Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 9 de xaneiro de 2017 Páx. 1020

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Bergondo

ANUNCIO de licitación (expediente OA-04-2016).

1.1. Entidade adxudicante:

a) Organismo: Concello de Bergondo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Contratación.

c) Nº expediente: OA-04-2016.

1.2. Obra incluida nun Convenio de colaboración asinado coa Deputación Provincial da Coruña o 13.12.2016.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do obxecto: reparación de humidades e melloras en edificios municipais.

b) Lugar de execución: Concello de Bergondo.

c) Prazo de execución (meses): 6 (seis).

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto, cun único criterio de valoración (factor prezo).

4. Orzamento de licitación.

A: valor estimado: 80.991,74 ; B. IVE (21 %): 17.008,26 €; total A+B: 98.000,00 €.

5. Garantías:

Provisional: non se exixe.

Definitiva: 5 % do prezo de adxudicación (excluído o IVE).

6. Obtención de documentación e información:

Entidade: Concello de Bergondo.

Dirección: estrada da Coruña nº 12.

Localidade e código postal: 15165 Bergondo.

Teléfono: 981 79 12 52.

Fax: 981 79 42 33.

7. Clasificación do contratista: non se exixe.

Clasificación xustificativa da solvencia para os efectos do disposto no artigo 65.1.a), parágrafo 2º do TRLCSP:

Grupo C; subgrupo 2; categoría 2: grupo C; subgrupo 3; categoría 2.

8. Presentación de ofertas:

a) Data límite de presentación: dentro do plazo de 13 días naturais, que se contan desde o seguinte ao da derradeira publicación do presente anuncio de licitación no BOP, no DOG ou no perfil do contratante, das 9.00 ás 14.30 horas.

b) Hora límite: ata as 14.30 horas do derradeiro día do prazo de presentación.

c) Documentación necesaria: a simplificada sinalada na cláusula 12.1.2 do prego-tipo de cláusulas administrativas particulares que rexerán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto, cun único criterio de valoración (factor prezo) das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais (BOP nº 3, do 7 de xaneiro de 2016).

d) Lugar de presentación:

1º. Entidade: Concello de Bergondo. Registro Xeral.

2º. Dirección: estrada da Coruña nº 12.

3º. Localidade e código postal: 15165 Bergondo.

9. Apertura das ofertas:

a) Data: o terceiro día hábil seguinte ao do remate do prazo de presentación de proposicións.

b) Hora: 13.00 horas.

10. Outras informacións: obteranse no lugar e polos medios indicados no punto 6 do presente anuncio e no perfil do contratante: www.bergondo.es

11. Gastos dos anuncios:

Serán por conta do adxudicatario os gastos sinalados no prego-tipo e no cadro de caracteristicas do contrato.

Bergondo, 23 de decembro de 2016

Alejandra Pérez Máquez
Alcaldesa