Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Mércores, 28 de setembro de 2016 Páx. 44203

I. Disposicións xerais

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 127/2016, do 15 de setembro, polo que se regulan as infraestruturas necesarias para posibilitar as funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

Os avances das tecnoloxías da información e comunicación fan que cada vez sexan máis as edificacións con carácter residencial en que se introducen novos dispositivos e tecnoloxías orientadas a mellorar a calidade de vida das familias, grazas á atención das súas necesidades nos distintos ámbitos: seguridade, teleasistencia, comunicacións, optimización do consumo enerxético, confort, lecer, etc.

A este respecto, a integración nun mesmo sistema de comunicación de todos eses dispositivos e sistemas conduce ao obxectivo de desenvolver o chamado fogar dixital.

Neste sentido, co fin de impulsar a implantación e o desenvolvemento xeneralizado do concepto de fogar dixital, o Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, inclúe no seu anexo V unha clasificación das vivendas e edificacións atendendo aos equipamentos e tecnoloxías con que se pretenda dotalas para facilitar a incorporación das funcionalidades do fogar dixital. En concreto, define tres niveis diferenciados de fogar dixital: básico, medio e superior. Ademais, establece que un obxectivo estratéxico de calquera sociedade avanzada hoxe en día é a construción de edificacións co maior grao posible de integración ambiental.

O Código técnico da edificación (CTE), aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, inclúe unha serie de medidas con dous obxectivos claros: aforrar enerxía e diversificar as fontes enerxéticas utilizadas polos edificios. Deste xeito, tendo en conta que o fogar dixital achega solucións que permiten un uso eficiente da enerxía, confírmase que facilitando a introdución das tecnoloxías da información e comunicación na vivenda se contribúe aos obxectivos do CTE.

Da mesma forma, o desenvolvemento da edificación debe prever infraestruturas e solucións tecnolóxicas que garantan a accesibilidade universal para todos os colectivos que o requiran, cumprindo coa lexislación vixente, adaptando as vivendas ás necesidades das persoas con discapacidade ou persoas maiores. As necesidades das persoas que habitan as vivendas evolucionan co paso dos anos, de forma que é necesario facilitar a incorporación a elas de infraestruturas que faciliten a adaptación das vivendas a estas necesidades.

Neste sentido, o fogar dixital supón a base para o achegamento dos servizos públicos dixitais asistenciais no ámbito sociosanitario, en consonancia co establecido na liña estratéxica de énfase na vida dixital da Axenda Dixital de Galicia 2020. Case un cuarto da poboación de Galicia ten máis de 64 anos. Tendo en conta este envellecemento da poboación galega, os servizos do fogar dixital orientados á teleasistencia e ao ámbito sociosanitario en xeral serán clave para asegurar a calidade de vida dos galegos no futuro.

Para garantir a posibilidade de incorporación das funcionalidades propias do fogar dixital nas vivendas é preciso dotar as vivendas dunha infraestrutura de soporte que posibilite a instalación dos sistemas tecnolóxicos necesarios. Así, o artigo 11 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, determina que as vivendas de nova construción deberán incluír as infraestruturas e os equipamentos básicos necesarios para garantirlles a posibilidade de incorporación das funcionalidades do fogar dixital, na forma e condicións definidas no marco normativo xeral en materia de telecomunicacións e no nivel que regulamentariamente se determine.

Respecto desta lei, recentemente o Pleno do Tribunal Constitucional, na súa Sentenza 8/2016, do 21 de xaneiro, ditada no recurso de inconstitucionalidade 1424-2014, confirmou os títulos competenciais que habilitaron a súa elaboración e aprobación. En todo caso, debe indicarse que o sinalado no artigo 11 non foi obxecto de impugnación.

A elaboración deste decreto ten fundamento na lexitimación competencial da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de fomento do desenvolvemento económico da Comunidade Autónoma, dentro dos obxectivos marcados pola política económica nacional –artigo 148.1.13º da Constitución española–, en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda –artigo 148.1.3º da Constitución española– e en materia de protección ambiental –artigo 149.1.23º da Constitución española-. Competencias todas elas que foron expresamente asumidas pola Comunidade Autónoma de Galicia e así se desprende do artigo 30.1.1 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, de Estatuto de autonomía de Galicia (EAG) relativo á competencia exclusiva en materia de fomento e planificación da actividade económica de Galicia, de conformidade coas bases e a ordenación da actuación económica xeral e coa política monetaria do Estado; do artigo 27.3 do EAG correspondente á competencia exclusiva en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda; do artigo 27.30 da mesma norma estatutaria regulador da competencia para o establecemento das normas adicionais sobre protección do ambiente e da paisaxe de conformidade co artigo 149.1.23ª da Constitución.

Tamén debe subliñarse que, no marco do Plan de banda larga 2020, se inclúe unha liña de acción destinada a avanzar na introdución dos servizos do fogar dixital.

Así, por medio deste decreto, a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia establece o réxime e as condicións da infraestrutura de soporte do fogar dixital necesaria para a posterior colocación do cableame e dos equipamentos e dispositivos que permitan introducir nas vivendas de nova construción as funcionalidades propias do fogar dixital. En concreto, a dita infraestrutura deberá permitir, cando menos, a incorporación nas vivendas das funcionalidades propias do nivel básico de fogar dixital, de acordo coa clasificación establecida no anexo V do Real decreto 346/2011, do 11 de marzo.

Con este decreto impúlsase a implantación en Galicia das vivendas clasificadas como fogar dixital, posto que a realización da infraestrutura durante a obra suporá para a persoa propietaria a redución das molestias e do custo da implementación dos novos servizos. Ademais, impúlsase un proceso de transformación da sociedade, grazas á construción de edificacións dotadas da infraestrutura para a recepción dos servizos de fogar dixital xa existentes, en especial, os do ámbito sociosanitario (teleasistencia, telemedicina, etc.), así como os que se desenvolvan nun futuro.

No que se refire á estrutura do decreto, divídese en dous capítulos referidos ás disposicións xerais e á instalación das infraestruturas de soporte necesarias do fogar dixital, unha disposición adicional, unha disposición transitoria, tres disposicións derradeiras e un anexo en que se establecen as especificacións técnicas mínimas da infraestrutura de soporte do fogar dixital que permita a incorporación das funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

O capítulo I é o relativo ás disposicións xerais. Estas ocúpanse de establecer o obxecto do decreto, o seu ámbito de aplicación, a definición concreta de fogar dixital, o nivel mínimo de infraestrutura de soporte do fogar dixital a que se garantirá nas vivendas de nova construción e a normativa técnica a que se somete a dita infraestrutura de soporte do fogar dixital.

O capítulo II refírese á instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital, nel establécese como requisito para a concesión da licenza de obra para a construción de vivendas a presentación ante o concello do proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital, o cal terá que cumprir cos requisitos mínimos establecidos. Neste capítulo II regúlase ademais o proceso de implantación do proxecto técnico, a súa posible modificación, execución e certificación, así como a elaboración dun manual de usuario.

Así mesmo, a través da disposición derradeira primeira, modifícanse as alíneas b) e d) do punto I.A.4 do anexo I do Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (NHV-2010), para os efectos de incluír nel como dotación mínima de instalacións na vivenda, a instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital establecida neste decreto nas vivendas de nova construción. No caso de remodelación de vivendas, esta infraestrutura será exixible cando a vivenda xa contase coas ditas instalacións ou sexa exixible segundo o disposto no CTE.

Por último, no anexo do decreto establécense as especificacións técnicas mínimas da infraestrutura de soporte do fogar dixital que permitan a incorporación das funcionalidades propias do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

O disposto neste decreto enténdese sen prexuízo do disposto no Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, no caso de edificios e conxuntos inmobiliarios en que exista continuidade na edificación, que estean acollidos ou deban acollerse ao réxime de propiedade horizontal regulado pola Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, e nos edificios que, en todo ou en parte, fosen ou sexan obxecto de arrendamento por prazo superior a un ano, salvo os que alberguen unha soa vivenda. Déixase tamén a salvo a restante normativa estatal de obrigado cumprimento aplicable á materia regulada neste decreto.

En canto ao regulamento que se dita en execución da lei, das previsións do artigo 11 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, foi sometido a audiencia e publicado na páxina web da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e sometido a ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia, respectando a competencia exclusiva do Estado en materia de telecomunicacións -artigo 149.1.21º da Constitución española-.

Por todo o anterior, na súa virtude, por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e da conselleira de Infraestruturas e Vivenda, de acordo co Consello Consultivo e despois de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día quince de setembro de dous mil dezaseis,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

1. O presente decreto ten por obxecto establecer o réxime e as condicións da infraestrutura de soporte do fogar dixital para a posterior colocación do cableame e dos equipamentos e dispositivos que permitan a introdución das funcionalidades propias do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

2. Para estes efectos establécense no anexo deste decreto as especificacións técnicas mínimas da infraestrutura de soporte do fogar dixital que terán que cumprir as vivendas de nova construción para acadar o nivel mínimo de fogar dixital establecido neste decreto.

Artigo 2. Nivel mínimo de fogar dixital

A infraestrutura de soporte do fogar dixital que deberá instalarse en toda a vivenda de nova construción, deberá garantir a posibilidade da posterior colocación do cableame e dos equipamentos e dispositivos que permitan a introdución das funcionalidades de nivel básico de fogar dixital establecidas no anexo V do Real decreto 346/2011, do 11 de marzo.

Artigo 3. Ámbito de aplicación

As previsións do presente decreto son de aplicación para a construción de novas vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia situadas en edificios ou conxuntos inmobiliarios que alberguen máis dunha vivenda e nos que exista continuidade na edificación e estean acollidos ao réxime de propiedade horizontal regulado pola Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.

Artigo 4. Definicións

Para os efectos do presente decreto entenderase por:

a) Fogar dixital: de conformidade co establecido no Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, é o lugar onde as necesidades dos seus habitantes, en materia de seguridade e control, comunicacións, ocio e confort, integración ambiental e accesibilidade, son atendidas mediante a converxencia de servizos, infraestruturas e equipamentos.

b) Infraestrutura de soporte do fogar dixital: infraestrutura de obra civil formada por canalizacións, rexistros e espazos de reserva necesaria para a posterior colocación do cableame e dos equipamentos e dispositivos que permitan a introdución das funcionalidades propias do fogar dixital.

c) Persoal técnico competente: profesional que estea en posesión de titulación académica e profesional habilitante e que cumpra as condicións exixibles para o exercicio da profesión.

Artigo 5. Normativa técnica aplicable

Sen prexuízo do disposto no anexo V do Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, así como das competencias que, sobre a materia, teñan atribuídas outras administracións públicas, será de obrigado cumprimento para a infraestrutura de soporte do fogar dixital obxecto deste decreto:

a) A normativa técnica de edificación

b) A normativa técnica especificada no anexo deste decreto.

CAPÍTULO II

Instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital

Artigo 6. Infraestrutura obrigatoria

1. Será requisito obrigatorio para a concesión da licenza de obra para a construción das vivendas referidas no artigo 3 deste decreto entregar ante o concello, xunto co proxecto arquitectónico, o proxecto técnico que prevexa a instalación de infraestrutura de soporte do fogar dixital que garanta polo menos o nivel mínimo establecido no artigo 2 e sen prexuízo do obrigado cumprimento da normativa estatal en materia de infraestruturas de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións.

2. O proxecto técnico deberá prever a infraestrutura de soporte do fogar dixital, que deberá cumprir coas especificacións técnicas descritas no anexo deste decreto, sen prexuízo de que poida incrementar ou mellorar ese mínimo exixido, así como proxectar xa a instalación do cableame e dos equipamentos e dispositivos que permitan a introdución das funcionalidades de fogar dixital que permita a clasificación da vivenda nun dos tres niveis previstos no anexo V do Real decreto 346/2011, do 11 de marzo.

3. Conxuntamente coas obras de edificación executaranse, cando menos, as infraestruturas de soporte do fogar dixital e poderase proceder tamén á execución da instalación do cableame e dos equipamentos e dispositivos, de preverse explicitamente así no proxecto técnico.

Artigo 7. Proxecto técnico

1. De acordo co establecido no número 2 do artigo 6 deste decreto, co obxecto de garantir que a instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital cumpra coas especificacións técnicas establecidas no anexo, esta deberá contar co correspondente proxecto técnico elaborado e asinado por persoal técnico competente.

2. O persoal técnico competente encargado da elaboración e sinatura do proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital actuará sempre en coordinación con quen elabore o proxecto técnico arquitectónico e, se é o caso, de infraestrutura común de telecomunicacións do edificio ou conxunto de edificacións.

3. O proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital incluirá, polo menos, os seguintes documentos:

a) Memoria: nela especificaranse, como mínimo, unha descrición da edificación incluíndo as súas dimensións, o nivel mínimo de fogar dixital garantido co detalle de todos os servizos que será posible implantar posteriormente pola persoa propietaria da vivenda, incluíndo aqueles que quedan fóra do marco do nivel mínimo garantido coa infraestrutura de soporte do fogar dixital proxectada, e co detalle dos elementos e materiais que compoñen a infraestrutura de soporte do fogar dixital que se vai instalar conforme o proxecto técnico.

b) Planos: deberá incluír os planos de detalle cos datos do esquema da infraestrutura de soporte do fogar dixital que se vai instalar e a súa relación con outras canalizacións obrigatorias da vivenda (gas, auga, electricidade, telecomunicación) e a situación e ordenación dos recintos de instalacións de telecomunicacións (caixas de rexistro), co nivel de detalle necesario para a correcta interpretación do proxecto técnico.

c) Prego de condicións: neste documento recolleranse todas as especificacións necesarias para a correcta instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital proxectada e, en especial, os requisitos técnicos xerais da infraestrutura, as calidades dos materiais que se instalarán; así como as posibilidades de ampliación do nivel mínimo de fogar dixital garantido en virtude deste decreto.

d) Orzamento: especificarase o número de unidades e o custo da unidade de cada unha das partes en que poidan descompoñerse os traballos, definiranse as características, osmodelos, tipos e dimensións de cada un dos elementos, así como, o custo da instalación a prezos de mercado. O orzamento conterá un capítulo ou grupo de capítulos destinado ás obras e instalacións que se executarán conxuntamente coas obras de edificación e un capítulo ou grupo de capítulos por cada vivenda ou tipo de vivenda coas instalacións previstas e de execución posterior á obra de edificación. Incluirase un resumo de orzamento con esta desagregación de capítulos.

e) Documento anexo de prevención de riscos, seguridade e aspectos ambientais: deberá incluírse un estudo básico de seguridade e saúde ou un estudo de seguridade e saúde en que se incluirán os posibles riscos laborais e os medios de protección, especificando as súas características e condicións técnicas correspondentes, así como as medidas necesarias para o seu correcto uso e mantemento, atendendo tanto á regulamentación vixente como ás normas de uso. Especificaranse os posibles impactos ambientais durante a execución de instalación.

4. No proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital describiranse, detalladamente, todos os elementos que compoñen a instalación e a súa localización e dimensións, mencionando as normas que cumpren. O proxecto técnico deberá incluír referencias concretas ao cumprimento da legalidade vixente nas seguintes materias:

a) Normativa sobre prevención de riscos laborais na execución do proxecto técnico.

b) Seguridade eléctrica, compatibilidade electromagnética e especificacións técnicas que, con carácter obrigatorio, deben cumprir as infraestruturas de fogar dixital obxecto do proxecto técnico.

c) Normas de seguridade que deben cumprir o resto de materiais que vaian ser utilizados na instalación, especialmente as contidas no vixente Código técnico da edificación en materia de seguridade contra incendios e de resistencia fronte ao lume.

5. O proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital deberá incluír o deseño da instalación do fogar dixital que se poderá levar a cabo na vivenda sobre a infraestrutura proxectada, indicando o cableame, os dispositivos e o equipamento final que se poderá instalar para ofrecer á persoa usuaria as funcionalidades e os servizos do fogar dixital especificados na memoria do proxecto.

6. Un exemplar do proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital deberá estar en poder do promotor, para calquera efecto que proceda. É obriga do promotor recibir, conservar e transmitir o citado proxecto técnico.

7. Un segundo exemplar do proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital será presentado polo promotor ante o concello correspondente para a tramitación da licenza de obra, de acordo co establecido no número 1 do artigo 6 deste decreto.

8. O proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital deberá incluírse no libro do edificio, xunto co resto da documentación de execución da obra conforme o establecido na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

9. Cando o proxecto técnico de infraestruturas comúns de telecomunicacións da edificación incorpore os puntos específicos para a descrición do fogar dixital, segundo o disposto na Orde ITC/1644/2011, do 10 de xuño, pola que se desenvolve o Regulamento das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións, non será precisa a elaboración dun proxecto técnico independente do fogar dixital. Nese caso deberase incluír no citado proxecto técnico de infraestruturas comúns de telecomunicacións toda a información referida no presente artigo.

Artigo 8. Dirección de obra

1. Será obrigatoria a dirección de obra específica da infraestrutura de soporte do fogar dixital nos supostos previstos na normativa reguladora das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións. O persoal técnico competente que asuma esta función actuará baixo a coordinación da dirección de obra da edificación, de conformidade co disposto no artigo 12 da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación.

2. En caso de non ser necesaria a dirección de obra específica da infraestrutura de fogar dixital, as funcións e responsabilidades desta dirección de obra serán asumidas pola dirección de obra da edificación.

Artigo 9. Modificación do proxecto técnico

1. Cando a edificación en construción experimente cambios que requiran un proxecto arquitectónico de execución modificado ou reformado, o promotor deberá solicitar da dirección de obra específica ou do persoal técnico competente a redacción e sinatura da modificación correspondente do proxecto técnico de infraestrutura de soporte do fogar dixital, que deberá cumprir os mesmos requisitos e o contido establecidos no artigo 7 deste decreto.

Igualmente, será necesario realizar un proxecto técnico modificado da infraestrutura de soporte do fogar dixital cando, sen que se varíe o proxecto de execución arquitectónico da edificación, se produza algún dos seguintes cambios:

a) Se modifique o nivel de fogar dixital garantido.

b) Se prevexan infraestruturas de fogar dixital non reflectidas no proxecto técnico orixinal sen chegar a alcanzar un nivel diferente.

c) Se prevexan variacións no trazado ou na situación da infraestrutura de soporte do fogar dixital que fagan variar a localización nas estancias da vivenda dos servizos de fogar dixital que se posibilitan e inclúen no proxecto.

2. De conformidade co disposto no número 6 do artigo 7 deste decreto, o promotor deberá conservar e transmitir o proxecto técnico modificado da infraestrutura de soporte do fogar dixital.

Artigo 10. Execución do proxecto técnico

1. No momento do inicio dos traballos de execución da infraestrutura de soporte do fogar dixital, o promotor encargará a realización da implantación desta infraestrutura á dirección de obra.

Esta implantación quedará reflectida nunha acta, asinada pola dirección de obra e polo promotor da edificación. Na acta figurará unha declaración expresa da compatibilidade co proxecto de edificación do proxecto técnico da infraestrutura de soporte do fogar dixital ou, se as circunstancias tivesen variado e fose necesaria a actualización deste, indicarase a forma en que se vai acometer a actualización, ben como modificación do proxecto técnico orixinal ou ben como anexo a este, de acordo co establecido no artigo 9 deste decreto. Sempre que sexa necesario un anexo motivado polos resultados do dito proceso, será realizado por quen elabore a acta de implantación e achegado a esta. Así mesmo, a acta de implantación reflectirá de forma explícita os resultados derivados da aplicación do citado proceso.

2. O promotor fará entrega dun exemplar do proxecto técnico e da acta de implantación, coas actualizacións que se determinaron, de ser o caso, á empresa que execute a infraestrutura de fogar dixital proxectada con suxeición ás especificacións recibidas.

3. Unha vez finalizados os traballos de execución do proxecto técnico, a dirección de obra expedirá e entregará ao promotor un certificado de fin de obra como garantía de que a instalación se axusta ao proxecto técnico da infraestrutura de soporte do fogar dixital.

Nos casos en que se recolleu a necesidade de introducir cambios non substanciais durante a implantación da instalación ou sobreviñesen durante a súa execución e, en consecuencia, for necesario efectuar un anexo ao proxecto técnico orixinal, este deberá achegarse ao certificado de fin de obra.

4. Será requisito imprescindible para a concesión das licenzas e dos permisos de primeira ocupación a presentación ante a Administración competente do certificado de fin de obra establecido no número anterior.

Así mesmo, no caso de urbanizacións ou conxuntos de edificacións en que, como consecuencia da súa entrega en varias fases, sexa necesaria a obtención de licenzas parciais de primeira ocupación, poderán presentarse certificacións parciais relativas á parte da infraestrutura de fogar dixital xa executada e correspondente ás ditas fases. Nestes casos farase constar nas certificacións parciais que a validez destes estará condicionada á presentación da correspondente certificación final, unha vez acabadas as obras recollidas no proxecto técnico.

5. Cando o proxecto técnico de infraestruturas comúns de telecomunicacións da edificación incorpore os puntos específicos para a descrición do fogar dixital, a execución de ambas as dúas infraestruturas realizarase conxuntamente unificando a documentación a que se refire o presente artigo.

6. Toda a documentación a que fai referencia o presente artigo deberá incluírse no libro do edificio, xunto co resto da documentación de execución da obra conforme o establecido na Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.

Artigo 11. Manual de usuario

1. A dirección de obra fará entrega ao promotor dun exemplar dun manual de usuario que conteña, como mínimo:

a) O esquema xeral da infraestrutura de soporte do fogar dixital instalada na vivenda, incluíndo as instrucións de implantación das redes e dispositivos propios do fogar dixital que poderán ser instalados sobre ela.

b) O detalle dos servizos e funcionalidades de fogar dixital que a persoa propietaria ou usuaria da vivenda poderá implantar utilizando a infraestrutura instalada, de acordo co disposto no anexo V do Real decreto 346/2011, do 11 de marzo.

c) Recollerase o período de garantía da infraestrutura de fogar dixital instalada, así como sobre quen recae a súa responsabilidade, e citarase a normativa legal que a regula.

d) Recomendacións en canto ao uso e mantemento da infraestrutura instalada.

2. O promotor da edificación entregará, coa vivenda, a cada unha das persoas propietarias, unha copia do manual de usuario.

3. Cando o proxecto técnico de infraestruturas comúns de telecomunicacións da edificación incorpore os puntos específicos para a descrición do fogar dixital e, por conseguinte, a execución de ambas as dúas infraestruturas se realice conxuntamente, poderase elaborar un manual de usuario conxunto das infraestruturas comúns de telecomunicacións e do fogar dixital da vivenda. En todo caso, deberase incluír no citado manual de usuario toda a información referida no presente artigo.

Disposición adicional única. Infraestruturas de fogar dixital en vivendas que sexan obxecto de rehabilitación, remodelación ou ampliación

Nas vivendas da Comunidade Autónoma de Galicia que sexan obxecto de rehabilitación, remodelación ou ampliación, especialmente cando os traballos afecten a dotación de instalacións nas vivendas e non sexan de aplicación as obrigas recollidas neste decreto, recoméndase a incorporación das infraestruturas previstas no presente decreto.

Disposición transitoria única. Obras en curso e proxectos en tramitación

Non serán de aplicación as disposicións do presente decreto para os proxectos técnicos que se presenten para solicitar a licenza de obras no prazo de tres meses contados desde a entrada en vigor do decreto que se aproba.

Disposición derradeira primeira. Modificación das normas de habitabilidade das vivendas de Galicia

1. A alínea b) do punto I.A.4 do anexo I do Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, queda redactado da seguinte forma:

«b) Toda vivenda deberá contar coa dotación mínima de instalacións necesarias que lle permita a adecuada realización das funcións previstas nas diferentes estancias e servizos, reguladas nesta normativa e que a continuación se relacionan:

– Instalación de subministración de auga fría.

– Instalación de calefacción e auga quente sanitaria, que terá incorporado o elemento xerador correspondente.

– Instalación de evacuación de augas.

– Instalación de telecomunicacións, ademais de rede de interfonía para comunicar as vivendas co portal do edificio.

– Instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital para posibilitar a incorporación das funcionalidades do fogar dixital nas vivendas de nova construción.

– Instalación eléctrica.

– Instalación de ventilación.»

2. A alínea d) do punto I.A.4 do anexo I do Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, queda redactado da seguinte forma:

«d) Nas actuacións de remodelación de vivendas será exixible a instalación de calefacción, a instalación dun sistema de ventilación e/ou a instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital, cando a vivenda existente conte con esa/s instalación/s ou cando sexa exixible executala/s de acordo co disposto no CTE.»

Disposición derradeira segunda. Normativa de desenvolvemento

Facúltanse as persoas titulares das consellerías con competencias en materia de vivenda e sociedade dixital para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento do establecido neste decreto e, en particular, para a actualización das especificacións técnicas descritas no anexo deste decreto cando as evolucións técnicas e tecnolóxicas ou as circunstancias así o requiran.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

O presente decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, quince de setembro de dous mil dezaseis

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Alfonso Rueda Valenzuela
Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ANEXO

Especificacións técnicas mínimas da infraestrutura
de soporte do fogar dixital

1. Obxecto.

Estas especificacións técnicas establecen os requisitos técnicos mínimos que debe cumprir a infraestrutura de soporte do fogar dixital que permita a introdución das funcionalidades propias do fogar dixital establecidas no artigo 2.

2. Elementos do fogar dixital.

Para efectos do presente anexo, considéranse os seguintes elementos integrantes do fogar dixital.

Dispositivos de fogar dixital:

– Sensor: dispositivo que capta magnitudes físicas ou outras alteracións do contorno da vivenda e convérteas en variables eléctricas ou ópticas para poder realizar a toma de decisións no fogar dixital. Estas alteracións poden ser variacións de luz, temperatura, fume, son, imaxes,...

– Actuador: dispositivo que, a partir dun sinal eléctrico ou óptico, activa un proceso do fogar dixital, como pode ser un motor, un aviso, unha alarma, etc.

– Consola central: dispositivo que permite a configuración e o control centralizado das instalacións do fogar dixital.

Infraestruturas de soporte do fogar dixital:

– Rexistro principal: é o rexistro que permite a interconexión de todos os elementos do fogar dixital entre si, co cadro xeral de mando e protección da instalación eléctrica da vivenda e coa infraestrutura común de telecomunicacións da vivenda (ICT).

– Rexistro terminal: caixas ou rexistros de finalización da canalización do fogar dixital, onde se prevexa a instalación de sensores ou actuadores.

– Rexistro de paso: rexistros intermedios empregados para facilitar a interconexión do rexistro principal cos rexistros terminais.

– Rexistro de consola central: caixa ou rexistro reservado para a instalación da consola central do fogar dixital.

– Canalización: tubos, canles ou bandexas que conectan os diferentes elementos do fogar dixital.

3. Arquitectura e topoloxía da infraestrutura de soporte do fogar dixital.

A infraestrutura que soporta os servizos do fogar dixital responderá ao esquema amosado na figura 1.

missing image file

Figura 1

O elemento central de conexión da infraestrutura de soporte do fogar dixital é o rexistro principal. Este rexistro estará directamente conectado mediante canalización aos seguintes elementos:

– O cadro xeral de mando e protección da instalación eléctrica da vivenda.

– O rexistro de terminación de rede de banda larga da infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) da vivenda.

– O rexistro da consola central do fogar dixital.

– Os rexistros de paso da infraestrutura de fogar dixital da vivenda.

– Os rexistros terminais que non precisen da instalación intermedia dun rexistro de paso (segundo se establece no punto 4.4).

Os requisitos técnicos mínimos que se especifican nos seguintes puntos fan referencia unicamente á instalación da infraestrutura de soporte do fogar dixital, non obstante, deberanse prever no seu deseño e no deseño do resto de instalacións da vivenda (electricidade, auga, calefacción, etc.) as súas necesidades de interacción e compatibilidade.

4. Deseño e dimensionamento mínimo da infraestrutura de soporte do fogar dixital.

No apéndice 1 móstrase un exemplo típico da configuración da infraestrutura de soporte do fogar dixital nunha vivenda.

4.1. Rexistro principal.

Con carácter xeral, o rexistro principal instalarase empotrado na parede e poderá instalarse superficialmente cando a canalización sexa mediante canle. Situarase en zona próxima ao rexistro de terminación de rede de banda larga da infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) da vivenda e ao cadro xeral de mando e protección da instalación eléctrica da vivenda, a unha distancia mínima de 200 mm e máxima de 2.300 mm do chan, coa súa aresta máis próxima ao encontro entre dous paramentos a unha distancia mínima de 100 mm.

Terá unhas dimensións mínimas de 200 x 300 x 60 mm, sendo esta última dimensión a profundidade. As súas dimensións dependerán do nivel de fogar dixital que se prevexa facilitar na vivenda polo que, deberán, en calquera caso, acomodarse á canalización e ao equipamento previstos no deseño da instalación do fogar dixital da vivenda.

4.2. Reserva de espazo no cadro xeral de mando e protección.

Deberase facer unha reserva de espazo no cadro xeral de mando e protección da instalación eléctrica da vivenda suficiente para albergar, cando menos, os seguintes dispositivos previstos no deseño da instalación do fogar dixital da vivenda:

– As fontes de alimentación previstas para a instalación en carril DIN.

– Os actuadores en circuítos eléctricos.

– Os sensores de medición de consumo eléctrico.

– Os actuadores previstos para a instalación en carril DIN.

4.3. Rexistro de consola central.

Deberase prever un rexistro para a colocación dunha consola central para a configuración e o control centralizados do fogar dixital. O rexistro da consola deberá estar situado a unha altura accesible e próxima ao rexistro principal, preferentemente na entrada da vivenda.

Instalarase un rexistro empotrado na parede adecuado ás dimensións da consola central prevista no deseño do fogar dixital, que deberá ser, cando menos, unha caixa de dimensións mínimas 70 x 70 x 40 mm, sendo esta última dimensión a profundidade.

Non será precisa a instalación do rexistro de consola central naqueles casos en que o proxecto de fogar dixital prevexa unha solución de consola central que non precise de instalación fixa na vivenda.

4.4. Rexistros de paso.

Deberase prever un rexistro de paso nas seguintes circunstancias:

– Na entrada de cada estancia en que se vaian colocar rexistros terminais. Todos os rexistros terminais dunha estancia deberán estar conectados directamente ou a través doutro rexistro de paso ao rexistro de paso situado na entrada da estancia.

Naqueles casos en que só exista un rexistro terminal previsto nunha estancia, poderase optar por conectalos directamente ao rexistro principal, sempre que o percorrido da canalización sexa inferior a 10 m.

Non será precisa a instalación dun rexistro de paso na entrada da estancia en que se sitúe o rexistro principal. Neste caso, os rexistros terminais deberán conectarse directamente co rexistro principal.

– Cando menos, cada 10 m de canalización continua sen rexistros.

– En todo cambio de tipoloxía ou capacidade da canalización.

– Admitirase un máximo de dúas curvas de 90º na canalización entre dous rexistros, pero respectando que o radio de curvatura non produza pola súa vez nos cables radios de curvatura demasiado pequenos; salvo prescrición en contra fixada na norma UNE correspondente ao cable previsto no deseño do fogar dixital, este radio non será inferior a dez veces o diámetro exterior do cable.

Non será precisa a instalación de rexistros de paso cando a canalización se realice completamente mediante canle superficial ou bandexa accesible.

Os rexistros de paso instalaranse preferentemente empotrados na parede coa súa aresta máis próxima ao encontro entre dous paramentos a unha distancia mínima de 100 mm. Deberán estar dimensionados adecuadamente en función da canalización prevista no deseño do fogar dixital e deberán ter cando menos unhas dimensións de 100 x 100 x 40 mm, sendo esta última dimensión a profundidade.

4.5. Rexistros terminais.

Deberanse instalar rexistros terminais en todos os puntos en que se prevexa a instalación dun actuador ou sensor do fogar dixital. Deberanse prever cando menos rexistros terminais nos seguintes casos:

– Para a instalación dun avisador acústico de alarma, preferentemente na entrada da vivenda.

– Para a instalación do videoporteiro, preferentemente na entrada da vivenda.

– Para a instalación de dous detectores de presenza: un na entrada da vivenda e outro preferentemente no corredor.

– Para a instalación dun pulsador de pánico, preferentemente no corredor.

– Para a instalación dun cronotermostato, preferentemente no salón e situado a unha altura accesible.

– Para a instalación dun detector de luz natural no salón da vivenda.

– En caixas de persianas, en todas as persianas de máis de 2 m2 de superficie. Nestes casos instalaranse tamén rexistros terminais para os actuadores de control das persianas.

– Para a instalación dun detector de incendio ou fume na cociña.

– Para a instalación de detectores de monóxido de carbono nas estancias en que a vivenda conte con equipamento de combustión (caldeiras, chemineas, estufas, cociñas ou similar).

– Para a instalación dun detector de gas na cociña, naqueles casos en que a vivenda conte con instalación de gas.

– Para a conexión dunha electroválvula, a carón da válvula de entrada xeral de gas á vivenda, naqueles casos en que a vivenda conte con instalación de gas.

– Para a instalación de detectores de inundación, en cociña e baños.

– Para a conexión dunha electroválvula, a carón da válvula de entrada xeral de auga á vivenda. Naqueles casos en que existan entradas separadas de auga quente sanitaria ou calefacción instalaranse rexistros terminais a carón de cada unha das válvulas de entrada xerais á vivenda.

O dimensionamento dos rexistros terminais será acorde cos elementos e coa canalización previstos no deseño do fogar dixital.

Instalaranse preferentemente empotrados na parede ou teito coa súa aresta máis próxima ao encontro entre dous paramentos a unha distancia mínima de 100 mm. O seu dimensionamento será acorde cos elementos e coa canalización previstos no deseño do fogar dixital e deberán ter cando menos unhas dimensións de 70 x 70 x 40 mm, sendo esta última dimensión a profundidade.

Naqueles casos en que se instalen os sensores ou actuadores do fogar dixital, poderase prescindir da instalación dos rexistros terminais se os dispositivos instalados permiten a correcta finalización da canalización.

Os rexistros terminais de cada estancia irán conectados mediante canalización adecuada ao rexistro de paso situado na entrada da estancia e poderán conectarse con outro rexistro de paso máis próximo naqueles casos en que exista máis dun rexistro de paso na estancia. Nos casos en que non exista un rexistro de paso na estancia, deberán conectarse directamente co rexistro principal.

4.6. Canalización.

A canalización estará formada con carácter xeral por tubos e poderán empregarse canles ou bandexas. No caso de empregar tubos, estes poderán ser ríxidos ou flexibles, irán empotrados e serán cando menos de 20 mm de diámetro exterior. Todos os tubos deberán estar rematados en ambos os dous extremos nun rexistro ou nun sensor ou actuador do fogar dixital, cando estes permitan a correcta finalización destes.

A capacidade e disposición da canalización en cada tramo deberá ser acorde coas previsións do deseño do fogar dixital. O dimensionamento dos tramos de canalización farase de xeito que o cableame previsto non ocupe máis de 2/3 da capacidade dispoñible.

Teranse en conta ademais as seguintes consideracións:

– As necesidades de conexión do rexistro principal co rexistro de terminación de rede de banda larga no deseño e na instalación da infraestrutura común de telecomunicacións (ICT) da vivenda.

– As necesidades de conexión do rexistro principal co cadro xeral de mando e protección no deseño e na instalación eléctrica da vivenda.

– As necesidades de protección do cableame recollido no deseño do fogar dixital respecto de interferencias provocadas por outros elementos, como o cableame eléctrico.

– As necesidades de alimentación dos dispositivos previstos no deseño do fogar dixital.

– A canalización de conexión entre a consola central e o rexistro principal terá un dimensionamento mínimo equivalente de dous tubos de diámetro exterior 20 mm.

– A conexión entre o rexistro principal e os rexistros de paso terá un dimensionamento mínimo equivalente de dous tubos de diámetro exterior 20 mm.

– A conexión de cada rexistro terminal terá un dimensionamento mínimo equivalente de un tubo de diámetro exterior 20 mm.

5. Características dos materiais.

5.1. Rexistros.

Se se materializan mediante caixas, consideraranse como conformes os produtos de características equivalentes aos clasificados que cumpran coa Norma UNE EN 60670-1 ou UNE EN 62208.

Deberán ter un grao de protección IP 33, segundo a UNE 20324, e un grado IK.5, segundo a UNE EN 50102. En todos os casos estarán provistos de tapa de material plástico ou metálico.

5.2. Canalizacións (tubos, canles e bandexas).

Os tubos serán conforme o establecido na Norma UNE EN 50086 ou UNE EN 61386.

As canles serán conforme o establecido na serie de normas UNE EN 50085 ou UNE EN 61386.

As bandexas serán conforme o establecido na Norma UNE EN 61537.

6. Normativa específica de aplicación.

– Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia

– Lei 9/2014, do 9 de maio, xeral de telecomunicacións.

– Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación no interior das edificacións.

– Código técnico da edificación (CTE).

– Regulamento de instalacións térmicas dos edificios (RITE).

– Normas de habitabilidade das vivendas (NHV-2010).

– Regulamento electrotécnico de baixa tensión (REBT).

– UNE EN 50085. Sistemas de canles para cables e sistemas de condutos pechados de sección non circular para instalacións eléctricas.

– UNE EN 50086. Sistemas de tubos para a condución de cables.

– UNE EN 61386. Sistemas de tubos para a condución de cables.

– UNE EN 61537. Sistemas de bandexas e de bandexas de escaleira.

– UNE EN 60670-1. Caixas e envolventes para accesorios eléctricos en instalacións eléctricas fixas para uso doméstico e análogos. Parte 1: requisitos xerais.

– UNE EN 62208. Envolventes baleiras destinadas aos conxuntos de aparellaxe de baixa tensión. Requisitos xerais.

– UNE 20324. Graos de protección proporcionados polas envolventes (código IP).

– UNE EN 50102. Graos de protección proporcionados polas envolventes de materiais eléctricos contra os impactos mecánicos externos (código IK).

Apéndice 1. Esquema xeral da infraestrutura de soporte do fogar dixital nunha vivenda

missing image file