Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Martes, 23 de agosto de 2016 Páx. 37535

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Augas de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de agosto de 2016 pola que se anuncia a licitación, polo trámite ordinario e procedemento aberto documentalmente simplificado con varios criterios de adxudicación, para a contratación non suxeita a regulación harmonizada da execución das obras públicas hidráulicas de clave OH.215.1055 e dúas máis, cofinanciadas nun 75 % pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural Galicia 2014-2020.

missing image file

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Augas de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: contratación.

c) Tipo de contrato: obra.

d) Obtención de documentación e información.

1º. Lugares de obtención do prego de cláusulas administrativas particulares (que inclúe o cadro de características do contrato), da documentación técnica e da demais información que proceda:

– Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/consultaOrganismo.jsp?N=216

Tamén se terá acceso ao perfil de contratante desde a Plataforma de contratos públicos de Galicia a través de http://www.xunta.gal e desde a Plataforma de contratación do sector público https://contrataciondelestado.es por medio de enlaces de interese ás plataformas de contratación das comunidades autónomas e na páxina web http://augas.cmati.xunta.es/

– Augas de Galicia na rúa Doutor Maceira nº 18, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña), teléfonos: 981 95 74 01/27, fax: 981 95 74 03/881 99 96 94 e correo electrónico: contratacion.epaugasdegalicia@xunta.gal

– A copistaría Copynino na rúa Feáns, nº 19, Santiago de Compostela (A Coruña), teléfono e fax: 981 58 89 38.

2º. Data límite de obtención de documentación e información: coincide coa data límite de presentación de ofertas.

2. Obxectos dos contratos.

a) Descrición e lugar de execución: abastecemento a Restande e Monzo. Fase II. Trazo (A Coruña).

Número de expediente: OH.215.1055.

Orzamento base de licitación. Importe neto: 321.255,63 euros. Importe total: 388.719,31 euros.

Prazo de execución (meses): tres (3).

Solvencia: acreditarase indistintamente coa xustificación da clasificación no grupo E, subgrupo 1, categoría 2, ou no grupo E, subgrupo 1, categoría c, ou coa xustificación das condicións mínimas de solvencia cun importe mínimo de 224.878,94 euros.

CPV: 45232150-8.

b) Descrición e lugar de execución: abastecemento de auga a Corvelle, Bande (Ourense).

Número de expediente: OH.232.806.

Orzamento base de licitación. Importe neto: 82.386,28 euros. Importe total: 99.687,40 euros.

Prazo de execución (meses): tres (3).

Solvencia: acreditarase indistintamente coa xustificación da clasificación no grupo E, subgrupo 1, categoría 1, ou no grupo E, subgrupo 1, categoría b, ou coa xustificación das condicións mínimas de solvencia cun importe mínimo de 57.670,40 euros.

CPV: 45232150-8.

c) Descrición e lugar de execución: mellora do abastecemento de auga aos núcleos da parroquia de San Martiño, Verea (Ourense)

Número de expediente: OH.232.805.

Orzamento base de licitación. Importe neto: 71.946,36 euros. Importe total: 87.055,10 euros.

Prazo de execución (meses): tres (3).

Solvencia: acreditarase indistintamente coa xustificación da clasificación no grupo E, subgrupo 1, categoría, 1 ou no grupo E, subgrupo 1, categoría b, ou coa xustificación das condicións mínimas de solvencia cun importe mínimo de 50.362,45 euros.

CPV: 45232150-8.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto con varios criterios de valoración e non suxeito a regulación harmonizada.

c) Criterios de adxudicación: os criterios de valoración enuméranse e detállanse coas súas puntuacións e ponderacións no prego administrativo e no perfil do contratante.

4. Garantías exixidas.

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva: 5 % do orzamento base de licitación, IVE excluído, para cada un dos contratos.

5. Requisitos específicos do contratista.

– Solvencia: acreditarase mediante a clasificación indicada para cada contrato ou mediante as condicións mínimas de solvencia económica e financeira coa cifra anual de negocios e solvencia técnica coa relación das obras executadas cos importes mínimos sinalados, segundo corresponda co contrato, para cada unha delas, nos termos expresados no cadro de características do contrato e na cláusula 6.1.4.1 do prego administrativo.

6. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: 27 de setembro de 2016.

b) Modalidade de presentación: a establecida no prego administrativo. As proposicións axustaranse estritamente aos modelos que se inclúen no citado prego. O procedemento é documentalmente simplificado en relación coa documentación que se vai presentar no sobre A.

c) Lugar de presentación: no Rexistro de Augas de Galicia, na rúa Doutor Maceira, nº 18, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña) nos días e nas horas hábiles de oficina (de luns a venres e das 9.00 ás 14.00 horas). Tamén por correo, segundo o disposto no artigo 80.4 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas; neste caso o licitador deberá anunciarlle ao órgano de contratación, no mesmo día da imposición na oficina de Correos, mediante telegrama ou fax, a remisión da documentación para concorrer á licitación, así como xustificar a data de imposición do envío.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses, desde a apertura en acto público, segundo se indica no punto seguinte, das ofertas contidas no sobre C.

e) Admisión de variantes: non se admiten.

7. Apertura das ofertas.

a) Descrición: a apertura, a comprobación e a valoración separada do sobre A, relativo á documentación acreditativa dos requisitos de aptitude para contratar, do sobre B cos elementos da oferta non valorables de forma automática e do sobre C cos da oferta que admiten unha valoración mediante a aplicación de fórmulas, realizarase conforme o disposto no prego administrativo e na normativa de contratos do sector público.

b) Enderezo, localidade e código postal: Augas de Galicia, na rúa Doutor Maceira, nº 18, 15706 Santiago de Compostela (A Coruña).

c) Data e hora: a apertura en acto público do sobre B terá lugar o 13 de outubro de 2016 ás 9.00 horas e do sobre C na data e na hora que se lles notificará aos licitadores, por fax ou calquera outro medio admitido, e publicarase no perfil do contratante con dous días hábiles de antelación á súa realización.

8. Gastos de publicidade: serán por conta dos licitadores seleccionados para ser adxudicatarios, proporcionalmente aos orzamentos de licitación dos contratos.

9. Outras informacións.

– Estas actuacións cofinanciaranse pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) nun 75 % do gasto elexible, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) Galicia 2014-2020. Enmárcase dentro do Programa de desenvolvemento rural na medida 07 «Servizos básicos e renovación das poboacións en zonas rurais», submedida 7.2 «Apoio aos investimentos na creación, mellora ou ampliación de todo tipo de pequenas infraestruturas, incluídos os investimentos en enerxías renovables e aforro de enerxía» e prioridade 6 de desenvolvemento rural “Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento económico nas zonas rurais”. Europa inviste no rural».

– CPA (codificación do obxecto do contrato): as indicadas nos cadros de características do contrato.

– Valor estimado do contrato: coincide co importe neto do orzamento base de licitación.

– Melloras e modificacións previstas: admítense melloras e prevese no contrato a posibilidade da súa eventual modificación á baixa nos termos expresados no prego administrativo.

– Apertura e valoración das ofertas dos sobres B e C: a apertura do sobre B e a súa valoración realizaranse con anterioridade á apertura e valoración do contido do sobre C. No caso de que os actos públicos de apertura das ofertas se modifiquen notificarase esta circunstancia aos licitadores presentados e farase pública no perfil do contratante.

– Publicidade de resultados: as datas e os resultados das aperturas dos sobres A, B e C, así como da adxudicación e formalización do contrato, faranse públicas no perfil do contratante.

– Formalización do contrato: o contrato perfeccionarase coa súa formalización, que se efectuará no prazo previsto no cadro de características.

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2016

A presidenta de Augas de Galicia
P.D. (Resolución do 30.1.2012; DOG nº 21, do 31 de xaneiro)
Roberto Rodríguez Martínez
Director de Augas de Galicia