Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45749

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2016 pola que se anuncia a contratación, por procedemento aberto non suxeito a regulación harmonizada con tramitación ordinaria, de nove (9) servizos relativos aos traballos preparatorios necesarios en cada fase do proceso de reestruturación parcelaria (Lei 4/2015), cofinanciada con fondos Feader do período 2014-2020 nun 75 %, medida 4.30 (expedientes 41 a 49/2016).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería do Medio Rural.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: contrato administrativo de servizos.

b) Descrición do obxecto: servizos relativos aos traballos preparatorios necesarios en cada fase do proceso de reestruturación parcelaria que se relacionan no punto 4 deste anuncio.

c) Prazo de execución: segundo corresponda, consonte a letra Ñ da carátula, en cada caso.

d) Admisión de prórroga: non.

e) CPV: 71300000-1.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación: ordinaria e aberto, non suxeito a regulación harmonizada:

Criterios de adxudicación: multicriterio, recollidos en cada caso na carátula correspondente.

4. Orzamento base de licitación:

Nº expediente

Proposta e título do servizo

Valor estimado

(sen IVE)

IVE

Orzamento de licitación

41/2016

ST-5042 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Tremoedo

178.077,54 €

37.356,28 €

215.473,82 €

42/2016

ST-4894 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona do Burgo-Vilamaior-Camba

81.483,11 €

17.111,45 €

98.594,56 €

43/2016

ST-5030 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Aro-Campelo-Gonte

138.440,36 €

29.072,48 €

167.512,84 €

44/2016

ST-4885 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de San Xiao de Grixalba (Sobrado dos Monxes)

101.664,39 €

21.349,52 €

123.013,91 €

45/2016

ST-4869 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Quins

87.546,96 €

18.384,86 €

105.931,82 €

46/2016

ST-4868 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Castelaus

99.958,93 €

20.991,38€

120.950,31 €

47/2016

ST-5064 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de bases de reestruturación parcelaria na zona de San Pedro de Benza

96.169,02 €

20.195,49 €

116.364,51 €

48/2016

ST-5027. Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a colocación dos marcos dos novos predios resultantes do proceso de reestruturación parcelaria na zona de Senra-Cardama Vilarromarís II (Oroso-A Coruña)

82.214,63 €

17.265,07 €

99.479,70 €

49/2016

ST-5059. Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a confección do proxecto de camiños principais na zona de reestruturación parcelaria na zona de Fisteus (Curtis-A Coruña)

68.310,76 €

14.345,26 €

82.656,02 €

5. Financiamento: cofinanciado con fondos Feader do período 2016-2020 nun 75 %, eixe 1, medida 4.30.

6. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: segundo o disposto nas letras I e J da carátula, en cada caso.

c) Compromiso de adscrición de medios persoais e materiais: segundo o disposto na letra J da carátula, en cada caso.

7. Garantías exixidas: garantía definitiva do 5% do orzamento de licitación de cada contrato, excluído o IVE.

8. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural. Servizo de Contratación.

b) Domicilio: edificio posterior dereito nº 4, San Caetano, s/n, planta baixa, Santiago de Compostela.

c) Teléfonos: 981 54 57 37 e 881 99 93 88 (consultas administrativas) 981 54 57 16 (consultas técnicas).

d) Telefax: 981 54 40 47.

e) Enderezo electrónico: licitacion.mediorural@xunta.gal

f) Data límite de obtención de documentos e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todos os días laborables, excepto sábados, das 9.00 ás 14.00 horas.

Tamén se poderán obter os pregos relativos a esta contratación a través da internet no enderezo:

Nº expediente

Proposta e título do servizo

41/2016

ST-5042 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Tremoedo

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=62676

42/2016

ST-4894 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona do

Burgo-Vilamaior-Camba

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=62677

43/2016

ST-5030 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de

Aro-Campelo-Gonte

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=63034

44/2016

ST-4885 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de San Xiao de Grixalba (Sobrado dos Monxes)

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=63035

45/2016

ST-4869 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Quins

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=63036

46/2016

ST-4868 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de reestruturación parcelaria na zona de Castelaus

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=63038

47/2016

ST-5064 Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a realización do acordo de bases de reestruturación parcelaria na zona de San Pedro de Benza

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=63039

48/2016

ST-5027. Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a colocación dos marcos dos novos predios resultantes do proceso de reestruturación parcelaria na zona de Senra-Cardama Vilarromarís II (Oroso-A Coruña)

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=630340

49/2016

ST-5059. Proxecto de colaboración de servizos técnicos para a confección do Proxecto de camiños principais na zona de reestruturación parcelaria na zona de Fisteus (Curtis-A Coruña)

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=630341

9. Presentación das ofertas:

a) Data límite de presentación: o prazo de presentación das ofertas empezará o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e finalizará aos quince (15) días naturais, a non ser que o último día sexa inhábil, caso en que se prorrogará o prazo ao primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: a indicada na letra V da caráatula, en cada caso.

c) Lugar de presentación: o único rexistro válido será a oficina de Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela, 15781). Poderase enviar por correo dentro do prazo de admisión sinalado a este rexistro único. Cando a oferta se envíe por correo certificado dentro do prazo de admisión, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar a súa remisión ao órgano de contratación no mesmo día, mediante fax (981 54 40 47), telegrama ou burofax, ou ben ao enderezo de correo electrónico licitacion.mediorural@xunta.gal

d) Prazo en que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous (2) meses contados desde a data de apertura das proposicións.

10. Apertura das ofertas:

a) Enderezo: sala de xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural.

b) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

c) Datas e horas: a apertura dos sobres B terá lugar, en acto público, as 12.00 horas do décimo terceiro día hábil seguinte ao da finalización do prazo de presentación das ofertas. A apertura dos sobres C terá lugar, en acto público, no lugar, a data e a hora que se comunicará mediante a súa publicación no perfil do contratante e, de ser o caso, mediante o envío dun fax a cada un dos licitadores.

11. Gastos de publicidade: serán por conta do/s adxudicatario/s.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2016

A conselleira do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG nº 223, do 23 de novembro)
Mª del Carmen Bouso Montero
Secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural