Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Martes, 18 de outubro de 2016 Páx. 47056

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2016 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal de administración e servizos para o ano 2016.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 20 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2016; nos artigos 13 e 36 da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016, así como nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e no Acordo do Consello de Goberno do 7 de xuño de 2016 polo que se aprobou a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos, logo da negociación cos órganos de representación do persoal de administración e servizos, e da preceptiva autorización emitida pola Consellería de Facenda pola Resolución do 23 de setembro de 2016,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal de administración e servizos da USC para o ano 2016, recollida nos anexos I e II desta resolución.

Segundo. Esta oferta de emprego inclúe as necesidades de recursos humanos con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, todo dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. A planificación dos recursos humanos na USC, oriéntase a levar a cabo procesos selectivos derivados de execución de sentenzas que declaran relacións laborais de carácter indefinido non fixo e a potenciar a estabilidade no emprego de persoal interino ou contratado laboral, en escalas ou categorías en que os procesos selectivos permitan incluír a consolidación de todas as vacantes.

Cuarto. As convocatorias das probas selectivas de acceso libre derivadas da presente oferta publicaranse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado, para garantir a publicidade exixida no artigo 75.2 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2016

José Manuel Villanueva Prieto
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Oferta de emprego público do persoal de administración e servizos
da Universidade de Santiago de Compostela para o ano 2016

 

Promoción interna

Acceso libre

Subgrupo/grupo

Escala/categoría

Cota xeral

Cota xeral

Cota de reserva para persoas con discapacidade

Persoal funcionario

A1

Escala técnica superior de administración USC

2

4

A2

Escala de xestión da USC

2

1

A2

Escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos; esp. biblioteca

1

Total prazas persoal funcionario

5

5

Persoal laboral

I

Técnico superior de investigación

2

2

 

II

Técnico xestor de sistemas, esp. xestión de sistemas

1

 

 

III

Técnico especialista de investigación, esp. bioloxía

1

1

 

III

Técnico especialista de investigación, esp. saúde

1

III

Técnico investigación, área bioloxía-saúde

6

3

2

III

Técnico investigación, área electrónica-mecánica

1

Total prazas persoal laboral

12

6

2

Total prazas convocadas

17

11

2

ANEXO II

Promoción interna independente

Subgrupo

Escala

Cota xeral

Cota de reserva para persoas con discapacidade

A1

Escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos da USC

1

C1

Escala administrativa da USC

27

Total prazas persoal funcionario

28

Total prazas convocadas

28