Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 30 de setembro de 2016 Páx. 45280

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Emprego e Industria

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2016, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ribadeo (expediente IN407A 2016/09-2, 8317 AT).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se describe:

Solicitante: Mercadona, S.A.

Domicilio social: Valencia 5, Tavernes Blanques.

Denominación: liña de media tensión subterránea e centro de seccionamento e anexo.

Situación: concello de Ribadeo.

Características técnicas:

1. Liña de media tensión subterránea a 20 kV Ribadeo 1 en canalización proxectada, con orixe nun paso aéreo a subterráneo situado no apoio nº 1 proxectado, entra e sae no centro de seccionamento proxectado e remata noutro paso aéreo a subterráneo situado no apoio nº 2 proxectado, cunha lonxitude de 75 metros en condutor tipo RHZ1-12/20 kV 3 (1×240 m²) .

2. Centro de seccionamento en edificio prefabricado, no cal se instalan dúas celas de liña e unha de protección con interruptor automático.

O 29 de xullo de 2016, José Rodríguez González presenta un escrito de alegacións. Vistas estas e a contestación dada pola empresa Mercadona, S.A., aquelas non impiden continuar coa tramitación do expediente xa que o proxecto é tecnicamente correcto.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm. 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE núm. 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do 19 de marzo), esta xefatura territorial, de acordo coas competencias que resultan dos decretos 129/2015, do 8 de outubro (DOG núm. 194, do 9 de outubro), e no 175/2015, do 3 de decembro (DOG núm. 232, do 4 de decembro), polos que se crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e tendo en conta o Decreto 36/2001, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción das ditas instalacións, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente, independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial e outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución cabe interpor recurso de alzada, ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución. Tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que xulgue pertinente ao seu dereito.

Lugo, 8 de setembro de 2016

Pilar Fernández López
Xefa territorial de Lugo