados, de ser o caso, remitiranse á Comisión de Valoración para que esta, nun acto único, proceda á súa avaliación e informe, en que se concretará o resultado da avaliación efectuada.

4. Para os efectos previstos nesta orde, a Comisión de Valoración estará composta polos seguintes membros: a persoa responsable da xefatura do servizo competente en materia de emprego ou quen a substitúa, que exercerá as funcións da presidencia, e dous técnicos ou técnicas do dito servizo dos cales un destes actuará como secretario ou secretaria con voz e voto.

5. Se, por calquera causa, no momento no que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes, algún dos seus compoñentes non pode asistir, será substituído pola persoa que para o efecto designe a persoa responsable da respectiva xefatura territorial.

Artigo 10. Criterios de valoración das solicitudes

1. Sempre que se cumpran os requisitos establecidos na presente orde, a Comisión de Valoración prevista no artigo anterior valorará as solicitudes presentadas conforme criterios de obxectividade, igualdade e non discriminación dentro das dispoñibilidades orzamentarias, perseguindo a maior repercusión posible das subvencións no ámbito territorial e tendo en conta os seguintes criterios de valoración específicos:

a) Número de persoas desempregadas existentes no ámbito territorial da entidade (ata 10 puntos).

b) Poboación susceptible de ser atendida (ata 5 puntos).

c) A existencia de persoas contratadas como AEDL ao abeiro da orde do ano 2015 (ata 5 puntos).

d) Grao de participación dos axentes económicos e sociais con presenza no territorio na elaboración do contido e posterior desenvolvemento do plan de acción para o emprego que desenvolverá cada axente ou grupo de AEDL e vinculación dos ditos plans de acción á iniciativa, ou que conten coa participación do comité territorial de emprego competente (ata 5 puntos).

e) O grao de incidencia que na creación de postos de traballo terán as actividades que desenvolverán os AEDL e as AEDL (ata 5 puntos).

f) O establecemento de obxectivos operativos relacionados coa creación de empresas e co fomento da cultura emprendedora (ata 5 puntos).

g) Proxectos que na súa realización posibiliten a integración laboral dos colectivos máis desfavorecidos no mercado laboral (ata 5 puntos).

h) Poboación existente no ámbito territorial da entidade, segundo as cifras oficiais do padrón municipal de habitantes ano 2015 publicadas polo Instituto Galego de Estatística en 1 de xaneiro de 2016:

• Concellos cunha poboación igual ou inferior a 5.000 habitantes: ata 10 puntos.

• Concellos cunha poboación de 5.001 a 20.000 habitantes: ata 5 puntos.

• Mancomunidades: ata 5 puntos.

2. Para a comparación das solicitudes presentadas establécese unha puntuación máxima de 50 puntos, co fin de establecer unha prelación entre elas de acordo cos criterios de valoración establecidos no parágrafo anterior e adxudicar, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, aquelas que obtivesen maior valoración en aplicación dos citados criterios. As entidades solicitantes terán que obter, como mínimo, 20 puntos para accederen ás subvencións reguladas nesta orde. Para o caso de que se produza un empate nas puntuacións obtidas en aplicación destes criterios, terán preferencia aquelas solicitudes en que se utilice a lingua galega na elaboración da memoria-proxecto que desenvolverá cada AEDL.

3. A puntuación final das solicitudes presentadas conxuntamente por máis dunha entidade local incrementarase ata un 30 % de acordo cos seguintes criterios:

a) Pola presentación da solicitude conxunta, cando vaia acompañada dunha memoria explicativa da realización e o financiamento conxunto da actuación incrementarase nun 10 %.

b) En función do número de concellos asociados ou da poboación beneficiaria ou destinataria das obras ou servizos poderá incrementarse ata nun 10 %.

c) Pola presentación e valoración dunha memoria de aforro de custos respecto das solicitudes presentadas de modo individual poderá incrementarse ata nun 10 %.

4. No caso de presentación de solicitudes por parte da entidade resultante dunha fusión de concellos a súa puntuación final poderá incrementarse ata nun 35 %.

Artigo 11. Resolución

1. O órgano instrutor elevará o informe da Comisión de Valoración, xunto coa proposta de resolución, á persoa responsable da xefatura territorial que corresponda, quen, unha vez fiscalizada a proposta pola respectiva intervención territorial, resolverá a concesión ou denegación da axuda, por delegación da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria, mediante resolución motivada e individualizada, que se lles deberá notificar ás persoas interesadas, nos termos previstos no artigo 58.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

2. A resolución pola cal se conceda a subvención determinará, como mínimo, a denominación do proxecto aprobado, duración e data de inicio, a contía da subvención que se vai outorgar e os demais requisitos exixibles para a súa percepción e seguimento, e poderá ter efecto retroactivo sempre que non interrompese a contratación e a prestación dos servizos o AEDL ou a AEDL, cando xa estivese contratado ou contratada pola entidade local.

3. O prazo de resolución e notificación será de tres meses contados a partir da finalización do prazo de presentación da solicitude. Se no prazo indicado non se dita resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude por silencio administrativo, de acordo co disposto no artigo 2 da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. As resolucións dos expedientes instruídos ao abeiro do disposto nesta orde esgotan a vía administrativa. Contra estas resolucións poderase interpor recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de notificación da resolución, a teor do disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

5. As subvencións concedidas ao abeiro desta orde publicaranse, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a finalidade, no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei xeral de subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de xuño.

6. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 12. Requisitos e selección dos axentes e das axentes de emprego e desenvolvemento local

1. As persoas candidatas para seren contratadas e desempeñaren as funcións de axentes de emprego e desenvolvemento local deberán ter superado con éxito os estudos de segundo ou primeiro ciclo de educación universitaria e valoranse a experiencia profesional, así como os coñecementos extraacadémicos adquiridos en cursos monográficos de desenvolvemento local ou proxectos de emprego.

2. Os AEDL e as AEDL seleccionaranos as entidades beneficiarias das subvencións logo da presentación de oferta na oficina da Rede pública de oficinas de emprego da Xunta de Galicia correspondente ao seu domicilio, entre demandantes de emprego desempregados ou coa tarxeta de mellora de emprego, inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia.

A selección deberase realizar tendo en conta a data límite para remitir a documentación xustificativa establecida na resolución concedente da subvención.

3. Se, ao tramitar a dita oferta, non se atopan persoas candidatas idóneas, a entidade beneficiaria poderá acudir a outros procedementos de selección, de conformidade coa normativa vixente na materia, sempre que se garantan a idoneidade e o cumprimento dos requisitos das persoas candidatas mencionadas no número 1, sen que sexa necesario neste caso a inscrición das persoas que se van contratar como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia.

4. Non será necesario realizar este proceso de selección cando a persoa que se vai contratar estea prestando servizos na entidade beneficiaria da subvención e cumpra os requisitos establecidos neste artigo.

Artigo 13. Contratación dos axentes de emprego e desenvolvemento local

1. Os AEDL e as AEDL seleccionados/as de conformidade cos procedementos establecidos no artigo anterior serán contratados a tempo completo pola entidade local ou entidade dependente ou vinculada, mediante a modalidade contractual máis adecuada, de acordo coa normativa vixente, tendo en conta que, en todo caso, os contratos se deberán formalizar dentro do exercicio 2016, nos termos expresados na resolución de concesión.

2. A concesión e o desfrute destas axudas non suporá, en ningún caso, relación contractual ou laboral coa Xunta de Galicia.

3. A entidade beneficiaria débelles facilitar aos AEDL os elementos persoais e materiais necesarios para levaren a cabo o seu traballo e achegar a súa propia dirección e xestión para a articulación da colaboración, conservando a estrutura de mando sobre o seu persoal, sen prexuízo das instrucións que para a realización das tarefas dirixa a Administración ao responsable da entidade beneficiaria das axudas. Serán os responsables da entidade beneficiaria os que impartirán todas as ordes, criterios de realización do traballo e directrices aos traballadores e a entidade será a responsable da calidade técnica das tarefas que desenvolva.

Artigo 14. Adaptación inicial e actualización permanente da formación dos axentes de emprego e desenvolvemento local

1. As entidades beneficiarias garantirán a adaptación das persoas contratadas como AEDL aos seus postos de traballo facilitándolles o acceso á metodoloxía e a cantas técnicas sexan necesarias para o mellor desenvolvemento das súas funcións, poñendo á súa disposición os equipamentos e medios materiais adecuados, tales como equipamentos informáticos precisos, así como o acceso á internet e correo electrónico, ademais do acceso á formación que se estableza.

2. A xefatura territorial correspondente da Consellería de Economía, Emprego e Industria poderá comprobar, mediante visitas aos centros de traballo ou outros procedementos, a idoneidade dos mencionados procesos de adaptación.

3. Co fin de garantir a adecuada coordinación, formación e actualización permanente deste persoal técnico, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, en colaboración con outros órganos e/ou entidades públicas da Xunta de Galicia, organizará, con medios propios ou alleos, cantas actuacións considere convenientes, a través de reunións de coordinación, cursos ou xornadas de traballo, e facilitaralle regularmente información sobre normativa, desenvolvemento de plans e outras cuestións que se consideren de interese.

4. A asistencia e participación nestas actividades de formación, coordinación, divulgación e actualización será obrigatoria, polo que as entidades beneficiarias da subvención deberán facilitar a participación das persoas contratadas como AEDL nas citadas actuacións durante o horario de traballo.

Artigo 15. Coordinación da Rede de técnicos de emprego de Galicia

A coordinación da Rede de técnicos de emprego de Galicia, integrada polos axentes de emprego e polos axentes de emprego e desenvolvemento local (AEDL), levarase a cabo desde a Secretaría Xeral de Emprego.

Artigo 16. Avaliación das actividades levadas a cabo polos axentes e polas axentes de emprego e desenvolvemento local

1. Co obxecto de facilitar e axilizar o traballo diario das persoas contratadas como AEDL e de ofrecer unha información detallada sobre a xestión e os resultados acadados para cada unha das actuacións e servizos promovidos polos AEDL e polas AEDL, disponse dun sistema electrónico de elaboración e xestión da memoria de actividades que permita avaliar, en tempo real, as actuacións que aqueles/as están levando a cabo (XATEmprego).

2. Os datos e a información sobre os servizos e actuacións en que tomen parte deberán ser subministrados en tempo real, de xeito que a Consellería de Economía, Emprego e Industria poida, en calquera momento, ter coñecemento das distintas actuacións que están a levar cabo as persoas contratadas con cargo a estas axudas.

Artigo 17. Publicidade

1. Para os efectos de difusión pública, no lugar onde se realice o servizo deberá figurar, de forma visible, un cartel informativo, no modelo normalizado establecido no Manual de identidade corporativa da Rede de técnicos de emprego de Galicia, publicado na web institucional da Xunta de Galicia http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-emprego, no cal constará o cofinanciamento por parte da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

2. Para os efectos de ofrecer unha imaxe unificada e global da Rede de técnicos de emprego de Galicia cara aos usuarios e ás usuarias dos seus servizos en toda a Comunidade Autónoma, que permita unha mellor e máis rápida identificación deles, deberase utilizar o conxunto de normas gráficas recollidas no Manual de identidade corporativa da Rede de técnicos de emprego de Galicia, para a utilización do logotipo da Rede, nos distintos elementos de comunicación, o cal redundará nunha maior calidade das prestacións desenvolvidas polos axentes e polas axentes.

Artigo 18. Xustificación e pagamento

1. O aboamento da subvención farase efectivo unha vez cumprido o obxecto para o cal foi concedida, o que se xustificará mediante a presentación da seguinte documentación, na data límite establecida na resolución de concesión:

a) Orixinais ou copias compulsadas ou cotexadas dos contratos de traballo ou, se é o caso, prórroga dos respectivos contratos de traballo formalizados e debidamente comunicados á oficina de emprego.

b) Orixinais ou copias compulsadas ou cotexadas dos partes de alta, ou certificación que acredite a alta na Seguridade Social das persoas contratadas.

c) Unha declaración responsable do conxunto de todas as solicitudes efectuadas ou concedidas, para a mesma finalidade, das distintas administracións públicas competentes, e de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nin ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, no modelo que se publica como anexo III.

d) Os datos relativos á titulación e experiencia profesional do AEDL ou da AEDL, debidamente acreditados.

e) Se é o caso, certificación do secretario da entidade solicitante sobre os resultados da presentación de oferta ante o Servizo Público de Emprego e sobre os custos da contratación, indicando o salario bruto mensual desagregado por conceptos e a cotización empresarial á Seguridade Social, cando estes sexan inferiores aos custos certificados no momento da presentación da solicitude de subvención.

f) Unha fotografía do cartel informativo e a súa localización, nos termos sinalados no artigo 17.

g) O documento de consentimento de cesión de datos da persoa contratada como AEDL, segundo o modelo que estableza a Secretaría Xeral de Emprego.

2. Se é o caso, a comprobación da permanencia en alta na Seguridade Social será realizada polo servizo competente en materia de emprego da respectiva xefatura territorial a través das correspondentes aplicacións informáticas, cando a persoa estea xa contratada pola entidade local.

3. Unha vez recibidos os fondos, a entidade beneficiaria deberá remitir á xefatura territorial correspondente da Consellería de Economía, Emprego e Industria unha certificación acreditativa da súa recepción.

Artigo 19. Obrigas das entidades beneficiarias

1. As entidades beneficiarias, ademais das establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Aceptación da subvención no prazo de dez (10) días, de conformidade co disposto no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Transcorrido o citado prazo sen que se producise manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada.

b) Realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

c) Aboarlles ás persoas contratadas os salarios que legal ou convencionalmente lles correspondan e sexan acordes coa súa categoría profesional e titulación.

d) Con independencia do cobramento ou non da subvención, deberán satisfacer no momento do seu vencemento, e mediante transferencia bancaria, as obrigas económicas que deriven do funcionamento dos servizos subvencionados, especialmente as de carácter salarial.

e) Someterse ás actuacións de comprobación e control que poidan efectuar a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Inspección de Traballo e Seguridade Social, ás de control financeiro que correspondan á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma e ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas.

f) Comunicar, no prazo de dez (10) días, á xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria que corresponda:

• As subvencións ou axudas solicitadas e/ou obtidas, para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público estatal ou internacional.

• Aquelas modificacións substantivas que afecten a realización da actividade que van desenvolver as persoas contratadas como AEDL, co obxecto de que poida valorar se o seu carácter produce unha alteración substancial das condicións tidas en conta para a concesión da subvención.

g) Realizar, cando proceda e por requirimento dos órganos competentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria, unha valoración do nivel de competencia profesional, así como un informe global en que se describan tanto os puntos fortes como as carencias dos mozos e mozas demandantes de emprego sen titulación de tipo profesional que se incorporen ao mercado de traballo a través dos programas regulados nesta orde.

h) Poñer á disposición dos AEDL e das AEDL todos os medios materiais necesarios para o correcto desenvolvemento das súas funcións e, en particular, os equipamentos informáticos precisos, así como o acceso á internet e o correo electrónico.

i) Utilizar as ferramentas informáticas postas á disposición dos técnicos, especialmente o sistema electrónico de elaboración e xestión da memoria de actividades (XATEmprego) que permita avaliar as actuacións levadas a cabo por aqueles.

l) Presentar ante a respectiva xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, no prazo de dous meses, unha vez que finalizase a execución destas, a seguinte documentación:

• Unha memoria final sobre as actividades realizadas e práctica profesional adquirida polos traballadores e traballadoras contratados.

• Un certificado de fin de servizo segundo o modelo que se publica na web institucional da Xunta de Galicia.

• Copias compulsadas das nóminas aboadas aos traballadores e traballadoras que se contraten e dos boletíns de cotización á Seguridade Social (recibo de liquidación de cotizacións e modelo TC-2), así como os documentos bancarios correspondentes (transferencias bancarias) e o resumo anual de retencións sobre os rendementos do traballo (modelo 190 IRPF) e xustificantes do seu pagamento (modelo 111), unha vez que se dispoña destes.

m) Someterse ás actuacións de comprobación sobre o terreo que, con base na mostra seleccionada ao abeiro do procedemento descrito no modelo dos sistemas de xestión e control da Comunidade Autónoma de Galicia e/ou segundo criterios baseados no risco, realice persoal técnico da respectiva xefatura territorial.

2. Polo que respecta á protección de datos de carácter persoal:

a) As entidades beneficiarias están obrigadas a dar cumprimento ao contido do artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, así como de cantos outros artigos lles sexan de aplicación ao tratamento de datos das persoas beneficiarias que leven a cabo como responsables do ficheiro.

b) A entidade beneficiaria deberá tratar os datos coa finalidade exclusiva da xestión da subvención. En ningún caso os datos poderán ser obxecto dun tratamento distinto ao previsto na convocatoria. Calquera tratamento dos datos que non se axuste ao disposto na presente orde será responsabilidade exclusiva da entidade beneficiaria, que responderá fronte a terceiros das infraccións en que incorrese, e fronte á Consellería de Economía, Emprego e Industria polos danos e perdas que lle poida causar.

c) A entidade beneficiaria manifesta cumprir coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e, en particular, coas medidas de seguridade correspondentes aos seus ficheiros.

Artigo 20. Perda do dereito ao cobramento e reintegro

1. Procederá a perda do dereito ao cobramento das subvencións, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos nos artigos 32 e 33 da citada Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

De conformidade co artigo 14.1.n) da citada Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, o importe que se vai reintegrar determinarase de acordo cos seguintes criterios de gradación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das subvencións:

a) Incumprimento das condicións exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención: reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

b) Non realizar a actividade, ou adoptar un comportamento contrario ao que fundamenta a concesión da subvención: reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

c) Incumprimento do prazo establecido para a presentación da documentación xustificativa para o pagamento sinalada no artigo 18.1: no caso de que o atraso sexa de ata o 30 % do prazo establecido, suporá unha perda do dereito ao cobramento do 2 % sobre o gasto subvencionado; cando o atraso sexa entre o 31 % e o 100 % do prazo establecido, a perda do dereito ao cobramento será do 10 % sobre o gasto subvencionado, e no suposto de que o atraso supere o 100 % do prazo establecido, procederá a perda total do dereito ao cobramento da subvención.

d) Incumprimento da obriga de presentación de documentación exixida no artigo 19.1.l): no caso de que non se presente ningunha documentación, procederá o reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado, e no suposto de presentación de parte da documentación exixida ou de que a documentación presentada sexa incorrecta, o importe que se vai reintegrar será proporcional ao gasto non xustificado.

e) Incumprimento da obriga de satisfacer, con independencia do cobramento da subvención, e mediante transferencia bancaria, as obrigas económicas de carácter salarial no momento do seu vencemento: cando o importe salarial aboado fóra de prazo sexa inferior ao 50 % do gasto subvencionado, o importe que se vai reintegrar será equivalente ao importe aboado fóra do prazo establecido, e no suposto de que o importe salarial aboado fóra de prazo sexa igual ou superior ao 50 %, procederá o reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

f) Incumprimento das obrigas en materia de publicidade establecidas no artigo 17: reintegro do 2 % sobre o gasto subvencionado.

2. A obriga do reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

Artigo 21. Base de datos nacional de subvencións

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo será comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Disposición adicional primeira

A concesión das axudas e subvencións previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e terá como límite global a cantidade de 2.200.000 € prevista na aplicación 09.41.322A.460.1 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.

Disposición adicional segunda

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Economía, Emprego e Industria na persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para autorizar e redistribuír os correspondentes créditos, e nos xefes e nas xefas territoriais, nos ámbitos competenciais respectivos, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, e as relativas aos procedementos de reintegro sinaladas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En caso de ausencia, vacante ou enfermidade da persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego, as atribucións citadas no parágrafo anterior serán exercidas temporalmente, e mentres persistan aquelas circunstancias, pola persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego ou, na súa falta, de conformidade co disposto no Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Disposición adicional terceira

As entidades beneficiarias destas axudas están suxeitas ao réxime de infraccións e sancións en materia de subvencións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Disposición adicional cuarta

Para o adecuado desenvolvemento das súas funcións, os datos de carácter identificativo (DNI, nome e apelidos, sinatura), así como os académicos e profesionais das persoas contratadas como AEDL, serán públicos e deberán estar á disposición de quen requira dos seus servizos como tales, polo que deberán prestar o seu consentimento por escrito segundo o modelo que estableza a Secretaría Xeral de Emprego, que serán tratados só e exclusivamente para o correcto desenvolvemento das finalidades previstas nesta orde e en ningún caso se utilizarán para outro fin.

Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que a desenvolve, as entidades beneficiarias das axudas para a contratación de AEDL incorporarán os datos de carácter persoal nun ficheiro propio, declarado previamente no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos.

A entidade beneficiaria comunicaralle á Consellería de Economía, Emprego e Industria os datos necesarios para o seguimento, control e supervisión das accións citadas, e solicitaralle previamente ao interesado o seu consentimento sobre a cesión dos datos de carácter identificativo (DNI, nome e apelidos, sinatura), así como dos académicos e profesionais. A Consellería comprométese a utilizar os ditos datos exclusivamente para a finalidade mencionada.

En todo caso aplicaranse, sobre os datos de carácter persoal obxecto de tratamento, as medidas de seguridade establecidas no artigo 19.2 desta orde, así como na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, e no Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que a desenvolve.

Disposición derradeira primeira

Autorízase a persoa titular da Secretaría Xeral de Emprego para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde.

Disposición derradeira segunda

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2016

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file