Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Xoves, 5 de xaneiro de 2017 Páx. 519

III. Outras disposicións

Consellería de Economía, Emprego e Industria

EXTRACTO da Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D).

BDNS (Identif.): 327041.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Persoas beneficiarias

Persoas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia cuxos ingresos totais da unidade de convivencia non superen o IPREM (6.390,13 euros/ano) e teñan facturas de electricidade ou gas natural pendentes de pagamento despois da data límite de pagamento, xa teñan ou non a subministración interrompida.

Segundo. Obxecto

Pagamento da factura eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables para asegurar a este colectivo o acceso continuado á subministración de enerxía eléctrica e de gas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen las bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D), publicada no DOG do 4 de xaneiro de 2017.

Cuarto. Contía

A dotación orzamentaria é de 400.000,00 euros.

Límite máximo de 2 facturas/ano por solicitante e importe máximo de 200 euros/ano por solicitante.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

Comezará o día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE e rematará o 15 de decembro de 2017.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2016

Francisco José Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria