Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 173 Luns, 12 de setembro de 2016 39770

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 23 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).

O día 30 de decembro de 2015, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13, punto 4, da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 9 do artigo 14 da citada orde, todas as resolucións serán notificadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.3 ou 8.5 do PDR de Galicia e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 10.

De conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, a publicación substituirá a notificación en procedementos de concorrencia competitiva nos casos en que así se prevexa na normativa reguladora. Tal como estipula o artigo 14 da Orde do 28 de decembro de 2015, a notificación realizarase mediante unha publicación onde se especificará a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación e expresará, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpoñelos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

En virtude do artigo 2 da Orde do 17 de novembro de 2015 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería do Medio Rural (DOG núm. 223, do 23 de novembro), o director xeral de Ordenación e Produción Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 23 de agosto de 2016 das axudas concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 13.02.713B.7700 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA) ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpren co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020, na cal se inclúen as medidas 8.3 (Prevención de danos causados por incendios forestais, desastres naturais e catástrofes) e 8.5 (investimentos para incrementar a capacidade de adaptación e o valor ambiental dos ecosistemas forestais). O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención:

a) Liña I: axudas para realización de prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permita crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, rareos, claras e podas, coa finalidade de prevención de incendios.

b) Liña II: axudas para tratamentos silvícolas (claras, rareos, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculados ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas da liña I que foron concedidas e o anexo II aquelas pertencentes á liña II. Finalmente, o anexo III presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación. Estas listaxes atópanse na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I e II, deberán:

1. Presentar, por escrito, a comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento antes do prazo máximo para rematar os traballos e xustificalos, que remata o día 30 de decembro de 2016. Xunto coa comunicación de remate dos traballos, deberá achegar, segundo o disposto no artigo 17 da dita orde de axudas, a seguinte documentación:

a) A memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

b) A memoria económica xustificativa que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das CMVMC, das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo, da comunidades de bens, das entidades locais e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por un enxeñeiro de montes ou enxeñeiro técnico forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os prezos das unidades de obra previstos no anexo VIII.

– Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e a súa procedencia.

c) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital DXF ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados.

d) De ser o caso, documentación da planta empregada, do pasaporte fitosanitario, etiquetas e documentos do provedor, consonte os modelos especificados nos anexos do Real decreto 289/2003 e os requisitos de calidade exterior exixidos no artigo vixésimo oitavo do Decreto 220/2007.

e) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de superficie inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

f) Xustificantes de gasto (facturas): os xustificantes de gasto consistirán nas facturas orixinais acreditativas dos investimentos que cumpran as exixencias que establece a Axencia Tributaria.

g) Xustificantes bancarios do pagamento por parte do beneficiario: xustificante de transferencia bancaria, xustificante bancario de ingreso de efectivo na entidade, certificación bancaria, etc, en que conste o número da factura obxecto de pagamento, a identificación do beneficiario que paga e do destinatario do pagamento, que deberá coincidir coa persoa, empresa ou entidade que emitiu a factura. No caso de que o xustificante bancario sexa transferencia bancaria, deberá ser orixinal ou copia compulsada, e estará selado pola entidade bancaria.

h) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

2. En cumprimento do disposto no artigo 16, punto 2, da orde, deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas a diferentes provedores (sen vinculación entre si, nos termos establecidos na lexislación de contratos do sector público) e achegalas antes do remate do prazo de execución, ou achegalas coa notificación de remate dos traballos.

3. No caso de axudas para actuacións que se atopen na Rede Natura 2000, lugares en que existan bens de interese cultural de Galicia, nunha zona de protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vixente en materias distintas da forestal, a execución destas está supeditada ao informe do órgano administrativo correspondente segundo o caso.

4. Os compromisos adquiridos pola concesión desta axuda rematan unha vez transcorridos 5 anos contados a partir da data da comprobación final.

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso potestativo de reposición ante a conselleira do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo cos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2016

Tomás Fernández-Couto Juanas
Director xeral de Ordenación e Produción Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda da liña I «Axudas para realización de prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permita crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, clareos, claras e podas, coa finalidade de prevención de incendios» concedidas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016, ordenadas por provincia e NIF.

A Coruña

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150025/2016

32142370P

Alfredo Pallas Cotelo

2.921,73

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15042/166/00066/00001

A Laracha

1,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,62

515,16

834,56

834,56

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,62

605,70

981,23

981,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,62

682,68

1.105,94

1.105,94

 

 

 

 

Total: 2.921,73

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150020/2016

32238096P

Aurelia Olveira Leis

4.091,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15093/030/00392/00001

Vimianzo

2,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,50

515,16

1.287,90

1.287,90

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,50

605,70

1.514,25

1.514,25

 

 

 

 

Total: 2.802,15

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15093/030/00393/00001

Vimianzo

1,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,15

515,16

592,43

592,43

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,15

605,70

696,56

696,56

 

 

 

Total: 1.288,99

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150010/2016

32752908B

Nieves Silveira Costa

2.867,62

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15085/501/03409/00001

Tordoia

1,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,13

515,16

582,13

582,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,13

605,70

684,44

684,44

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,13

682,68

771,43

771,43

 

 

 

 

Total: 2.038,00

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15085/501/03409/00002

Tordoia

0,46

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,46

515,16

236,97

236,97

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,46

605,70

278,62

278,62

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,46

682,68

314,03

314,03

 

 

 

 

Total: 829,62

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150003/2016

32761912E

Julián Alonso García

7.160,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15053/043/00065/00001

Muxía

3,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

3,67

515,16

1.890,64

1.890,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,67

605,70

2.222,92

2.222,92

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,67

682,68

2.505,44

2.505,44

 

 

 

 

Total: 6.619,00

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15053/043/00065/00002

Muxía

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,30

515,16

154,55

154,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

 

 

 

 

Total: 541,06

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150047/2016

32804206L

Francisco Ares Freire

4.148,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15032/039/01525/00001

Curtis

2,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,30

515,16

1.184,87

1.184,87

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,30

605,70

1.393,11

1.393,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,30

682,68

1.570,16

1.570,16

 

 

 

 

Total: 4.148,14

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150027/2016

33026086H

José Portos Freire

5.410,62

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15006/516/00204/00001

Arzúa

3,00

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

3,00

515,16

1.545,48

1.545,48

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,00

605,70

1.817,10

1.817,10

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,00

682,68

2.048,04

2.048,04

 

 

 

 

Total: 5.410,62

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150004/2016

33238676L

María Lourdes López Salgado

3.117,60

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15080/501/00096/00001

Santiso

1,86

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,40

515,16

721,22

721,22

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,86

605,70

1.126,60

1.126,60

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,86

682,68

1.269,78

1.269,78

 

 

 

 

Total: 3.117,60

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150029/2016

52435714S

Juan José Lago Canosa

5.302,40

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15034/505/00338/00001

Dumbría

2,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,02

515,16

1.040,62

1.040,62

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,02

605,70

1.223,51

1.223,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,02

682,68

1.379,01

1.379,01

 

 

 

 

Total: 3.643,14

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15034/505/00337/00001

Dumbría

0,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,92

515,16

473,95

473,95

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,92

605,70

557,24

557,24

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,92

682,68

628,07

628,07

 

 

 

 

Total: 1.659,26

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150054/2016

76311966J

Manuela Boquete Juncal

5.464,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15087/502/00654/00001

Trazo

2,82

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,82

515,16

1.452,75

1.452,75

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,82

605,70

1.708,07

1.708,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,82

682,68

1.925,16

1.925,16

 

 

 

 

Total: 5.085,98

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15087/502/00654/00002

Trazo

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

 

 

 

 

Total: 90,18

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15087/502/00654/00003

Trazo

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,07

515,16

36,06

36,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,07

605,70

42,40

42,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

 

 

 

 

Total: 126,25

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15087/502/00654/00004

Trazo

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,09

515,16

46,36

46,36

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,09

605,70

54,51

54,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

 

 

 

 

Total: 162,31

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150019/2016

76345851L

Jesús Docampo Suárez

2.019,96

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15019/070/00005/00001

Carballo

1,12

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,12

515,16

576,98

576,98

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,12

605,70

678,38

678,38

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,12

682,68

764,60

764,60

 

 

 

 

Total: 2.019,96

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150087/2016

B15591894

Inmobiliaria Grueiro

28.167,66

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15071/034/01159/00001

Pontes, As

3,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,05

605,70

1.847,39

1.847,39

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,05

682,68

2.082,17

2.082,17

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,05

47,85

145,94

145,94

 

 

 

 

Total: 4.330,50

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15071/035/00817/00001

Pontes, As

9,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

9,90

605,70

5.996,43

5.996,43

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,90

682,68

6.758,53

6.758,53

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

9,90

47,85

473,72

473,72

 

 

 

 

Total: 13.228,68

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15071/035/00941/00001

Pontes, As

0,75

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,75

605,70

454,28

454,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,75

682,68

512,01

512,01

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,75

47,85

35,89

35,89

 

 

 

 

Total: 1.002,18

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15071/035/00941/00002

Pontes, As

0,40

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,40

605,70

242,28

242,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,40

682,68

273,07

273,07

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,40

47,85

19,14

19,14

 

 

 

 

Total: 534,49

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15071/039/00301/00001

Pontes, As

4,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,90

515,16

2.524,28

2.524,28

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,90

605,70

2.967,93

2.967,93

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,90

682,68

3.345,13

3.345,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,90

47,85

234,47

234,47

 

 

 

 

Total: 9.071,81

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150043/2016

B70467345

Somoscuns, S.L.

38.718,20

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15063/042/00030/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15063/042/00114/00001

Outes

0,08

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,08

1.031,41

82,51

82,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 140,95

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15063/042/00119/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15063/042/00032/00001

Outes

0,08

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,08

1.031,41

82,51

82,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 140,95

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15063/042/00031/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15063/042/00010/00001

Outes

0,16

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,16

1.031,41

165,03

165,03

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

 

 

 

 

Total: 281,92

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15063/042/00008/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15063/042/00163/00001

Outes

0,19

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,19

1.031,41

195,97

195,97

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,19

682,68

129,71

129,71

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,19

47,85

9,09

9,09

 

 

 

 

Total: 334,77

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15063/042/00164/00001

Outes

0,11

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,11

1.031,41

113,46

113,46

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

 

 

 

 

Total: 193,81

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15063/042/00824/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15063/042/00149/00001

Outes

0,31

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,31

1.031,41

319,74

319,74

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,31

682,68

211,63

211,63

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,31

47,85

14,83

14,83

 

 

 

 

Total: 546,20

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15063/042/00150/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15063/042/00151/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15063/042/00152/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15063/042/00153/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15063/042/00154/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15063/042/00155/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15057/029/00646/00001

Negreira

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15057/029/00646/00002

Negreira

0,26

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,26

1.031,41

268,17

268,17

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

 

 

 

 

Total: 458,11

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15063/042/00323/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 21

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15063/042/00315/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 22

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15063/042/00012/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 23

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

15063/042/00013/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 24

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

15063/042/00036/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 25

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

15063/042/00037/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 26

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

15063/042/00039/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 27

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

15063/042/00040/00001

Outes

0,19

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,19

1.031,41

195,97

195,97

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,19

682,68

129,71

129,71

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,19

47,85

9,09

9,09

 

 

 

 

Total: 334,77

Traballos parcela nº 28

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

15063/042/00034/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 29

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

15063/042/00035/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 30

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

15063/042/00074/00001

Outes

0,12

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,12

1.031,41

123,77

123,77

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

 

 

 

 

Total: 211,43

Traballos parcela nº 31

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

31

15063/042/00183/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 32

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

32

15063/042/00041/00001

Outes

0,13

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,13

1.031,41

134,08

134,08

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

 

 

 

 

Total: 229,05

Traballos parcela nº 33

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

33

15063/042/00042/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 34

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

34

15063/042/00184/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 35

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

35

15063/042/00019/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 36

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

36

15063/042/00136/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 37

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

37

15063/042/00138/00001

Outes

0,21

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,21

1.031,41

216,60

216,60

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,21

682,68

143,36

143,36

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,21

47,85

10,05

10,05

 

 

 

 

Total: 370,01

Traballos parcela nº 38

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

38

15063/042/00139/00001

Outes

0,30

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,30

1.031,41

309,42

309,42

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

 

 

 

 

Total: 528,58

Traballos parcela nº 39

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

39

15063/041/00046/00001

Outes

0,16

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,16

1.031,41

165,03

165,03

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

 

 

 

 

Total: 281,92

Traballos parcela nº 40

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

40

15063/042/00264/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 41

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

41

15063/042/00265/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 42

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

42

15063/042/00266/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 43

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

43

15063/042/00166/00001

Outes

0,23

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,23

1.031,41

237,22

237,22

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,23

47,85

11,01

11,01

 

 

 

 

Total: 405,25

Traballos parcela nº 44

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

44

15063/042/00176/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 45

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

45

15063/042/00178/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 46

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

46

15063/042/00179/00001

Outes

0,08

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,08

1.031,41

82,51

82,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 140,95

Traballos parcela nº 47

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

47

15063/042/00180/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 48

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

48

15063/042/00181/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 49

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

49

15063/042/00182/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 50

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

50

15063/042/00169/00001

Outes

0,16

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,16

1.031,41

165,03

165,03

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

 

 

 

 

Total: 281,92

Traballos parcela nº 51

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

51

15063/042/00172/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 52

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

52

15063/042/00137/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 53

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

53

15063/041/00061/00001

Outes

0,29

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,29

1.031,41

299,11

299,11

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

 

 

 

 

Total: 510,97

Traballos parcela nº 54

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

54

15063/042/00730/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 55

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

55

15063/041/00060/00001

Outes

0,97

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,97

1.031,41

1.000,47

1.000,47

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,97

682,68

662,20

662,20

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,97

47,85

46,41

46,41

 

 

 

 

Total: 1.709,08

Traballos parcela nº 56

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

56

15063/041/00062/00001

Outes

0,28

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,28

1.031,41

288,79

288,79

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

 

 

 

 

Total: 493,34

Traballos parcela nº 57

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

57

15063/042/00165/00001

Outes

0,11

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,11

1.031,41

113,46

113,46

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

 

 

 

 

Total: 193,81

Traballos parcela nº 58

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

58

15063/041/02638/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 59

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

59

15063/042/00021/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 60

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

60

15063/041/00044/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 61

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

61

15063/041/00045/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 63

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

63

15063/041/00045/00003

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 64

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

64

15063/041/00051/00001

Outes

0,15

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,15

1.031,41

154,71

154,71

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,15

682,68

102,40

102,40

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,15

47,85

7,18

7,18

 

 

 

 

Total: 264,29

Traballos parcela nº 65

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

65

15063/041/00043/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 66

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

66

15063/042/00300/00001

Outes

0,12

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,12

1.031,41

123,77

123,77

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

 

 

 

 

Total: 211,43

Traballos parcela nº 67

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

67

15063/042/00301/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 69

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

69

15063/042/00303/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 71

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

71

15063/042/00241/00001

Outes

0,20

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,20

1.031,41

206,28

206,28

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

 

 

 

 

Total: 352,39

Traballos parcela nº 72

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

72

15063/042/00002/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 73

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

73

15063/042/00004/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 74

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

74

15063/042/00325/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 75

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

75

15063/042/00075/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 76

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

76

15063/042/00316/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 78

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

78

15063/042/00320/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 79

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

79

15063/042/00749/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 80

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

80

15063/042/00091/00001

Outes

0,08

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,08

1.031,41

82,51

82,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 140,95

Traballos parcela nº 81

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

81

15063/042/00092/00001

Outes

0,29

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,29

1.031,41

299,11

299,11

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

 

 

 

 

Total: 510,97

Traballos parcela nº 82

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

82

15063/042/00121/00001

Outes

0,26

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,26

1.031,41

268,17

268,17

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

 

 

 

 

Total: 458,11

Traballos parcela nº 83

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

83

15063/042/00122/00001

Outes

0,36

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,36

1.031,41

371,31

371,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,36

682,68

245,76

245,76

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,36

47,85

17,23

17,23

 

 

 

 

Total: 634,30

Traballos parcela nº 84

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

84

15063/042/00123/00001

Outes

0,16

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,16

1.031,41

165,03

165,03

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

 

 

 

 

Total: 281,92

Traballos parcela nº 85

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

85

15063/042/00058/00001

Outes

0,29

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,29

1.031,41

299,11

299,11

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

 

 

 

 

Total: 510,97

Traballos parcela nº 86

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

86

15063/042/00238/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 87

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

87

15063/042/00239/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 88

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

88

15063/042/00033/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 89

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

89

15063/042/00038/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 90

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

90

15063/042/00113/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 91

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

91

15063/042/00120/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 92

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

92

15063/042/00124/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 93

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

93

15063/042/00125/00001

Outes

0,22

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,22

1.031,41

226,91

226,91

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,22

682,68

150,19

150,19

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,22

47,85

10,53

10,53

 

 

 

 

Total: 387,63

Traballos parcela nº 94

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

94

15063/042/00126/00001

Outes

0,13

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,13

1.031,41

134,08

134,08

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

 

 

 

 

Total: 229,05

Traballos parcela nº 95

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

95

15063/042/00275/00001

Outes

0,20

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,20

1.031,41

206,28

206,28

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,20

682,68

136,54

136,54

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,20

47,85

9,57

9,57

 

 

 

 

Total: 352,39

Traballos parcela nº 96

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

96

15063/042/00276/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 97

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

97

15063/042/00277/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 98

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

98

15063/042/00194/00001

Outes

0,29

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,29

1.031,41

299,11

299,11

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

 

 

 

 

Total: 510,97

Traballos parcela nº 100

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

100

15063/042/00274/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 101

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

101

15063/042/00278/00001

Outes

0,51

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,51

1.031,41

526,02

526,02

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,51

682,68

348,17

348,17

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,51

47,85

24,40

24,40

 

 

 

 

Total: 898,59

Traballos parcela nº 102

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

102

15063/041/00079/00001

Outes

0,36

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,36

1.031,41

371,31

371,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,36

682,68

245,76

245,76

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,36

47,85

17,23

17,23

 

 

 

 

Total: 634,30

Traballos parcela nº 103

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

103

15063/042/00127/00001

Outes

0,11

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,11

1.031,41

113,46

113,46

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

 

 

 

 

Total: 193,81

Traballos parcela nº 104

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

104

15063/042/00128/00001

Outes

0,12

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,12

1.031,41

123,77

123,77

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,12

682,68

81,92

81,92

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,12

47,85

5,74

5,74

 

 

 

 

Total: 211,43

Traballos parcela nº 105

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

105

15063/042/00071/00001

Outes

0,25

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,25

1.031,41

257,85

257,85

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,25

682,68

170,67

170,67

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,25

47,85

11,96

11,96

 

 

 

 

Total: 440,48

Traballos parcela nº 106

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

106

15063/042/00072/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 107

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

107

15063/042/00076/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 108

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

108

15063/042/00077/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 109

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

109

15063/042/00003/00001

Outes

0,22

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,22

1.031,41

226,91

226,91

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,22

682,68

150,19

150,19

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,22

47,85

10,53

10,53

 

 

 

 

Total: 387,63

Traballos parcela nº 111

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

111

15063/042/00312/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 112

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

112

15063/042/00299/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 113

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

113

15063/042/00304/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 114

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

114

15063/042/00195/00001

Outes

0,25

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,25

1.031,41

257,85

257,85

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,25

682,68

170,67

170,67

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,25

47,85

11,96

11,96

 

 

 

 

Total: 440,48

Traballos parcela nº 115

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

115

15063/042/00029/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 116

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

116

15063/042/00168/00001

Outes

0,26

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,26

1.031,41

268,17

268,17

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

 

 

 

 

Total: 458,11

Traballos parcela nº 117

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

117

15063/042/00240/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 118

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

118

15063/042/00284/00001

Outes

0,27

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,27

1.031,41

278,48

278,48

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

 

 

 

 

Total: 475,72

Traballos parcela nº 119

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

119

15063/042/00821/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 120

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

120

15063/042/00829/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 122

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

122

15063/042/00011/00001

Outes

0,13

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,13

1.031,41

134,08

134,08

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

 

 

 

 

Total: 229,05

Traballos parcela nº 123

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

123

15063/042/00314/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 124

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

124

15063/042/00223/00001

Outes

0,31

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,31

1.031,41

319,74

319,74

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,31

682,68

211,63

211,63

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,31

47,85

14,83

14,83

 

 

 

 

Total: 546,20

Traballos parcela nº 125

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

125

15063/042/00224/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 126

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

126

15063/042/00227/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 127

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

127

15063/042/00228/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 128

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

128

15063/042/00322/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 129

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

129

15063/042/00324/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 130

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

130

15063/042/00317/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 132

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

132

15063/042/00321/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 133

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

133

15063/042/00141/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 134

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

134

15063/042/00142/00001

Outes

0,08

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,08

1.031,41

82,51

82,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 140,95

Traballos parcela nº 135

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

135

15063/042/00051/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 136

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

136

15063/042/00052/00001

Outes

0,29

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,29

1.031,41

299,11

299,11

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,29

47,85

13,88

13,88

 

 

 

 

Total: 510,97

Traballos parcela nº 137

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

137

15063/042/00053/00001

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 138

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

138

15063/042/00054/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 139

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

139

15063/042/00055/00001

Outes

0,52

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,52

1.031,41

536,33

536,33

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,52

682,68

354,99

354,99

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,52

47,85

24,88

24,88

 

 

 

 

Total: 916,20

Traballos parcela nº 140

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

140

15063/042/00055/00002

Outes

0,14

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,14

1.031,41

144,40

144,40

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 246,68

Traballos parcela nº 141

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

141

15063/042/00744/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 142

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

142

15063/042/00820/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 272,62

Traballos parcela nº 143

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

143

15063/042/00049/00001

Outes

0,23

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,23

1.031,41

237,22

237,22

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,23

47,85

11,01

11,01

 

 

 

 

Total: 405,25

Traballos parcela nº 144

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

144

15063/042/00050/00001

Outes

0,27

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,27

1.031,41

278,48

278,48

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

 

 

 

 

Total: 475,72

Traballos parcela nº 145

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

145

15063/042/00313/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 146

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

146

15063/042/00081/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 147

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

147

15063/042/00082/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 148

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

148

15063/042/00843/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 149

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

149

15063/042/00844/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 150

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

150

15057/029/00648/00001

Negreira

0,33

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,33

1.031,41

340,37

340,37

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,33

682,68

225,28

225,28

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,33

47,85

15,79

15,79

 

 

 

 

Total: 581,44

Traballos parcela nº 151

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

151

15057/029/00648/00002

Negreira

0,48

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,48

1.031,41

495,08

495,08

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,48

682,68

327,69

327,69

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,48

47,85

22,97

22,97

 

 

 

 

Total: 845,74

Traballos parcela nº 152

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

152

15063/042/00009/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 153

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

153

15063/042/00738/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 154

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

154

15063/042/00739/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 155

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

155

15063/042/00014/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 156

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

156

15063/041/00056/00001

Outes

0,70

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,70

1.031,41

721,99

721,99

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,70

682,68

477,88

477,88

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,70

47,85

33,50

33,50

 

 

 

 

Total: 1.233,37

Traballos parcela nº 157

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

157

15063/042/00246/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 158

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

158

15063/042/00242/00001

Outes

0,32

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,32

1.031,41

330,05

330,05

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,32

682,68

218,46

218,46

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,32

47,85

15,31

15,31

 

 

 

 

Total: 563,82

Traballos parcela nº 159

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

159

15063/042/00245/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 160

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

160

15063/042/00249/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 161

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

161

15063/042/00746/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 162

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

162

15063/041/00052/00001

Outes

0,17

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,17

1.031,41

175,34

175,34

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 299,53

Traballos parcela nº 163

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

163

15063/042/00016/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 164

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

164

15063/041/00059/00001

Outes

0,21

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,21

1.031,41

216,60

216,60

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,21

682,68

143,36

143,36

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,21

47,85

10,05

10,05

 

 

 

 

Total: 370,01

Traballos parcela nº 165

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

165

15063/042/00828/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 166

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

166

15063/042/00020/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 167

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

167

15063/042/00073/00001

Outes

0,24

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,24

1.031,41

247,54

247,54

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,24

682,68

163,84

163,84

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,24

47,85

11,48

11,48

 

 

 

 

Total: 422,86

Traballos parcela nº 168

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

168

15063/042/00745/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 169

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

169

15063/042/00198/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 170

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

170

15063/042/00294/00001

Outes

0,16

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,16

1.031,41

165,03

165,03

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,16

682,68

109,23

109,23

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,16

47,85

7,66

7,66

 

 

 

 

Total: 281,92

Traballos parcela nº 172

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

172

15063/042/00296/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 173

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

173

15063/042/00297/00001

Outes

0,10

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,10

1.031,41

103,14

103,14

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,10

682,68

68,27

68,27

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,10

47,85

4,79

4,79

 

 

 

 

Total: 176,20

Traballos parcela nº 174

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

174

15063/042/00298/00001

Outes

0,09

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,09

1.031,41

92,83

92,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 158,58

Traballos parcela nº 175

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

175

15063/042/00196/00001

Outes

0,73

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,73

1.031,41

752,93

752,93

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,73

682,68

498,36

498,36

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,73

47,85

34,93

34,93

 

 

 

 

Total: 1.286,22

Traballos parcela nº 176

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

176

15063/042/00197/00001

Outes

0,07

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,07

1.031,41

72,20

72,20

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 123,34

Traballos parcela nº 177

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

177

15063/042/00199/00001

Outes

0,11

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,11

1.031,41

113,46

113,46

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

 

 

 

 

Total: 193,81

Traballos parcela nº 178

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

178

15063/042/00200/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 179

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

179

15063/042/00822/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 17,62

Traballos parcela nº 181

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

181

15063/042/00201/00001

Outes

0,04

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,04

1.031,41

41,26

41,26

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,04

682,68

27,31

27,31

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,04

47,85

1,91

1,91

 

 

 

 

Total: 70,48

Traballos parcela nº 182

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

182

15063/042/00202/00001

Outes

0,06

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,06

1.031,41

61,88

61,88

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 105,71

Traballos parcela nº 183

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

183

15063/042/00293/00001

Outes

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 184

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

184

15063/042/00835/00001

Outes

0,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,02

1.031,41

20,63

20,63

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 35,24

Traballos parcela nº 185

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

185

15063/041/00055/00001

Outes

0,23

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,23

1.031,41

237,22

237,22

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,23

682,68

157,02

157,02

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,23

47,85

11,01

11,01

 

 

 

 

Total: 405,25

Traballos parcela nº 186

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

186

15063/042/00015/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 187

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

187

15063/042/00831/00001

Outes

0,03

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,03

1.031,41

30,94

30,94

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 52,86

Traballos parcela nº 188

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

188

15063/042/00830/00001

Outes

0,01

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,01

1.031,41

10,31

10,31

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,01

47,85

0,48

0,36

 

 

 

 

Total: 17,50

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150073/2016

E15245707

CMVMC de Ogas

64.998,11

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15093/040/00400/00002

Vimianzo

6,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,64

515,16

3.420,66

3.420,66

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,64

605,70

4.021,85

4.021,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,64

682,68

4.533,00

4.533,00

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,64

47,85

317,72

317,72

 

 

 

 

Total: 12.548,23

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15093/039/00020/00003

Vimianzo

0,97

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,97

515,16

499,71

499,71

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,97

605,70

587,53

587,53

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,97

682,68

662,20

662,20

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,97

47,85

46,41

46,41

 

 

 

 

Total: 1.795,85

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15093/040/00152/00001

Vimianzo

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 111,08

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15093/039/00020/00001

Vimianzo

5,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

5,80

515,16

2.987,93

2.987,93

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,80

605,70

3.513,06

3.513,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,80

682,68

3.959,54

3.959,54

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,80

47,85

277,53

277,53

 

 

 

 

Total: 10.738,06

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15093/039/00020/00002

Vimianzo

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,09

515,16

46,36

46,36

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,09

605,70

54,51

54,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 166,62

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15093/039/00129/00017

Vimianzo

0,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,57

515,16

293,64

293,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,57

605,70

345,25

345,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,57

682,68

389,13

389,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,57

47,85

27,27

27,27

 

 

 

 

Total: 1.055,29

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15093/039/00129/00002

Vimianzo

0,69

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,69

515,16

355,46

355,46

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,69

605,70

417,93

417,93

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,69

682,68

471,05

471,05

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,69

47,85

33,02

33,02

 

 

 

 

Total: 1.277,46

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15093/039/09003/00001

Vimianzo

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 55,54

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15093/039/00036/00002

Vimianzo

5,79

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

5,79

515,16

2.982,78

2.982,78

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,79

605,70

3.507,00

3.507,00

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,79

682,68

3.952,72

3.952,72

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,79

47,85

277,05

277,05

 

 

 

 

Total: 10.719,55

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15093/039/00129/00004

Vimianzo

6,66

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,66

515,16

3.430,97

3.430,97

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,66

605,70

4.033,96

4.033,96

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,66

682,68

4.546,65

4.546,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,66

47,85

318,68

318,68

 

 

 

 

Total: 12.330,26

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15093/039/00036/00003

Vimianzo

0,30

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,30

515,16

154,55

154,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,30

605,70

181,71

181,71

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,30

682,68

204,80

204,80

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,30

47,85

14,36

14,36

 

 

 

 

Total: 555,42

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15093/039/00129/00006

Vimianzo

1,31

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,31

515,16

674,86

674,86

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,31

605,70

793,47

793,47

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,31

682,68

894,31

894,31

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,31

47,85

62,68

62,68

 

 

 

 

Total: 2.425,32

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15093/040/00428/00001

Vimianzo

2,48

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,48

515,16

1.277,60

1.277,60

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,48

605,70

1.502,14

1.502,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,48

682,68

1.693,05

1.693,05

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,48

47,85

118,67

118,67

 

 

 

 

Total: 4.591,46

Traballos parcela nº 14

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

14

15093/040/09001/00001

Vimianzo

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 55,54

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15093/040/00428/00002

Vimianzo

0,03

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,03

515,16

15,45

15,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,03

605,70

18,17

18,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,03

682,68

20,48

20,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,03

47,85

1,44

1,44

 

 

 

 

Total: 55,54

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15093/040/00172/00002

Vimianzo

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,02

515,16

10,30

10,30

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 37,02

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15093/040/00428/00003

Vimianzo

0,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,17

515,16

87,58

87,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,17

605,70

102,97

102,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,17

682,68

116,06

116,06

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,17

47,85

8,13

8,13

 

 

 

 

Total: 314,74

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15093/040/00428/00005

Vimianzo

0,27

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,27

515,16

139,09

139,09

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,27

605,70

163,54

163,54

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

 

 

 

 

Total: 499,87

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15093/039/00129/00009

Vimianzo

2,92

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,92

515,16

1.504,27

1.504,27

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,92

605,70

1.768,64

1.768,64

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,92

682,68

1.993,43

1.993,43

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,92

47,85

139,72

139,72

 

 

 

 

Total: 5.406,06

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15093/039/00129/00018

Vimianzo

0,14

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,14

515,16

72,12

72,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,14

605,70

84,80

84,80

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,14

682,68

95,58

95,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,14

47,85

6,70

6,70

 

 

 

 

Total: 259,20

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150050/2016

V15070238

CMVMC Olveira

10.789,41

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15074/046/00266/00001

Ribeira

5,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

5,47

515,16

2.817,93

2.817,93

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,47

605,70

3.313,18

3.313,18

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,47

682,68

3.734,26

3.734,26

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,47

47,85

261,74

261,74

 

 

 

 

Total: 10.382,11

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15074/046/00266/00003

Ribeira

0,22

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,22

515,16

113,34

113,34

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,22

605,70

133,25

133,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,22

682,68

150,19

150,19

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,22

47,85

10,53

10,52

 

 

 

 

Total: 407,30

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150079/2016

V15223787

CMVMC de la Parroquia de Nebra

32.450,66

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15072/020/01245/00003

Porto do Son

0,80

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,80

515,16

412,13

412,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,80

605,70

484,56

484,56

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,80

682,68

546,14

546,14

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,80

47,85

38,28

38,28

 

 

 

 

Total: 1.736,11

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15072/020/01245/00030

Porto do Son

0,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,42

515,16

216,37

216,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,42

605,70

254,39

254,39

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,42

682,68

286,73

286,73

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,42

47,85

20,10

20,10

 

 

 

 

Total: 777,59

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15072/047/01476/00005

Porto do Son

0,83

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,83

515,16

427,58

427,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,83

605,70

502,73

502,73

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,83

682,68

566,62

566,62

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,83

47,85

39,72

39,72

 

 

 

 

Total: 1.536,65

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15072/047/01476/00006

Porto do Son

0,62

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,62

515,16

319,40

319,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,62

605,70

375,53

375,53

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,62

682,68

423,26

423,26

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,62

47,85

29,67

29,67

 

 

 

 

Total: 1.147,86

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15072/020/01245/00001

Porto do Son

4,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,06

515,16

2.091,55

2.091,55

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,06

605,70

2.459,14

2.459,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,06

682,68

2.771,68

2.771,68

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,06

47,85

194,27

194,27

 

 

 

 

Total: 7.516,64

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15072/047/01476/00036

Porto do Son

6,34

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,34

515,16

3.266,11

3.266,11

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,34

605,70

3.840,14

3.840,14

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,34

682,68

4.328,19

4.328,19

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,34

47,85

303,37

303,37

 

 

 

 

Total: 11.737,81

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15072/047/01476/00001

Porto do Son

4,32

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,32

515,16

2.225,49

2.225,49

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,32

605,70

2.616,62

2.616,62

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,32

682,68

2.949,18

2.949,18

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,32

47,85

206,71

206,71

 

 

 

 

Total: 7.998,00

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150088/2016

V15231889

CMVMC Río do Sol

26.933,52

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15029/066/00018/00001

Coristanco

6,67

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,67

515,16

3.436,12

3.436,12

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,67

605,70

4.040,02

4.040,02

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,67

682,68

4.553,48

4.553,48

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,67

47,85

319,16

319,16

 

 

 

 

Total: 12.603,78

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15029/066/00016/00002

Coristanco

2,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,50

515,16

1.287,90

1.287,90

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,50

605,70

1.514,25

1.514,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,50

682,68

1.706,70

1.706,70

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,50

47,85

119,63

119,63

 

 

 

 

Total: 4.628,48

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15029/066/00016/00001

Coristanco

2,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,47

515,16

1.272,45

1.272,45

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,47

605,70

1.496,08

1.496,08

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,47

682,68

1.686,22

1.686,22

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,47

47,85

118,19

118,19

 

 

 

 

Total: 4.572,94

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15029/067/00354/00001

Coristanco

2,77

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,77

515,16

1.426,99

1.426,99

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,77

605,70

1.677,79

1.677,79

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,77

682,68

1.891,02

1.891,02

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,77

47,85

132,54

132,52

 

 

 

 

Total: 5.128,32

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150072/2016

V15250947

CMVMC Merelle, Meixonfrío e Abelendo

19.231,75

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/136/00312/00001

Lousame

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,08

515,16

41,21

41,21

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,08

605,70

48,46

48,46

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 148,11

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15043/134/00682/00001

Lousame

10,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

10,17

515,16

5.239,18

5.239,18

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

10,17

605,70

6.159,97

6.159,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

10,17

682,68

6.942,86

6.942,86

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

10,17

47,85

486,63

486,63

 

 

 

 

Total: 19.083,64

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150078/2016

V15255177

CMVMC Bealo e Loimar

24.100,90

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15011/046/00057/00003

Boiro

6,79

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,79

515,16

3.497,94

3.497,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,79

605,70

4.112,70

4.112,70

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,79

682,68

4.635,40

4.635,40

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,79

47,85

324,90

324,90

 

 

 

 

Total: 12.825,94

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15011/046/00057/00004

Boiro

0,26

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,26

515,16

133,94

133,94

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,26

605,70

157,48

157,48

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,26

682,68

177,50

177,50

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,26

47,85

12,44

12,44

 

 

 

 

Total: 481,36

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15011/046/00058/00001

Boiro

4,24

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,24

515,16

2.184,28

2.184,28

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,24

605,70

2.568,17

2.568,17

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,24

682,68

2.894,56

2.894,56

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,24

47,85

202,88

202,88

 

 

 

 

Total: 7.849,89

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15011/046/00058/00002

Boiro

0,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,50

515,16

257,58

257,58

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,50

605,70

302,85

302,85

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,50

682,68

341,34

341,34

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,50

47,85

23,93

23,93

 

 

 

 

Total: 925,70

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15011/944/00534/00004

Boiro

1,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,09

515,16

561,52

561,52

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,09

605,70

660,21

660,21

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,09

682,68

744,12

744,12

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,09

47,85

52,16

52,16

 

 

 

 

Total: 2.018,01

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150107/2016

V15282122

CMVMC Balteiro Folgoso e Río Portas Lobeiras Lixó Salmón

6.127,45

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15074/029/00420/00002

Ribeira

3,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,71

515,16

1.396,08

1.396,08

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,35

605,70

2.029,10

2.029,10

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,35

682,68

2.286,98

2.286,98

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,35

47,85

160,30

160,29

 

 

 

 

Total: 6.127,45

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150103/2016

V15313836

CMVMC Barbanza, Enxa e Dordo

8.364,09

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15072/009/01403/00001

Porto do Son

4,38

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,38

515,16

2.256,40

2.256,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,38

605,70

2.652,97

2.652,97

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,38

682,68

2.990,14

2.990,14

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,38

47,85

209,58

209,58

 

 

 

 

Total: 8.364,09

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150065/2016

V15321599

CMVMC de Vilacoba

34.653,83

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/033/00170/00003

Lousame

12,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

12,68

515,16

6.532,23

6.532,23

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

12,68

605,70

7.680,28

7.680,28

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,68

682,68

8.656,38

8.656,38

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

12,68

47,85

606,74

606,74

 

 

 

 

Total: 23.730,63

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15043/033/09001/00001

Lousame

0,07

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,07

515,16

36,06

36,06

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,07

605,70

42,40

42,40

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,07

682,68

47,79

47,79

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,07

47,85

3,35

3,35

 

 

 

 

Total: 129,60

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15043/033/09002/00001

Lousame

0,28

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,28

515,16

144,24

144,24

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,28

605,70

169,60

169,60

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,28

682,68

191,15

191,15

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,28

47,85

13,40

13,40

 

 

 

 

Total: 518,39

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15043/034/00284/00001

Lousame

0,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,91

515,16

468,80

468,80

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,91

605,70

551,19

551,19

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,91

682,68

621,24

621,24

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,91

47,85

43,54

43,54

 

 

 

 

Total: 1.684,77

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15043/075/00269/00001

Lousame

4,64

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,64

515,16

2.390,34

2.390,34

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,64

605,70

2.810,45

2.810,45

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,64

682,68

3.167,64

3.167,64

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,64

47,85

222,02

222,01

 

 

 

 

Total: 8.590,44

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150082/2016

V15420938

CMVMC de Asados

5.957,28

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15073/051/00449/00001

Rianxo

3,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

3,08

515,16

1.586,69

1.586,69

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,08

605,70

1.865,56

1.865,56

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,08

682,68

2.102,65

2.102,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,08

47,85

147,38

147,38

 

 

 

 

Total: 5.957,28

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150113/2016

V15502909

CMVMC de Mallou - Maceiras

23.897,24

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15020/012/01017/00001

Carnota

12,65

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

12,65

515,16

6.516,77

6.516,77

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

12,65

605,70

7.662,11

7.662,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

12,65

682,68

8.635,90

8.635,90

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

12,65

47,85

605,30

605,30

 

 

 

 

Total: 23.675,08

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15020/012/01046/00001

Carnota

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 111,08

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15020/012/08014/00001

Carnota

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,06

515,16

30,91

30,91

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 111,08

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150096/2016

V15536345

CMVMC de Riomao

56.171,06

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15054/048/02433/00002

Muros

0,11

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,11

515,16

56,67

56,67

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,11

605,70

66,63

66,63

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,11

682,68

75,09

75,09

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,11

47,85

5,26

5,26

 

 

 

 

Total: 458,65

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15054/048/02434/00001

Muros

0,57

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,57

515,16

293,64

293,64

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,57

605,70

345,25

345,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,57

682,68

389,13

389,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,57

47,85

27,27

27,27

 

 

 

 

Total: 1.055,29

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15054/048/02435/00002

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 18,52

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15054/048/02436/00001

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 18,52

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15054/048/02786/00001

Muros

4,42

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,42

515,16

2.277,01

2.277,01

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,42

605,70

2.677,19

2.677,19

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,42

682,68

3.017,45

3.017,45

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,42

47,85

211,50

211,50

 

 

 

 

Total: 8.183,15

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15054/048/02795/00001

Muros

3,17

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,53

515,16

273,03

273,03

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,17

605,70

1.920,07

1.920,07

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,17

682,68

2.164,10

2.164,10

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,17

47,85

151,68

151,68

 

 

 

 

Total: 4.508,88

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15054/048/02795/00002

Muros

0,95

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,05

515,16

25,76

25,76

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,95

605,70

575,42

575,42

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,95

682,68

648,55

648,55

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,95

47,85

45,46

45,46

 

 

 

 

Total: 1.295,19

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15054/048/05554/00001

Muros

4,89

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

4,89

515,16

2.519,13

2.519,13

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

4,89

605,70

2.961,87

2.961,87

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,89

682,68

3.338,31

3.338,31

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

4,89

47,85

233,99

233,99

 

 

 

 

Total: 9.053,30

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15054/048/05615/00001

Muros

3,16

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,16

605,70

1.914,01

1.914,01

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,16

682,68

2.157,27

2.157,27

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,16

47,85

151,21

151,21

 

 

 

 

Total: 4.222,49

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15054/048/05616/00001

Muros

2,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,18

515,16

1.123,05

1.123,05

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,18

605,70

1.320,43

1.320,43

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,18

682,68

1.488,24

1.488,24

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,18

47,85

104,31

104,31

 

 

 

 

Total: 4.036,03

Traballos parcela nº 11

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

11

15054/048/09039/00001

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,01

515,16

5,15

5,15

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 18,52

Traballos parcela nº 12

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

12

15054/050/00007/00001

Muros

1,73

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,73

605,70

1.047,86

1.047,86

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,73

682,68

1.181,04

1.181,04

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,73

47,85

82,78

82,78

 

 

 

 

Total: 2.311,68

Traballos parcela nº 13

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

13

15054/050/00012/00001

Muros

0,35

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,35

605,70

212,00

212,00

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,35

682,68

238,94

238,94

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,35

47,85

16,75

16,75

 

 

 

 

Total: 467,69

Traballos parcela nº 15

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

15

15054/050/00012/00003

Muros

0,01

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,01

605,70

6,06

6,06

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,01

682,68

6,83

6,83

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,01

47,85

0,48

0,48

 

 

 

 

Total: 13,37

Traballos parcela nº 16

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

16

15054/050/00013/00001

Muros

0,08

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,08

605,70

48,46

48,46

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,08

682,68

54,61

54,61

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,08

47,85

3,83

3,83

 

 

 

 

Total: 106,90

Traballos parcela nº 17

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

17

15054/050/00013/00002

Muros

0,06

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,06

605,70

36,34

36,34

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,06

682,68

40,96

40,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,06

47,85

2,87

2,87

 

 

 

 

Total: 80,17

Traballos parcela nº 18

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

18

15054/050/00013/00003

Muros

0,81

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,81

605,70

490,62

490,62

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,81

682,68

552,97

552,97

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,81

47,85

38,76

38,76

 

 

 

 

Total: 1.082,35

Traballos parcela nº 19

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

19

15054/050/00013/00004

Muros

0,68

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,68

605,70

411,88

411,88

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,68

682,68

464,22

464,22

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,68

47,85

32,54

32,54

 

 

 

 

Total: 908,64

Traballos parcela nº 20

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

20

15054/050/00030/00001

Muros

5,43

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,43

605,70

3.288,95

3.288,95

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,43

682,68

3.706,95

3.706,95

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,43

47,85

259,83

259,83

 

 

 

 

Total: 7.255,73

Traballos parcela nº 21

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

21

15054/050/00030/00002

Muros

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 66,81

Traballos parcela nº 22

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

22

15054/050/00035/00001

Muros

3,20

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,20

605,70

1.938,24

1.938,24

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,20

682,68

2.184,58

2.184,58

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,20

47,85

153,12

153,12

 

 

 

 

Total: 4.275,94

Traballos parcela nº 23

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

23

15054/050/00035/00002

Muros

0,13

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,13

605,70

78,74

78,74

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,13

682,68

88,75

88,75

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,13

47,85

6,22

6,22

 

 

 

 

Total: 173,71

Traballos parcela nº 24

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

24

15054/050/00035/00003

Muros

0,09

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,09

605,70

54,51

54,51

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,09

682,68

61,44

61,44

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,09

47,85

4,31

4,31

 

 

 

 

Total: 120,26

Traballos parcela nº 25

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

25

15054/050/00035/00004

Muros

0,02

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,02

605,70

12,11

12,11

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,02

682,68

13,65

13,65

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,02

47,85

0,96

0,96

 

 

 

 

Total: 26,72

Traballos parcela nº 26

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

26

15054/050/00035/00005

Muros

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 66,81

Traballos parcela nº 27

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

27

15054/050/00037/00001

Muros

2,47

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,47

605,70

1.496,08

1.496,08

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,47

682,68

1.686,22

1.686,22

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,47

47,85

118,19

118,19

 

 

 

 

Total: 3.300,49

Traballos parcela nº 28

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

28

15054/050/00039/00001

Muros

1,70

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,62

515,16

319,40

319,40

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,70

605,70

1.029,69

1.029,69

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,70

682,68

1.160,56

1.160,56

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,70

47,85

81,35

81,35

 

 

 

 

Total: 2.591,00

Traballos parcela nº 29

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

29

15054/050/09004/00001

Muros

0,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,05

605,70

30,29

30,29

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 66,81

Traballos parcela nº 30

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

30

15054/050/00012/00002

Muros

0,29

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

0,29

605,70

175,65

175,65

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,29

682,68

197,98

197,98

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

0,29

47,85

13,88

13,81

 

 

 

 

Total: 387,44

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150085/2016

V15543879

CMVMC da Pena

11.337,60

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15075/153/00136/00001

Rois

6,02

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

6,02

1.031,41

6.209,09

6.209,09

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,02

682,68

4.109,73

4.109,73

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

6,02

47,85

288,06

288,06

 

 

 

 Total: 10.861,88

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15075/130/02173/00002

Rois

0,27

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,27

1.031,41

278,48

278,48

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,27

682,68

184,32

184,32

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,27

47,85

12,92

12,92

 

 

 

 

Total: 475,72

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150071/2016

V15569957

CMVMC do Monte de Arou

88.351,99

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15016/014/00001/00001

Camariñas

1,40

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

1,40

1.031,41

1.443,97

1.443,97

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,40

682,68

955,75

955,75

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

1,40

47,85

66,99

66,99

 

 

 

 

Total: 2.466,71

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15016/014/00001/00004

Camariñas

3,20

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

3,20

1.031,41

3.300,51

3.300,51

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,20

682,68

2.184,58

2.184,58

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

3,20

47,85

153,12

153,12

 

 

 

 

Total: 5.638,21

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15016/014/00001/00005

Camariñas

4,90

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

4,90

1.031,41

5.053,91

5.053,91

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

4,90

682,68

3.345,13

3.345,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

4,90

47,85

234,47

234,47

 

 

 

 

Total: 8.633,51

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15016/019/00001/00001

Camariñas

14,45

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

14,45

1.031,41

14.903,87

14.903,87

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

14,45

682,68

9.864,73

9.864,73

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

14,45

47,85

691,43

691,43

 

 

 

 

Total: 25.460,03

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15016/019/00001/00005

Camariñas

21,00

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

21,00

1.031,41

21.659,61

21.659,61

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

21,00

682,68

14.336,28

14.336,28

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

21,00

47,85

1.004,85

1.004,85

 

 

 

 

Total: 37.255,74

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15016/019/00001/00006

Camariñas

0,05

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,05

1.031,41

51,57

51,57

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,05

682,68

34,13

34,13

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,05

47,85

2,39

2,39

 

 

 

 

Total: 88,09

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15016/019/00001/00007

Camariñas

0,40

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,40

1.031,41

412,56

412,56

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,40

682,68

273,07

273,07

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,40

47,85

19,14

19,14

 

 

 

 

Total: 704,77

Traballos parcela nº 8

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

8

15016/019/00001/00010

Camariñas

1,30

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

1,30

1.031,41

1.340,83

1.340,83

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,30

682,68

887,48

887,48

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

1,30

47,85

62,21

62,21

 

 

 

 

Total: 2.290,52

Traballos parcela nº 9

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

9

15016/019/00001/00011

Camariñas

0,80

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

0,80

1.031,41

825,13

825,13

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

0,80

682,68

546,14

546,14

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

0,80

47,85

38,28

38,28

 

 

 

 

Total: 1.409,55

Traballos parcela nº 10

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

10

15016/019/00001/00014

Camariñas

2,50

Rareos en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rareos en masas de coníferas con diámetro normal medio de 6 a 15 cm

2,50

1.031,41

2.578,53

2.578,53

2

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,50

682,68

1.706,70

1.706,70

3

Tope euro/ha proxecto en rareos coníferas

2,50

47,85

119,63

119,63

 

 

 

 

Total: 4.404,86

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada (1)

14150084/2016

V15582810

CMVMC Casasnovas, Espai e Rubieiro

12.347,88

Desagregación dos traballos aprobados (1)

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15075/086/00470/00001

Rois

9,05

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

9,05

605,70

5.481,59

5.481,59

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

9,05

682,68

6.178,25

6.178,25

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

9,05

47,85

433,04

433,04

 

 

 

 

Total: 12.347,88

(1) A aprobación desta axuda está condicionada ao contido do informe da autoridade competente respecto dunha ou varias das seguintes situacións: Rede Natura 2000, existencia de bens de interese cultural de Galicia, protección lateral do Camiño de Santiago ou calquera outra afección segundo a lexislación sectorial vigente en materias distintas da forestal. Os traballos non poderán comezar ata que se emita o mencionado informe e deberán ser levados a cabo nas condicións que se determinen nel.

Nº de expediente

NIF

Solicitante

Axuda aprobada

14150038/2016

V15591464

CMVMC Afeosa

43.522,01

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

1

15043/078/00058/00001

Lousame

5,88

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

5,88

515,16

3.029,14

3.029,14

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

5,88

605,70

3.561,52

3.561,52

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

5,88

682,68

4.014,16

4.014,16

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

5,88

47,85

281,36

281,36

 

 

 

Total: 10.886,18

Traballos parcela nº 2

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

2

15043/078/00058/00002

Lousame

2,50

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,50

515,16

1.287,90

1.287,90

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,50

605,70

1.514,25

1.514,25

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,50

682,68

1.706,70

1.706,70

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,50

47,85

119,63

119,63

 

 

 

 

Total: 4.628,48

Traballos parcela nº 3

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

3

15043/078/00058/00003

Lousame

6,18

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

0

Cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

6,18

515,16

3.183,69

3.183,69

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

6,18

605,70

3.743,23

3.743,23

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

6,18

682,68

4.218,96

4.218,96

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

6,18

47,85

295,71

295,71

 

 

 

 

Total: 11.696,59

Traballos parcela nº 4

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

4

15043/079/00025/00001

Lousame

1,91

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

1,91

515,16

983,96

983,96

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

1,91

605,70

1.156,89

1.156,89

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

1,91

682,68

1.303,92

1.303,92

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

1,91

47,85

91,39

91,39

 

 

 

 

Total: 3.536,16

Traballos parcela nº 5

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

5

15043/079/00025/00011

Lousame

2,90

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

2,90

515,16

1.493,96

1.493,96

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

2,90

605,70

1.756,53

1.756,53

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

2,90

682,68

1.979,77

1.979,77

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

2,90

47,85

138,77

138,77

 

 

 

 

Total: 5.369,03

Traballos parcela nº 6

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

6

15043/081/09000/00011

Lousame

3,85

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

3,85

515,16

1.983,37

1.983,37

2

Primeiras podas en masas de coníferas de 2 a 4 metros

3,85

605,70

2.331,95

2.331,95

4

Trituración dos restos, picadura ou extracción para o aproveitamento como biomasa

3,85

682,68

2.628,32

2.628,32

5

Tope euro/ha proxecto en podas coníferas

3,85

47,85

184,22

184,22

 

 

 

 

Total: 7.127,86

Traballos parcela nº 7

Cód. parc.

Referencia

Concello

Sup.

Tipo actuación

7

15043/090/00205/00001

Lousame

0,15

Rozas e podas en masas de coníferas

Nº clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp.
invest.

Imp. subv.

1

Rozas previas á realización de podas en masas de coníferas

0,15

515,16