Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2016 Páx. 43751

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2016 pola que se convocan probas selectivas para o ingreso nas distintas escalas de funcionarios polo sistema de promoción interna.

Ao existiren prazas de adscrición indistinta a grupos das diferentes escalas de funcionarios da Universidade da Coruña, ocupadas por funcionarios/as do grupo anterior, e co fin de posibilitar a promoción deste persoal aínda mantendo os seus propios postos de traballo, de acordo coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, así como atender as necesidades de persoal de administración e servizos en cumprimento da Resolución do 22 de xullo de 2016 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos para o ano 2016 (DOG nº 146 do 3 de agosto).

Esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro, e en virtude da delegación de competencias operada por Resolución reitoral do 12 de xaneiro de 2016, resolve convocar probas selectivas para o ingreso nas seguintes escalas da Universidade da Coruña polo sistema de promoción interna, coa indicación do número de prazas e o anexo correspondente para cada unha das escalas, de acordo coas seguintes bases:

Escala

Subescala

Nº de prazas

Sistema xeral

Persoas con discapacidade xeral

Persoas con discapacidade intelectual

Anexo

Escala de xestión da Universidade da Coruña

-

25

23

2

0

I

Escala administrativa da Universidade da Coruña

-

37

34

3

0

II

Escala facultativos de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña

-

31

29

2

0

III

Escala axudantes arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña

-

36

33

3

0

IV

Escala técnica de especialistas da Universidade da Coruña

Condutor

3

3

0

0

V

Conserxe

17

17

0

0

VI

Correos

1

1

0

0

VII

Mantementos

2

2

0

0

VIII

Mariñeiro

1

1

0

0

IX

Socorrista

2

2

0

0

X

Escala técnica auxiliar da Universidade da Coruña

Auxiliar de servizos

59

54

1

4

XI

Telefonista

9

8

1

0

XII

Vixilante

1

1

0

0

XIII

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. A presente convocatoria non xerará prazas vacantes no corpo ou na escala da que procedan as persoas aspirantes.

Ás persoas aspirantes que superen o proceso de promoción interna adxudicaráselles destino no mesmo posto que viñan desempeñando con carácter definitivo.

Neste proceso selectivo, e na fase de concurso, consideraranse especificamente, entre outros méritos, a valoración da experiencia acreditada polos candidatos que, con carácter laboral fixo, temporal ou interino, desempeñaran funcións análogas.

1.2. Á realización destas probas selectivas seralles de aplicación o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia; o Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do Estado; o Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna; os estatutos da Universidade da Coruña e o disposto na presente convocatoria.

1.3. Do total de prazas que se convocan, reservarase un 7 % para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 %, do cal o 2 % é para persoas discapacitadas intelectuais e o resto para calquera outro tipo de discapacidade, de acordo co que se establece no artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. e no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. No suposto de que estas prazas non sexan cubertas, excluiranse das cotas de reserva e pasarán a acumularse ás restantes prazas. Así mesmo, no suposto de que algún aspirante con discapacidade, que se presentase pola cota de reserva de persoas con discapacidade, superase os exercicios correspondentes, pero non obtivese praza e a súa puntuación fose superior á obtida por outros aspirantes do sistema de acceso xeral, será incluído pola súa orde de puntuación no sistema de acceso xeral.

2. Solicitudes.

2.1. As solicitudes dirixiranse ao xerente da Universidade da Coruña no prazo de 20 días naturais que conta a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. A presentación da solicitude poderase efectuar por calquera das seguintes formas:

a) A través do Portal do persoal (https://persoal.udc.es) na sección Emprego público-Convocatorias.

b) De forma presencial, en soporte papel na forma establecida no artigo 38.4 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

A non presentación da solicitude en tempo e forma suporá a inadmisión do aspirante.

2.2. As persoas que desexaren tomar parte nestas probas selectivas deberán solicitalo na instancia segundo o modelo que figura como anexo XIV desta convocatoria.

Da presentación de solicitudes de participación nos procesos selectivos que efectúen os aspirantes, deducirase que estes reúnen os requisitos de participación establecidos.

Unha vez superada a fase de oposición e coa publicación da listaxe definitiva desta fase, achegaranse as copias cotexadas dos diplomas/certificados que acrediten os cursos recibidos e/ou impartidos e que non estean acreditados no seu expediente.

2.3. Para quedaren exentos/as da realización do primeiro exercicio, os/as aspirantes deberán posuír na data da fin de prazo de presentación de solicitudes o Celga ou equivalente correspondente ao grupo que se acceda debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo co establecido na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, agás que estea acreditado no seu expediente.

2.4. A xerencia expedirá, de oficio, unha certificación que acreditará: a antigüidade recoñecida referida á data de remate do prazo de presentación de solicitudes, o grao persoal consolidado e o nivel de complemento de destino do posto que se desempeñe con carácter definitivo na referida data.

2.5. As persoas aspirantes que padezan algunha discapacidade poderán indicalo no recadro correspondente da solicitude e solicitar, se for o caso, as posibles adaptacións de tempos e de medios para a realización dos exercicios en que esta adaptación sexa necesaria, xunto coa indicación do tipo de discapacidade: xeral ou intelectual. Quen solicite participar pola cota de reserva de persoas con discapacidade, sexa a xeral sexa a intelectual, unicamente poderá presentarse por esa cota

2.6. As persoas aspirantes quedan vinculadas aos datos que fagan constar nas súas solicitudes, e poden demandar a súa modificación dentro do prazo establecido na base 2.1 para a presentación de solicitudes. Tras transcorrer ese prazo non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida e xustificada, e discrecionalmente apreciada pola Xerencia.

3. Listaxes de persoas admitidas e excluídas.

3.1. Tras rematar o prazo de presentación de solicitudes, no prazo dun mes, o xerente da Universidade ditará unha resolución en que declarará aprobadas as listaxes provisionais de persoas aspirantes admitidas e excluídas, que serán publicadas na sede electrónica da UDC, con mención expresa do nome, dos apelidos e, se for o caso, as causas de exclusión.

As persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días naturais, que conta a partir da publicación da referida resolución, para emendar o defecto que motivase a exclusión. Tras transcorrer o devandito prazo, o xerente ditará resolución en que declarará aprobada a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, que será publicada na sede electrónica da UDC, contra a que as persoas interesadas poderán interpor un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses ou un recurso potestativo de reposición ante o reitor no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución.

3.2. O feito de figurar na listaxe de persoas admitidas non prexulga que se lles recoñeza ás persoas interesadas a posesión dos requisitos exixidos, que terán que acreditarse no seu momento, de acordo co previsto na base 7 desta convocatoria.

4. Tribunais cualificadores.

4.1 Os órganos encargados da selección destes procesos selectivos serán catro tribunais cualificadores, un para cada unha das seguintes escalas:

– Un para as escalas de administración xeral:

• Terá a categoría segunda das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio).

– Un para as escalas de arquivos, bibliotecas e museos:

• Terá a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio).

– Un para as escalas técnicas especialistas: subescalas de conserxe e mantementos, así como para a escala técnica auxiliar, subescalas de auxiliar de servizos e vixilante:

• Terá a categoría terceira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio).

– Un para as escalas técnicas especialistas, subescalas: condutor, correos, mariñeiro, socorrista así como para a escala técnica auxiliar, subescala de telefonista:

• Terá a categoría terceira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo), e polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (DOG do 30 de maio).

Correspóndelles aos tribunais a consideración, verificación e apreciación das incidencias que poidan xurdir no desenvolvemento dos exercicios e adoptar ao respecto as decisións que consideraren pertinentes.

4.2. A composición dos tribunais cualificadores destas probas será publicada na sede electrónica da UDC cunha antelación de, polo menos, un mes respecto da data de inicio do exercicio.

4.3. Os tribunais na súa constitución, na súa composición e no seu funcionamento observarán o que dispón o Real decreto 364/1995, artigo 59 da Lei emprego público de Galicia, e artigo 60 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

4.4. Os membros dos tribunais deberán absterse de intervir, notificándollo ao xerente da Universidade da Coruña, cando neles concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou se realizaran tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. O presidente solicitará dos membros do tribunal unha declaración expresa de non estaren incursos nas circunstancias de abstención ou recusación, así como de non teren realizado tarefa de preparación de aspirantes nos cinco anos anteriores.

Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar os membros dos tribunais cando concorra algunha das circunstancias previstas no parágrafo anterior.

4.5. Logo da convocatoria do presidente, constituirase o correspondente tribunal coa asistencia do presidente e do secretario ou, se é o caso, de quen os substitúan, e da metade, polo menos, dos seus membros. Os respectivos tribunais terán a súa sesión de constitución cunha antelación mínima de dez días antes da realización do primeiro exercicio. Na devandita sesión, cada tribunal acordará as decisións que lle correspondan no tocante ao correcto desenvolvemento das probas selectivas.

4.6. A partir da súa constitución, os tribunais, para actuar validamente, requirirán a presenza da metade, polo menos, dos seus membros, titulares ou suplentes e, en todo caso, a do secretario e presidente (titulares ou suplentes).

4.7. Os tribunais, de acordo co previsto no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, adoptarán as medidas oportunas que permitan aos aspirantes con discapacidade, que así o indicasen na solicitude, poder participar nas probas do proceso selectivo en igualdade de condicións que o resto de participantes.

4.8. Os tribunais non poderán propoñer o acceso á nova escala ou subescala dun número de persoas aprobadas superior ao de prazas convocadas. Malia o anterior, e co fin de asegurar a cobertura das prazas convocadas, cando se produzan renuncias das persoas seleccionadas antes da toma de posesión, ou non acrediten os requisitos establecidos na convocatoria, o órgano convocante poderá requirir do órgano de selección unha relación complementaria das persoas aprobadas que sigan ás persoas propostas para o seu posible nomeamento como persoal funcionario de carreira.

4.9. Os tribunais poderán dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores especialistas no número que se xulgue necesario.

4.10. Para os efectos de comunicacións e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede na Reitoría da Universidade da Coruña.

5. Calendario das probas.

5.1. O lugar e a data do primeiro exercicio publicarase na resolución que aprobe as listaxes definitivas de persoas aspirantes admitidas e excluídas.

5.2. A publicación dos sucesivos anuncios de realización dos restantes exercicios será efectuada polo tribunal nos locais onde se efectuase o primeiro, así como na sede do tribunal, e por calquera outro medio que se xulgue conveniente para facilitar a súa máxima divulgación, con vinte e catro horas, polo menos, de antelación á sinalada para o seu inicio.

5.3. A orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente por aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra O, de conformidade coa resolución da Consellería de Facenda, do 3 de febreiro de 2016, pola que se fai público o resultado do sorteo a que se refire o Regulamento de selección de persoal de administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

5.4. As persoas aspirantes serán convocados para a realización das probas selectivas nun único chamamento e deberán ir provistas de DNI ou acreditación equivalente; aquelas que non comparezan serán excluídas do proceso de provisión.

6. Listaxes de persoas aprobadas.

6.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador publicará na Reitoría da Coruña e na Vicerreitoría do Campus de Ferrol, así como naqueles outros lugares que coiden oportuno, a relación das persoas aspirantes que o superasen, con indicación da puntuación que obtiveron en cada unha das probas.

6.2. O tribunal publicará a valoración dos méritos da fase de concurso unha vez realizado o último exercicio da fase de oposición.

6.3. A cualificación final realizarase de acordo co previsto nos anexos da presente convocatoria.

6.4. O tribunal publicará a relación das persoas aspirantes que superaron as probas selectivas, constituída por aquelas que, en número non superior ao das prazas convocadas, obtivesen a maior puntuación nelas.

6.5. Finalizado o proceso selectivo o tribunal remitiralle ao xerente a relación de persoas aspirantes aprobadas por orde de puntuación, en que constarán as cualificacións que se obtiveron nos exercicios da fase de oposición e na fase de concurso.

7. Presentación de documentos.

No prazo de 20 días naturais que conta a partir do día seguinte a aquel en que se fixese pública a relación definitiva de persoas aprobadas nas probas selectivas, estas deberán presentar no Servizo de Persoal de Administración e Servizos (rúa da Maestranza, n.º 9) os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do título exixido para acceder ás probas, no caso de que non conste no expediente da persoa interesada, así como a fotocopia validada do Celga ou equivalente correspondente ao grupo que se acceda debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo co establecido na Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, agás que estea acreditado no seu expediente.

b) As persoas aspirantes que teñan a condición de discapacitadas deberán presentar unha certificación dos órganos competentes en materia de servizos sociais, que acredite tal condición e a súa compatibilidade para o desempeño das tarefas e funcións das prazas para as que fosen seleccionadas, no caso de que non conste no seu expediente.

Os/as que dentro do prazo fixado, agás os casos de forza maior, non presenten a documentación ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos sinalados no anexo correspondente non poderán ser nomeados/as funcionarios/as da nova escala ou subescala, e as súas actuacións quedarán anuladas, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

8. Nomeamento de funcionarios/as e toma de posesión.

8.1. Unha vez que as persoas aspirantes que superaron as probas selectivas cumpran debidamente os trámites de presentación de documentos, serán nomeadas funcionarios/as da escala correspondente, mediante resolución do xerente que se publicará no Diario Oficial de Galicia.

8.2. Dadas as peculiaridades deste proceso de promoción interna, exclúese nel a adxudicación de destino de acordo coa orde de puntuación que se obtivo no proceso selectivo e adscribiranse as persoas aspirantes ao mesmo posto que veñan desempeñando, como titulares.

8.3. A toma de posesión das persoas aspirantes aprobadas efectuarase no prazo dun mes, que conta desde a data de publicación do seu nomeamento no DOG.

9. Embarazo de risco ou parto.

Se algunha das aspirantes non puidese completar o proceso selectivo a causa de embarazo de risco ou parto, debidamente acreditados, a súa situación quedará condicionada á finalización deste e á superación das fases que quedasen aprazadas, sen que se poidan aprazar estas de xeito que se menoscabe o dereito do resto dos aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables, o cal deberá ser valorado polo tribunal cualificador e, en todo caso, a realización destas terá lugar antes da publicación da listaxe de aspirantes que superasen o proceso selectivo.

10. Norma derradeira.

A presente convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados ante a xurisdición contencioso-administrativa nos casos e na forma que establece a Lei do 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Así mesmo, as persoas interesadas poderán interpor un recurso de alzada contra os actos do tribunal cualificador das probas ante o reitor da Universidade da Coruña, nos termos previstos no artigo 114 e concordantes da mencionada lei.

A Coruña, 31 de agosto de 2016

O reitor da Universidade da Coruña
P.D. (Resolución do 12.1.2016)
Juan Manuel Díaz Villoslada
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO I
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala de xestión da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 25 prazas da escala de xestión da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservaranse 2 para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala administrativa, subgrupo C1, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala, e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de grao, diplomado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 125 preguntas (máis seis de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A puntuación será de 0 a 30 puntos e será necesario para aprobar obter un mínimo de 15. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en resolver dous supostos prácticos, para elixir de entre catro propostos polo tribunal das seguintes materias: Dereito Administrativo, Recursos Humanos, Xestión Universitaria e Xestión Financeira. A puntuación será de 0 a 30 puntos e será necesario para aprobar obter un mínimo de 15. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario de carreira ou funcionario interino do subgrupo C1 ou contratado laboral en postos de administración reservados a funcionarios do subgrupo C1.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

25

8

24

7,40

23

6,85

22

6,30

21

5,75

20

5,20

19

4,65

18

4,10

17

3,55

16 ou inferior

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

25

10

24

9,5

23

9

22

8,5

21

8

20

7,5

19

7

18

6,5

17

6

16

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala á que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Dereito administrativo.

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

2. Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2.ª da sección 3.ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV (só a sección 2.ª); capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público; e capítulo VI: Dos convenios. Título III: Relacións interadministrativas: capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

3. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Título I: A orde xurisdicional contencioso-administrativa: Ámbito, órganos e competencias, competencia territorial dos xulgados e tribunais, constitución e actuación das salas do contencioso-administrativo e distribución de asuntos.

4. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Título II: As partes: capacidade procesual, lexitimación, representación e defensa das partes. Título III: Obxecto do recurso contencioso-administrativo.

5. Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Título IV: Procedemento contencioso-administrativo: Procedemento en primeira ou única instancia, procedemento abreviado, recurso ordinario de apelación, recurso de casación, revisión de sentenzas, execución de sentenzas. Título V: Procedementos especiais: Procedemento para a protección dos dereitos fundamentais da persoa.

6. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II, III e VII.

7. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

8. Tratado da Unión Europea. Título III: Disposicións sobre as institucións.

9. Tratado de Funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II: sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

II. Xestión universitaria.

10. Real decreto 967/2014, do 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación a nivel académico universitario oficial e para a validación de estudos estranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do Marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de arquitecto, enxeñeiro, licenciado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico e diplomado.

11. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título preliminar: Disposicións xerais; título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia; título II: Da coordinación e a colaboración; título III: Da garantía da calidade universitaria; título IV: Dos consellos sociais das universidades; título V: Da comunidade universitaria; título VI: Da actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de coñecementos; e título VII: Do financiamento das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia.

12. Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

13. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

14. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao (sistema de acceso ata o curso 2016/17 segundo o Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas).

15. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2016/17: Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES, Réxime de cambio de universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois, Admisión e matrícula nos estudos de grao dos titulados na ordenación universitaria anterior, Réxime de avaliacións. Inscrición e matrícula nas ensinanzas oficiais de mestrado, Procedemento de matrícula e documentación para entregar.

16. Orde do 28 de setembro de 1984, do Ministerio de Educación e Ciencia, sobre o réxime de simultaneidade de estudos universitarios nos distintos centros.

17. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013, do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

18. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 19 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

19. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas e as súas modificacións.

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

III. Recursos humanos.

21. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

22. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

23. A Seguridade Social: Réxime xeral, Inscrición de empresas e normas sobre afiliación, cotización e recadación, Acción protectora: continxencias protexibles e réxime xeral de prestacións.

24. Real decreto 898/1985, do 30 de abril (BOE do 19 de xuño), sobre réxime de profesorado universitario, modificado polo Real decreto 1200/1986 do 13 de xuño (BOE do 25 de xuño), polo Real decreto 554/1991, do 12 de abril (BOE do 19 de abril), e polo Real decreto 70/2000, do 21 de xaneiro.

25. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

26. Convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

27. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

28. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

IV. Xestión financeira.

29. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia: A Facenda da comunidade, Os orzamentos da Comunidade Autónoma, Control orzamentario: o Consello de Contas.

30. Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. Título preliminar: capítulos I e II.

31. Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público: libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos; libro IV: Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos (título I); e libro V: Organización administrativa para a xestión da contratación (título I: capítulos I e II).

32. Modificacións orzamentarias: créditos extraordinarios e suplementos de crédito. Transferencias. Outras modificacións orzamentarias.

33. Procedemento de pagamento. O pagamento directo polo Tesouro Público. Pagamentos a través de habilitados: anticipos de caixa fixa e pagamentos que hai que xustificar.

34. Xestión dos gastos de persoal: retribucións dos empregados públicos. Devindicación e liquidación. Os gastos de clases pasivas.

35. Xestión dos gastos contractuais: tipos de contratos, autorización e compromiso de gastos contractuais. Recoñecemento da obriga e pagamento. Control dos gastos contractuais.

36. Xestión dos gastos de transferencias. As subvencións: procedemento da concesión. O recoñecemento da obriga e o pagamento das subvencións: reintegro e control.

37. O control da actividade económica-financeira do sector público. O control orzamentario: concepto, natureza e ámbito de aplicación. Control interno e externo. A intervención xeral. O Tribunal de Contas. Control da legalidade e control da eficiencia.

38. O orzamento da Universidade da Coruña.

39. Os ingresos públicos: concepto, clases. Efectos económicos. Taxas e prezos públicos.

40. O gasto público: concepto, natureza e clases. A incidencia do gasto público.

41. Procedemento común de execución do gasto público.

42. Réxime económico e financeiro da Universidade da Coruña.

43. O patrimonio universitario: titularidade, administración e disposición: A xestión patrimonial.

V. Prevención de riscos laborais.

44. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

45. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

46. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

47. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO II
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala administrativa da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 37 prazas da escala administrativa da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservaranse 3 para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala auxiliar, subgrupo C2, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala, e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala auxiliar, subgrupo C2, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A puntuación será de 0 a 60 puntos e será necesario para aprobar obter un mínimo de 30 puntos. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario de carreira ou funcionario interino do subgrupo C2 ou contratado laboral en postos de administración reservados a funcionarios do subgrupo C2.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación, e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Dereito administrativo.

1. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento, título II: Da actividade das administracións públicas, título III: Dos actos administrativos, título IV: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común, título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

2. Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo I: Disposicións xerais; capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3.ª); cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público. Título III: Relacións interadministrativas; capítulo I: Principios xerais das relacións interadministrativas e capítulo II: Deber de colaboración.

3. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

II. Xestión universitaria.

5. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

6. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

7. Real decreto 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao (sistema de acceso ata o curso 2016/17 segundo o Real decreto 1892/2008, do 14 de novembro, polo que se regulan as condicións para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión ás universidades públicas españolas).

8. Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, e polo Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento.

9. Real decreto 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos títulos regulados no Real decreto 1393/2007, do 19 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, e se modifica o Real decreto 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o Marco español de cualificacións para a educación superior. Orde EDC/760/2013, do 26 de abril, que establece os requisitos de expedición do título do programa Erasmus Mundus.

10. Real decreto 99/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (modificado polo Real decreto 534/2013, do 12 de xullo, e polo Real decreto 43/2015, do 2 de febreiro).

11. Normativa de xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2016/17: Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES, Réxime de cambio de universidade e/ou estudos universitarios oficiais españois, Admisión e matrícula nos estudos de grao dos titulados na ordenación universitaria anterior, Réxime de avaliacións, Inscrición e matrícula nas ensinanzas oficiais de mestrado, Procedemento de matrícula e documentación que hai que entregar.

12. Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo personalizadas, e as súas modificacións.

III. Recursos humanos.

13. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

14. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

15. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

16. Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, polo que se establece a acreditación nacional para o acceso aos corpos docentes universitarios.

17. O convenio colectivo vixente para o persoal docente e investigador laboral das universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

18. Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Título II: Recursos humanos dedicados á investigación.

IV. Xestión financeira.

19. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. Título III Orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia: contido e aprobación, Dos créditos e das súas modificacións, Execución e liquidación, O control interno.

20. Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público. Título preliminar, libro I: Configuración xeral da contratación do sector público e elementos estruturais dos contratos.

21. Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público: libro IV: Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos (título I).

22. O orzamento da Universidade da Coruña. Bases de execución do orzamento. Fases de execución do gasto.

V. Prevención de riscos laborais.

23. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

24. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

25. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

26. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO III
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala de facultativos de arquivos, bibliotecas
e museos da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 31 prazas da escala de facultativos de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservaranse 2 para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira do corpo ou de escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo A2, e, á data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala, e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de doutor, de licenciado, de grao, de arquitecto, de enxeñeiro ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba na cal se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en desenvolver por escrito dous temas de entre catro, elixidos por sorteo, en presenza dos/as aspirantes. O temario considerarase dividido en dúas partes, a primeira integrada polo bloque I: biblioteconomía e documentación, e a segunda polo bloque II: arquivos e lexislación común e específica. Dos catro temas sorteados, dous corresponderán á primeira parte e dous á segunda. Os/as aspirantes elixirán un tema de cada parte. Este exercicio terá que ser lido polos/as aspirantes perante o tribunal en sesión pública á que serán convocados/as. Cualificarase de 0 a 35 puntos e será necesario obter 17,5 puntos para superalo. O tempo máximo de realización será de 180 minutos.

3.1.3. Terceiro exercicio de carácter eliminatorio: consistirá na resolución por escrito dun suposto práctico. O tribunal proporá tres supostos sobre planificación referentes a cada un dos temas que se indican a continuación: orientación bibliográfica, problemas de organización bibliotecaria ou documental e novas tecnoloxías na información. A persoa opositora deberá realizar un dos tres supostos propostos, para o cal poderá dispor da documentación que desexar traer consigo, así como dos medios e dos recursos dispoñibles no lugar que determine o tribunal para a realización desta proba. Cualificarase de 0 a 35 puntos e será necesario obter 17,5 puntos para superalo. O tempo máximo de realización será de 240 minutos.

3.1.4. Cuarto exercicio: consistirá na presentación e na defensa pública dun proxecto, previamente elaborado, sobre a organización dunha biblioteca universitaria, na súa totalidade, nunha sección, nun servizo ou nun centro desta. O devandito proxecto terá que ser presentado dentro do prazo de 10 días naturais seguintes á data de publicación das notas do terceiro exercicio. Cualificarase de 0 a 30 puntos. Terá carácter selectivo e non eliminatorio. O tempo máximo de exposición será de 45 minutos.

3.2. Fase de concurso.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1 A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes, valorarase ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo A2) ou contratado/a laboral en bibliotecas en postos reservados a funcionarios/as do subgrupo A2.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

28

8

27

7,5

26

7

25

6,5

24

6

23

5,5

22

5

21

4,5

20

4

19

3,5

18

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado a/o funcionaria/o o día de remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte xeito:

Nivel

Puntos

28

10

27

9,5

26

9

25

8,5

24

8

22

7,5

21

7

20

6,5

19

6

18

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos, convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Biblioteconomía e documentación.

1. A biblioteca universitaria: Concepto e función. O impacto do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) nas bibliotecas universitarias. As bibliotecas universitarias, como centros de recursos para a aprendizaxe e a investigación (CRAI). O Espazo Europeo de Investigación (ERA).

2. Xestión e administración de bibliotecas: Recursos humanos.

3. Xestión e administración de bibliotecas: Xestión orzamentaria e financeira.

4. Xestión e administración de bibliotecas: Instrumentos de xestión. Planificación estratéxica. Dirección por obxectivos, xestión da calidade e márketing.

5. Estatísticas de bibliotecas: Recompilación e uso. Normativa nacional e internacional.

6. Avaliación dos procesos e os servizos bibliotecarios. Normas ISO 11620, 16439, EFQM e normas concordantes.

7. Xestión do cambio e innovación das bibliotecas universitarias.

8. Perfil dos profesionais das bibliotecas. Competencias actuais, formación e organizacións profesionais. Novos requirimentos competenciais nas bibliotecas universitarias.

9. Xestión financeira das bibliotecas universitarias. Procedemento de execución do gasto público: Autorización, compromiso de gasto, recoñecemento de obrigacións e proposta de pagamentos.

10. O orzamento da BUDC como instrumento de planificación, administración, xestión e como mecanismo xeral de coordinación.

11. O usuario das bibliotecas universitarias: tipoloxía e detección de necesidades. A calidade do servizo ao usuario: o factor humano na atención ao público. Suxestións, queixas e o seu tratamento. A carta de dereitos e deberes dos usuarios da Biblioteca da Universidade da Coruña.

12. Servizos aos usuarios na biblioteca universitaria (I): orientación e atención ao público, servizos de referencia, procuras bibliográficas, difusión selectiva de información e formación de usuarios, alfabetización informacional. Os servizos de apoio á investigación.

13. Servizos aos usuarios na biblioteca universitaria (II): consulta en sala, préstamo, préstamo intercentros, préstamo interbibliotecario. Normativa da BUDC de préstamo e préstamo interbibliotecario. Préstamo de documentos dixitais.

14. Xestión das coleccións nas bibliotecas universitarias. Criterios, fontes e métodos para a súa formación, desenvolvemento e avaliación. Proceso técnico dos libros, publicacións periódicas e materiais especiais.

15. Recursos electrónicos. Contratación e modelos de comercialización. As licenzas de uso. Selección, administración en difusión. Avaliación de recursos electrónicos: principais estándares para a súa medición.

16. Planificación de espazos e equipamento nas bibliotecas universitarias. Norma ISO/TR 11219. Métodos preventivos de conservación. A restauración.

17. Os sistemas integrados de automatización de bibliotecas: Estado actual e tendencias de futuro. Metabuscadores, xestores de ligazóns e ferramentas de descubrimento.

18. Normalización no almacenamento, difusión e intercambio da información bibliográfica. Tendencias actuais en catalogación. ISBD, regras de catalogación españolas e RDA. As FRBR. Formatos para o tratamento da información bibliográfica. O MARC 21.

19. A cooperación bibliotecaria e as súas fórmulas: sistemas, redes e consorcios. A cooperación das bibliotecas universitarias españolas: Rebium, Dialnet e Bugalicia.

20. As bibliotecas universitarias en Galicia. A Biblioteca Universitaria da Universidade da Coruña (BUDC).

21. Organizacións nacionais e internacionais ao servizo das bibliotecas e a documentación. A cooperación internacional.

22. A edición científico-técnica e as publicacións científicas: situación actual e tendencias. A comunicación científica: concepto e novos modelos. Estratexias de visibilización da produción científica.

23. O movemento Open Access: concepto, orixes e tendencias. Modelos OA: revistas e repositorios. Os repositorios institucionais; características e panorámica en España. O RUC.

24. Os movementos open: filosofía e sinerxías. Open content, open course, open data e as súas implicacións en bibliotecas universitarias.

25. Fontes de información: Concepto e tipos. A literatura gris. Fontes de información multidisciplinares e criterios de calidade para a inclusión en bases de datos (Wos, Scopus, Latindex).

26. Fontes de información en ciencias sociais. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

27. Fontes de información en humanidades. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

28. Fontes de información en ciencias. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

29. Fontes de información en tecnoloxía. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

30. As bibliotecas na internet: deseño de webs bibliotecarias. A biblioteca 2.0. Márketing en Bus: Redes sociais, aplicacións para móbiles.

31. A procura de información na internet. Recolectores e buscadores científicos. Avaliación da información.

32. Xestión da calidade e acreditación en bibliotecas universitarias. A familia das normas 9000 e o modelo EFQM.

33. A descrición semántica de documentos: linguaxes documentais. A clasificación. Encabezamentos e tesauros. Novas tendencias: ontoloxías e web semántica; RDF e SKOS.

34. Extensión cultural nas bibliotecas universitarias. A difusión dos servizos bibliotecarios.

35. Avaliación da información científica: Bibliometría, infometría e cienciometría. Aplicacións na xestión bibliotecaria.

36. A biblioteca dixital: concepto, tendencias e principais exemplos. A dixitalización en bibliotecas: técnicas, estándares e directrices. A descrición das coleccións dixitais e a súa preservación. Dublín Core, METS, MODS, MADS, PREMIS e outras normas.

II. Arquivos e lexislación común e específica.

37. Concepto e función de arquivo. Clases de arquivos. Lexislación española e galega sobre patrimonio documental. Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español. Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. O arquivo da Universidade da Coruña. Regulamento do Centro de Documentación e Arquivo.

38. Concepto e función do arquivo. Concepto de documento de arquivo. Valores dos documentos do arquivo. Teoría das tres idades dos documentos. Organización dos documentos. O principio de procedencia. A clasificación e ordenación dos documentos. Os cadros de clasificación.

39. A transferencia de documentos ao arquivo. Norma de transferencia de documentación na Universidade da Coruña. Normas de descrición arquivística: normas ISAD(g) e ISAAR. Avaliación de series documentais. Eliminación de documentos.

40. O arquivo universitario. Instalación e equipamentos. Medidas ambientais e de seguridade. Conservación dos documentos.

41. O sistema español de investigación científica e desenvolvemento tecnolóxico. Lei da ciencia, a tecnoloxía e a innovación. Plan nacional de I+D+i.

42. Lexislación e competencias das distintas administraciones en materia bibliotecaria.

43. Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia e modificacións introducidas pola Lei 21/2014, do 4 de novembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril.

44. Lexislación de ámbito estatal e autonómico de Galicia, en materia de patrimonio cultural: Lei 16/1985, do patrimonio histórico español, e Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

45. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da coordinación e a colaboración.

46. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

47. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

48. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; título II: Da actividade das administracións públicas; título III: Dos actos administrativos; e título V: Da revisión dos actos en vía administrativa.

49. Lei 40/2015, do 1 outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo II: Dos órganos das administracións públicas (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); capítulo III: Principios da potestade sancionadora; capítulo IV: (só a sección 2ª); e capítulo V: Funcionamento electrónico do sector público.

50. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II, III e VII.

51. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

52. O Plano de normalización lingüística da UDC. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

53. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

54. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

55. Tratado de Funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

56. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15, 29.

57. Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

58. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

59. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO IV
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala de axudantes de arquivos, bibliotecas
e museos da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 36 prazas da escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservaranse 3 para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira do corpo ou escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos, subgrupo C1, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión do título de grao, de diplomado, arquitecto técnico, enxeñeiro técnico ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 125 preguntas (máis seis de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, sendo só unha delas a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma puntuación e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A puntuación será de 0 a 30 puntos e será necesario, para aprobar, obter un mínimo de 15. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.1.3. Terceiro exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá na redacción dos asentos bibliográficos de tres documentos modernos en calquera lingua viva occidental que se realizará de acordo coas vixentes regras de catalogación (Madrid, Ministerio de Cultura) e en formato IBERMARC.

Os encabezamentos de materia redactaranse de acordo con algunha das listaxes de encabezamentos existentes, preferentemente o da Universidade de Sevilla, o da Library of Congress, Subject Headings ou o Repertoire des Vedettes Matière de L’Université Laval. En calquera caso, as persoas aspirantes indicarán o repertorio utilizado antes do comezo do exercicio.

Ás persoas aspirantes proporcionaránselles fotocopias dos impresos orixinais, que recollerán a información necesaria para a realización da catalogación. Os impresos orixinais poderán consultarse na mesa do tribunal. Os opositores poderán utilizar o material de apoio que consideren conveniente (regras, repertorios, dicionarios, etc.).

A puntuación será de 0 a 30 puntos e será necesario para aprobar obter un mínimo de 15 puntos. O tempo máximo para a realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala de auxiliar de arquivos, bibliotecas e museos (subgrupo C1) ou contratado/a laboral en bibliotecas en postos reservados a funcionarios/as do subgrupo C1.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

Non se computarán os servizos que se prestasen simultaneamente con outros igualmente alegados.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

25

8

24

7,26

23

6,55

22

5,84

21

5,13

20

4,42

19

3,71

18

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado/a o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

25

10

24

9,5

23

9

22

8,5

21

8

20

7,5

19

7

18

6,5

17

6

16

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Biblioteconomía e documentación.

1. A biblioteca universitaria: concepto e función. As bibliotecas universitarias en España e Galicia. Impacto do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) nas bibliotecas universitarias. O Espazo Europeo de Investigación (ERA). As bibliotecas universitarias como centros de recursos para a aprendizaxe e a investigación (CRAI).

2. A cooperación bibliotecaria e as súas fórmulas. Rebiun. Dialnet. Os consorcios. O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia).

3. Concepto de comunicación científica. Evolución e tendencias. Situación actual da edición científico-técnica. Principais tipos de publicacións científicas. Estratexias de visibilización da produción científica.

4. Movementos Open, filosofía e sinerxías: open content, open course, open data e as súas implicacións nas bibliotecas universitarias. Plan de xestión de datos. Piloto de datos Horizonte 2020.

5. O movemento Open Access: publicacións de acceso aberto. Os repositorios institucionais. Panorama dos repositorios institucionais en España. O repositorio institucional da Universidade da Coruña (RUC).

6. Xestión das coleccións nas bibliotecas universitarias. Criterios, fontes e métodos para a súa formación, desenvolvemento e avaliación. Distribución do orzamento. Políticas de expurgo.

7. O libro dixital. Incorporación ás coleccións das bibliotecas. Técnicas, estándares e directrices. Descrición de coleccións dixitais e a súa preservación. (Dublin Core, METS, MODS, MADS, PREMIS e outras normas).

8. As instalacións e o equipamento nas bibliotecas universitarias. A preservación e conservación de materiais bibliográficos e documentais.

9. A dixitalización de documentos: técnicas, procedementos e estándares. Principais directrices a nivel nacional e internacional.

10. Normalización no almacenamento, difusión e intercambio da información bibliográfica. Tendencias actuais na catalogación Regras de catalogación españolas e RDA. As FRBR. Os metadatos e a súa aplicación nas bibliotecas.

11. Formatos para o tratamento da información bibliográfica. O MARC.

12. Control e xestión de autoridades. MARC 21 de autoridades e principais proxectos para o control de autoridades, FRAD, FRSAD, VIAF. Linguaxes de marcaxe aplicadas aos rexistros bibliográficos.

13. A descrición semántica de documentos: linguaxes documentais. A clasificación. Encabezamentos de materia e tesauros. Novas tendencias; ontoloxías e web semántica: RDF e SKOS.

14. Os sistemas integrados de automatización de bibliotecas. Outro software bibliotecario: ferramentas de descubrimento, xestores de ligazóns, xestores de préstamo interbibliotecario, etc.

15. Os catálogos bibliotecarios: concepto e clases. Os catálogos colectivos.

16. Avaliación da información científica. Bibliometría e fórmulas alternativas de avaliación da calidade.

17. O usuario das bibliotecas universitarias: tipoloxía e detección de necesidades. A calidade do servizo ao usuario: o factor humano na atención ao público. Suxestións, queixas e o seu tratamento. A carta de dereitos e deberes dos usuarios da Biblioteca da Universidade da Coruña.

18. Servizos aos usuarios na biblioteca universitaria (I): orientación e atención ao público, servizos de referencia, procuras bibliográficas, difusión selectiva de información e formación de usuarios, servizos de apoio a investigación, alfabetización informacional.

19. Servizos aos usuarios na biblioteca universitaria (II): consulta en sala, préstamo, préstamo intercentros, préstamo interbibliotecario. Normativa da BUDC de préstamo e préstamo interbibliotecario

20. As fontes de información: Concepto e tipoloxía. Literatura gris. Principais fontes multidisciplinares. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

21. As fontes de información en ciencias sociais e humanidades. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

22. As fontes de información en ciencia, tecnoloxía en ciencias da saúde. Recursos existentes na Universidade da Coruña.

23. Internet e as bibliotecas. Navegación e recuperación de información. Directorios e motores de busca. Buscadores científicos especializados.

24. A biblioteca dixital: concepto Ferramentas electrónicas para a difusión, comunicación e servizos a distancia: blogs, wikis, redes sociais, etc.

25. Recursos electrónicos. Contratación e modelos de comercialización. As licenzas de uso. Selección, administración e difusión. Avaliación de recursos electrónicos: Principais estándares para a súa medición.

26. A avaliación dos procesos e os servizos bibliotecarios. Norma ISO 11620. Xestión da calidade e acreditación nas bibliotecas universitarias. A familia das normas ISO 9001 e o modelo EFQM.

II. Arquivos e lexislación común e específica.

27. Lexislación española e galega sobre o patrimonio bibliográfico: a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español, e a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (só os aspectos que afectan o patrimonio bibliográfico). O depósito legal.

28. Lexislación en materia de propiedade intelectual, e a súa aplicación no ámbito bibliotecario. Os dereitos de autor na contorna dixital. As licenzas creative.

29. A Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II, III e VII.

30. Concepto e función do arquivo. Clases de arquivos. Lexislación española e galega sobre patrimonio documental. A Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español. Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia (só os aspectos que afectan o patrimonio documental). O arquivo da Universidade da Coruña. Regulamento do Centro de Documentación e Arquivo.

31. Concepto e función do arquivo. Concepto de documento de arquivo. Valores dos documentos de arquivo. Teoría das tres idades dos documentos. Organización dos documentos. O principio de procedencia. A clasificación e ordenación dos documentos. Os cadros de clasificación.

32. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Títulos I e II.

33. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

34. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

35. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar e títulos I, II, III e V.

36. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar. Capítulo II (excepto a subsección 2ª da sección 3ª); cap. III; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V.

37. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

38. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

39. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

40. Tratado da Unión Europea, título III: Disposicións sobre as institucións.

41. Tratado de funcionamento da Unión Europea: sexta parte. Título I: Disposicións institucionais: cap. II sección 1ª: Actos xurídicos da Unión.

42. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

43. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

44. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

45. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO V
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala condutor)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 3 prazas da escala técnica de especialistas (subescala condutor) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala condutor) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala condutor), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e consistirá na realización dunha proba na cal se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das que só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala condutor) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de condutor.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado/a o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Condutor.

1. Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade viaria.

2. Inspección técnica de vehículos: Obrigas. Inspeccións periódicas e extraordinarias. Inspeccións en estradas. Reformas.

3. Regulamento xeral de condutores: O condutor, clases de permisos e condicións. Probas de actitude. Factores físicos que inflúen na condución. Comportamento en caso de accidente.

4. Regulamento de transportes terrestres: Transporte de viaxeiros por estrada. Clases de transportes. Transportes públicos. Transportes privados.

5. Regulamento xeral de circulación: Circulación. Emprego dos carrís, das calzadas. Carrís especiais. Especial ordenación no tráfico. Distancia entre vehículos. Sinalizacións. Velocidade. Cambios de dirección, adiantamento, parada e estacionamento.

6. Seguridade viaria: Equipamento. Iluminación. Utilización da iluminación. Outros dispositivos. Pneumáticos. Cintos de seguridade. Dispositivos de freado.

7. Electricidade: Acendido dos motores de automoción. Sinais de advertencia no cadro.

8. O motor: Distintas clases de motores. Alimentación dos motores.

9. Lubricación e refrixeración dos motores de automoción.

10. Respecto ao ambiente na condución. Técnicas de condución. Condución económica.

11. Manexo, conservación e coidados dos vehículos do servizo.

12. Nocións básicas de protocolo.

II. Lexislación común por subgrupo.

13. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

14. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

15. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

16. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento e título II: Da actividade das administracións públicas.

17. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

18. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

19. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

20. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

21. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

III. Prevención de riscos laborais.

22. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

23. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

24. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Consellos xerais.

25. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Condución defensiva.

26. Normativa da UDC en materia de información preventiva: seguridade viaria.

27. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Distancia de seguridade.

28. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario pode verse afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO VI
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala conserxe)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 17 prazas da escala técnica de especialistas (subescala conserxe) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna, mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala conserxe) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala conserxe), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala conserxe) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de conserxe.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

–Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Mantemento.

1. Carpintaría. Mantemento de persianas: compoñentes dunha persiana. Sistemas de elevación. Avarías frecuentes. Reparación de persianas. Mantemento de pechaduras e fallebas: Tipos de pechaduras: de aplacar, embutidas e fallebas. Substitución de pechaduras.

2. Inspección de edificios. Cubertas: funcionamento de canos e baixantes. Estado de sumidoiros e de limpeza de terrazas. Estrutura: Orixe das fendas. Tipos de fendas. Xuntas de dilatación. Humidades: A súa orixe. Tipos de humidades e forma de distinguilas. Ventás: Tipos de materiais empregados. Compoñentes dunha ventá. Inspección do estado de conservación.

3. Electricidade. Condutores eléctricos: tipos e características. Intensidade, voltaxe, resistencia e potencia (conceptos elementais). Relación entre intensidade, potencia e a sección do condutor. Orixe do quentamento dos condutores e perigos derivados. Cadros de mando e protección: compoñentes de cadros. Funcións de diferenciais e interruptores térmicos. A sensibilidade dos diferenciais. Relación entre sección do condutor e o calibre de diferenciais e interruptores térmicos. Localización de pequenas avarías en circuítos. Comprobación do estado de funcionamento dun diferencial. Interruptores e enchufes: Tipos e características. Pequenos traballos de mantemento: Substitución de interruptores e enchufes. Riscos eléctricos. Reactancias electrónicas.

4. Fontanaría. Funcións básicas de fontanaría: Substitución e reparación de billas. Reparación de cisternas de inodoros. Limpeza de sifóns e botes sifónicos.

5. Calefacción. Salas de caldeiras: compoñentes e a súa función. A presión manométrica da instalación (a súa relación coa altura do edificio e a purgación dos circuítos). Comprobación do valor adecuado. Purgadores automáticos. Comprobación do nivel de gasóleo. Comprobación dos termóstatos das caldeiras. Identificación dos bloqueos dos queimadores e procedemento para desbloquealos. Control de funcionamento de bombas. Radiadores: o seu funcionamento segundo a posición de entrada e saída da auga. Formas de purgar os radiadores. Relación entre a purgación de radiadores e a altura manométrica. Tipos de chaves para radiadores.

6. Organización de almacén. Almacenamento e conservación de materiais. Revisión e reposición de materiais.

7. A seguridade dos edificios. Rutinas básicas de control fronte á intrusión.

II. Atención e información ao público.

8. Técnicas de atención ao público: a acollida, a escoita, as situacións de tensión: queixas e obxeccións.

9. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción de persoal visitante.

10. A información da UDC na páxina web: estrutura e contidos.

III. Correos.

11. A notificación administrativa: contido, requisitos de tempo e forma.

12. Produtos postais.

13. Sistemas de franqueo e tratamento de obxectos postais.

14. Vías de circulación dos obxectos postais.

15. Localización de centros e servizos da UDC.

IV. Informática básica e medios audiovisuais.

16. Aplicación de organización de espazos. proxectores de diapositivas e sistemas de vídeo e televisión.

17. Medios audiovisuais e novas tecnoloxías nos centros e servizos: vídeos, proxectores e canóns para presentación

V. Organización do traballo.

18. Organización e distribución do traballo.

19. Equipos de traballo: técnicas prácticas de traballo en equipo, resolución de conflitos.

20. Organización e distribución de permisos, licenzas e vacacións.

VI. Lexislación común por subgrupo.

21. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

22. Lei 2/2015 do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

23. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades, do persoal ao servizo das administracións públicas.

24. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; e título II: Da actividade das administracións públicas.

25. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

26. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

27. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

28. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

29. Lei 1/2016 do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

VII. Prevención de riscos laborais.

30. Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

31. Real decreto lexislativo 8/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

32. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

33. Normativa da UDC en materia de riscos eléctricos en baixa tensión.

34. Normativa da UDC en materia de accidentes producidos pola electricidade.

35. Normativa da UDC en materia de escaleiras.

36. Normativa da UDC en materia de manexo de ferramentas manuais.

37. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

38. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO VII
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala correos)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 1 praza da escala técnica de especialistas (subescala correos) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala correos) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala correos), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala correos) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de correos.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos)

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Correos.

1. Regulación dos servizos postais, clasificación dos servizos postais, obrigas relativas ao segredo das comunicacións postais.

2. Produtos postais tradicionais do correo público, cartas, tarxeta postal, sobres prefranqueados-cartas, tarxeta postal prefranqueada, definición e diferenzas dos produtos.

3. Carta, carta común, carta certificada, normalizada e non normalizada, diferenzas dos produtos.

4. Recepción da correspondencia, clasificación e distribución de cartas comúns e cartas certificadas, admisión na oficina de Correos, admisión masiva, clientes con contrato.

5. Liña económica, publicorreo, libros, xornais, sacas, aspectos xerais da liña económica e diferenzas.

6. Liña urxente de correos, postal exprés, nacional e internacional, correo urxente, internacional, carta urxente, valixa e burofax.

7. Produtos financeiros, xiro nacional, xiro internacional, diferenzas dos produtos.

8. Servizos de paquetaría de correos, paquete azul, paquete postal, paquete postal internacional, definición e diferenzas dos produtos.

9. Sistemas de franqueo, definición e diferenza dos produtos.

10. O correo dentro da Universidade da Coruña, correo interno, correo externo, centros da Universidade.

II. Lexislación común por subgrupo.

11. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

12. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

13. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

14. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; e título II: Da actividade das administracións públicas.

15. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

16. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

17. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: cap. I, II.

18. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

19. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

III. Prevención de riscos laborais.

20. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

21. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social, artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

22. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Consellos xerais.

23. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Condución defensiva.

24. Normativa da UDC en materia de información preventiva: seguridade viaria.

25. Normativa da UDC en materia de recomendacións básicas de seguridade viaria: Distancia de seguridade.

26. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO VIII
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala mantementos)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 2 prazas da escala técnica de especialistas (subescala mantementos) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna, polo sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala mantementos) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala mantementos), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala mantementos) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de mantementos.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala á que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Mantemento.

1. Carpintaría. Mantemento de persianas: Compoñentes dunha persiana. Sistemas de elevación. Avarías frecuentes. Reparación de persianas. Mantemento de pechaduras e fallebas: Tipos de pechaduras: de aplacar, embutidas e fallebas. Substitución de pechaduras.

2. Inspección de edificios. Cubertas: Funcionamento de canos e baixantes. Estado de sumidoiros e de limpeza de terrazas. Estrutura: Orixe das fendas. Tipos de fendas. Xuntas de dilatación. Humidades: a súa orixe. Tipos de humidades e forma de distinguilas. Ventás: tipos de materiais empregados. Compoñentes dunha ventá. Inspección do estado de conservación.

3. Electricidade. Condutores eléctricos: tipos e características. Intensidade, voltaxe, resistencia e potencia (conceptos elementais). Relación entre intensidade, potencia e a sección do condutor. Orixe do quentamento dos condutores e perigos derivados. Cadros de mando e protección: compoñentes de cadros. Funcións de diferenciais e interruptores térmicos. A sensibilidade dos diferenciais. Relación entre sección do condutor e o calibre de diferenciais e interruptores térmicos. Localización de pequenas avarías en circuítos. Comprobación do estado de funcionamento dun diferencial. Interruptores e enchufes: tipos e características. Pequenos traballos de mantemento: Substitución de interruptores e enchufes. Riscos eléctricos. Instalación de iluminación. Compoñentes das luminarias. Características da luz. Variables básicas na iluminación. Tipos de reactancias e equipos auxiliares. Niveis exixidos na iluminación de emerxencia.

4. Fontanaría. Variables fundamentais das redes de auga (caudal, velocidade e presión). Partes das instalacións de saneamento e abastecemento de auga. Materiais. Instalacións de auga quente sanitaria. O risco da lexionela. Mantemento para evitar a proliferación da lexionela. Funcións básicas de fontanaría: Substitución e reparación de billas. Reparación de cisternas de inodoros. Limpeza de sifóns e botes sifónicos.

5. Calefacción. Salas de caldeiras: compoñentes e a súa función. A presión manométrica da instalación (a súa relación coa altura do edificio e a purgación dos circuítos). Comprobación do valor adecuado. Purgadores automáticos. Comprobación do nivel de gasóleo. Comprobación dos termóstatos das caldeiras. Identificación dos bloqueos dos queimadores e procedemento para desbloquealos. Control de funcionamento de bombas. Radiadores: o seu funcionamento segundo a posición de entrada e saída da auga. Formas de purgar os radiadores. Relación entre a purgación de radiadores e a altura manométrica. Tipos de chaves para radiadores.

6. Organización de almacén. Almacenamento e conservación de materiais. Revisión e reposición de materiais.

7. Piscinas. Condicións de climatización dos pavillóns de piscina. Condicións sanitarias da auga de baño. Tratamentos físicos da auga de baño. Tratamentos químicos da auga de baño. Tratamentos térmicos da auga de baño. Mantemento das instalacións.

8. A seguridade dos edificios. Rutinas básicas de control fronte á intrusión. Seguridade contraincendios en edificios: teoría do lume, tipos de combustibles e medios extintores. Protección activa e pasiva fronte ao lume. Sistemas de protección e extinción de incendios. Sinalización contraincendios. Condicións de mantemento dos sistemas de protección contraincendios.

II. Lexislación común por subgrupo.

9. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

10. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

11. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

12. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; e título II: Da actividade das administracións públicas.

13. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar; cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

14. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

15. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

16. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

17. Lei 1/2016 do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

III. Prevención de riscos laborais.

18. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

19. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

20. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

21. Normativa da UDC en materia de riscos eléctricos en baixa tensión.

22. Normativa da UDC en materia de accidentes producidos pola electricidade.

23. Normativa da UDC en materia de escaleiras.

24. Normativa da UDC en materia de manexo de ferramentas manuais.

25. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario pode se ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO IX
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala mariñeiro)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 1 praza da escala técnica de especialistas (subescala mariñeiro) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala mariñeiro) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, á data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos segundo se establece na normativa reguladora ou estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala mariñeiro), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao cal se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala mariñeiro) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de mariñeiro.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

5. Programa.

I. Mariñeiro.

1. Réxime xurídico dos portos españois.

2. A Administración marítima.

3. Normas administrativas que rexen un buque de recreo.

4. Inspección marítima: a garda civil do mar.

5. Asistencia no mar.

6. Instalacións portuarias: Clasificación de portos, portos deportivos, peiraos, pantaláns.

7. Centros náuticos deportivos. Tipos e características.

8. Instalacións deportivas náuticas da UDC: Aula Náutica.

9. Polivalencia no uso de instalacións náuticas.

10. Tipoloxía das embarcacións deportivas: vela lixeira, cruceiro, embarcacións a remo

11. Coñecemento e posta a punto do material de vela lixeira: arboradura, regulación de mastro e enxarcia fixa e de labor.

12. Materiais utilizados na construción de embarcacións deportivas.

13. Deseño e confección de velas.

14. Clasificación das velas de cruceiro, vela lixeira e windsurf.

15. Os servizos base: manipulación de embarcacións, medios de varada e botadura, limpeza e pintado de embarcacións deportivas, tratamentos especiais, osmoses.

16. Traballos de mantemento en PRFV e madeira.

17. Nós náuticos e os seus usos.

18. Manobras de vela de cruceiro: Amarras, atracar e desatracar a vela.

19. Seguridade das embarcacións deportivas.

20. Seguridade no ensino da vela.

21. Emerxencias I: temporais, derramamentos contaminantes, tratamento de residuos procedentes de buques.

22. Emerxencias II: accidentes, situación de home á auga, asfixia por afogamento, efectos da inmersión na auga.

II. Lexislación común por subgrupo.

23. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

24. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

25. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

26. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; e título II: Da actividade das administracións públicas.

27. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: cap. III: Principios da potestade sancionadora; cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

28. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

29. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

30. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

31. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

III. Prevención de riscos laborais.

32. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

33. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

34. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

35. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO X
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica de especialistas (subescala socorrista)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 2 prazas da escala técnica de especialistas (subescala socorrista) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica auxiliar (subescala socorrista) da Universidade da Coruña, subgrupo C2, e, á data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión ou en condicións de obter o título de bacharel ou técnico, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes. Así mesmo, aterse ao disposto na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de bacharel regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada mediante Orde EDU/520/2011, do 7 de marzo. Para os efectos da presente convocatoria, considéranse equivalentes á posesión da titulación:

– Ter aprobadas as probas de acceso á universidade para maiores de vinte e cinco anos ou segundo se establece na normativa reguladora estar en condicións de obter o certificado correspondente na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

– Ter unha antigüidade de dez anos na escala técnica auxiliar (subescala socorrista), subgrupo C2 ou IVA das extintas categorías de persoal laboral fixo, ou de cinco anos e a superación dun curso específico de formación ao que se accedese por criterios obxectivos.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 4 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 4 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 100 preguntas (máis cinco de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo de realización deste exercicio será de 120 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica auxiliar (subescala socorrista) (subgrupo C2) ou contratado/a laboral na categoría de socorrista.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

20

8

19

7,15

18

6,32

17

5,49

16

4,66

15

3,83

14

3

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

20

10

19

9,25

18

8,15

17

7,75

16

7

15

6,25

14

5,5

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Socorrismo.

1. Características da asistencia como primeiro interveniente:

• Definicións de conceptos e terminoloxía médico-sanitaria elemental.

• Sistema integral de urxencias e emerxencias e organización dos sistemas de emerxencia.

• Anatomía e fisioloxía básicas para primeiros auxilios.

• Caixa de urxencias, contido mínimo, indicacións de substancias e medicamentos.

2. Valoración primaria e actuación como primeiro interveniente no caso de accidente ou situación de emerxencia:

• Comunicación co accidentado e contorno para recadar información.

• Valoración primaria

• Como informar os servizos de emerxencias.

• Intervención e control da situación de emerxencia.

• Accidente de múltiples vítimas, primeira clasificación conforme criterios elementais.

• Casos prácticos.

3. Primeiros auxilios:

• Definición de primeiros auxilios.

• Alteración do nivel de conciencia.

– Valoración do nivel de conciencia, mareo, síncope, coma, acva, convulsión, hipoglicemia…

– Posición lateral de seguridade.

• Compromiso ventilatorio:

– Dificultade respiratoria: case afogado, asma, atragoamento.

– Uso do aspirador de secrecións, oxixenoterapia, tratamento postural adecuado, uso do balón resucitador autoinchable e cánulas de guedel.

• Compromiso cardiocirculatorio:

– Feridas, hemorraxias, shock, dor torácica, tratamento postural adecuado, técnicas de hemostasia, asepsia e desinfección.

• Parto de urxencia.

• Accidentes no medio acuático: afogamento ou asfixia por inmersión, accidentes disbáricos.

• Lesións por axentes físicos e químicos:

– Queimaduras, trabaduras, picaduras, golpe de calor, insolación, shock anafiláctico, hipotermia, intoxicacións.

– Casos prácticos.

4. Reanimación cardiopulmonar (RCP; segundo ERC 2015):

• Identificación da RCP.

• RCP con DESA, osixenoterapia, guedel e balón de resucitación.

• RCP en situacións especiais (embarazadas, nenos, lactantes, politrauma, hipotermia, afogado...).

• Casos prácticos.

5. Intervención diante de accidentados politraumatizados:

• Traumatismos: tipos, síntomas e actuación.

• Primeiros auxilios en politrauma, valoración e intervención.

• Material para inmobilización mobilización.

• Técnicas de inmobilización e mobilización dun politrauma.

• Posicións de espera ao traslado da vítima.

• Casos prácticos.

6. Contorno seguro en situacións de emerxencia:

• Sinalización e balizamento en caso necesario.

• Evacuación, traslado ata colocación da persoa accidentada en lugar e posición de seguridade.

• Apoio psicolóxico da persoa accidentada e da súa familia ou achegados.

7. Prevención en instalacións acuáticas:

• A prevención, principio fundamental.

• Como evitar afogamentos en instalacións acuáticas.

• Formas diferentes e complementarias da prevención. Educación, divulgación: información e formación. Servizos de salvamento e socorrismo.

• Consellos para evitar afogamentos.

• Secuencia de actuación diante de afogamentos.

• Vixilancia, control, presteza e diagnóstico.

• O socorrista acuático: definición e cualificación.

• A formación permanente do socorrista.

• Protocolos de seguridade.

8. Rescatar persoas en situación de perigo ou accidente en instalacións acuáticas:

• Material de salvamento acuático e o seu control.

• Técnicas de entrada á auga.

• Control da persoa accidentada sen material de salvamento.

• Control da persoa accidentada con material de salvamento.

• Extracción de accidentados.

• Situacións especiais de rescate no medio acuático:

– Accidentado inconsciente a través das liñas de separación.

– Rescate de accidentado con crise convulsiva.

• Lesión medular traumática. Técnicas de inmobilización.

II. Lexislación común por subgrupo.

9. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia e título II: Da ordenación e a colaboración.

10. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

11. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

12. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar; título I: Dos interesados no procedemento; e título II: Da actividade das administracións públicas.

13. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: cap. III: Principios da potestade sancionadora, cap. IV (só a sección 2ª); e cap. V: Funcionamento electrónico do sector público.

14. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I, II e III.

15. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

16. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

17. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: caps. I e IV.

III. Prevención de riscos laborais.

18. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2, 4, 14, 15 e 29.

19. Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da seguridade social. Artigo 156: Concepto de accidente de traballo e artigo 157: Concepto de enfermidade profesional.

20. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO XI
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica auxiliar (subescala auxiliar de servizos)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 59 prazas da escala técnica auxiliar (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservaranse 5 para seren cubertas por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) da Universidade da Coruña, grupo E, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión da titulación de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 3 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 3 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas (máis tres de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das cales só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo para a realización desta proba será de 95 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de servizos) (grupo E) ou contratado/a laboral na categoría de auxiliar de servizos.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

14

8

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

14

10

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Mantemento.

1. Carpintaría. Mantemento de persianas: compoñentes dunha persiana. Sistemas de elevación. Avarías frecuentes. Reparación de persianas. Mantemento de pechaduras e fallebas: tipos de pechaduras: de aplacar, embutidas e fallebas. Substitución de pechaduras.

2. Inspección de edificios. Cubertas: funcionamento de canos e baixantes. Estado de sumidoiros e de limpeza de terrazas. Estrutura: orixe das fendas. Tipos de fendas. Xuntas de dilatación. Humidades: A súa orixe. Tipos de humidades e forma de distinguilas. Ventás: tipos de materiais empregados. Compoñentes dunha ventá. Inspección do estado de conservación.

3. Electricidade. Condutores eléctricos: Tipos e características. Intensidade, voltaxe, resistencia e potencia (conceptos elementais). Relación entre intensidade, potencia e a sección do condutor. Orixe do quentamento dos condutores e perigos derivados. Cadros de mando e protección: Compoñentes de cadros. Funcións de diferenciais e interruptores térmicos. A sensibilidade dos diferenciais. Relación entre sección do condutor e o calibre de diferenciais e interruptores térmicos. Localización de pequenas avarías en circuítos. Comprobación do estado de funcionamento dun diferencial. Interruptores e enchufes: Tipos e características. Pequenos traballos de mantemento: substitución de interruptores e enchufes. Riscos eléctricos. Reactancias electrónicas.

4. Fontanaría. Funcións básicas de fontanaría: substitución e reparación de billas. Reparación de cisternas de inodoros. Limpeza de sifóns e botes sifónicos.

5. Calefacción. Salas de caldeiras: compoñentes e a súa función. A presión manométrica da instalación (a súa relación coa altura do edificio e a purgación dos circuítos). Comprobación do valor adecuado. Purgadores automáticos. Comprobación do nivel de gasóleo. Comprobación dos termóstatos das caldeiras. Identificación dos bloqueos dos queimadores e procedemento para desbloquealos. Control de funcionamento de bombas. Radiadores: o seu funcionamento segundo a posición de entrada e saída da auga. Formas de purgar os radiadores. Relación entre a purgación de radiadores e a altura manométrica. Tipos de chaves para radiadores.

6. A seguridade dos edificios. Rutinas básicas de control fronte á intrusión.

II. Atención e información ao público.

7. Técnicas de atención ao público: a acollida, a escoita, as situacións de tensión: queixas e obxeccións.

8. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción de persoal visitante.

9. A información da UDC na páxina web: estrutura e contidos.

III. Correos.

10. A notificación administrativa: contido, requisitos de tempo e forma.

11. Produtos postais.

12. Sistemas de franqueo e tratamento de obxectos postais.

13. Vías de circulación dos obxectos postais.

14. Localización de centros e servizos da UDC.

IV. Lexislación común por subgrupo.

15. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia.

16. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

17. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

18. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar e título I: Dos interesados no procedemento.

19. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar, capítulo III: Principios da potestade sancionadora.

20. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I e II.

21. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

22. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

23. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I.

V. Prevención de riscos laborais.

24. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2 e 4.

25. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

26. Normativa da UDC en materia de riscos eléctricos en baixa tensión.

27. Normativa da UDC en materia de accidentes producidos pola electricidade.

28. Normativa da UDC en materia de escaleiras.

29. Normativa da UDC en materia de manexo de ferramentas manuais.

30. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

31. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO XII
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica auxiliar (subescala telefonista)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 9 prazas da escala técnica auxiliar (subescala telefonista) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

Do total das prazas convocadas reservarase 1 para ser cuberta por persoas con discapacidade con grao igual ou superior ao 33 por 100.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica de servizos (subescala telefonista) da Universidade da Coruña, grupo E, e, na data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión da titulación de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 3 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 3 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio, de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas (máis tres de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das que só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo para a realización desta proba será de 95 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica de servizos (subescala telefonista) (grupo E) ou contratado/a laboral na categoría de telefonista.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

14

8

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado/a o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

14

10

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

No caso de empate a preferencia corresponderá á puntuación que se obtivo no último exercicio de carácter eliminatorio e, de persistir este, a preferencia será para a persoa candidata que tivese maior antigüidade no corpo ou na escala a que pertenza na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

5. Programa.

I. Telefonía.

1. Redes de telefonía. Tipos de liñas e servizos.

2. Rede telefónica convencional, RDSI e telefonía IP. Planos de numeración e encamiñamento.

3. Servizos e prestacións dunha central de telefonía privada. Tipos de centrais: analóxicas e dixitais. Tipos de extensións e servizos de valor engadido.

4. Funcións do operador de telefonía.

5. Servizos de información telefónica: directorios telefónicos, bases de datos, guías telefónicas. Novas tecnoloxías nos servizos de información.

6. Terminais de operadora telefónica: tipos e funcións. Servizos de emerxencia, procedementos e secuencias de actuación.

7. Rede telefónica corporativa.

8. Rede de telefonía da Universidade da Coruña.

9. Topoloxía da rede de telefonía da UDC.

10. Rede de telefonía móbil corporativa.

II. Atención e información ao público.

11. A acollida e información. Regras básicas no trato co público. Calidade na atención ao público. Insatisfacción: a escoita, as situacións de tensión: queixas e obxeccións.

12. A comunicación como ferramenta de traballo. Habilidades e técnicas de excelencia na comunicación telefónica. Comunicación con usuarios con alteracións da linguaxe.

13. Dereito á información e o principio de confidencialidade.

14. A información da UDC na páxina web: estrutura e contidos.

15. Centros e servizos da UDC: localización e funcións xerais.

III. Lexislación común por subgrupo.

16. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia.

17. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

18. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

19. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar e título I: Dos interesados no procedemento.

20. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo III: Principios da potestade sancionadora.

21. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I e II.

22. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais das Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

23. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

24. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I.

IV. Prevención de riscos laborais.

25. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2 e 4.

26. Normativa da UDC en materia de patoloxías da voz.

27. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

28. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

• Protocolo de recollida de datos en caso de ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

• Pautas dunha chamada telefónica a un servizo de axuda exterior.

• Diagrama de actuacións no centro de comunicacións da Reitoría.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

ANEXO XIII
Normas específicas da convocatoria de probas selectivas
para o ingreso na escala técnica auxiliar (subescala vixilante)
da Universidade da Coruña

1. Convócanse probas selectivas para cubrir 1 praza da escala técnica auxiliar (subescala vixilante) da Universidade da Coruña pola quenda de promoción interna mediante o sistema de concurso-oposición.

2. Requisitos das persoas candidatas.

2.1. Para seren admitidas á realización destas probas selectivas, as persoas aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionario/a de carreira, os seguintes requisitos:

a) Ser funcionario/a de carreira da escala técnica de servizos (subescala vixiante) da Universidade da Coruña, grupo E, e, á data desta convocatoria, estar prestando servizos na Universidade da Coruña e atoparse nalgunha das seguintes situacións administrativas do persoal funcionario de carreira: servizo activo, servizos especiais, excedencia por coidado de familiares ou excedencia por razón de violencia de xénero. Así mesmo, posuír unha antigüidade de, polo menos, dous anos no devandito corpo ou escala e non exceder, se é o caso, a idade máxima de xubilación.

b) Estar en posesión da titulación de graduado en educación secundaria obrigatoria ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación das solicitudes.

2.2. Todos os requisitos deberán reunirse no momento de finalizar o prazo de presentación das solicitudes e posuír estes durante o proceso selectivo.

3. Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición, que consta das seguintes fases:

3.1. Fase de oposición: 60 puntos.

A fase de oposición constará dos seguintes exercicios:

3.1.1. Primeiro exercicio de carácter eliminatorio: proba escrita de lingua galega, para aqueles/as aspirantes que non acrediten posuír, na data de finalización de prazo de presentación de instancias, o Celga 3 ou equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia, de acordo coa Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga), modificada pola Orde do 10 de febreiro de 2014, e que consistirá na realización dunha proba en que se comprobará que posúen o nivel de Celga 3 de comprensión oral e escrita da lingua galega, en especial da linguaxe administrativa, dado que é a súa área profesional. Cualificarase de apto ou non apto.

3.1.2. Segundo exercicio de carácter eliminatorio: consistirá en contestar un cuestionario de 60 preguntas (máis tres de reserva, que só se corrixirán no caso de anulación dalgunha pregunta), con catro respostas alternativas, das que só unha delas é a correcta, baseado no contido completo do programa que figura como anexo a esta convocatoria. Todas as preguntas terán a mesma valoración e non puntuarán negativamente as respostas incorrectas. A súa valoración será de 0 a 60 puntos e será necesario obter 30 puntos para o superar. O tempo máximo para a realización desta proba será de 95 minutos.

3.2. Fase de concurso: 40 puntos.

Para as persoas aspirantes que superen a fase de oposición, a valoración de méritos farase da seguinte forma:

3.2.1. A antigüidade na Administración pública, referida ao día de remate do prazo de presentación de solicitudes: ata un máximo de 16 puntos, a razón de:

– 0,8 puntos por ano (0,0666 por mes completo) de servizos prestados como funcionario/a de carreira ou como funcionario/a interino/a da escala técnica de servizos (subescala vixiante) (grupo E) ou contratado/a laboral na categoría de vixilante.

– 0,4 puntos por ano (0,0333 por mes completo) polos restantes servizos efectivos recoñecidos ao abeiro da Lei 70/1978, do 26 de decembro.

3.2.2. Grao persoal consolidado e nivel de complemento de destino: ata 18 puntos.

a) Grao persoal consolidado e formalizado: outorgarase a seguinte puntuación segundo o grao persoal que se teña consolidado e formalizado a través do recoñecemento do grao pola autoridade competente o día do remate do prazo de presentación de solicitudes:

Grao

Puntos

14

8

b) Nivel de complemento de destino, correspondente ao posto de destino definitivo que teña adxudicado o/a funcionario/a o día do remate do prazo de presentación de solicitudes. Cualificarase do seguinte modo:

Nivel

Puntos

14

10

3.2.3. Cursos: valorarase ata un máximo de 5 puntos. Os cursos alegados terán como data límite para a súa finalización o día de remate do prazo de presentación de solicitudes.

Cursos de formación xeral e específica (máximo 4 puntos).

Nesta subepígrafe valoraranse os cursos convocados, impartidos e/ou recibidos, ou homologados por:

– Institutos ou escolas de Administración pública.

– Universidades.

– Servizos públicos de emprego.

– Organizacións sindicais.

– Mutuas de traballo e servizos de prevención.

– Impartidos no marco do Acordo de formación dos empregados públicos.

Que versen sobre formación administrativa xeral, así como os cursos de formación e de perfeccionamento que versen sobre materias directamente relacionadas coas funcións propias dos postos de traballo e os cursos de formación de idiomas da Unión Europea.

Os cursos impartidos sempre se valorarán como se fosen de aproveitamento ou aptitude. A valoración dos cursos farase de acordo cos seguintes criterios:

– Cursos recibidos de aptitude e cursos impartidos: 0,02 puntos/hora.

– Cursos de asistencia 0,01 puntos/hora.

Cando no certificado non conste o número de horas, considerarase que a duración do curso é de 10 horas.

Cursos de lingua galega:

– Curso de linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos.

– Curso de linguaxe administrativa nivel superior: 0,95 puntos.

– Celga 5: 1 punto.

En todos os casos se valorarán unha soa vez os cursos relativos a unha mesma materia, aínda que se repetise a súa participación e unicamente o de nivel superior ou avanzado.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

– Os cursos que formen parte dos procesos de selección de funcionarios.

3.2.4. Exercicio de dereitos de conciliación nos cinco anos anteriores á data de publicación desta convocatoria no DOG, ata o máximo de 1 punto:

– Licenza por maternidade: 0,2 puntos/licenza.

– Permiso de paternidade: 0,2 puntos/permiso.

– Redución de xornada do artigo 106.2.a) e b) da Lei de emprego público de Galicia: 0,2 puntos. Para estes efectos, só se computará unha redución por ano.

– Excedencia para o coidado de fillas, fillos e familiares: 0,04 puntos/mes.

4. Puntuación do proceso selectivo.

A puntuación da fase de oposición estará determinada pola suma das puntuacións que se obtiveron nos distintos exercicios. A puntuación do proceso selectivo estará determinada pola suma da fase de oposición e mais os méritos da fase de concurso, sempre que os/as aspirantes superasen a fase de oposición.

5. Programa.

I. Mantemento.

1. Carpintaría. Mantemento de persianas: compoñentes dunha persiana. Sistemas de elevación. Avarías frecuentes. Reparación de persianas. Mantemento de pechaduras e fallebas: Tipos de pechaduras: de aplacar, embutidas e fallebas. Substitución de pechaduras.

2. Inspección de edificios. Cubertas: funcionamento de canos e baixantes. Estado de sumidoiros e de limpeza de terrazas. Estrutura: orixe das fendas. Tipos de fendas. Xuntas de dilatación. Humidades: A súa orixe. Tipos de humidades e forma de distinguilas. Ventás: tipos de materiais empregados. Compoñentes dunha ventá. Inspección do estado de conservación.

3. Electricidade. Condutores eléctricos: tipos e características. Intensidade, voltaxe, resistencia e potencia (conceptos elementais). Relación entre intensidade, potencia e a sección do condutor. Orixe do quentamento dos condutores e perigos derivados. Cadros de mando e protección: compoñentes de cadros. Funcións de diferenciais e interruptores térmicos. A sensibilidade dos diferenciais. Relación entre sección do condutor e o calibre de diferenciais e interruptores térmicos. Localización de pequenas avarías en circuítos. Comprobación do estado de funcionamento dun diferencial. Interruptores e enchufes: Tipos e características. Pequenos traballos de mantemento: substitución de interruptores e enchufes. Riscos eléctricos. Reactancias electrónicas.

4. Fontanaría. Funcións básicas de fontanaría: substitución e reparación de billas. Reparación de cisternas de inodoros. Limpeza de sifóns e botes sifónicos.

5. Calefacción. Salas de caldeiras: Compoñentes e a súa función. A presión manométrica da instalación (a súa relación coa altura do edificio e a purgación dos circuítos). Comprobación do valor adecuado. Purgadores automáticos. Comprobación do nivel de gasóleo. Comprobación dos termóstatos das caldeiras. Identificación dos bloqueos dos queimadores e procedemento para desbloquealos. Control de funcionamento de bombas. Radiadores: o seu funcionamento segundo a posición de entrada e saída da auga. Formas de purgar os radiadores. Relación entre a purgación de radiadores e a altura manométrica. Tipos de chaves para radiadores.

6. A seguridade dos edificios. Rutinas básicas de control fronte á intrusión.

II. Atención e información ao público.

7. Técnicas de atención ao público: a acollida, a escoita, as situacións de tensión: queixas e obxeccións.

8. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción de persoal visitante.

9. A información da UDC na páxina web: estrutura e contidos.

III. Correos.

10. A notificación administrativa: contido, requisitos de tempo e forma.

11. Produtos postais.

12. Sistemas de franqueo e tratamento de obxectos postais.

13. Vías de circulación dos obxectos postais.

14. Localización de centros e servizos da UDC.

IV. Lexislación común por subgrupo.

15. Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia. Título I: Da ordenación do Sistema universitario de Galicia.

16. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Títulos do I ao IX.

17. Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

18. Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común. Título preliminar e título I: Dos interesados no procedemento administrativo.

19. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Título preliminar: capítulo III: Principios da potestade sancionadora.

20. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. Títulos I e II.

21. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Título preliminar; título II: caps. I, II, IV e V; e título IV: caps. I e II.

22. Regulamento de usos da lingua galega na Universidade da Coruña.

23. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno. Título preliminar e título I: cap. I.

V. Prevención de riscos laborais.

24. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais. Artigos 2 e 4.

25. Normativa da UDC en materia de manexo manual de cargas.

26. Normativa da UDC en materia de riscos eléctricos en baixa tensión.

27. Normativa da UDC en materia de accidentes producidos pola electricidade.

28. Normativa da UDC en materia de escaleiras.

29. Normativa da UDC en materia de manexo de ferramentas manuais.

30. Normativa da UDC en materia de pantallas de visualización de datos.

31. Plan de actuación en caso de emerxencias:

• Proceso de evacuación dun centro.

• Emerxencia por ameaza de bomba/paquete sospeitoso.

Nota: debe entenderse que este temario se pode ver afectado polas modificacións normativas e lexislativas que puideren producirse ata a data de fin de presentación de solicitudes.

missing image file