Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Xoves, 15 de setembro de 2016 Páx. 42469

III. Outras disposicións

Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 3 de setembro pola que se conceden subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración local, sobre a base da convocatoria de subvencións realizada pola Resolución do 10 de maio de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 18 de maio).

Antecedentes:

1. Mediante a Resolución do 10 de maio de 2016 establecéronse as bases reguladoras e anunciouse a convocatoria de subvencións de aforro e eficiencia enerxética, para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración local, con financiamento en parte procedente de fondos comunitarios derivados do programa operativo Feader Galicia 2014-2020, medida 7 «Actuacións dirixidas á mellora dos servizos e renovación de poboacións nas zonas rurais».

O Regulamento (UE) nº 1305/2013 do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, apoia as axudas ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (Feader).

As subvencións centraranse na submedida 7.2 «Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxías renovables e aforro enerxético», do PDR de Galicia 2014-2020.

2. Transcorrido o prazo para a presentación das solicitudes de axuda, leváronse a cabo os requirimentos de emenda da documentación daquelas solicitudes que non reunían os requisitos previstos na convocatoria.

3. Rematado o período de emenda, a comisión de valoración como órgano colexiado encargado da análise e estudo da totalidade de solicitudes viables desde o punto de vista técnico e económico-financeiro, realizou o baremo de cada un dos expedientes atendendo aos criterios sinalados no artigo 15.B) das bases reguladoras.

Consideracións legais e técnicas:

1. A Xerencia do Instituto Enerxético de Galicia será o órgano competente para a instrución do procedemento administrativo de concesión das subvencións, e corresponde ao director deste organismo ditar as diferentes resolucións que deriven del (artigo 14 das bases reguladoras).

2. No artigo 16.2 das bases establécese que o prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento de concesión das axudas será de tres (3) meses, contados desde a data en que rematou o prazo de presentación de solicitudes (18 de xuño de 2016).

3. En virtude do disposto no artigo 16.4 das bases, con carácter xeral non se enviarán notificacións postais e, de conformidade co establecido no artigo 59.6.b) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no caso das resolucións de concesión da subvención poderase substituír a notificación individual pola publicación no DOG e na páxina web do Inega (www.inega.es). Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade das subvencións outorgadas. Coa dita publicación poderase remitir aos beneficiarios a que consulten a información detallada da resolución a través do taboleiro electrónico de anuncios habilitado para estes efectos na referida páxina web.

4. Neste procedemento só se teñen en conta aqueles feitos, alegacións ou probas aducidos polos propios interesados.

5. Para determinar e cuantificar o investimento elixible sobre o cal aplicar a porcentaxe de axuda correspondente, das actuacións proxectadas polos solicitantes, tívose en conta o disposto nos artigos 3, 5 e 8 das bases reguladoras.

6. Pola Resolución do 1 de setembro de 2016 redistribúense e amplíanse os créditos orzamentarios por liñas e o prazo de execución da actuación e xustificación dos investimentos recollidos na Resolución do 10 de maio de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a mellora e ampliación de pequenas infraestruturas, mediante proxectos de aforro e eficiencia enerxética na Administración local, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa operativo Feader-Galicia 2014-2020, co obxecto de poder atender todas as peticións de axuda admitidas a trámite. Redistribuíndose do seguinte xeito:

Medida 7.2 Creación, mellora e expansión de infraestruturas a pequena escala, incluíndo enerxía renovable e aforro enerxético

Importe inicial

Modificación

Importe final

Proxectos para a mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas dos edificios municipais

500.000,00 €

-395.000,00 €

105.000,00 €

Proxectos para a mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación dos edificios municipais

500.000,00 €

 

500.000,00 €

Proxectos de aforro e eficiencia enerxética referidos ás instalacións de iluminación pública exterior dependentes dos concellos

2.490.791,87 €

523.564,52 €

3.014.356,39 €

Total

3.490.791,87 €

128.564,52 €

3.619.356,39 €

Ampliánse tamén as datas límite que figura nos artigos 5 da resolución e 19.1 das bases reguladoras previstas, respectivamente, para a execución das actuacións e a xustificación dos investimentos. Amplíase o período de execución das actuacións que se subvencionan ata o 15 de novembro de 2016 e o período para presentar a documentación xustificativa dos investimentos ata o 15 de novembro de 2016.

De acordo con todo o anterior, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Conceder aos concellos solicitantes que se relacionan no anexo da presente resolución as axudas convocadas, para o exercicio 2016, pola Resolución do 10 de maio de 2016, do director do Inega. No citado anexo especifícanse a entidade local beneficiaria, o código do proxecto subvencionado, a puntuación que lle corresponde, o investimento elixible e a cantidade concedida con cargo aos orzamentos do Inega; a contía total ascende a 3.619.356,39 €.

Nalgunha das epígrafes o número de solicitantes foi inferior ao esperado, mentres que na liña «Proxectos de aforro e eficiencia enerxética referidos ás instalacións de iluminación pública exterior» dependentes dos concellos, o volume de axuda solicitada superou a dispoñibilidade orzamentaria.

O prazo de execución das actividades e/ou investimentos e o prazo para presentar a documentación xustificativa dos investimentos rematará o 15 de novembro de 2016. Non se poderá iniciar con anterioridade á presentación da solicitude.

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas por insuficiencia de crédito (artigo 23.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia).

Terceiro. A información detallada dos requisitos e condicións de cada axuda estará á disposición dos respectivos interesados no taboleiro electrónico, ao cal deberán acceder a través da aplicación informática habilitada para estas axudas co usuario e contrasinal do solicitante, desde a páxina web do Instituto Enerxético de Galicia (www.inega.es), na epígrafe «Axudas de aforro e eficiencia enerxética na Administración local 2016».

Cuarto. De acordo co disposto no artigo 17.1 das bases reguladoras se transcorresen dez (10) días hábiles desde a publicación desta resolución sen que os interesados que figuran no anexo comunicasen expresamente a súa renuncia á subvención, entenderase que aceptan, e desde ese momento adquirirán a condición de beneficiarios.

Quinto. Coa aceptación desta axuda o concello beneficiario asume as obrigas sinaladas con carácter xeral na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, nas bases reguladoras e en particular as seguintes:

– Cando un beneficiario non poida executar o proxecto deberá renunciar á subvención. A renuncia efectuarase no anexo III das bases reguladoras da convocatoria.

– Xustificar debidamente os gastos realizados, tendo en conta que só serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade á solicitude de axuda, e efectivamente pagados antes do remate do prazo de execución e xustificación concedido.

– Para proceder ao pagamento final do expediente, o beneficiario deberá presentar os permisos, inscricións e/ou licenzas requiridas pola normativa autonómica ou local.

– Someterse ás actuacións de comprobación efectuadas polo Inega así como a calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes da Administración autonómica, estatal ou comunitaria, para o cal deberá achegar canta información lle sexa requirida para os efectos. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionados poderá ser superior ao valor do mercado. No suposto de discrepancias entre o promotor e o Inega respecto do valor de mercado, aplicarase o procedemento previsto no artigo 33 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación ou notificación, de acordo co previsto nos artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, pódese interpor recurso administrativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun (1) mes contado do mesmo xeito, tal e como dispoñen os artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere oportuno.

Santiago de Compostela, 3 de setembro de 2016

Ángel Bernardo Tahoces
Director do Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Subvencións concedidas

A. Proxectos para a mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas dos edificios municipais.

Expediente

Beneficiario

Puntuación total
do expediente

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

IN417-16A606

Concello da Illa de Arousa

81,99

15.010,00

11.257,50

IN417-16A507

Concello de Vilasantar

77,77

13.579,60

10.184,70

IN417-16A535

Concello de San Cibrao das Viñas

67,43

20.397,64

15.298,23

IN417-16A34

Concello de Arteixo

58,07

41.572,68

31.179,51

IN417-16A60

Concello de Arteixo

52,46

9.946,20

7.459,65

IN417-16A377

Concello de Oia

51,01

5.808,00

4.356,00

IN417-16A395

Concello de Redondela

31,48

11.332,81

8.499,61

B. Proxectos para a mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación dos edificios municipais.

Expediente

Beneficiario

Puntuación total do expediente

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

IN417-16A667

Concello de Moraña

89,64

4.035,36

3.026,52

IN417-16A646

Concello de Salceda de Caselas

85,65

17.672,36

13.254,27

IN417-16A650

Concello de Moraña

85,17

6.725,60

5.044,20

IN417-16A760

Concello de Bande

81,37

13.310,00

9.982,50

IN417-16A389

Concello de Valga

81,27

21.704,14

16.278,10

IN417-16A738

Concello do Irixo

80,36

8.826,42

6.619,81

IN417-16A499

Concello de Ourol

75,49

6.034,55

4.525,91

IN417-16A516

Concello de Ourol

68,80

3.742,46

2.806,84

IN417-16A582

Concello de Marín

63,82

10.088,40

7.566,30

IN417-16A688

Concello de Negreira

62,01

10.476,60

7.857,45

IN417-16A587

Concello de Marín

60,23

12.707,24

9.530,43

IN417-16A303

Concello de Teo

59,95

22.501,58

16.876,19

IN417-16A293

Concello de Teo

57,41

15.928,46

11.946,34

IN417-16A276

Concello de Vilagarcía de Arousa

57,28

65.960,58

49.470,43

IN417-16A116

Concello de Ribeira

56,79

44.927,51

33.695,63

IN417-16A411

Concello de Amoeiro

56,66

17.750,88

13.313,16

IN417-16A448

Concello de Bueu

56,24

26.108,56

19.581,42

IN417-16A212

Concello de Teo

55,59

13.229,23

9.921,92

IN417-16A536

Concello de Marín

55,03

6.053,04

4.539,78

IN417-16A595

Concello de Vilagarcía de Arousa

49,91

40.058,26

529,57

IN417-16A120

Concello de Arteixo

43,17

9.083,00

6.812,25

IN417-16A119

Concello de Arteixo

39,09

15.770,84

11.828,13

C. Proxectos de aforro e eficiencia enerxética referidos ás instalacións de iluminación pública exterior dependentes dos concellos.

Expediente

Beneficiario

Puntuación total do expediente

Custo elixible (€)

Axuda concedida (€)

IN417-16A177

Concello de Ponte Caldelas

99,32

11.661,19

8.745,89

IN417-16A533

Concello de Forcarei

96,21

6.155,35

4.616,51

IN417-16A732

Concello de Porto do Son

96,19

3.000,00

2.250,00

IN417-16A393

Concello de Curtis

95,69

17.983,10

13.487,33

IN417-16A5

Concello de Pontedeume

95,51

6.711,45

5.033,59

IN417-16A441

Concello de Dumbría

94,54

4.616,40

3.462,30

IN417-16A200

Concello de Laza

94,12

15.941,22

11.955,92

IN417-16A148

Concello de Silleda

93,65

7.381,04

5.535,78

IN417-16A392

Concello de Curtis

93,31

12.715,85

9.536,89

IN417-16A675

Concello de Ortigueira

93,15

14.205,40

10.654,05

IN417-16A467

Concello de Dumbría

92,74

3.575,50

2.681,63

IN417-16A93

Concello de Frades

92,70

6.750,68

5.063,01

IN417-16A445

Concello de Dumbría

92,08

26.853,96

20.140,47

IN417-16A465

Concello de Petín

92,04

6.654,76

4.991,07

IN417-16A236

Concello da Rúa

91,94

11.928,81

8.946,61

IN417-16A146

Concello da Pobra do Caramiñal

91,70

10.543,08

7.907,31

IN417-16A627

Concello de Arzúa

91,13

10.456,69

7.842,52

IN417-16A330

Concello de Melide

91,05

12.436,76

9.327,57

IN417-16A162

Concello de Ponte Caldelas

90,98

12.057,54

9.043,16

IN417-16A124

Concello de Mugardos

90,58

23.198,36

17.398,77

IN417-16A96

Concello de Frades

90,35

4.282,42

3.211,82

IN417-16A724

Concello de Porto do Son

90,23

8.700,00

6.525,00

IN417-16A308

Concello de Brión

90,15

16.859,56

12.644,67

IN417-16A579

Concello de Pontecesures

90,15

12.299,65

9.224,74

IN417-16A728

Concello de Porto do Son

89,89

7.350,00

5.512,50

IN417-16A463

Concello de Dumbría

89,83

18.593,49

13.945,12

IN417-16A99

Concello de Frades

89,61

7.925,31

5.943,98

IN417-16A170

Concello de Alfoz

89,57

29.247,44

21.935,58

IN417-16A645

Concello de Bergondo

89,38

4.791,60

3.593,70

IN417-16A109

Concello da Pobra de Trives

89,14

15.162,90

11.372,17

IN417-16A382

Concello de Cabana de Bergantiños

89,13

22.518,78

16.889,08

IN417-16A555

Concello de Chantada

89,11

12.007,04

9.005,28

IN417-16A107

Concello da Pobra de Trives

89,11

9.484,58

7.113,44

IN417-16A421

Concello de Fisterra

89,10

24.357,54

18.268,15

IN417-16A600

Concello de Porto do Son

89,09

12.450,00

9.337,50

IN417-16A673

Concello de Trazo

89,02

5.795,55

4.346,66

IN417-16A243

Concello da Rúa

88,97

10.883,95

8.162,96

IN417-16A643

Concello de Arzúa

88,93

5.758,12

4.318,59

IN417-16A574

Concello de Pontecesures

88,92

9.915,95

7.436,96

IN417-16A486

Concello de Caldas de Reis

88,88

10.420,00

7.815,00

IN417-16A458

Concello da Lama

88,84

15.183,88

11.387,91

IN417-16A532

Concello de Bergondo

88,69

5.662,80

4.247,10

IN417-16A601

Concello de Meis

88,67

23.063,76

17.297,82

IN417-16A613

Concello de Viana do Bolo

88,66

29.441,00

22.080,75

IN417-16A167

Concello de Cartelle

88,61

21.481,81

16.111,36

IN417-16A108

Concello da Pobra de Trives

88,60

9.092,76

6.819,57

IN417-16A142

Concello da Pobra do Caramiñal

88,49

24.158,55

18.118,91

IN417-16A454

Concello de Dumbría

88,37

8.075,99

6.056,99

IN417-16A234

Concello de Toques

88,37

8.346,03

6.259,52

IN417-16A203

Concello de Toques

88,26

9.298,58

6.973,94

IN417-16A439

Concello de Caldas de Reis

88,25

11.660,00

8.745,00

IN417-16A239

Concello de Cabana de Bergantiños

88,11

12.663,29

9.497,47

IN417-16A683

Concello de Ortigueira

88,06

3.665,09

2.748,82

IN417-16A233

Concello de Pol

88,03

21.606,20

16.204,65

IN417-16A547

Concello de Bergondo

87,92

5.662,80

4.247,10

IN417-16A682

Concello de Trazo

87,81

4.781,05

3.585,79

IN417-16A457

Concello de Caldas de Reis

87,81

11.230,00

8.422,50

IN417-16A570

Concello de Cariño

87,73

29.846,72

22.385,04

IN417-16A591

Concello de Trazo

87,70

7.501,26

5.625,94

IN417-16A602

Concello de Forcarei

87,60

9.879,65

7.409,74

IN417-16A264

Concello de Aranga

87,58

8.595,21

6.446,41

IN417-16A62

Concello da Baña

87,57

5.659,65

4.244,74

IN417-16A433

Concello de Mondariz-Balneario

87,44

17.696,25

13.272,19

IN417-16A636

Concello de Arzúa

87,44

7.169,10

5.376,82

IN417-16A498

Concello de Miño

87,39

24.939,79

18.704,84

IN417-16A447

Concello da Cañiza

87,35

53.626,17

40.219,63

IN417-16A214

Concello de Tordoia

87,33

14.205,11

10.653,83

IN417-16A671

Concello de Trazo

87,29

8.127,76

6.095,82

IN417-16A644

Concello de Ortigueira

87,24

12.487,20

9.365,40

IN417-16A249

Concello da Rúa

87,16

18.197,96

13.648,47

IN417-16A401

Concello de Valdoviño

87,12

16.026,07

12.019,55

IN417-16A273

Concello de Aranga

87,10

7.326,45

5.494,84

IN417-16A552

Concello de Bergondo

87,06

8.494,20

6.370,65

IN417-16A453

Concello de Petín

87,02

19.205,51

14.404,13

IN417-16A201

Concello de Tordoia

87,00

20.887,31

15.665,48

IN417-16A494

Concello de Pazos de Borbén

86,96

31.332,50

23.499,38

IN417-16A268

Concello de Toques

86,92

4.110,99

3.083,24

IN417-16A163

Concello de Cartelle

86,91

20.125,98

15.094,49

IN417-16A346

Concello de Touro

86,87

6.521,26

4.890,94

IN417-16A131

Concello de Mugardos

86,86

29.498,61

22.123,96

IN417-16A631

Concello de Bergondo

86,84

4.356,00

3.267,00

IN417-16A664

Concello de Ortigueira

86,82

6.098,40

4.573,80

IN417-16A464

Concello de Xove

86,76

13.409,03

10.056,77

IN417-16A569

Concello de Pontecesures

86,73

7.998,10

5.998,57

IN417-16A156

Concello de Silleda

86,69

7.676,34

5.757,26

IN417-16A381

Concello de Valdoviño

86,61

19.907,48

14.930,61

IN417-16A616

Concello de Rubiá

86,59

16.769,45

12.577,09

IN417-16A356

Concello de Curtis

86,52

22.175,97

16.631,98

IN417-16A654

Concello de Bergondo

86,47

4.174,50

3.130,88

IN417-16A361

Concello de Cabana de Bergantiños

86,45

6.335,32

4.751,49

IN417-16A658

Concello de Ortigueira

86,45

4.065,60

3.049,20

IN417-16A283

Concello de Aranga

86,41

6.194,52

4.645,89

IN417-16A677

Concello de Ortigueira

86,40

9.401,70

7.051,27

IN417-16A204

Concello de Tordoia

86,39

13.620,49

10.215,37

IN417-16A379

Concello de Vilaboa

86,34

12.795,75

9.596,81

IN417-16A531

Concello de Chantada

86,28

19.187,62

14.390,72

IN417-16A225

Concello de Oza-Cesuras

86,27

23.847,60

17.885,70

IN417-16A231

Concello de Toques

86,26

5.380,67

4.035,50

IN417-16A190

Concello de Mondoñedo

86,20

11.779,54

8.834,66

IN417-16A672

Concello de Bergondo

86,09

9.147,60

6.860,70

IN417-16A248

Concello de Toques

86,09

9.806,60

7.354,95

IN417-16A561

Concello de Pontecesures

86,05

13.164,80

9.873,60

IN417-16A271

Concello de Aranga

86,03

6.779,15

5.084,36

IN417-16A202

Concello de Tordoia

86,01

9.627,63

7.220,72

IN417-16A735

Concello de Porto do Son

86,00

4.500,00

3.375,00

IN417-16A155

Concello de Calvos de Randín

85,94

15.069,61

11.302,21

IN417-16A727

Concello de Porto do Son

85,93

7.200,00

5.400,00

IN417-16A275

Concello de Guntín

85,91

5.254,28

3.940,71

IN417-16A66

Concello da Baña

85,73

10.293,11

7.719,83

IN417-16A405

Concello de Láncara

85,73

6.070,34

4.552,76

IN417-16A90

Concello de Frades

85,69

3.268,99

2.451,74

IN417-16A240

Concello de Toques

85,68

3.463,34

2.597,51

IN417-16A442

Concello de Meaño

85,68

9.056,24

6.792,18

IN417-16A423

Concello de Baños de Molgas

85,67

23.955,93

17.966,95

IN417-16A417

Concello de Vilardevós

85,64

30.672,79

23.004,59

IN417-16A652

Concello de Cotobade

85,61

11.559,69

8.669,77

IN417-16A260

Concello de Cualedro

85,59

30.038,24

22.528,68

IN417-16A278

Concello de Aranga

85,59

8.197,17

6.147,88

IN417-16A149

Concello de Camariñas

85,53

13.756,33

10.317,25

IN417-16A207

Concello de Tordoia

85,52

9.329,10

6.244,60

IN417-16A192

Concello de Mondoñedo

85,49

7.482,99

5.612,24

IN417-16A78

Concello da Baña

85,48

12.221,12

9.165,84

IN417-16A384

Concello de Vilaboa

85,45

28.102,25

21.076,69

IN417-16A173

Concello do Vicedo

85,42

6.125,84

4.594,38

IN417-16A229

Concello de Pol

85,42

12.053,20

9.039,90

IN417-16A259

Concello de Touro

85,41

4.702,85

3.527,14

IN417-16A403

Concello de Láncara

85,40

5.854,46

4.390,85

IN417-16A183

Concello de Gomesende

85,36

10.585,42

7.939,06

IN417-16A366

Concello de Vilaboa

85,28

7.695,60

5.771,70

IN417-16A338

Concello de Touro

85,23

4.904,89

3.678,67

IN417-16A222

Concello de Vilamarín

85,21

11.045,24

8.283,93

IN417-16A158

Concello de Calvos de Randín

85,20

13.651,58

10.238,68

IN417-16A678

Concello de Trazo

85,20

10.780,80

8.085,60

IN417-16A460

Concello de Dumbría

85,16

4.452,94

3.339,70

IN417-16A68

Concello da Baña

85,03

8.234,49

6.175,87

IN417-16A294

Concello de Guntín

84,95

4.378,46

3.283,84

IN417-16A407

Concello de Láncara

84,92

6.322,20

4.741,65

IN417-16A223

Concello de Toques

84,91

3.189,29

2.391,97

IN417-16A232

Concello de Vilamarín

84,89

8.781,90

6.586,43

IN417-16A157

Concello de Calvos de Randín

84,80

14.789,73

11.092,30

IN417-16A274

Concello de Toques

84,80

8.303,71

6.227,78

IN417-16A77

Concello da Baña

84,80

8.222,05

6.166,54

IN417-16A154

Concello de Silleda

84,80

11.205,81

8.404,36

IN417-16A362

Concello de Monterrei

84,76

23.878,96

17.909,22

IN417-16A400

Concello de Valdoviño

84,74

5.823,73

4.367,80

IN417-16A128

Concello de Camariñas

84,68

14.158,60

10.618,95

IN417-16A219

Concello de Carballeda de Valdeorras

84,68

15.198,72

11.399,04

IN417-16A402

Concello de Láncara

84,67

11.945,36

8.959,02

IN417-16A426

Concello de Celanova

84,65

33.250,80

24.938,10

IN417-16A455

Concello de Xove

84,63

28.459,97

21.344,98

IN417-16A72

Concello da Baña

84,63

15.971,42

11.978,57

IN417-16A484

Concello de Maside

84,59

20.704,29

15.528,22

IN417-16A359

Concello de Val do Dubra

84,56

7.922,96

5.942,22

IN417-16A333

Concello de Touro

84,50

4.298,75

3.224,06

IN417-16A368

Concello de Castroverde

84,34

6.225,62

4.669,22

IN417-16A438

Concello de Meaño

84,30

24.356,09

18.267,07

IN417-16A387

Concello de Carballeda de Valdeorras

84,26

12.996,30

9.747,23

IN417-16A550

Concello de Maside

84,23

13.353,02

10.014,76

IN417-16A529

Concello de Taboada

84,18

10.500,00

7.875,00

IN417-16A83

Concello de Cabanas

84,16

21.145,96

15.859,47

IN417-16A608

Concello de Negreira

84,15

24.920,00

18.690,00

IN417-16A425

Concello de Celanova

84,10

14.278,00

10.708,50

IN417-16A115

Concello de Folgoso do Caurel

84,09

10.236,60

7.677,45

IN417-16A375

Concello de Castroverde

84,06

8.184,73

6.138,55

IN417-16A74

Concello de Cabanas

84,03

11.866,62

8.899,97

IN417-16A524

Concello de Maside

83,97

13.218,12

9.913,59

IN417-16A670

Concello de Ortigueira

83,95

8.096,11

6.072,08

IN417-16A282

Concello de Guntín

83,92

5.216,93

3.912,70

IN417-16A152

Concello de Camariñas

83,92

26.499,16

19.874,37

IN417-16A9

Concello de Sarreaus

83,90

21.755,80

16.316,85

IN417-16A474

Concello de Caldas de Reis

83,86

13.640,00

10.230,00

IN417-16A310

Concello de Touro

83,80

4.096,71

3.072,53

IN417-16A354

Concello de Oza-Cesuras

83,78

13.353,02

10.014,76

IN417-16A135

Concello de Cenlle

83,77

26.052,41

19.539,31

IN417-16A342

Concello de Monterrei

83,76

18.775,47

14.081,60

IN417-16A348

Concello de Cerdedo

83,75

8.975,00

6.731,25

IN417-16A151

Concello de Silleda

83,74

7.218,44

5.413,83

IN417-16A388

Concello de Oímbra

83,69

32.672,86

24.504,65

IN417-16A350

Concello de Castroverde

83,67

3.632,13

2.724,10

IN417-16A277

Concello de Oza-Cesuras

83,67

12.169,13

9.126,85

IN417-16A565

Concello de Pontecesures

83,66

9.843,35

7.382,51

IN417-16A153

Concello de Calvos de Randín

83,63

17.377,00

13.032,75

IN417-16A332

Concello de Oza-Cesuras

83,61

16.824,70

12.618,52

IN417-16A372

Concello de Castroverde

83,55

7.052,80

5.289,60

IN417-16A292

Concello de Moraña

83,54

23.908,52

17.931,39

IN417-16A424

Concello de Baños de Molgas

83,50

31.139,33

23.354,50

IN417-16A383

Concello de Carballeda de Valdeorras

83,49

15.372,92

11.529,69

IN417-16A111

Concello de Folgoso do Caurel

83,47

17.230,40

12.922,80

IN417-16A30

Concello de Sarreaus

83,44

14.350,60

10.762,95

IN417-16A226

Concello de Vilamarín

83,44

7.115,05

5.336,29

IN417-16A351

Concello de Cerceda

83,42

8.479,28

6.359,46

IN417-16A33

Concello de Muíños

83,31

15.778,40

11.833,80

IN417-16A653

Concello de Laza

83,29

16.307,75

12.230,81

IN417-16A690

Concello de Lobios

83,27

23.846,68

17.885,01

IN417-16A549

Concello de Montederramo

83,27

22.368,05

16.776,04

IN417-16A113

Concello de Folgoso do Caurel

83,24

11.882,20

8.911,65

IN417-16A215

Concello de Vilamarín

83,19

21.016,27

15.762,20

IN417-16A44

Concello de Sober

83,14

25.132,00

18.849,00

IN417-16A168

Concello das Neves

83,10

21.457,26

16.092,94

IN417-16A741

Concello de Carballedo

83,08

14.520,00

10.890,00

IN417-16A360

Concello de Castroverde

83,07

4.167,00

3.125,25

IN417-16A185

Concello de Gomesende

83,06

12.389,04

9.291,78

IN417-16A43

Concello de Sober

83,03

24.472,80

18.354,60

IN417-16A428

Concello de Castro Caldelas

83,03

60.848,00

45.636,00

IN417-16A191

Concello de Mondoñedo

83,03

7.593,89

5.695,42

IN417-16A334

Concello de Cerceda

82,92

9.428,59

7.071,44

IN417-16A323

Concello de Oza-Cesuras

82,92

10.801,27

354,17

IN417-16A373

Concello de Cerdedo

82,87

11.867,02

8.900,26

IN417-16A626

Concello de Moraña

82,86

14.730,24

11.047,68

IN417-16A247

Concello de Guntín

82,82

4.030,17

3.022,63

IN417-16A52

Concello de Trasmiras

82,68

37.921,40

28.441,05

IN417-16A35

Concello de Verea

82,66

29.015,80

21.761,85

IN417-16A745

Concello de Paradela

82,64

6.050,00

4.537,50

IN417-16A31

Concello de Muíños

82,49

49.198,60

36.898,95

IN417-16A321

Concello de Melide

82,47

12.257,91

9.193,43

IN417-16A756

Concello de Pantón

82,45

9.684,84

7.263,63

IN417-16A139

Concello de Xunqueira de Ambía

82,41

31.711,48

23.783,61

IN417-16A752

Concello de Pantón

82,37

22.910,14

17.182,60

IN417-16A528

Concello da Gudiña

82,37

35.621,50

26.716,13

IN417-16A36

Concello de Verea

82,37

13.794,00

10.345,50

IN417-16A141

Concello de Bande

82,37

35.961,20

26.970,90

IN417-16A175

Concello das Neves

82,34

20.453,50

15.340,13

IN417-16A53

Concello de Trasmiras

82,34

20.884,60

15.663,45

IN417-16A39

Concello de Portomarín

82,33

26.281,20

19.710,90

IN417-16A38

Concello de Portomarín

82,32

26.281,20

19.710,90

IN417-16A691

Concello de Lobios

82,31

8.368,36

6.276,27

IN417-16A537

Concello de Taboada

82,21

10.680,00

8.010,00

IN417-16A742

Concello de Carballedo

82,20

15.560,60

11.670,45

IN417-16A42

Concello de Toén

82,18

57.329,80

42.997,35

IN417-16A289

Concello de Ponteceso

82,18

20.585,39

15.439,04

IN417-16A280

Concello de Rois

82,17

5.621,17

4.215,88

IN417-16A548

Concello de Taboada

82,16

10.000,00

7.500,00

IN417-16A412

Concello de Porqueira

82,16

22.008,04

16.506,03

IN417-16A51

Concello de Bande

82,08

14.979,80

11.234,85

IN417-16A186

Concello de Gomesende

82,08

13.981,21

10.485,91

IN417-16A427

Concello de Quintela de Leirado

82,07

42.059,60

31.544,70

IN417-16A364

Concello de Castroverde

82,05

6.182,08

4.636,56

IN417-16A376

Concello de Santa Comba

82,00

36.331,08

27.248,31

IN417-16A693

Concello de Entrimo

81,99

45.738,00

34.303,50

IN417-16A740

Concello de Carballedo

81,99

11.446,60

8.584,95

IN417-16A743

Concello de Carballedo

81,97

12.680,80

9.510,60

IN417-16A762

Concello de Pantón

81,97

13.837,56

10.378,17

IN417-16A143

Concello de Silleda

81,93

11.379,96

8.534,97

IN417-16A306

Concello de Cualedro

81,91

35.528,52

26.646,39

IN417-16A297

Concello de Parada de Sil

81,86

25.335,04

19.001,28

IN417-16A349

Concello de Santa Comba

81,85

20.756,84

15.567,63

IN417-16A720

Concello de Leiro

81,82

37.616,14

28.212,10

IN417-16A692

Concello de Lobios

81,81

11.011,00

8.258,25

IN417-16A618

Concello de Lobios

81,75

10.255,96

7.691,97

IN417-16A37

Concello de Verea

81,74

8.808,80

6.606,60

IN417-16A744

Concello de Carballedo

81,66

11.035,20

8.276,40

IN417-16A746

Concello de Paradela

81,63

6.727,60

5.045,70

IN417-16A750

Concello de Paradela

81,57

6.340,40

4.755,30

IN417-16A747

Concello de Paradela

81,42

7.114,80

5.336,10

IN417-16A749

Concello de Paradela

81,42

6.727,60

5.045,70

IN417-16A748

Concello de Paradela

81,38

6.727,60

5.045,70

IN417-16A751

Concello de Paradela

81,31

6.727,60

5.045,70

IN417-16A50

Concello de Bande

81,30

12.971,20

9.728,40

IN417-16A322

Concello de Cerceda

81,17

14.927,01

11.195,26

IN417-16A320

Concello de Touro

80,89

10.058,91

7.544,18

IN417-16A134

Concello de Cenlle

79,81

40.575,41

30.431,56

IN417-16A179

Concello do Vicedo

78,61

3.639,20

2.729,40

IN417-16A176

Concello do Vicedo

78,54

7.612,55

5.709,41

IN417-16A347

Concello de Val do Dubra

77,97

29.185,62

21.889,22

IN417-16A132

Concello de Leiro

77,87

62.816,19

21.787,90

IN417-16A300

Concello de Ponteceso

76,43

37.425,95

28.069,46

IN417-16A553

Concello de Montederramo

75,99

13.489,88

10.117,41

IN417-16A647

Concello de Trazo

75,37

11.409,57

8.557,18

IN417-16A390

Concello da Merca

75,19

28.771,96

21.578,97

IN417-16A79

Concello da Baña

75,05

5.970,62

4.477,97

IN417-16A572

Concello de Soutomaior

74,87

10.909,66

8.182,24

IN417-16A512

Concello de Coirós

74,38

29.228,76

21.921,57