Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 166 Venres, 2 de setembro de 2016 Páx. 38992

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 9 de agosto de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Brión (expediente IN407A 2014/089-1).

Expediente: IN407A 2014/089-1.

Promotora: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Instalación: LMT, CT, RBT Gronzo-O Casal e anexos 1 e 2.

Concello: Brión.

Feitos.

1. O 12 de xuño de 2014, o promotor solicitou a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica indicada. O día 13 de xaneiro de 2015, presentou un anexo 1 ao proxecto.

2. Características técnicas:

– Liña eléctrica de media tensión subterránea a CT O Casal, a 20 kV, cunha lonxitude de 729 m, coa orixe en apoio existente nº 74-18 entre o CT Liñares (expte.: 50,955) e o CT O Casal-Brión (expte.: 50,681), condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV-3×240 Al, e final no CT O Casal (proxectado).

– Liña eléctrica de media tensión subterránea a CT Gronzo, a 20 kV, cunha lonxitude de 941 m, coa orixe en cela libre en CT O Casal (proxectado), condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV-3×240 Al, e final no CT Gronzo (proxectado).

– Centro de transformación prefabricado O Casal, cunha potencia de 250 kVA, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V.

– Centro de transformación prefabricado Gronzo, cunha potencia de 250 kVA, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V.

3. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios:

– Resolución información pública: 26 de febreiro de 2015.

– DOG: 8 de abril de 2015.

– BOP: 25 de marzo de 2015.

–Xornal La Voz de Galicia: 7 de abril de 2015.

– Taboleiro de anuncios do concello: segundo certificado municipal do 8 de abril de 2015.

Ao mesmo tempo realizáronse notificacións individuais aos titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados.

4. Durante o período en que se someteu ao trámite de información pública foron presentadas as seguintes alegacións.

• Carmen Minia Folgar Pouso, mediante escrito do 10 de abril de 2015, solicita a modificación da localización das instalacións alegando, en síntese, o seguinte:

– A existencia de zonas urbanas e comunais nas cales se poden realizar as instalacións.

– A existencia de árbores que poden ser afectadas, así como de instalacións de telefonía e rede de sumidoiros.

– O posible risco dos efectos nocivos deste tipo de instalacións sobre a saúde.

– A afección a dous predios seus que, desprazando un CT poucos metros, só afectaría un.

Destas alegacións déuselle traslado ao promotor, que contestou:

• Escrito do 4 de decembro de 2015, en que se valoran as alegación presentadas por Carmen Minia Folgar Pouso, no cal, en síntese, manifesta o seguinte:

– Non foi posible atopar propiedades de titularidade pública próximas ao centro de cargas para acoller os centros de transformación.

– Terase en conta e deixaranse a salvo as instalacións existentes e valoraranse as árbores que se vexan afectadas na correspondente acta de ocupación.

– As instalacións cumpren coa normativa exixida en materia de seguridade.

– Presentaron un anexo 2 ao proxecto para modificar a localización do CT segundo a petición da reclamante e así afectar un só predio.

5. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, se é o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.

6. Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.

Consideracións legais e técnicas.

1. Lexislación de aplicación:

– Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 16, do 19 de xaneiro, e BOE núm. 30, do 4 de febreiro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, do 19 de marzo).

– Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, do 9 de xuño).

– Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm. 224, do 18 de setembro).

– Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm. 246, do 14 de outubro).

– Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 34, do 16 de febreiro).

– Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 194, do 9 de outubro).

– Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 232, do 4 de decembro).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

2. Na visita de campo realizada para examinar a localización das instalacións non se apreciou, nos predios sometidos a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58.a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

3. Volveuse notificar aos afectados polo anexo 2 e polas modificacións exixidas polo concello e non figuran no expediente novas alegacións, polo que se entende que a anterior alegante está de acordo coa modificación proxectada.

4. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial.

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

1. Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación de distribución eléctrica indicada.

2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos.

A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude á cal se xuntará a seguinte documentación:

– As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento e as certificacións ou homologacións, se procede.

– Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.

4. Esta autorización outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e do ambiente.

Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm. 10, do 14 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.

A Coruña, 9 de agosto de 2016

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña