Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Xoves, 15 de setembro de 2016 42490

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; a quen resulta desprazado por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar; ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base trixésimo primeira da Orde do 2 de xuño de 2016 (DOG do 20 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2016/17, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia; a que resulta desprazado por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo a esta resolución, a adxudicación dos destinos provisionais obtidos para o curso 2016/17 ao profesorado referido anteriormente.

Segundo. A toma de posesión non poderá supoñer interrupción na prestación de servizos para os profesores interinos con nomeamento en vigor sempre que sexan nomeados desde o inicio do curso 2016/17.

Non obstante o anterior, no caso das comisións de servizo, os efectos serán do día 15 de setembro de 2016, sen prexuízo de que as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da Comunidade Autónoma e do procedente do estranxeiro teñan efectividade do 1 de setembro de 2016.

Para o persoal en prácticas e o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos económicos e administrativos serán do día 15 de setembro de 2016.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoa,s interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela ou, á súa elección, no do seu enderezo conforme se establece nos artigos 8.1.a) e 14.1 segundo da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2016

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Pr

Colectivo

Modalidade

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

It

Afín

Bil

Centros it

Afíns

36

Desprazado

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34934888G

Gómez Campos, José Manuel

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Desprazado

Ordinaria

32645009M

Carballo Cela, María del Mar

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Desprazado

Ordinaria

33852952B

Mendaña Pardo, Carlos

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

32

Desprazado

Ordinaria

34953418L

De Dios González, José Luis

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

N

S

S

 

590003

15

Desprazado

Ordinaria

32429966N

Miragaia Doldán, Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

590053

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33853583K

Besteiro Fernández, José Ramón

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32637673Y

Pita González, María Begoña

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32440375W

Freire Leira, Juan Carlos

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590001-Filosofía

N

S

S

 

590004

590005

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

35441300W

Álvarez Angueira, Manuel Luis

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33853387D

Galocha Seivane, María dos Anxos

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

590053

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

32838463Y

Vargas Novoa, Teresa

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36572963L

Castro González, Xosé Manuel

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34975741D

González Arribas, Brais

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32767417F

Bouza Álvarez, Martín

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52482597R

Fuentes Nora, María Montserrat

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32611903L

Carreño Yáñez, Alejandro

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76343182H

Lata Patiño, Alfredo

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33302016V

Armesto Gurdiel, Amparo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33225872A

Mayer Garea, Juan Jesús Francisco

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

N

S

S

 

590010

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52450747Y

Crujeiras Lustres, María Josefa

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

N

S

S

 

590016

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34940852B

Álvarez Teixeira, Ana Isabel

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33251384P

Moreiras Ares, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36048632L

Iglesias López, Isabel

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

10055461E

Arias Núñez, José Luis

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

N

S

S

 

590004

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76721839A

López Fernández, Luis Miguel

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36069732M

Vilas López, Beatriz

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76569155Q

Rubal Saavedra, José Manuel

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

22680872C

Castellano Castillo, María Asunción

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34954721B

Barrio Suárez, María Cristina

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52491384W

Suárez Briones, Julio

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32443321G

Rey Tato, Jesús

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78783842X

Freire Vázquez, Margarita Josefa

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32643293Z

Miranda García, Tomás

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76403166H

Fraguela Docanto, Francisco José

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33256606D

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590001-Filosofía

N

S

S

 

590003

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34935402N

Rodríguez Vázquez, María Soledad

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33841176B

Castro Baamonde, Jesús Ángel

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36018269Q

Villar González, María Amparo

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32633797V

Álvarez Fernández, Antonio

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33245627R

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

N

S

S

 

590006

590007

590011

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36045405N

Mariño López, Ánxela

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

09282980L

Burgos de Dios, María del Carmen

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590001-Filosofía

N

S

S

 

590003

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36026157S

Garrido Burgo, María Rosa dos Anxos

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

S

S

 

590010

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

06553648M

Sánchez Blázquez, María Milagros

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33217722H

Beiró Martínez, Ramón

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

27

Interino

Ordinaria

33848358V

González Basanta, Xan Carlos

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

N

S

S

 

590016

15

Interino

Ordinaria

33270019J

Neyra García, Nieves

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

S

S

 

590105

15

Interino

Ordinaria

32634166H

Dopico Soto, Juana Yolanda

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

N

S

S

 

590010

36

Interino

Ordinaria

32643792F

Rodríguez Fandiño, María Teresa

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590001-Filosofía

N

S

S

 

590004

590011

15

Interino

Ordinaria

34945796X

Seguín Garrido, María Concepción

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590001-Filosofía

N

S

S

 

590003

590005

27

Interino

Ordinaria

32431524Y

Fernández Torres, Juan Manuel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

N

S

S

 

590016

15

Substituto

Ordinaria

32640097S

Méndez Rivas, María Carmen

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590001-Filosofía

N

S

S

 

590005

590010

15

Substituto

Ordinaria

33299619N

López Agrasar, María Nieves

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46907454N

Camacho Souto, Iria

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

S

S

 

590010

15

Desprazado

Ordinaria

33271301F

Lorenzo Fuentes, Catalina

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590002-Grego

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

52491216H

Pereira Morata, Xurxo

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590002-Grego

N

S

S

 

590003

590005

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34728146D

Franco Medeiros, María Josefa

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590002-Grego

N

S

S

 

590003

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32644509B

Boado Quijano, María Milagrosa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590002-Grego

N

S

S

 

590016

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34260693P

Rodríguez López, María Inés

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590002-Grego

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36147559T

Pedrido López, Óscar

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590002-Grego

N

S

S

 

590011

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33269586V

Rodríguez Villar, María Inmaculada

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590002-Grego

N

S

S

 

590004

590005

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36068016Z

Pérez-Lozao Rodríguez, Fernando Ángeles

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590002-Grego

N

S

S

 

590003

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76906161A

Bernárdez Vicente, María Fernanda

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590002-Grego

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47350816A

Lagoa Martínez, Daniel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590002-Grego

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

34253198B

Soba Tomás, María Yolanda

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590002-Grego

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

10555442Y

Fernández Gutiérrez, María Victoria

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590002-Grego

N

S

S

 

590001

590005

36

Substituto

Ordinaria

52456922V

Sanvicente Romero, María Concepción

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

N

S

S

 

590004

590009

36

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

35560206K

Alonso Álvarez, Laureano

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33249593B

Seoane Labandeira, Amalia

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590003-Latín

N

S

S

 

590002

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33317365W

Goy Ferreiro, Elena

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

35566608Y

Roura Javier, Míryam

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590003-Latín

N

S

S

 

590002

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33258502L

Barreiro Tato, Xosé

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590003-Latín

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

33261426E

Movilla Mirelis, Francisca María

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590003-Latín

N

S

S

 

590010

36

Interino

Ordinaria

33260922R

García Diéguez, María del Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590003-Latín

N

S

S

 

590002

590005

36

Interino

Ordinaria

34256145Z

Fernández Carreira, María del Carmen

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590003-Latín

N

S

S

 

590002

590004

590053

36

Interino

Ordinaria

52450659X

Hermo Segade, Purificación

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590003-Latín

N

S

S

 

590001

15

Interino

Ordinaria

76353879C

Tato Bonome, Margarita

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590003-Latín

N

S

S

 

590002

27

Interino

Ordinaria

76565388K

Rodríguez Díaz, Blanca María

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590003-Latín

N

N

S

 

 

32

Interino

Ordinaria

34258325D

López Macía, Paz

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33310465W

Palacios Díaz, Enedina

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32801871F

López Bugeiro, Ana María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33993101K

Abad Alastruey, María Antonia

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590003-Latín

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33311768V

Díaz Rifón, María del Carmen

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590003-Latín

N

S

S

 

590005

27

Interino

Ordinaria

77592864H

Rey López, Julián

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

52458658M

Silva Rodríguez, María del Carmen

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590003-Latín

N

S

S

 

590002

27

Substituto

Ordinaria

33291680P

Gómez Rodríguez, Ángeles

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590003-Latín

N

S

S

 

590004

15

Substituto

Ordinaria

32655293P

Martínez Lomba, Alberto

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590003-Latín

N

S

S

 

590002

590004

590053

32

Substituto

Ordinaria

34978519G

Díaz Portas, Ana Belén

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32647094C

Castro García, María Amparo

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590003-Latín

N

S

S

 

590001

15

Substituto

Ordinaria

52455045A

Vázquez Hermida, María del Pilar

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590003-Latín

S

N

S

15025621

 

32

Substituto

Ordinaria

76707446P

Carballido Rodríguez, María Teresa

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590003-Latín

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

35310641Y

Solla Portela, Juan José

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590003-Latín

N

S

S

 

590001

590002

15

Substituto

Ordinaria

32823989E

Gómez Costoya, María Carmen

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590003-Latín

N

S

S

 

590002

27

Substituto

Ordinaria

33858467Y

Maseda Paz, Efigenia

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590003-Latín

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

11414185K

López Longoria, Juan Carlos

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590003-Latín

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33313625B

Vázquez Vázquez, Victoriano

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590003-Latín

N

S

S

 

590001

590010

27

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

33334834Z

Gil Castro, María Jesús

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

13746113W

García Méndez, María Trifina

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Docente de secundaria que se reincorpora procedente do estranxeiro

Ordinaria

76988319M

Vázquez Lareo, María Paz

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Desprazado

Ordinaria

34986141J

Limia Colmenero, María Dolores

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Desprazado

Ordinaria

34980304H

Rodríguez Cayetano, Margarita

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

36

Desprazado

Ordinaria

39451703X

Blanco de Saracho, Teresa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

79311025X

Freire Novo, María del Pilar

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32750230R

Toba Quintáns, Purificación

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76576448H

López Coca, Alejandra

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34971110R

Rodríguez Pinal, María Dolores

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44833840D

Cabanelas Pousa, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36045373A

Montes Posadas, Cristina

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33331779H

Arias González, Ana María

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

53166994X

Fernández Franco, Yoana

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32445186Y

Freire Prado, María

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

10055238Y

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

09694480A

Fuertes García, María Encarnación

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32769126Z

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33316987S

Prado González, Begoña

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32749852Z

Pérez Sánchez, Lucía María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590001

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

36155411D

Lojo Sebio, Inés

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34895223Z

Lorenzo Buyo, Alba

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

53162699Q

López Rodríguez, Gloria del Pino

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

53171852S

Fuentes Ríos, Aránzazu

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

590011

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44844033J

Valderrama Botana, Marta

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33997849P

Rey Méndez, Sonia

27044-A Pastoriza

27016716-IES Fonmiñá

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

590016

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47357992A

Carro Moreira, Lucía

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32837750Y

Clemente Rodríguez, María

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33540785T

López Díaz, María Lorena

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34896979E

Corgo Riveiro, Marcos

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34898062R

Rama Morales, Francisco Javier

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34898886C

Tasende Criado, Marta

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34636043K

Fernández Fernández, Eva

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44840313L

Sans Boga, Mercedes

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

52936316E

Ríos Millán, Irene

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34986724K

Franqueira González, Miguel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34273226Y

Martínez García, Paula

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35461393Q

López Rey, Sofía

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46914021R

Pardo Amado, Diego

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34269472R

Cortiñas Ansoar, Soraya

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76417253Y

Rey Barcia, Carlos

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52497405C

López Fariña, Montserrat

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79315523T

Concheiro Cao, María de la Cruz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44826486S

Fernández Seoane, Paula

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76931067T

Álvarez Piñeiro, Víctor José

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46911123R

Fernández Rial, Rosalía

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53182160L

Gómez Rodríguez, Tania

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44822974E

Iglesias Iglesias, Noelia

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53164498K

Carro Vieites, Silvia

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76828675G

Méndez Ramos, Cristina

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34638607D

Porbén Riveira, María

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

71282789Q

Oca Martínez, María

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46911842F

Anido Regueiro, Rubén

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53301752B

Otero Moreira, Ramón

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47389770H

González Soto, Xácome

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32842301A

Poncela Castelo, Miguel

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34999779N

Manzano Rovira, Carmen

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36128089B

Jardón Abal, Francisco Javier

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33300230W

Carbajal Villaverde, Concepción Dolores

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33548434J

Rivero López, Cristina

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32672831C

Rodríguez Dopico, César

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76581907A

Castelao Cora, Carmen

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44843551Z

Barral Rodríguez, Zoraida

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35575157E

Fernandes Correa, Patricia

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78809217Q

Rodríguez Puy, Maider

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

590053

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34884958F

Llenderrozas Ron, Paula

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53309874Z

Trillo García, Lara

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44451850A

Adán Rodríguez, José Manuel

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

50725738C

Domínguez López, Alicia

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53485816Y

Lojo Romero, Yolanda

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32712951M

Sánchez Castrillón, Gemma

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44467071K

Rodríguez Rey, Sonia

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44468324D

Cid Feijoo, Silvia

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53611039V

Collazo Durán, Laura

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44080389S

Torres Filgueira, Alexandra

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32711803F

Graña Murujosa, Ana

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76580648D

Lorigados Díaz, Verónica

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46911974R

Novo Barro, Lucía

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34881123J

Sierra Fernández-Noriega, Alba

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33538399Y

Dieste Quiroga, Beatriz

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33542509E

González Abelaira, Cristina

27060-Taboada

27012504-CPI San Tomé do Carballo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44848875W

Vicente Rodríguez, Denís

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33348636Q

Balseiro Amido, María Paz

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

31862694N

García Rivas, María José

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78809218V

Rodríguez Puy, Yago

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

590053

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44492388S

Pulido Rodríguez, Julia María

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36126373C

Vieito Álvarez, Ana Belén

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46913985B

Pérez García, Marta

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77403575L

Radio Oubiña, Manuel

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33545035H

Fernández Rodríguez, Sandra

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35482181N

Castro González, Inmaculada

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

36034353T

Vila Vázquez, María José

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

15

Interino

Ordinaria

10179143X

Martínez Villares, María Luisa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

10569202N

Coto Fernández, María Encarnación

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76915618F

Fernández Lourido, Fernando

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

11404882X

Garrido Álvarez, María del Carmen

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590016

15

Interino

Ordinaria

32440932F

Pedrido Mayor, Julia Beatriz

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

15

Interino

Ordinaria

33849691Q

Armesto Gurdiel, Carmen

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32775513F

Abeledo Penas, María Ángeles

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

78786932H

Cuña Vilán, Sonia

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76866217X

Barreiro Pérez, Fátima

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33277167P

Villasenín Carballo, María del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76811318N

García Campos, María del Carmen

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76993701M

Rodríguez Lameiro, Encarnación

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

33317707E

Vázquez Losada, Beatriz

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33338678V

Fontela López, Nieves

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590016

15

Interino

Ordinaria

32788545K

Prieto González, María del Carmen

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Interino

Ordinaria

34996577F

Quintas Rodríguez, Sandra María

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

35318069M

Torres Baena, María Isabel

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

36082653T

López Salgado, Pedro Luis

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

44080278L

Cuerdo Bouzas, María Belén

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

76778297L

Neira Pérez, Norma

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33319608Z

Núñez Pertejo, Celia

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

590053

36

Interino

Ordinaria

36133085Q

Durán Domínguez, Lucila

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33289377M

Otero Cabarcos, María Pilar

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

S

27020793

 

15

Interino

Ordinaria

32838293C

Rebolledo Lemus, Marta

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

15

Interino

Ordinaria

32640962Y

Villar Corral, María José

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

36110936Q

Da Cuña Vicente, María José

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

34959877S

Rodríguez Domínguez, María Cristalina

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

76989863P

Pazos Otero, Alicia

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33275279Y

Rey Kochinke, Ana

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Interino

Ordinaria

36083700N

Costas Davila, José

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

76970308A

Silva Sieira, María Dolores

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

34998493Z

Sánchez Arias, Yolanda

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76711916Q

De Novoa Fernández, Esther

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

53179553B

Lago Estévez, Rosa María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

590005

36

Interino

Ordinaria

76868991R

Garea Vázquez, María Emilia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

53112540C

Costas Coya, Lourdes

36008-Cangas

36018501-IES Monte Carrasco

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

76724524C

Cibeira Canitrot, María Libia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33328888W

Dobaño Torrón, María Isabel

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Interino

Ordinaria

76812950B

García Dapena, Nadya

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

590011

32

Interino

Ordinaria

34997216W

Cruz Fernández, María Cristina

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

36098030J

Aristegui González, Xurxo

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

34988957T

Cid Vila, Katia

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33298410E

López Mella, Rafael

15011-Boiro

15023338-IES Praia Barraña

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590001

590003

36

Substituto

Ordinaria

35308713X

González González, Margarita

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

34887610Z

Lugilde Bermúdez, Silvia

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

15

Substituto

Ordinaria

78795827N

Martínez Espasandín, María de los Ángeles

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36123633V

Lago Arenas, Ana María

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32684716Z

Caneiro Ríola, Adela

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

76970422W

Parada Pereira, Andrés

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

53182249Q

González Fernández, Irene

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

15

Substituto

Ordinaria

44450530V

Iglesias Álvarez, Sonia María

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

36148689A

Iglesias Garrido, Ana Belén

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76862711T

Prol Galiñanes, Teresa María

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32693864P

Ledo Ares, María

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32787381F

Soto García, Camilo

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

15

Substituto

Ordinaria

77594912L

Fernández Uría, Carlos

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

36

Substituto

Ordinaria

36136983G

Pérez Correa, Emma Belia

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

15

Substituto

Ordinaria

46919348S

Acción Carnero, Ana María

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

76572439B

Blanco Montecelos, María Jesús

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76992836Z

Ramilo Costas, María Rita

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

33343858E

Fernández Carreira, Marta

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

52495522T

De Santiago Fernández, Xulio Xosé

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36083118M

Rey Somoza, Antonio

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

76414069L

Durán López, María Irene

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

32

Substituto

Ordinaria

76618801M

López Sánchez, María José

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

77404605Z

Riádigos Hermida, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33860405N

Fernández Fernández, María Sara

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34957712N

Doval Fernández, Nieves

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76896396J

Martínez Philippon, Andrea

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

15

Substituto

Ordinaria

33271464D

Cornes Ríos, María Isabel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

590053

15

Substituto

Ordinaria

44826823F

Ferro Santos, María Inés

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44815687A

Pereira López, Concha

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Substituto

Ordinaria

34635925H

Gutiérrez Lage, Lucía

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76620934E

Quintas Diéguez, Julia

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

77403256E

Cortegoso Otero, Iria

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

15

Substituto

Ordinaria

76409929L

Tembrás Gómez, Clara

15070-As Pontes de García Rodríguez

15021767-IES Castro da Uz

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

590053

36

Substituto

Ordinaria

76706756P

Rodríguez Rodríguez, Octavio José

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

35448992N

Santiago Portas, Rodrigo

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35474044V

González Iglesias, Gisela

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

35467680R

Rodríguez Soto, Victoria

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Substituto

Ordinaria

39453200N

Domínguez Carregal, Antonio Augusto

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

15

Substituto

Ordinaria

76617944E

Fernández López, María Belén

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36084245M

Pampín Otero, Mónica

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46900518E

Ramilo Varela, Raquel

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

15

Substituto

Ordinaria

33318023Q

López Bruzos, Xosé Ramón

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

15

Substituto

Ordinaria

33346541Z

Caruncho Costa, Patricia

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Substituto

Ordinaria

76968627R

Fernández Sieira, María Eva

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

09358676E

González Sanabria, José Manuel

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

590011

590053

36

Substituto

Ordinaria

76901844X

Pérez Rodríguez, Natalia

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

79322304L

Ruzo Barbeito, María Nazareth

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

32

Substituto

Ordinaria

44449820C

Caride Álvarez, Mónica

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

36

Substituto

Ordinaria

52931775N

Somoza Rey, Lucía

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

34895491Y

Raposo Vázquez, Lourdes María

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

77402507D

Rozados Carballude, Patricia

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

36170881T

Nieto Lorenzo, Silvia

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

15

Substituto

Ordinaria

34269555S

González Casanova, María Luisa

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

46902402C

Facal Imia, Silvia María

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590001

15

Substituto

Ordinaria

32781947R

Casais Lisbona, Yolanda

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

35450193V

Giráldez Sánchez, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

32667652Q

Almeida Guillán, Diana María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Substituto

Ordinaria

34994738P

González Couso, David

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590053

36

Substituto

Ordinaria

44816069V

Folgar Brea, Esteban

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590017

36

Substituto

Ordinaria

35458203T

Montenegro Fernández, Lucía

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590001

590005

15

Substituto

Ordinaria

34973281X

Gabriel Caneda, Avelino

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

32683662H

Pita Pérez, Ángeles

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

34880038D

Insua Grandío, Irma

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590011

15

Substituto

Ordinaria

76893825H

Ogando Bautista, María

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590016

27

Substituto

Ordinaria

33542285M

Puente Blanco, Ana Belén

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590005

590011

590053

36

Substituto

Ordinaria

77403943L

Vilar Rodríguez, Silvia

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35482599Q

Buceta Palacios, Diana

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590003

590005

590011

32

Substituto

Ordinaria

35319284R

González Camiña, Gloria

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

36

Substituto

Ordinaria

34976559E

Ferreira Boo, María del Carmen

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590016

590053

15

Substituto

Ordinaria

32771427S

Muñoz Campos, Xoana María

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590004-Lingua castelá e literatura

N

S

S

 

590010

590011

36

Suprimido

Ordinaria

36096782F

Pérez-Lozao Rodríguez, María Remedios

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32409418A

Parguiña Fernández, Francisco Javier Enrique

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36123106L

Del Río Costas, Rosa de los Ángeles

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

43792254R

Outeiriño Calle, María Pía

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33537101L

Rodríguez García, Ana Luisa

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76776634N

Ageitos Iglesias, Estefanía

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76577550Q

Carcedo Gómez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

35303206T

Castro Gerpe, Blanca

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78790506G

Fernández Agrasar, Paula María

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32768134B

Méndez Castiñeira, María Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36114780L

Pallarés Álvarez, Emilio

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44483338G

Moure Fraga, Susana

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33336068Y

Noche Fraga, Ramón

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34960665K

Campos Seijo, Francisco Borja

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44453297R

Plasencia Gómez, Miguel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44822606E

Amarelle Taibo, Lorena

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

51941991X

Díaz Diéguez, Carlos

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53303246X

Fernández Piñeiro, Estefanía

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53119134J

Pérez Cancelas, Álvaro

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79310049T

Leis Castro, Antonio Francisco

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32843749W

Mariño Sánchez, Diego Ramón

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44829908X

Vicente Caneda, José Emilio

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33344842V

Díaz González, Patricia

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33331544J

Pernas Bermúdez, María do Carme

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

47350865Y

Torres Vázquez, Olaia

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76994656V

Giménez Fernández, Damián

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36087825C

Costas Comesaña, Pedro

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32683919E

Corbalán Anca, Patricia

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77595284T

González Pavón, Paula

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36147257C

Alonso Lorenzo, Susana

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44477416Q

Álvarez Álvarez, Eva

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35572665Z

Granja Gómez, Iván

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44478406V

Lorenzo Nespereira, Jacobo

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35471040A

Pérez Calvelo, José Ramón

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76815940B

Gutiérrez Faílde, Xosé Lois

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

590053

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76812983K

Payo Froiz, Alba

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

46914758W

Romero Rodríguez, Carmen María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

18598986J

Lebrancon Nieto, José

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34629242M

Garrido Gómez, Lidia

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77408447S

Mato Vázquez, Laura

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44465512A

González Fernández, Jairo

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44433728M

Carbajo Vázquez, Judit

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

24370146J

Andújar Santos, Gemma

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53190497F

Lago Almeida, Héctor

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76827073N

Abel Otero, Jorge

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44809929H

Rodríguez Giadás, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15027319-IES de Sar

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35574057A

González Gómez, Diego

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33541031Q

López Vázquez, Sergio

27020-Friol

27004635-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52937512E

Lijó Parada, José Luis

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33549865H

Lorenzo Teijeiro, Inés

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47376294C

Castro Díaz, Beatriz

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44828158P

González Carnero, Saleta

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47375801X

Ulla Lorenzo, Fernando

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79340941A

Esteban García, Adrián

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77408040E

Gregorio Mosquera, Pedro

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76581873S

Lobelle González, Rafael

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53180120A

Pérez Sangiao, Alexandre

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46917718H

Fernández Fraguela, Eva María

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45860636Q

Liñares García, Xian

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77415297B

Vilas Meis, Diana

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47368762D

Regueiro Méndez, Rosalía

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47368852F

García Díaz, Olaia

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34994768S

Pérez Camiña, María Lurdes

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34881654S

Rego Sánchez, Ignacio

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32806295S

Prado Rodríguez, María Paula

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53115985S

Martínez Rodríguez, Francisco José

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35483363K

Pérez Argibay, Alba

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44445162P

Témez Fernández, Jesús

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590053

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34999671L

Fernández Lorenzo, David

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76905090J

Ucha Fernández, Aníbal

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76620263H

López González, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52932978L

Pardavila Neira, María

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76733443S

Vaz Hervella, Iria

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34629514R

Fírvida Fernández, María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76992527G

Díaz García, Fernando

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44819217Z

Casas Gil, Mª Pilar

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34270759T

Rodríguez Sánchez, Brais

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44457731L

Rodicio Pereira, Laura

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590053

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53191342R

Folgueira Arias, Sergio

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44660670Y

Requejo Vázquez, María Jesús

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo por concelleiro

32619686M

Méndez Fonte, Rosa María de las Nieves

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Interino

Ordinaria

34919832J

Pérez Álvarez, María del Pilar

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

15

Interino

Ordinaria

35765150N

Camba Pérez, Adolfo José

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590053

36

Interino

Ordinaria

35300634G

Hermida Castro, Lourenzo

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

35458877F

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Interino

Ordinaria

32649424G

Loureiro Ansede, María Teresa

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

76369905S

Lema Martínez, Sonia

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32647979P

González Luaces, Juan José

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Interino

Ordinaria

35318271T

Villaverde Quintillán, José Antonio

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590061

15

Interino

Ordinaria

78786890E

Cagide Pereiro, Jesús

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33275958H

Becerra Blanco, Rosa María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33294266H

Pose Blanco, Ana María

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590105

36

Interino

Ordinaria

36117715X

De León Herrero, María Auxiliadora

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32777852T

Ponce Couce, Leandro Antonio

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32689818X

Cardona Filgueira, Enrique

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Interino

Ordinaria

34260262Z

González Estévez, José Ramón

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32816406Y

Fernández Pérez, Íñigo

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

76619689L

Villamor Portomeñe, Yolanda

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

36

Interino

Ordinaria

36152030D

Álvarez Canella, Alfonso

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

15

Interino

Ordinaria

33297623V

Santiso Pérez, María Victoria

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

44815585Q

Pampín Suárez, Amancio Manuel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33278004V

Abelleira Freiría, Jorge

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590017

36

Interino

Ordinaria

46901298C

López Pérez, Antonio Remigio

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

36

Interino

Ordinaria

35308870Y

García Lorenzo, Emilio

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

15

Interino

Ordinaria

34943117E

Fernández Núñez, Santiago

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

34998002Y

Rivero Dorado, Silvia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Interino

Ordinaria

36061020X

Ibarreche Garza, María Rita

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

76409741S

Orjales Ponce, María Mercedes

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

27

Interino

Ordinaria

34977845C

Pérez Rodríguez, María del Carmen

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

36

Interino

Ordinaria

52492885P

Estévez Estévez, Rita

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

53176556G

Varela Pérez, Iñaki

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32801609K

Castro Blanco, María Ángeles

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

35300426A

Cabrinety Lorenzo, Olga María

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

44452884W

Encinas Franco, José Luis

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

76723934M

Real Moral, Ana

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

53302159G

Alonso Vargas, David

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590004

590011

36

Substituto

Ordinaria

34979045R

González Puga, María Isabel

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35466145F

Chaves Montenegro, Marcos

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

15

Substituto

Ordinaria

33999733Y

Brenlla Iglesias, Miguel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

15

Substituto

Ordinaria

46899083J

Baldomir Cabanas, María Carmen

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

15

Substituto

Ordinaria

32652513B

López Pazos, Manuel

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

44835012P

Pose Méndez, María

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33830305L

González-Carreró Fojón, María del Carmen

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590003

36

Substituto

Ordinaria

44458418Q

Conde Fernández, Sonia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

35462623G

Doval Blanco, Darío Manuel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

15

Substituto

Ordinaria

33294980L

Íñiguez Pichel, María Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

34266133C

Valcarce Sánchez, Alejandro Dadas

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

76577839Y

Ben Paz, Felipe

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

36

Substituto

Ordinaria

46909771Y

Sanz Freire, Román

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76708906L

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

36

Substituto

Ordinaria

34871451R

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

76824449X

Portas Iglesias, Diego

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

76718968F

Rodríguez García, María Inés

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

15

Substituto

Ordinaria

44813161F

Macías García, Isabel

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

76930126W

Dávila Outeda, Jorge

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590017

36

Substituto

Ordinaria

32638863T

Lence Feal, Juan Ángel

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

36

Substituto

Ordinaria

38134108Q

Arnau Reboredo, Manuel

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

33343004L

Santín Vilor, Eva María

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

53162003X

González Fernández, Florencio

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33297040D

Gómez Mourelle, Ramón

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

36

Substituto

Ordinaria

44830194C

Mata García, Gonzalo

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590061

36

Substituto

Ordinaria

33264037B

Castaño Fernández, María Luisa

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

36064032D

Velázquez Turnes, María de las Nieves

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32795849B

Souto Eiroa, Marta María

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590053

32

Substituto

Ordinaria

34956088K

García Méndez, Susana

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590004

15

Substituto

Ordinaria

52455153L

Ces Romero, María Laura

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

34875157G

Martínez Pereira, María Herminia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

15

Substituto

Ordinaria

32671654Q

Ares Pita, Jesús

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

53183821R

Núñez Corbal, María Ángeles

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

32807922D

Varela Campos, Ana

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

27

Substituto

Ordinaria

33314338B

López Taboada, Manuel

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590004

590010

36

Substituto

Ordinaria

76926167E

Estévez Barreiro, Andrea

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

27

Substituto

Ordinaria

32778603S

Parga Méndez, Carlos

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590010

590053

36

Substituto

Ordinaria

77000037Q

Álvarez Cebrián, Xavier

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590053

36

Substituto

Ordinaria

36104629B

Cibeira Cancelas, Diana

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590053

36

Substituto

Ordinaria

33345461S

López Vittori, Mario

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

15

Substituto

Ordinaria

76994716P

Tizón Rodríguez, José Antonio

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

590061

15

Substituto

Ordinaria

33993239K

Polo Pigueiras, María Jesús

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

36

Substituto

Ordinaria

35308331L

Abeledo García, María Cristina

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

36

Substituto

Ordinaria

77007078L

Costa Giráldez, David Alejandro

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

15

Substituto

Ordinaria

32441801W

Miguel Loureda, Elsa María

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590011

15

Substituto

Ordinaria

34636925Y

Roel López, Melchor

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

32

Substituto

Ordinaria

53175288R

Martínez Alonso, Rubén

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590053

27

Substituto

Ordinaria

34636283P

López Guerreiro, Vanesa

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590016

36

Substituto

Ordinaria

76926146R

Barros Pereira, Alberto

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

27

Substituto

Ordinaria

32762074T

Rama Patiño, María Luz

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

35465312W

Martínez Torrado, María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

590061

15

Substituto

Ordinaria

32693521X

Beceiro Núñez, Lidia

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

590004

15

Substituto

Ordinaria

78790743B

Fernández Real, Álvaro

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

36099525J

Olivera González, María Margarita

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

590010

590061

15

Substituto

Ordinaria

34894808J

Martínez Mella, Víctor

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

45432936R

Fernández Rodríguez, María Loreto

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590005-Xeografía e historia

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32821097M

Regueiro Castro, Jorge Manuel

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

590003

27

Substituto

Ordinaria

33328991J

Fernández Basadre, Ricardo

27056-Rábade

27011615-Cen. Pub. Santo Anxo

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590017

15

Substituto

Ordinaria

32670698A

López Pérez, Juan Luis

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

36

Substituto

Ordinaria

36102510P

González Santos, Beatriz

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590011

27

Substituto

Ordinaria

44818822X

Bello Stout, Carlos

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

36

Substituto

Ordinaria

33288108R

Puy Fraga, Gala

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590004

590011

590053

36

Substituto

Ordinaria

36101989Q

Tato Bello, Roberto

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

27

Substituto

Ordinaria

34979705V

Pérez González, Santiago

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590003

36

Substituto

Ordinaria

53165535T

Veiga Puente, Alberto

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

15

Substituto

Ordinaria

53165626E

Prego Lamas, María Pilar

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

15

Substituto

Ordinaria

X5341944X

Guedes dos Santos, Domingos José

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590016

36

Substituto

Ordinaria

53110533Z

Aldao González, María Luisa

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e historia

N

S

S

 

590001

15

Suprimido

Ordinaria

76967861V

Hermo Figueira, Susana M.

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34949759V

Losada Rodríguez, Margarita

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34953744T

García González, María Carmen

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33320634M

García Gandoy, Cristina

27023-Guntín

27014008-CPI Tino Grandío

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590011

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33331179Q

García López, Beatriz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33335858A

Arias Arias, Óscar Manuel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34979728V

González Rodríguez, Emilia

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44810432S

Pereira Iglesias, María Isabel

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33301984P

Eiras Lamas, María Jesús

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33319568C

González Otero, Mercedes

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33858260Y

Núñez Quiroga, María Teresa

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76711482L

Valeiras González, María Sira

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

78794800C

Domínguez Martínez, María Virginia

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76864038Q

Neira Andújar, María Jesús

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33310167A

Rasilla Vázquez, Guillermo José

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78793877V

Pensado Louzao, Ana

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

44810389H

Paderne Cebey, Beatriz

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33301626H

Marzoa Tarrío, Laura

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32669131T

Guerreiro Paz, Susana

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78789967V

Vidal Fernández, Carolina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

44453813B

Guede Vila, María del Carmen

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34997799X

Vázquez Rodríguez, José Alberto

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78788220H

Méndez Romero, Cristina

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

47361269Z

Pérez Fernández de Córdoba, María de los Ojos Grandes

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33993997C

Lorenzo González, María del Mar

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36080005C

Vieites González, María del Pilar

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33848520H

Lamas Blanco, María Gloria

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33322730P

Pena Ferreiro, Cristina

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

32748545H

García García, María Elena

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76622944P

Arcos Méndez, María Jesusa

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76364972G

Rodríguez Varela, Josefina

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

78790454K

Castro Bustelo, María Teresa

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33334661W

Cendán Ramil, Lucía

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

34990030S

Pérez Beurne, Verónica Odila

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente de secundaria que se reincorpora procedente do estranxeiro

Ordinaria

33226238R

Seco Fernández, César Carlos

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76621390H

Rodríguez Sánchez, Ana María

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44805254N

Urrutia Salgado, Rafael

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

34263739H

López Rodríguez, Pilar

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590017

590107

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

44465727B

Quintas Quintas, Manuel

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76576124Q

Testa Ferreiro, María Montserrat

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

78791196G

Mariño Pérez, Ana Belén

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76818858P

Domínguez Pérez, María Ana

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

76928237E

Souto Illobre, Laura

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32684333E

Casas Ferreño, Natalia

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44806126X

Barca López, Maruxa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33350137E

García Lage, Laura

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33299638P

Candelero Landeira, Eva María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32826053Q

Seisdedos Hermo, Raquel

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32694841L

Fraga Lamas, Verónica

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

78738290K

Pereiro Carbajo, Débora

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33994234G

Gómez Baño, Amara

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33336815V

García Díaz, María Belén

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44456094S

De la Fuente Cobela, María Encina

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

77594762F

Cela Pérez, María Susana

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76575052W

Noche Agras, José

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32831510E

Vidal Regueiro, María

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32701136N

Fuentes García, Alberto José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34896131W

Veiga Salgado, Silvia

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32679369A

Meitín Santamaría, Cristina

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33344482W

Rodríguez Raposo, Ana Belén

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

71131952J

Olmos Gilbaja, Víctor Manuel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

76823178G

Villar Cendón, Manuel

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78735123M

López Álvarez, Sara María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76817691Z

Guerra Blanco, Rosa María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76817155F

Soto Navaza, María del Carmen

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44812530C

Fernández Peña, Carolina

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34970070L

Baltar González, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44085908Z

Díez Baamonde, Yolanda

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34968024C

Fernández Dopazo, María Belén

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32835662B

Fernández de la Vega Fernández, Sabela

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

78795915P

Barrera Cernadas, Inés

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

32

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33296258D

Del Campo Feijoo, Álvaro

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

53111733H

Lamosa Torres, María Noelia

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44471440C

Gómez Zamora, María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

77400523A

Conde Estévez, Luisa

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

79318665Z

Canedo Vilariño, María del Pilar

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76870094T

García Magariños, Manuel

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52931379F

Liñayo Antelo, José Ignacio

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78786602X

Vázquez Cuquejo, Berta

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76821536H

Fuciños Asorey, Paula

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36063592Y

Rodríguez Rogina, María José

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47352285T

Dorrego López, Eduardo

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76722849R

González Losada, Alicia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76418596S

Montero Aneiros, Cristina

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590019

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33996046E

Fernández Martínez, José Francisco

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36118405X

Naz Fernández, Xosé Alfredo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33323933S

Lorenzo Vázquez, Mercedes

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36147594N

Rodríguez Amil, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76998988W

Vidal Costas, María

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44808450B

Fernández Otero, Alfonso Manuel

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32697112J

Pérez Calvo, Ana María

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76861016F

Acha Paz, Ana María

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44847288W

Fernández Casado, Rafael

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35457038P

Trigo Trigo, Sandra María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76747404S

Pivida Vázquez, Marta

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76819213H

Fernández Barros, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35473831B

García Rodríguez, Rebeca

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

79320860R

Mañana Presedo, Raquel

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35249158W

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78787434Z

Valiño Rodríguez, María Cruz

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44076853K

González García, Alicia

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76872730Z

Picáns Villar, Matilde

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34260076N

Pérez Rodríguez, Roberto

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44819689A

Rodríguez Taboada, Marta

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76722180E

Cid Álvarez, Juan Manuel

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44480749Z

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44481714J

Cossini Benchimol, Leandro Sergio

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44482603M

Ferreiro García, Carlos

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44451418P

Fírvida Martínez, Ana Isabel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32674192R

López Pérez, Eva María

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32769204T

Ures Andrade, Manuela

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76826411V

González Suárez, María

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34961874B

Novoa Villamarin, Carlos

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44843398E

Seoane Bascoy, Javier

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34894407A

Veciño Abelenda, Silvia

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

18023726Y

Rodríguez Higuero, Miguel

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33337543D

Villar Cabanas, Vanesa

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

77411261T

Acuña Pérez, Lucía

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

35470278T

Conde Neira, Cristina

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44805209J

Castellano Méndez, María

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34995960B

Álvarez Álvarez, Ana Belén

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34888886W

Teijeiro Chantada, Fernando

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32680875Z

Crespo Esteban, Raquel

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44825523H

Toubes Fernández, María José

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76415534N

Ledo Calvo, Jesús

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44476193N

Ogando Morales, Susana

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76870509R

Fresco Touceda, Eva María

36008-Cangas

36018501-IES Monte Carrasco

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76871170H

Paz Bermúdez, María

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52936935C

Brea Mato, María

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76747799L

Vázquez Vázquez, Eva

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76870629Y

Padín Fernández, Inés

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76622302X

Espín Arias, Pablo

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79312185C

Pereira Silveira, Carina

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34263262R

Dios Blanco, Yolanda

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33550787C

Edrosa Anllo, Lucía

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590017

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52458127A

Chouza Ferreiro, Francisco Javier

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36122537W

Durán Herrera, Cristina

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44807466Q

Otero Pombo, Nieves

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77597354T

Louzán García, M. Milagros

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590006-Matemáticas

S

N

S

27020793

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34269766L

Vázquez Quiroga, Sofía

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590016

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79318370H

Méndez Pérez, María Beatriz

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

09419971E

Acebal Suárez, Ivette

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33317098B

Pacio Fraiz, María del Carmen

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32763970X

Armesto Ramón, Diego Félix

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34637098H

Vidal Cortes, María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34993201N

González Vázquez, Rocío

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47378948Y

Fernández López, Tamara

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34270866S

Díaz Díaz, María

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33318841Y

Calaza Cabanas, Manuel

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32663091D

García García, Rosa María

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

45848761D

García Fernández, Belén

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34637894D

García Alonso, Rocío Victoria

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44483713B

Fernández Villar, Gutier

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

51081373Y

Bartual Moreno, Carlos

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35316458G

Sieiro Bugallo, Manuel

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76821725T

Santiago Mozos, Ricardo

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

Y1268642E

Hernández Castellanos, Maikel

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35562313N

Rodríguez Casal, Noelia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76897506L

Martínez Teijeira, Rogelio

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76720502T

Novoa Rodríguez, Sergio

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33346942R

Rábade Álvarez, Alba

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33538723P

Vizcaíno Gómez, Elena

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

52935178B

Ayaso Enríquez, Sara María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34260901D

González Freire, María Isabel

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

78800602A

Iglesias Varela, Adolfo Francisco

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33332593G

Taboada Canda, Begoña

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33342394F

Ledo Vázquez, Sonia

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590009

32

Interino

Ordinaria

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

36

Interino

Ordinaria

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

32651823B

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33268786E

Sorribas Chaves, María del Rosario

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

27

Interino

Ordinaria

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

33278435B

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

35457582T

García Sanz, María Beatriz

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33289559A

Pintos Testa, María Ermitas

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Interino

Ordinaria

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Interino

Ordinaria

32658106S

González Carrodeguas, María Montserrat

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

15

Interino

Ordinaria

78784969X

Martínez Busto, Elisa

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

32

Interino

Ordinaria

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

36

Interino

Ordinaria

35451055M

Silva Fente, Fernando

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

78787346H

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

34992803M

Domínguez Arrieta, Ander

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

52458363D

Rodríguez Sampedro, Paula

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

52459918T

Fontaíña Pérez, María Uxía

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590019

36

Interino

Ordinaria

76715689V

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33288177R

Gándara Pastrana, Manuel

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

79310291N

Pérez Cambón, María Alicia

15016-Camariñas

15027861-IES Plurilingüe Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32658369W

Fraga Sánchez, Olga

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Interino

Ordinaria

36130848X

Vaquero Cervino, Carlos

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33316887F

Grande Núñez, José Antonio

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32788091G

Naya Veiga, Jorge Manuel

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

36115097Z

Iglesias Fernández, Avelino

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33281290Z

López Fontán, Andrés

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590017

590019

32

Substituto

Ordinaria

53172444D

Martínez Fernández, Yolanda

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

78738878B

Rodríguez Barreiro, Eva

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

27

Substituto

Ordinaria

33336674Z

Serén López, Óscar

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35472647T

Cespón Moledo, Rocío

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

27

Substituto

Ordinaria

77597495A

Canoura Martínez, Rosario

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

32

Substituto

Ordinaria

44474247K

Nieto González, Ana María

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

47352079R

Lestón París, Vanesa

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

33291333Y

Fernández López, Silvia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

33343042B

Arrojo Reguera, Laura

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44076808E

Domínguez Afonso, Mónica

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

76418320S

Loureiro Loureiro, Ana Mary

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33313931H

Fraga Fompedriña, María José

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36131427Z

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

32669937R

Arias Arnoso, Esperanza

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

27

Substituto

Ordinaria

44082411J

Gómez Fernández, María Dolores

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

76867150T

Magariños Seijo, Carlos

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44079661T

Osorio Arán, Silvia

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

35464294L

Castro Piñeiro, Pilar

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590019

36

Substituto

Ordinaria

33995607C

Ferreira López, Mario

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

77597274N

Geada Fernández, Alicia

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

15

Substituto

Ordinaria

76417816V

Trastoy Rego, María

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

36126911Y

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33348853A

Folgueira Pérez, Iván

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35457878C

Torres Escalante, Silvia

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

76577833T

Fernández Ferreiro, Bernabé

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

78786370P

Otero Sánchez, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

27

Substituto

Ordinaria

33304910J

Díaz Rodríguez, María Oliva

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590019

27

Substituto

Ordinaria

34888688B

Pedredo Arias, Marcelino

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76620838H

Vázquez Vázquez, Luis Ángel

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32816103W

Deive Gómez, María José

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

76994508F

Gamallo Rodríguez, María Cruz

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

44813757M

Suárez Rey, Mónica

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

590105

36

Substituto

Ordinaria

44461901A

Villar Bravo, María

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34986267R

Nogueiras Fernández, Marina

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590009

32

Substituto

Ordinaria

32842107Q

Bermúdez Suárez, Isabel

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

32818058W

Ferreira Ramilo, Dolores

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

32612412E

Villarnovo Rivas, Juana Dolores

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

44450870N

Casero Piteira, Rosa María

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

33297872J

Rey Fernández, María Teresa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44086558C

Diz Morales, Marta María

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

34266216B

Nogueira Marcos, Ana Lucía

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

33301863W

Raviña López, Iolanda

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

590061

15

Substituto

Ordinaria

76870083N

Núñez Reboredo, María Diana

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

77005371Z

Estévez Carrera, Inés

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76970169W

Fernández Silva, Daniel

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

79313218H

Viqueira Pampín, Ana

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36156835F

Ferradas Costa, Susana

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76869146H

Pena Barros, Rosa María

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32800490Y

Varela Pallas, Azucena

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44830332C

Parente Morales, Guadalupe

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76414237A

Fojo Lage, María Yolanda

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32809336C

Máquez Villamarín, Beatriz

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

15

Substituto

Ordinaria

34891480C

Lamas Mosquera, Sonia

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44470631Q

Tombo Nespereira, Jorge

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

44821007X

Noya Conde, José Manuel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44815786X

Nieto Diz, Fernando

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

52456807V

Martínez Silva, Isabel María

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590011

36

Substituto

Ordinaria

36112905F

Rey Fernández, María Jesús

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33342676J

Alvariño Díaz, Lucía

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

76369485D

Fariña Pérez, Javier Manuel

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

590061

36

Substituto

Ordinaria

32698090W

Martín Romalde, Raquel

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34267882K

López Ratón, Mónica

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36087241B

Lodeiro Sobrino, Natalia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36064253T

Álvarez Faro, Ángel

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

34263346Q

López Pérez, María Ángeles

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

34897295Q

Oreiro Rey, María del Rocío

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

33993090X

López del Río, María Aurora

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

32

Substituto

Ordinaria

44480185W

López Gómez, Juan

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36091752Z

Comesaña Paz, Silvia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590061

36

Substituto

Ordinaria

52931928G

Muñiz Muñiz, Inés

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35557175A

Alonso Alonso, María Olga

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36114871H

Lago Crespo, Rosa María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

44445720Z

Sousa Vieira, Rosa María

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

32

Substituto

Ordinaria

33334635E

Fernández Sanmartín, Iván Alejandro

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

76998112T

Carrera Rodríguez, Sandra

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

15

Substituto

Ordinaria

44836704K

Ferro Carrillo, Ana

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

36067056C

Vázquez Pérez, Jaime

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

78798036J

López Quintela, Cruz

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

33299473G

Rodríguez Varela, Pedro Luis

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590061

15

Substituto

Ordinaria

76721800X

Fidalgo Fernández, Laura

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

27

Substituto

Ordinaria

76573328A

Castedo Dorado, María del Carmen

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590011

32

Substituto

Ordinaria

44459586B

Vázquez Fidalgo, Purificación

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

590019

36

Substituto

Ordinaria

76824517D

Alfaya Rivera, Yolanda

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35463016Y

Castro Dios, Nélida

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32655007K

Polo Carreiras, Ana Isabel

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590019

15

Substituto

Ordinaria

76579171G

Dopico Cuba, Marta

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

33337575H

Freijo Fernández, Diego

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

45429428N

Villameá Hernández, María Carmen

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

44447383K

Carnero Gil, Rocío

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35561416N

Vicente Urbano, María Isabel

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33861940Y

Cao López, Margarita

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

52483019D

Miguélez García, María Mar

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

44457531A

Rodríguez García, Javier

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76812845K

Docasar Areán, Miguel Ángel

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

52472359K

Martínez Puga, María Nieves

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33538235A

Baamonde Bouso, María Teresa

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

78787898H

Sampayo Iglesias, María Cruz

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

33268494Y

Varela Fernández, Rosario

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

590009

36

Substituto

Ordinaria

44445408R

Augusto Rúa, Patricia

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

78788302P

Santiago Hermida, Rebeca Inés

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

32

Substituto

Ordinaria

32676375E

Tomé Fernández, Laura

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76928555H

Taboada Costas, Isabel

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36110504K

Arias Conde, Yolanda

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32690879J

Cordido Somoza, Iván

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33277187M

Jallas Souto, Florinda

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

45074187Y

Bonanad Calviño, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

34871954K

Álvarez Estévez, María Teresa

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

15

Substituto

Ordinaria

34898431W

Pombo Pose, Carmen María

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

44823910S

De Esteban Bassave, Brais

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

15

Substituto

Ordinaria

53119551Q

Otero Camaño, Xian

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34629427Y

García Rodríguez, Elena

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

32782500W

Martínez Rodríguez, María Victoria

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

44486856A

Fernández Sampayo, Noemí

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44819840Q

Nimo Lestón, Manuel

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32691834W

Pérez Veiga, José Manuel

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

32687226V

Cal Rodríguez, Álvaro

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

590061

36

Substituto

Ordinaria

35470725X

Piñeiro Rodríguez, Alberto

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

36123159A

Villaverde López, Rebeca

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

44091027G

Alonso Taboada, Rocío

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

35321051C

Canay Otero, María Ana

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

47360027Z

Pérez Ramírez, Rocío

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44078724Y

Torres Cancela, Olga

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

15

Substituto

Ordinaria

33550388N

Rodríguez Pereira, Laura

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

52471363Z

Domínguez Puente, Ana María

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

53160996S

Otero Ponte, María

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

36075114M

Varela Fernández, Rosa María

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

32

Substituto

Ordinaria

34264630N

Vázquez López, Luis

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590017

36

Substituto

Ordinaria

34977289Q

Miranda Quintas, Lisardo

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

44089986K

Arca Magariños, Silvia

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76411931C

Lorenzo Díaz, Teresita

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36123365W

Janeiro Torres, Enma

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590001

590019

36

Substituto

Ordinaria

33298773V

Rey Souto, Breogán

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76826005W

González Faílde, María del Carmen

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33995263K

López Allegue, María Carmen

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

53172015V

Santorio Moscoso, Diego

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36096071D

Villanueva González, Nuria María

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

76725904C

Villarino Barja, José Luis

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

36

Substituto

Ordinaria

52975161C

Cáceres Gil, Fernando

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

590019

36

Substituto

Ordinaria

36158868Q

Sampayo Rial, Óscar

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

32822411P

Díaz Sánchez, Mercedes

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

33549458W

Núñez Arias, Luis

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46907083D

Montes Pedreira, Carlos

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590008

590009

36

Substituto

Ordinaria

76710475R

Calleja Meilán, Rita

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

41452789G

Costa Ferrer, Lourdes María del Pino

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44458814K

Díaz Calviño, Montserrat

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590008

15

Substituto

Ordinaria

33539205F

Díaz Fernández, José Luis

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

44466371B

Fernández Álvarez, Manuel Ángel

36021-Gondomar

36020261-IES Plurilingüe Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

32

Substituto

Ordinaria

44453616K

Fernández Ferreiro, Paula

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

33296907Z

García Rey, Sonia

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590007

590061

15

Substituto

Ordinaria

76417075N

Hermida Pérez, María Dolores

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

36145387J

Lago Núñez, Águeda

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

32678851Z

López Funcasta, Antía

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

33540588X

Pena Fernández, Cristina

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590009

590019

36

Substituto

Ordinaria

35301046W

Ramos Limeres, Germán

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590011

32

Substituto

Ordinaria

33542097R

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590006-Matemáticas

N

S

S

 

590005

36

Docente de secundaria que se reincorpora procedente do estranxeiro

Ordinaria

35991310J

Fernández Rodrigo, J. Luis

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Desprazado

Ordinaria

33259866A

Teira Rois, Jesús María

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

36

Suprimido

Ordinaria

76900239S

González Avión, Xosé Carlos

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

35456321G

Mesego Pazos, Ana Isabel

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76408601W

González Paz, Juan Carlos

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

27

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76618906H

López López, Ricardo

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33815005Z

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33346649F

Ocampo Prado, Noelia

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44465637J

González Nieto, Ana

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

35566879R

Rodríguez Rocha, M. del Mar

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590007-Física e química

N

S

S

 

590009

590019

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

77401365V

Cobas Paz, Cristina

36012-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44810775J

Parente Morales, Mónica Teresa

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33275103Z

Calveiro López, Matilde

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34897272Q

Castro Juiz, Samuel

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34991133Z

Oviedo Braña, Jaime Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

32692945D

Fernández Rego, Fernando

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34896108W

Fernández Quintás, Eva

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33318139V

Rodríguez Rivero, María Carmen

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36098115Y

Lago Núñez, Sara

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33290403L

Gosende Bragaña, María Belén

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32783776J

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590009

590061

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32652613L

Guerreiro Paz, Isabel

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34968739E

Campos González, María Jesús

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

34982505B

Losada López, María del Carmen

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

32823663H

García Rodríguez, Miguel

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Docente que solicita o reingreso dunha excedencia

Ordinaria

76905923H

Del Moral Vila, Félix

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

35466229E

Sánchez Freiría, Juan

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44828533S

Losada Labraña, Juan

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

46916390R

Regueiro Figueroa, Martín

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79331842N

Fraga Mallo, Ramón Antonio

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

47363947R

Cambeiro Cambeiro, Fermín

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53165106P

González Sánchez, María Dolores

15001-Abegondo

15027125-IES de Viós

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33548174Y

Penas Tallón, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32817621W

Veira Díaz, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

27

Funcionario en prácticas

Ordinaria

33348740M

Díaz González, Ramón

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

53113065Q

Costas Santos, David

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76929771S

Trillo Senín, Beatriz Amanda

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44477252J

Rodríguez-Doforno Paz, Iago

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76778605M

Sanvicente Outeiral, Francisco Javier

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76907385P

Suárez García, Pedro Lois

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44816721W

Pellitero Varela, Martín

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44480146D

Méndez Castro, Pablo

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44459584D

Rúa Fernández, Susana

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44498340X

Mera Cid, Mª del Pilar

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34991428X

Ramos Vázquez, José Ramón

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

34263249B

Cortiñas Pérez, Laura

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

76721510L

Salgado Lorenzo, Cristina

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

77401151X

Méndez Lorenzo, Óscar Andrés

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

36164748P

Hernández Barbosa, David

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44077418B

Fariña Casanova, Manuel

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32796303M

Delgado Corzo, Francisco Javier

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32683184T

Piñón Prieto, Rocío

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32711618Y

Graña Piñeiro, Eva

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

44477263R

Pérez Peleteiro, Daniel

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Funcionario en prácticas

Ordinaria

32832948B

Montes Lorenzo, María Teresa

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Funcionario en prácticas

Ordinaria

79338681C

Fariña Estramil, Laia María

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Funcionario en prácticas

Ordinaria

39454468S

Puente Pérez, Blanca

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

32

Definitivo

Comisión de servizo por concelleiro

36078915B

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32408285C

García Garea, Hortensia María

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32418303X

García Vázquez, María del Carmen

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

32

Interino

Ordinaria

34932297N

Pérez-Coleman Moretón, María

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

32609555V

González Todosantos, Luis Alberto

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Interino

Ordinaria

32444626K

Álvarez López, María Cristina

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Interino

Ordinaria

34255955P

López Fernández, Ramón

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

15

Interino

Ordinaria

76357299J

Rodríguez Beiro, Cristina

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

76512583R

Mayo Mayo, Juan José

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33311539H

Rico Fernández, Susana

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

33212677X

Osorio Fernández, Consuelo

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Interino

Ordinaria

42830329M

Osuna Vitos, Mónica

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Interino

Ordinaria

35297656Q

Pazos Montes, Luis Antonio

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33320646V

Linares Fernández, Ana María

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33308447P

Salgado Díaz, Sofía

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

36

Interino

Ordinaria

52494656P

Paredes Boubeta, María Dolores

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Interino

Ordinaria

33272512E

Rey Liste, María de los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e química

N

S

S

 

590105

15

Interino

Ordinaria

32643486T

Alcaraz Prieto, María José

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590009

15

Interino

Ordinaria

32791438Q

Moreira Rama, María Jesús

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590019

36

Interino

Ordinaria

76363714B

Gómez Vicos, María Cristina

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Interino

Ordinaria

33282651H

Ferrón Novais, Mónica

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

33275797H

Bandín Matos, Raquel

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

32807917G

López Muñoz, Pablo

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32784046F

Muinelo Castro, Isabel

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

15

Substituto

Ordinaria

36039804T

Baluja Araújo, María del Pilar

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36064211G

Mella Louzao, María Luisa

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

34943984S

González Lorenzo, Marina

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e química

N

S

S

 

590009

36

Substituto

Ordinaria

33273255Y

Barreiro Martínez, Manuela Susana

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32793238E

Facal Centeno, Eva María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

34965048B

Pérez Rodríguez, María Carmen

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

08962037H

De la Torre Gómez, María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

33294823T

Díaz Doutón, José Manuel

15021-Carral

15032923-IES de Carral

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

35455356M

Aller Camiña, Gerardo

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

76777612R

Lampón Vidal, Digna María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76815463V

López Pardo, Celia

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

15

Substituto

Ordinaria

32810478N

González Sánchez, Liliana María

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34977859B

Peaguda Pérez, Andrés Ramón

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32823599T

Real Gallego, María del Mar

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590019

15

Substituto

Ordinaria

53160266K

Cerqueiro López, María Deseada

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

08916512X

Ruiz Pineda, Domingo

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

590019

36

Substituto

Ordinaria

44811053S

Tojo Otero, Lucía

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

590061

36

Substituto

Ordinaria

35447826L

Domínguez Oubiña, Francisco José

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35551484Q

Freiría Gándara, María Josefa

36039-O Porriño

36017685-CPI da Ribeira

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

32

Substituto

Ordinaria

34963933T

Alonso Iglesias, María Amelita

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

15

Substituto

Ordinaria

32693508C

Cercido Galdo, María Tamara

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

36109212V

Collazo Ageitos, María

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46898892Y

Vázquez Antelo, Sonia

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

34996029B

Rodríguez Sánchez, María Luisa

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

36

Substituto

Ordinaria

76822843Z

López Rodríguez, Juan Carlos

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

44078302K

Cabaleiro Barroso, Alfonso Manuel

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

15

Substituto

Ordinaria

32670543D

Fraguela Fernández, Marta Luisa

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

32836942A

Dans Castro, Blanca

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

78797798M

Barreiro Magdaleno, Elena María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76967330S

Servia García, Ana

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590019

15

Substituto

Ordinaria

44826741V

Abelenda Lameiro, Natalia

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

47358025J

Regueiro Gende, María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

35466228K

Sánchez Freiría, Xosé Ramón

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46902223W

Espiñeira Seijo, Sandra

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

33316853L

García González, José Luis

27010-Castro de Rei

27015891-IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34874624T

Simón Otero, Verónica

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

15

Substituto

Ordinaria

76416005T

García Ordás, Mónica

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35458572R

Mascato Rey, Eva

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

36150246L

González Alonso, Victoria

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

36

Substituto

Ordinaria

32822484N

Rial Pan, María Estrella

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

44457382S

Fernández Vázquez, Rosa

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

76718484Y

Mosquera Álvarez, José Benito

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Substituto

Ordinaria

44809709M

Chouza Fernández, María Teresa

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590007-Física e química

N

S

S

 

590017

15

Substituto

Ordinaria

32836773H

Lorenzo Álvarez, Sonia

15031-Culleredo

15032935-IES Rego de Trabe

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

15

Substituto

Ordinaria

53302913E

Figueroa Varela, Alma María

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

32

Substituto

Ordinaria

44466597F

Soto Iglesias, Félix

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

36

Substituto

Ordinaria

76967651Z

González Oreiro, Ana

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

76574712F

Cancio Bermúdez, Iria

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

36

Substituto

Ordinaria

76872303R

Núñez Carballa, Mónica

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

78788278F

Barcia Barcia, José Carlos

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46898463Z

López Zarra, Luis Antonio

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

44075413F

Vidal Arribas, María del Rosario

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e química

N

S

S

 

590009

590019

36

Substituto

Ordinaria

76929400N

Varela Vidueiros, Patricia

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

76866967R

Godoy López, Ana Belén

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

53167828Q

Fuentes Vázquez, Verónica

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

32

Substituto

Ordinaria

44808103D

García Vega, Manuel

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

15

Substituto

Ordinaria

32689163E

Mosquera Castro, María Marola

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

53180318V

Fernández Costas, María Carmen

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

10083789Z

Rodríguez Pérez, David

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

36

Substituto

Ordinaria

34264185G

Vilar Vázquez, Ana Isabel

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

46918033B

Varela Ramos, Vanesa

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

52496646C

Aldao Curra, Beatriz

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36158483E

Sanjuás Rey, Minia

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590007-Física e química

N

N

S

 

 

15

Substituto

Ordinaria

76418210C

García Muíño, Elena

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590007-Física e química

N

N

S

 

 

32

Substituto

Ordinaria

44467492M

Gallego Otero, Juan Antonio

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35464186A

López Conde, Milagros

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76927966G

Álvarez Fernández, Cristina

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

36

Substituto

Ordinaria

76969272W

López Pena, Marcos

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

27

Substituto

Ordinaria

79331058X

Valiña Lema, Isaac

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

15

Substituto

Ordinaria

35568050E

Fernández Solleiro, Marta

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36128652E

Vidal Lago, Patricia

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

15

Substituto

Ordinaria

32667156A

Pita Loureda, Rosa Ana

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

15

Substituto

Ordinaria

53164515S

Santos Ruiz, Mónica

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

33277047A

Vidal Collazo, María Luisa

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

36

Substituto

Ordinaria

33324545Y

Fernández Agusti, María Belén

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590007-Física e química

N

N

S

 

 

27

Substituto

Ordinaria

32681038Q

Vidal Rico, Yolanda

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

27

Substituto

Ordinaria

46919274X

Millón Rilo, Laura

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

35571371P

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

76914746D

González Álvarez, Rocío

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

46915498Y

Ferraces Lago, Isabel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

S

S

S

36014489

590006

590008

36

Substituto

Ordinaria

44090138N

Puente Refojo, Alba

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

S

S

S

36014489

590006

590008

590011

27

Substituto

Ordinaria

79311647B

Rodríguez Fuentefría, Ana Belén

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

27

Substituto

Ordinaria

76575974G

Rodríguez Gesto, José Luis

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

52434125J

Pailos Montáns, María Serafina

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590007-Física e química

N

S

S

 

590061

36

Substituto

Ordinaria

46906683T

Doldán García, María Sayaca

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

33272166K

Martínez Rivas, Nuria

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590007-Física e química

N

S

S

 

590019

32

Substituto

Ordinaria

44447475K

Espinosa Gómez, María del Mar

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

36175169X

Fontaíña Troitiño, Nerio

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

590019

27

Substituto

Ordinaria

35471951V

Piñeiro Fernández, Sergio

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590007-Física e química

N

N

S

 

 

36

Substituto

Ordinaria

34996206G

Rodríguez Testa, María Belén

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

27

Substituto

Ordinaria

32659199G

Gil Lago, María Belén

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

76968965V

Moares Rial, María

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

36

Substituto

Ordinaria

34993827V

Álvarez Cid, Lourdes

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590019

36

Substituto

Ordinaria

36150886S

Buján Vázquez, María Luz

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

36

Substituto

Ordinaria

44079832X

Lamas Castro, Elvira María

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590007-Física e química

N

S

S

 

590006

590008

36

Substituto

Ordinaria

35468830R

Rey Vila, Rubén

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590007-Física e química

N

S

S

 

590009

590019

36

Substituto

Ordinaria

32800382J

Rodríguez Añón, María Elena

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590007-Física e química

N

S

S

 

590008

15

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por concelleiro

44838951Z

Amarelle Garabán, Roberto

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Desprazado

Ordinaria

33261320P

Martínez San Luis, Ana María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Desprazado

Ordinaria

32774220W

Romero Rodríguez, Catalina

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

32

Desprazado

Ordinaria

34960340H

González Serodio, María del Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

44075414P

Martínez Cortizas, Ángela María

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

34924839Y

Fernández Fernández, María Milagros

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76403035W

Ramil Blanco, Regina Francisca

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

76352956V

Ferreiro Muíño, María Concepción

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

35293529Y

Hermida Rivas, Bernardo

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

33243176B

Iglesias Díaz, María Ángeles

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32670024L

Martín Suárez, Noemí

15004-Ares

15000338-CPI As Mirandas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

15

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32413842B

Álvarez Arcay, María Antonia

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

32

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

36002971J

Vega Movilla, Raquel María

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Interino

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

35284592Q

Silva Gómez, Margarita Candelaria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación do propio docente

32818423E

Valero Arijón, María Victoria

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33207861R

Labandeira López, Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36089846V

Pérez González, Luis Miguel

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

36151934M

Robles Gómez-Reino, Ana María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

76866768D

Barreiro Fuentes, Berta

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

15

Substituto

Comisión de servizo humanitaria pola situación dun familiar do docente

33290743Z

Quintela Sende, Manuela Jazmín

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590007

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33300879F

Montero Vilar, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

590007

590017

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

33335716E

Rancaño Herrán, María

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 3

52455985T

Crugeiras Martínez, María Jesús

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590007

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

34897602R

Temes Casas, María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

33293775X

Enjo Mallou, María del Carmen

15065-Padrón

15023090-IES Macías O Namorado

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44806558M

Juiz Río, Sandra María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590011

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

46904252F

Luengo Castaño, Aroa Isabel

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

32678936F

Palmero Aneiros, Ana

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 2

44469464E

Casalderrey Vázquez, Carmen

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33297943S

Blanco Veiga, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590019

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76965451E

García Castaño, María Isabel

15071-Porto do Son

15027691-IES de Porto do Son

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76777891G

Justo López, María Soledad

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

34897103P

Gago Calvo, Ángel

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33333707Z

Pombo Rego, Xurxo

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

32

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

44474716F

Martín Bermejo, José Ángel

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

27

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

76622230F

Gómez Álvarez, Iria

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

33998683Z

López Álvarez, María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590007

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

02547841Q

Ramos Martínez, Sergio

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590007

36

Definitivo

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

10084027E

García Prol, Marta

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590019

36

Docente en expectativa de destino

Comisión de servizo por conciliación familiar e laboral tipo 1

36143563Y

Matos Conde, Raúl

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44079360K

Suárez Otero, María Isabel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33992438W

Rodríguez de Bernardo, Alberte

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

590007

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

76417571W

Cerviño Gómez, María del Carmen

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52931505H

Lapido Suárez, María

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

09442831C

Fernández Vijande, Aida

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44453108L

Borrajo Santos, Rubén

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36132158D

Rivas López, Santiago

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590007

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44837647K

Suárez Gestal, María de los Ángeles

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33289944C

Alcaide Corral, Esteban

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44092205D

Peña Taín, Verónica

36024-Lalín

36004137-IES Ramón Mª Aller Ulloa

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

52930259Z

Penalta Rodríguez, María

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

47360562C

Del Río García, Alexia

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

S

S

 

590006

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

78787217G

García Pérez, Alexia María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

15

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

44848905D

Formoso López, Uxío

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

53119096K

Rodríguez Coma, Raúl

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

27

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

33535981A

Martul Ferreiro, Cristina

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S

 

 

36

Docente en expectativa de destino

Ordinaria

36109932R

López Rodríguez, Natalia

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

S