Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 203 Martes, 25 de outubro de 2016 Páx. 47768

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se fai pública a formalización do contrato de subministración de produtos de cociña (expediente MS-EIC1-15-008).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde-Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: MS-EIC1-15-008.

d) Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: subministracións.

b) Descrición do obxecto: subministración de produtos de cociña para a Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.

c) Lotes: si, 36.

d) CPA (referencia de nomenclatura): 10.41.23, 10.41.54, 11.07.11, 01.12.10, 01.11.6, 10.39.13, 10.12.10, 10.11.11, 10.11.12, 10.11.39, 01.13, 01.11.6, 03.00.2, 10.32.17, 10.39, 10.20.99, 01.24.22, 01.26.11, 01.13.80, 01.13.11, 01.13.34, 10.84.12, 10.39.22, 10.73.11, 10.61.21, 10.61.22, 10.61.31, 10.62.12, 10.13.14, 10.51.40, 10.89.12, 10.51.12, 10.51.11, 10.51.5, 10.51.52, 10.51.30, 10.81, 10.84.30, 10.83.15, 10.83.1, 10.82.14, 11.02.1, 10.84.11, 10.32.1, 10.86.10, 10.72.1, 03.00.10.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 15411200-4, 15981000-8, 03211300-6, 15331463-0, 03212213-6, 03212211-2, 03221210-1, 15112130-6, 15112120-3, 15111200-1, 15113000-3, 15119100-6, 03220000-9, 15331130-7, 15200000-0, 15210000-3, 03311400-6, 03311500-7, 03311200-4, 03312200-1, 03311230-3, 03312300-2, 03311100-3, 03311000-2, 03311210-7, 15115000-7, 15332100-5, 15321400-8, 03311400-6, 03222323-3, 03222400-7, 15331430-0, 15331465-4, 15331136-9, 15331134-5, 15871273-8, 15332230-5, 15850000-1, 15612100-2, 15612210-6, 15612300-4, 15624000-8, 15131130-5, 15540000-5, 03142500-3, 15511500-8, 15511300-6, 15500000-8, 15551310-1, 15431100-9, 15530000-2, 15872400-5, 15865000-9, 15841400-9, 15861000-1, 15861200-3, 15930000-6, 15871100-5, 15320000-7, 15881000-7, 15820000-2, 15881000-7, 15312100-9, 15811100-7, 15220000-6, 15881000-7.

f) Acordo marco (se procede): si.

g) Sistema dinámico de adquisicións (se procede): non.

h) Medio de publicación do anuncio de licitación: DOUE, DOG e BOE, plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante.

i) Data de publicación do anuncio de licitación: DOUE (27.10.2015), DOG (28.10.2015), BOE (11.11.2015) e plataforma de contratación pública de Galicia e perfil do contratante (28.10.2015).

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto (suxeito a regulación harmonizada).

4. Valor estimado do contrato:

Valor estimado do contrato sen IVE: 3.581.974,75 € (tres millóns cincocentos oitenta e un mil novecentos setenta e catro euros e setenta e cinco céntimos).

5. Orzamento base de licitación:

Orzamento sen IVE: 1.492.489,48 € (un millón catrocentos noventa e dous mil catrocentos oitenta e nove euros con corenta e oito céntimos).

Orzamento con IVE: 1.632.347,81 € (un millón seiscentos trinta e dous mil trescentos corenta e sete euros con oitenta e un céntimos).

6. Formalización do contrato:

Lote 1: deserto.

Lote 2: deserto.

Lote 3: deserto.

Lote 4:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Ramos Alidis, S.L. (B15915911).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 83.625 € (oitenta e tres mil seiscentos vinte e cinco euros).

Importe con IVE: 91.987,50 € (noventa e un mil novecentos oitenta e sete euros con cincuenta céntimos).

Lote 5:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Ramos Alidis, S.L. (B15915911).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 18.180 € (dezaoito mil cento oitenta euros).

Importe con IVE: 19.998 € (dezanove mil novecentos noventa e oito euros).

Lote 6:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Cárnicas Milucho e Hijos, S.L. (B32429128).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 87.707 € (oitenta e sete mil setecentos sete euros).

Importe con IVE: 96.477,70 € (noventa e seis mil catrocentos setenta e sete euros con setenta céntimos).

Lote 7:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Ramos Alidis, S.L. (B15915911).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 22.000 € (vinte e dous mil euros).

Importe con IVE: 24.200 € (vinte e catro mil douscentos euros).

Lote 8:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Ramos Alidis, S.L. (B15915911).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 19.750 € (dezanove mil setecentos cincuenta euros).

Importe con IVE: 21.725 € (vinte e un mil setecentos vinte e cinco euros).

Lote 9:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Congelados Troulo, S.A. (A27014430).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 46.856 € (corenta e seis mil oitocentos cincuenta e seis euros).

Importe con IVE: 48.730,24 € (corenta e oito mil setecentos trinta euros con vinte e catro céntimos).

Lote 10: deserto.

Lote 11: deserto.

Lote 12: deserto.

Lote 13: deserto.

Lote 14:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Mercash Sar, S.L.U. (B36007409).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 4.252,82 € (catro mil douscentos cincuenta e dous euros con oitenta e dous céntimos).

Importe con IVE: 4.678,10 € (catro mil seiscentos setenta e oito euros con dez céntimos).

Lote 15:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Mercash Sar, S.L.U. (B36007409).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 6.999 € (seis mil novecentos noventa e nove euros).

Importe con IVE: 7.698,90 € (sete mil seiscentos noventa e oito euros con noventa céntimos).

Lote 16:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Mercash Sar, S.L.U. (B36007409).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 24.208,30 € (vinte e catro mil douscentos oito euros con trinta céntimos).

Importe con IVE: 26.629,14 € (vinte e seis mil seiscentos vinte e nove euros con catorce céntimos).

Lote 17:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Secundino Docampo, S.L. (B32011850).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 6.764 € (seis mil setecentos sesenta e catro euros).

Importe con IVE: 7.440,40 € (sete mil catrocentos corenta euros con corenta céntimos).

Lote 18:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Casa Pepe Vigo, S.L. (B36743714).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 6.275,50 € (seis mil douscentos sesenta e cinco euros con cincuenta céntimos).

Importe con IVE: 6.903,05 € (seis mil novecentos tres euros con cinco céntimos).

Lote 19:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Mercash Sar, S.L.U. (B36007409).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 7.000 € (sete mil euros).

Importe con IVE: 7.700 € (sete mil setecentos euros).

Lote 20:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Campofrío Food Group, S.A. (A09000928).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 51.420,50 € (cincuenta e un mil catrocentos vinte euros con cincuenta céntimos).

Importe con IVE: 56.562,56 € (cincuenta e seis mil cincocentos sesenta e dous euros con cincuenta e seis céntimos).

Lote 21:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Campofrío Food Group, S.A. (A09000928).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 2.560 € (dous mil cincocentos sesenta euros).

Importe con IVE: 2.662,40 € (dous mil seiscentos sesenta e dous euros con corenta céntimos).

Lote 22:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Alimentación J. Quintela, S.C. (J15932312).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 28.900 € (vinte e oito mil novecentos euros).

Importe con IVE: 31.790 € (trinta e un mil setecentos noventa euros).

Lote 23:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Casa Pepe Vigo, S.L. (B36743714).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 92.256 € (noventa e dous mil douscentos cincuenta e seis euros).

Importe con IVE: 95.946,24 € (noventa e cinco mil novecentos corenta e seis euros con vinte e catro céntimos).

Lote 24:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L. (B94059623).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 22.558,20 € (vinte e dous mil cincocentos cincuenta e oito euros con vinte céntimos).

Importe con IVE: 24.814,02 € (vinte e catro mil oitocentos catroce euros con dous céntimos).

Lote 25:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L. (B94059623).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 41.400 € (corenta e un mil catrocentos euros).

Importe con IVE: 45.540 € (corenta e cinco mil cincocentos corenta euros).

Lote 26: deserto.

Lote 27:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Secundino Docampo, S.L. (B32011850).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 12.124,34 € (doce mil cento vinte e catro euros con trinta e catro céntimos).

Importe con IVE: 13.336,77 € (trece mil trescentos trinta e seis euros con setenta e sete céntimos).

Lote 28:

a) Data de adxudicación: 19.7.2016.

b) Data de formalización do contrato: 25.8.2016.

c) Contratista: Lorenzo Pato Hermanos, S.A. (A32009714).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 19.758 € (dezanove mil setecentos cincuenta e oito euros).

Importe con IVE: 21.733,80 € (vinte e un mil setecentos trinta e tres euros con oitenta céntimos).

Lote 29:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Casa Pepe Vigo, S.L. (B326743714).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 1.953,80 € (mil novecentos cincuenta e tres euros con oitenta céntimos).

Importe con IVE: 2.252,84 € (dous mil douscentos cincuenta e dous euros con oitenta e catro céntimos).

Lote 30:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Secundino Docampo, S.L. (B32011850).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 21.010 € (vinte e un mil dez euros).

Importe con IVE: 23.111 € (vinte e tres mil cento once euros).

Lote 31:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Mercash Sar, S.L.U. (B36007409).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 2.785 € (dous mil setecentos oitenta e cinco euros).

Importe con IVE: 3.063,50 € (tres mil sesenta e tres euros con cincuenta céntimos).

Lote 32:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Industriales Panaderos Agrupados, S.A. (A15013618).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 91.246 € (noventa e un mil doscentos corenta e seis euros).

Importe con IVE: 94.895,84 € (noventa e catro mil oitocentos noventa e cinco euros con oitenta e catro céntimos).

Lote 33: deserto.

Lote 34: deserto.

Lote 35:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Nestlé España, S.A. (A08005449).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 31.860 € (trinta e un mil oitocentos sesenta euros).

Importe con IVE: 35.046 € (trinta e cinco mil corenta e seis euros).

Lote 36:

a) Data de adxudicación: 1.6.2016.

b) Data de formalización do contrato: 23.6.2016.

c) Contratista: Nestlé España, S.A. (A08005449).

d) Importe de adxudicación:

Importe sen IVE: 40.036,50 € (corenta mil trinta e seis euros con cincuenta céntimos).

Importe con IVE: 44.040,16 € (corenta e catro mil corenta euros con dezaseis céntimos).

A Coruña, 21 de setembro de 2016

Francisco J. Vilanova Fraga
Xerente de Xestión Integrada da Coruña