Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 223 Martes, 22 de novembro de 2016 Páx. 52066

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 11 de novembro de 2016 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de bolsas destinadas ao estudantado universitario que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2016/17.

Mediante a Orde do 6 de xullo de 2016 (DOG do 26 de xullo) establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2016/17.

De acordo co establecido no artigo 8 das bases da convocatoria, desde o día 27 de setembro ao 7 de outubro de 2016 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese mesmo prazo os/as interesados/as puideron formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle a bolsa aos/ás estudantes universitarios/as que participan nun programa de mobilidade con países extracomunitarios que se relacionan na listaxe de concedidas do anexo I desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da bolsa farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegarlle a bolsa ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo II como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial por parte do/da beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 y 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Listaxe de concedidas

Núm. de expte.

DNI/CIF

Solicitante

Destino

Universidade

Cont. adxudicada

Total

205.500,00

2016/000043-0

78140905S

Aboufaris Ajaj, Dounia

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000067-0

45846267E

Agulla Pampín, Brais Ramón

México

USC

1.500,00

2016/000065-0

33555368R

Aira Rodríguez, Miguel

EE UU

UVIGO

1.500,00

2016/000029-0

48517480S

Alarcón Capel, Eduardo

México

USC

1.500,00

2016/000049-0

48630077G

Alenda Cánovas, María José

México

USC

1.500,00

2016/000112-0

47434823Z

Álvarez Porteiro, José Mario

Brasil

UDC

1.500,00

2016/000010-0

15492183G

Álvarez Torres, Marta

Colombia

USC

1.500,00

2016/000046-0

53195884N

Arango Alonso, Inés

México

UVIGO

1.500,00

2016/000091-0

35582750W

Araújo Alonso, Sandra

Chile

UDC

1.500,00

2016/000017-0

33558569M

Arias Fernández, Javier

México

UDC

1.500,00

2016/000077-0

45869633C

Arredondo Guillén, María Nerea

México

USC

1.500,00

2016/000107-0

44661007K

Babarro Carballo, Marta

México

USC

1.500,00

2016/000081-0

39463689J

Baños Lojo, Rut

Canadá

USC

1.500,00

2016/000134-0

46091235V

Barcala Iglesias, Miguel

Chile

USC

1.500,00

2016/000008-0

39489350Y

Benito Sicilia, María

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000126-0

71527164Q

Bernardo Bas, Juan Carlos

México

UDC

1.500,00

2016/000094-0

45958691E

Blanco Iglesias, José Abelardo

México

USC

1.500,00

2016/000132-0

35579146D

Bravo Besada, Carlos

Taiwán

USC

1.500,00

2016/000002-0

54127880W

Buyo Collazo, Gema-Anais

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000031-0

79344506A

Caamaño Deus, Sofía

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000127-0

36147890D

Cabeda Martínez, Jacobo

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000064-0

44661871B

Caeiro Calvache, Alejandro

EE UU

UDC

1.500,00

2016/000053-0

45957254B

Calleriza Navarro, Óscar Adrián

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000057-0

44092500M

Calviño Rivadulla, Patricia

México

USC

1.500,00

2016/000083-0

53194826N

Campillo Ageitos, Elena

Xapón

UVIGO

1.500,00

2016/000109-0

44483568G

Campos Nieto, Pablo Alexandre

Chile

USC

1.500,00

2016/000054-0

32719184M

Carballo Maceiras, Miguel

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000075-0

35585376Y

Carmichael Vantsis, Mari Lucía

México

USC

1.500,00

2016/000045-0

77466517X

Carracedo Vicente, Sara

México

USC

1.500,00

2016/000047-0

76733798W

Casado Vázquez, Úrsula

Perú

USC

1.500,00

2016/000026-0

45961754A

Castaño Gosende, Noelia

Cuba

USC

1.500,00

2016/000024-0

32717140P

Castro Carballeira, Clara

México

USC

1.500,00

2016/000003-0

54125356P

Chans Veres, Juan

México

USC

1.500,00

2016/000050-0

39460798C

Coello Vilariño, Gonzalo

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000012-0

X3349968H

Colman Rucco, Aldana Sabrina

México

USC

1.500,00

2016/000039-0

77481573R

Coniglio Yetman, Flavia Julieta

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000111-0

14314263Y

Cuenca Gómez, Alejandro

Brasil

UDC

1.500,00

2016/000009-0

Y3718782H

Da Costa Lopes, Ana Sofía

Brasil

USC

1.500,00

2016/000078-0

76582481W

Darriba Lindín, David

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000052-0

53193712W

Davila Varela, Guillermo

Malasia

UVIGO

1.500,00

2016/000124-0

71527567M

Díaz Balboa, Estíbaliz

Chile

UDC

1.500,00

2016/000016-0

78809760F

Díaz Díaz, Clarisa Noemí

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000113-0

39468545Q

Diz Vila, Cora

Taiwán

UVIGO

1.500,00

2016/000044-0

77419543W

Escalante López, Andrea

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000071-0

43214568Y

Estade Riart, María Carmen

Ecuador

USC

1.500,00

2016/000079-0

Y2590634C

Fernandes Arraiol, Ricardo

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000084-0

39462645G

Fernández Bastos, Nadia

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000147-0

44657817M

Fernández Macías, Mª Andrea

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000103-0

54129544X

Fernández Vázquez, Sabela

Perú

UDC

1.500,00

2016/000018-0

35483172Z

Ferreiro Amil, Berta

México

USC

1.500,00

2016/000066-0

X9023917M

Fletcher, Lily Margaret

México

USC

1.500,00

2016/000069-0

35585698Y

Francisco Martínez, Sofía

México

UVIGO

1.500,00

2016/000011-0

45871726C

García Álvarez, Sofía

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000137-0

50553543A

García González, Mario

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000055-0

34275893M

García Rodríguez, Joel

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000019-0

45906370A

García Suárez, Laura

Brasil

USC

1.500,00

2016/000089-0

47434876K

García Tenorio, Marta

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000097-0

48112175Q

Gayoso Lodeiros, Antía

Chile

USC

1.500,00

2016/000092-0

35577168D

Gómez Martínez, Iria

Chile

UDC

1.500,00

2016/000125-0

44093674Y

Gómez Vales, Laura

Chile

USC

1.500,00

2016/000114-0

77478733J

González García, Marta

Chile

UDC

1.500,00

2016/000115-0

76734606M

González Ojea, Belén

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000144-0

71524808Y

González Rodríguez, Bárbara

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000088-0

35488637M

Granja Santos, Lorenzo

Chile

USC

1.500,00

2016/000129-0

33558655E

Gutiérrez Ferreiro, Pablo

Brasil

USC

1.500,00

2016/000131-0

36164040J

Hermida Álvarez, Miriam

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000004-0

47401632N

Hernández Zas, Roi

Uruguai

UDC

1.500,00

2016/000140-0

77015297G

Iglesias Castro, Laura

EE UU

UVIGO

1.500,00

2016/000032-0

39461870B

Iglesias García, Jorge

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000104-0

54128899D

Iglesias González, Enrique

México

UDC

1.500,00

2016/000116-0

39455203Z

Iglesias Monzón, Miriam

EE UU

UVIGO

1.500,00

2016/000006-0

54126687M

Juan Sierra, Michael

Uruguai

UDC

1.500,00

2016/000148-0

77417755P

Justo Abal, Sara

Canadá

UVIGO

1.500,00

2016/000074-0

78805023P

Lameiro Vigo, Carlota

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000101-0

45960565X

Lema Saavedra, Anxo

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000130-0

15494339K

Lijó Pérez, Gonzalo

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000135-0

76584034Z

López Álvarez, Alba

Chile

USC

1.500,00

2016/000048-0

35583647W

López Cascón, Claudia

México

UDC

1.500,00

2016/000080-0

39488595X

López Chapela, Marta

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000108-0

48116113K

López García, Paula

México

USC

1.500,00

2016/000001-0

39454122Z

López Martínez, Iago

Costa Rica

UVIGO

1.500,00

2016/000143-0

47384354F

López Méndez, Laura

México

UDC

1.500,00

2016/000015-0

39488187Q

López Vázquez, Ainhoa Beatriz

Malasia

UVIGO

1.500,00

2016/000014-0

53489035M

Lorenzo Collazo, Iván

Uruguai

UVIGO

1.500,00

2016/000063-0

76020224A

Mallo Nevado, Nerea

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000142-0

47377788L

Martelo Puñal, Diego

Taiwán

UVIGO

1.500,00

2016/000128-0

53197985C

Martín Sanlés, Néstor

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000036-0

53198631E

Martínez Outeiral, Jacobo

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000021-0

53197054D

Martínez Sierra, Sara

Suíza

USC

1.500,00

2016/000060-0

Y3708115T

Miranda Queiroz da Cruz, Bárbara Lia

Brasil

USC

1.500,00

2016/000070-0

78811122N

Molinos Lago, Sara

Chile

USC

1.500,00

2016/000027-0

Y0034433Q

Morais Pereira, Rosalia Cris

Brasil

USC

1.500,00

2016/000020-0

39490124K

Moreno Fernández, Reyes

Corea do Sur

UVIGO

1.500,00

2016/000136-0

34278837M

Núñez-Torrón Stock, Ana

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000072-0

53486245K

Oliveira Rodríguez, Francisco José

Taiwán

USC

1.500,00

2016/000102-0

32725587Z

Otero Oubiña, Uxía

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000037-0

53488124Z

Parada Martínez, Ángel

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000123-0

48110370M

Pensado Molíns, Laura

Chile

UDC

1.500,00

2016/000082-0

53183706R

Pereira Iglesias, Ana

EE UU

UVIGO

1.500,00

2016/000042-0

77408144B

Pérez Pérez, José Luis

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000120-0

49200324N

Pérez Rey, Sergio

EE UU

UVIGO

1.500,00

2016/000098-0

77478581E

Pérez Rodríguez, Isora

Brasil

UDC

1.500,00

2016/000139-0

39466362H

Pérez Villar, Alejandro

Chile

UVIGO

1.500,00

2016/000105-0

45871999V

Portas Peteiro, Julia

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000059-0

35589170M

Porto Mariño, Judit

México

UVIGO

1.500,00

2016/000117-0

53193625F

Rey Ferreira, Iria

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000100-0

45872302K

Reyes Villar, Xoán

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000028-0

46096647R

Rivas López, Lucía

Chile

UDC

1.500,00

2016/000034-0

71524642R

Rodríguez López, Raquel

Chile

UDC

1.500,00

2016/000013-0

47379079E

Rodríguez Obregón, Lucía

Chile

USC

1.500,00

2016/000141-0

54127321H

Rodríguez Pereira, Tamara

Arxentina

USC

1.500,00

2016/000056-0

54131084D

Rojo Varela, Carmen

México

UVIGO

1.500,00

2016/000110-0

34279425H

Ruiz-Falcó Tejeda, María

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000106-0

53177570Y

Salgado Rodríguez, Pablo

México

USC

1.500,00

2016/000146-0

35488998K

Sampere Gavieiro, Yolanda

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000041-0

32719778R

Santos López, Iria María

Chile

UDC

1.500,00

2016/000073-0

78806667L

Suárez Barral, Xacobe

Brasil

UDC

1.500,00

2016/000086-0

32719838S

Suárez García, Nerea

México

USC

1.500,00

2016/000062-0

45907051V

Suárez Velo, Martín

Colombia

USC

1.500,00

2016/000138-0

53817180D

Taboas Argibay, Patricia

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000038-0

32718783H

Teijo Vázquez, Rocío

Uruguai

UDC

1.500,00

2016/000030-0

33558851B

Tomé Castedo, Borja

México

USC

1.500,00

2016/000023-0

44656499K

Torrado González, Antía

Arxentina

UVIGO

1.500,00

2016/000040-0

53309875S

Trillo García, Alma

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000025-0

45874034M

Valiño Gómez, Andrea

Chile

USC

1.500,00

2016/000090-0

44094728W

Valladares Goldar, Jessika

Brasil

UVIGO

1.500,00

2016/000058-0

45954898R

Valladares Rodríguez, Ania

Chile

UDC

1.500,00

2016/000022-0

44657205Z

Varela Lago, Christian

Uruguai

UDC

1.500,00

2016/000068-0

39466479C

Vaz Álvarez, Martín

Australia

USC

1.500,00

2016/000087-0

79342762F

Vázquez Muiños, Paloma

México

UDC

1.500,00

2016/000051-0

47438684B

Vázquez Pereira, David

Arxentina

UDC

1.500,00

2016/000093-0

44655662N

Vázquez-Monjard Lorenzo, Estela

Chile

USC

1.500,00

2016/000007-0

53489609G

Vicente Buceta, Yaiza

México

USC

1.500,00

2016/000096-0

71297253J

Vicente Martín, Víctor

México

USC

1.500,00

2016/000005-0

46095555J

Vila Gallego, Clara

Canadá

USC

1.500,00

2016/000099-0

54129294J

Villaverde Gómez, Juan Alberto

Chile

USC

1.500,00

2016/000085-0

49672054N

Zhu Huang, Oude

Canadá

USC

1.500,00

ANEXO II

Listaxe de denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela.

Núm. de expte.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2016/000061-0

35478913X

Conde Ferreirós, Marta

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000149-0

44089947M

Loson Novo, Marcos

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UDC: Universidade da Coruña.

Núm. de expte.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2016/000133-0

53610255S

Bacelar Pousa, Daniel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000033-0

33550559E

Fernández Fernández, Enrique

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000076-0

71676900E

García Marín, Rocío

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000145-0

76736354M

Guitián Gómez, Lorena

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000035-0

53780617Q

Iglesias García, Patricia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000151-0

54125612B

Pérez-Sindin Blanco, Elena

UDC

Presentación fóra de prazo

2016/000122-0

71670842J

Verano Menéndez, Marcos

UDC

Presentación fóra de prazo

UVIGO: Universidade de Vigo.

Núm. de expte.

DNI/CIF

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2016/000119-0

36175300A

Alonso Martínez, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000095-0

78141447M

Nguema Ngui, Fernando Javier

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000121-0

77412327P

Novo Gómez, Ana

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000118-0

35481377J

Oliveira Geva, Kevin

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000150-0

45140158J

Rodríguez Arias, Diego

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria