Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2016 Páx. 50016

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ourense

ANUNCIO de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, do servizo de xestión de centro de visitantes de Montealegre.

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Concello de Ourense.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación.

c) Obtención da documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación.

2º. Domicilio: praza do Trigo, nº 2-3º

3º. Localidade e código postal: Ourense, 32005.

4º. Teléfono: 988 26 93 33.

5º. Fax: 988 22 14 94.

6º. Correo electrónico: contratacion@ourense.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.ourense.es

d) Número de expediente: 2015027974 (ref. 2386).

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: contratación do servizo de xestión do centro de visitantes do Parque de Montealegre.

c) Lugar de execución: Concello de Ourense.

d) Prazo de execución: dous anos.

e) Admisión de prórroga: si.

f) CPV (referencia de nomenclatura): 79993100-2.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación e a súa ponderación:

– Oferta económica: 100 puntos.

4. Orzamento base de licitación.

a) Valor estimado do contrato: 90.068,00 euros.

b) Tipo de licitación:

Importe neto: 11,00 euros/hora. IVE: 2,31 euros. Importe total: 13,31 euros/hora.

5. Garantías exixidas.

a) Definitiva: 2.251,70 euros.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económico-financeira: a que se sinala no artigo 16 (doc. 5) do prego de condicións.

b) Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 16 (doc. 4) de prego de condicións.

7. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: 15 días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no BOP e no DOG.

b) Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 12 do prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: rexistro xeral.

2º. Domicilio: praza Maior, nº 1.

3º. Localidade e código postal: Ourense, 32005.

4º. Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es

d) Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a apertura de proposicións.

8. Apertura das ofertas.

a) Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, nº 1.

b) Localidade e código postal: Ourense, 32005.

c) Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade.

O importe dos anuncios será por conta do adxudicatario.

Ourense, 27 de outubro de 2016

Jesús Vázquez Abad
Alcalde