Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Mércores, 4 de xaneiro de 2017 Páx. 394

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 21 de decembro de 2016 pola que se fai pública a resolución de axudas, para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17.

Mediante a Orde do 1 de setembro de 2016 (DOG do 15 de setembro) establecéronse as bases reguladoras e convocáronse as axudas, para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2016/17.

De acordo co establecido no artigo 7 das bases da convocatoria, desde o día 9 ao 19 de novembro de 2016 expuxéronse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese mesmo prazo os/as interesados/as puideron formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 10 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora, a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Conceder as axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, ao alumnado que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

Artigo 2

O aboamento da axuda para a matrícula farase nun pagamento único na conta bancaria indicada polo/a interesado/a.

Artigo 3

Denegar as axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 4

O incumprimento por parte do/a bolseiro/a de calquera das condicións recollidas nesta orde e demais normas aplicables poderá constituír causa determinante de revogación da axuda e do reintegro total ou parcial por parte do/a beneficiario/a das cantidades percibidas xunto cos xuros de demora que lle puidesen corresponder en cada caso, en aplicación do disposto nos artigos 33 e seguintes da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 5

Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2016

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Listaxe de axudas concedidas

Núm. expte.

Solicitante

Univ.

Máster

Adxudicado (€)

2016/000012-0

Abella Cajigal, Vanessa

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000110-0

Alba Álvarez, Luis

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000075-0

Alejos Castro, Inés

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000051-0

Almécija Pereda, Clara

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000098-0

Álvarez Alonso, Sergio

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2016/000078-0

Anido Alonso, Rafael José

UDC

Avogacía

1.215,00

2016/000022-0

Ares Rodríguez, Laura

UDC

Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental

1.881,60

2016/000047-0

Bailón Fidalgo, Juan José

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2016/000090-0

Bao García, Marcos

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000057-0

Bautista Pérez, Carlos

UDC

Xestión e Dirección Laboral

1.296,60

2016/000079-0

Blanco Prieto, Sonia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000003-0

Boo Pardavila, Paula

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000024-0

Brigandi, María Concetta

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000109-0

Carrera Cernadas, Patricia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000100-0

Conde Seoane, Olalla

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000002-0

Dacal Añel, Alberto

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000016-0

Daquinta Rodríguez, Jorge

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000043-0

Dios Martínez, Jenifer

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000031-0

Dorribo Martínez, Óscar

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000042-0

Durán Taboada, Agapito

UVIGO

Enxeñaría da Automoción

1.881,60

2016/000058-0

Eirin Magariños, Gonzalo

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000101-0

Fernández Giráldez, Ángela

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

1.296,60

2016/000008-0

Fernández Parada, Raquel

USC

Procesos de Formación

1.296,60

2016/000029-0

Fernández Pereira, Pablo

UVIGO

Necesidades Específicas de Apoio Educativo

1.296,60

2016/000013-0

Fernández Sumavielle, Nazareth

UVIGO

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

1.296,60

2016/000032-0

Ferreira Fernández, María Alicia

USC

Desenvolvemento Económico e Innovación

1.296,60

2016/000065-0

Fidalgo Mouriño, Isabel

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2016/000050-0

Flórez Herrero, Iria

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000091-0

Gamallo Fernández, Antón

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000080-0

García Mallo, José María

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000087-0

Garrido Fraguas, Andrea

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000060-0

Gómez Fernández, Sonia

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000107-0

Gómez Sala, Álvaro

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000045-0

González Penedo, Javier

UVIGO

Dirección Pública e Liderado Institucional

1.296,60

2016/000035-0

Iglesias López, Noemí

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000040-0

Insua Cagigal, Juan

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000061-0

Insua Gómez, Beatriz

UDC

Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

1.296,60

2016/000088-0

Jurjo Sánchez, Óscar

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000063-0

Ledo Peláez, Olaia

UVIGO

Enerxía e Sustentabilidade

1.881,60

2016/000066-0

Lemos Lamas, Sonia

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000021-0

López Rodríguez, Laura

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000038-0

Martínez Fonseca, Pablo

USC

Dirección e Xestión Contable e Financeira

1.296,60

2016/000007-0

Martínez Iglesias, Sandra

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000052-0

Méndez Fernández, Roi

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000030-0

Murga Macías, María Cristina

UVIGO

Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

1.296,60

2016/000077-0

Naveiro Gómez, José Manuel

UDC

Matemática Industrial

1.881,60

2016/000018-0

Otero Estévez, Olalla

USC

Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias

1.881,60

2016/000082-0

Pallarés Álvarez, Mª Auxiliadora

UVIGO

Tradución para a Comunicación Internacional

1.296,60

2016/000027-0

Pereira Pino, Montserrat

UDC

Rehabilitación Arquitectónica

1.881,60

2016/000103-0

Poy López, Olga

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000044-0

Ramos Falcón, Beatriz

UVIGO

Comercio Internacional

1.296,60

2016/000006-0

Randulfe López, Pablo

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000068-0

Regueiro Seoane, Manuel Antonio

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000102-0

Rial Iglesias, Andrea

UDC

Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns

1.296,60

2016/000095-0

Riveira Fernández, Ruth María

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000036-0

Rodríguez Abelenda, Esteban

USC

Dirección de Empresas

1.296,60

2016/000076-0

Rodríguez González, Noelia

UDC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000053-0

Rodríguez López, Laura

USC

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000039-0

Sánchez Pérez, Sonia María

UDC

Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

1.296,60

2016/000020-0

Sánchez-Harguin Pereira, Paula

UDC

Biotecnoloxía Avanzada

1.881,60

2016/000001-0

Simal Campos, Patricia

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000033-0

Tamajón Álvarez, Francisco Javier

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

2016/000023-0

Torres Vázquez, Patricia

USC

Márketing, Consultoría e Comunicación Política

1.296,60

2016/000054-0

Vázquez Aldemunde, Jaime

UVIGO

Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa

1.296,60

2016/000069-0

Veloso Pardo, Iria

UVIGO

Dirección de Pequenas e Medianas Empresas (pemes)

1.296,60

2016/000085-0

Ventín Figueroa, Francisco N.

UVIGO

Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas

1.215,00

Listaxe de axudas denegadas

Ním. expte.

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2016/000055-0

Alonso Rodríguez, Alberto

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000072-0

Alonso Teixeira, Cristina

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000092-0

Álvarez Pérez, Juan

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000094-0

Alvedro Viquendi, Daniel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000089-0

Bao García, David

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000017-0

Cabanelas Dopazo, Eva

USC

Renuncia do administrado

2016/000062-0

Campo Orduz, Geraldine Sofía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000070-0

Carreira Capeáns, Cecilia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000026-0

Carricoba Engroba, Eva

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000104-0

Chao Ramil, Cristina

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000034-0

Cortés Gómez, Luis

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000015-0

Cuñarro López, Alba

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000011-0

De la Torre Vaamonde, Sara

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000048-0

Fernández Feijóo, Alberte

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000083-0

Fontán Alende, María Elena

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000010-0

Galvis Hinestroza, María Elena

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000004-0

Gómez Pérez, Gema

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000108-0

Gómez Pernía, Begoña

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000086-0

González Martínez, Alicia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000009-0

González Pérez, Cora

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000081-0

Gutiérrez Cedrón, María

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000093-0

Hermida Trujillo, Víctor

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000028-0

Hernández Suárez, Berta

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000074-0

Iglesias González, Javier

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000097-0

Iglesias Vieites, Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000046-0

López Prego, Cecilia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000073-0

López Rodríguez, Pablo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000037-0

Martínez Pérez, Lara

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000096-0

Outón Cacheiro, Leticia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000005-0

Pena Sande, Leticia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000019-0

Pérez García, Lucía

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000025-0

Plaza Salvador, Adrián

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000105-0

Ponce de León de Meprano, Eduardo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000059-0

Ramos Silva, Raquel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000112-0

Reboreda Piñeiro, Yolanda

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2016/000111-0

Rodríguez Rodríguez, Emma

UDC

Presentación fóra de prazo

2016/000064-0

Ronco García, Víctor Gerardo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000067-0

Salvado López, Iria María

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000056-0

Souto Couceiro, Diego

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000099-0

Teijeira Cortés, Héctor

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000084-0

Touza Soage, Francisco

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000106-0

Varela García, Elena

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000071-0

Vázquez Loureiro, Patricia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000049-0

Vidal Míguez, Anxo

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000014-0

Vilariño Gasamans, Raquel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2016/000041-0

Vilas Gómez, Álvaro

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria